4
Huá xpa̠­la­cata ni̠ cli̠­ta­xlaj­uani̠­yá̠hu ma̠squi túcu quin­ca̠­lak­chiná̠n hua̠ntu̠ ni̠tlá̠n, porque sta­lanca cca­tzi̠­yá̠hu pi̠ huá Dios quin­ca̠­ma­ca­ma̠x­qui̠­ni̠tán eé ta­scújut. Aquinín ni̠tu̠ ctla­hua­ma̠­náhu hua̠ntu̠ li̠xcáj­nit y li̠ma̠­xaná; ni̠ti̠ tu̠ cliak­ska­hui­ma̠­náhu hua̠ntu̠ ni̠chuná quin­ca̠­li̠­ma̠­pek­si̠yá̠n Dios, huata hua̠ntu̠ aksti̠tum cli̠­chu­hui̠­na­ná̠hu y cma̠­lu­lo­ká̠hu xta­chu­huí̠n. Y Dios cli̠­ma­ca̠­ná̠hu pi̠ sta­lanca catzi̠y hua̠ntu̠ cca̠­hua­nimá̠n la̠qui̠ hui­xinín tla̠n naqui­la̠­ca̠­naj­la­ni­yá̠hu. Y para huá u̠má tachu­huí̠n hua̠ntu̠ aquinín cliakchu­hui̠­na­ná̠hu maka­pi­tzí̠n talac­pu­huán pi̠ ni̠tu̠ li̠ma­cuán, xli̠­ca̠na pi̠ caj xma̠n hua­tuní̠n ni̠lay taaka­ta̠ksa hua̠nti̠ taamá̠­nalh talak­tzan­ka̠­ta̠yay. Porque huá a̠má akska­huiní hua̠nti̠ ma̠pek­si̠nán nac u̠má ca̠quilh­ta­macú ca̠ma̠­la­ka­xo̠­ke̠ni̠t xta­pu­hua̠ncán la̠qui̠ ni̠ nataaka­ta̠ksa a̠má li̠pa̠­xúhu xta­ma̠­ca­tzi̠ní̠n Cristo hua̠ntu̠ ma̠sta̠y lak­táxtut. Porque xta̠­chuná cumu la̠ lanca tax­káket quin­ca̠­li̠­ma̠­la­ca­hua̠­ni̠má̠n lácu kalhi̠y lanca xli̠­cá̠cni̠t Dios. Huá xpa̠­la­cata acxni̠ aquinín cak­chu­hui̠­na­ná̠hu ni̠ cuaná̠hu para aquinín caqui­la̠­li̠­pa̠­hua­ná̠hu, huata cca̠­li̠­ma̠­kalh­chu­hui̠­ni̠­yá̠hu cris­tianos pi̠ huá cata­li̠­pá̠­hualh Jesu­cristo porque huá Quim­pu̠­chi­nacán; porque aquinín caj xta­sa̠­cuá̠n Jesús y cumu cli̠­pa̠­hua­ná̠hu huá li̠pa̠­xúhu cca̠­li̠s­cujá̠n la̠qui̠ hui­xinín na̠ nali̠­pa̠­hua­ná̠tit. Porque huá a̠má Dios hua̠nti̠ maktum quilh­ta­macú chiné huá: “¡Caánalh tax­káket anta­nícu hua̠k ca̠pucsua!”, pi̠ hua­tiyá chú u̠má Dios hua̠nti̠ quin­ca̠­ma̠x­qui̠yá̠n tax­káket nac qui­na­cujcán la̠qui̠ nala­ka­pa­sá̠hu lanca xli̠­cá̠cni̠t Dios hua̠ntu̠ ma̠si­yuma nac xla­táma̠t Jesu­cristo.
Dios ma̠akpuhuantiyani̠y hua̠nti̠ pa̠ti̠nán caj xpa̠lacata
Xli̠­ca̠na pi̠ lanca xta­palh a̠má tax­káket hua̠ntu̠ Cristo quin­ca̠­ma̠x­qui̠­ni̠tán, y aquinín antá ma̠qui̠­ni̠­táhu nac qui­mac­nicán hua̠ntu̠ li̠taxtuy cumu la̠ pa̠tum tla­manclh ni̠ma li̠t­la­huani̠t li̠lh­támat, pero ni̠para maka̠s quilh­ta­macú nata­paklha. Huá chuná li̠t­la­huama la̠qui̠ Dios sta­lanca nama̠­siyuy pi̠ huá quin­ca̠­ma̠x­qui̠má̠n li̠t­li­hueke la̠ta xli̠­hua̠k hua̠ntu̠ aquinín ctla­hua­ma̠­náhu ni̠lay túcu aquinín ctla­hua­yá̠hu que̠c­stucán. Por eso ma̠squi lhu̠hua cka­lhi̠­yá̠hu taaklhú̠­hui̠t, aquinín ni̠ clac­pu­hua­ma̠­náhu para ni̠lay cac­ti­tax­tu­níhu; ma̠squi lhu̠hua hua̠ntu̠ cli̠­taaklhu̠­hui̠­yá̠hu pero ni̠ cli̠­ta­xlaj­uani̠­yá̠hu. Ma̠squi anka­lhi̠ná quin­ca̠­pu­tza­sta̠­la­ma̠cán, pero Dios ni̠ quin­ca̠ak­xtek­ma­ka­ni̠tán; ma̠squi laka­chuní̠n quin­ca̠­ma̠­cuc­ti̠­caná̠n, pero ni̠ maktum quin­ca̠­mak­ni̠­caná̠n. 10 La̠tachá nícu aquinín caná̠hu liakchu­hui̠­na­ná̠hu xta­chu­huí̠n Jesús, anka­lhi̠ná quin­ca̠­kalh­ka­lhi̠má̠n hua̠nti̠ naquin­ca̠­mak­ni̠yá̠n xta̠­chuná cumu la̠ mak­ní̠ca Jesús, pero cumu ni̠ti̠ quin­ca̠­mak­ni̠­ni̠tán hasta chú, antá sta­lanca tasiyuy pi̠ Jesús lama xas­tacná porque huá quin­ca̠­mak­ta­kalhmá̠n. 11 Pus li̠huán cla­ma̠­náhu y cli̠­chu­hui̠­na­ná̠hu xta­chu­huí̠n Jesús anka­lhi̠ná huij nahuán hua̠nti̠ naquin­ca̠­mak­ni̠­pu­tuná̠n caj xpa̠­la­cata; pero luu tla̠n la̠ qui̠­tax­tuma porque chuná ma̠si­yu­yá̠hu nac u̠má qui­mac­nicán hua̠ntu̠ nani̠y y ni̠ kalhi̠y li̠t­li­hueke xla­cata pi̠ anka­lhi̠ná lama xas­tacná Quim­pu̠­chi­nacán Jesús nac qui­la­ta­ma̠tcán. 12 Xlianka­lhi̠ná ni̠ tzankay ti̠ quin­ca̠­mak­lhti̠­pu­tuná̠n qui­la­ta­ma̠tcán caj xpa̠­la­cata cumu cli̠­chu­hui̠­na­ná̠hu xta­chu­huí̠n Jesús, pero hui­xinín caj xpa̠­la­cata cumu li̠pa̠­hua­ná̠tit kalhi̠­yá̠tit latáma̠t chú lak­táxtut.
13 Nac li̠kalh­ta­huaka chiné huan cha̠tum nac Salmos: “Aquit cca̠­náj­lalh hua̠ntu̠ huan Dios huá xpa̠­la­cata cli̠­chu­huí̠­nalh.” Pus na̠chuná chú aquinín cumu li̠pa̠­hua­ná̠hu y ca̠naj­la­yá̠hu pus na̠ li̠chu­hui̠­na­ná̠hu xta­chu­huí̠n. 14 Porque sta­lanca catzi̠­yá̠hu pi̠ a̠má Dios hua̠nti̠ ma̠la­cas­ta­cuáni̠lh Jesús nac ca̠li̠ní̠n na̠chuná naquin­ca̠­ma̠­laca­stac­uani̠yá̠n acxni̠ nani̠­yá̠hu la̠qui̠ lac­xtum la̠ hui­xinín cumu la̠ aquinín hua̠nti̠ li̠pa̠­hua­ná̠hu Jesús xas­tacná naquin­ca̠­le̠ná̠n nac xla­catí̠n Dios. 15 Xli̠­hua̠k hua̠ntu̠ aquinín quin­ca̠ak­spu­lamá̠n hui­xinín amá̠n ca̠li̠­ma­cuaniyá̠n, porque la̠ta a̠tzinú lhu̠hua cris­tianos nac milak­sti̠­pa̠ncán caj xpa̠­la­cata quin­ta­chu­hui̠ncán nataaka­ta̠ksa pi̠ Dios ca̠pa̠x­qui̠y, na̠chuná a̠tzinú lhu̠hua cris­tianos nata­pa̠x­cat­ca­tzi̠niy xpa̠­la­cata xta­la­ka­lha­maní̠n y nata­ca̠c­ni̠­naniy Dios.
16 Huá xpa̠­la­cata aquinín ni̠ cli̠­ta­xlaj­uani̠­yá̠hu ma̠squi túcu quin­ca̠ak­spu­layá̠n, porque ma̠squi ko̠luma qui­mac­nicán, huá qui­li̠s­tac­nicán xcha̠­liyá̠n ska­tama y tiyama li̠t­li­hueke. 17 Umá hua̠ntu̠ pa̠ti̠­ma̠­náhu uú nac ca̠quilh­ta­macú ni̠maka̠s nati̠­tax­tuko̠y; xa̠huachí ni̠tu̠cu xkásat para huá nata̠­ma̠­la­cas­tu­cá̠hu a̠má lanca li̠pa̠­xúhu latáma̠t tu̠ ni̠ lak­sputa hua̠ntu̠ aca­li̠stá̠n naquin­ca̠­ma̠x­qui̠­caná̠n. 18 Porque aquinín ni̠ caj xma̠nhuá lak­pu­hua­la­ca̠­ná̠hu hua̠ntu̠ tasiyuy uú nac ca̠quilh­ta­macú, huata huá ucxilh­la­ca­cha̠­má̠­náhu hua̠ntu̠ ni̠ tasiyuy; porque xli̠­hua̠k hua̠ntu̠ uú tasiyuy nac ca̠quilh­ta­macú lak­sputa, pero hua̠ntu̠ xalac akapú̠n ni̠ tasiyuy cane̠c­xni­cahuá maka­palay.