3
Xasa̠sti quilatama̠tcán cumu la̠ mactum carta hua̠ntu̠ tzokma Cristo
Acxni̠ chiné cchu­hui̠nán ma̠x lac­pu­hua­ná̠tit pi̠ caj que̠cstu cli̠­ta­lan­qui̠ma xli̠­hua̠k quin­ta­scújut hua̠ntu̠ ctla­huama la̠qui̠ chuná tla̠n naqui­la̠­li̠­pa̠­hua­ná̠hu. Osuchí ma̠x lac­pu­hua­ná̠tit pi̠ xla­ca­squinca nac­pu­tzay tícu naquin­tla­huaniy mactum carta anta­nícu nahuán pi̠ tla̠n hua̠ntu̠ cli̠s­cuj­ma̠­náhu cumu la̠ tat­la­huay maka­pi­tzí̠n osu lac­pu­hua­ná̠tit pi̠ cca̠s­qui­nimá̠n tla̠n naqui­la̠t­la­hua­ni­yá̠hu tamá carta. Tancs cca̠­hua­niyá̠n pi̠ aquinín ni̠ cmac­la­cas­qui­ná̠hu tícu naquin­ca̠­mak­chu­hui̠­naná̠n xla­cata tla̠n naquin­ca̠­li̠­pa̠­huan­caná̠n, porque ma̠n hui­xinín hua̠nti̠ lak­pa­li̠­ni̠­tátit mila­ta­ma̠tcán li̠tax­tu­yá̠tit cumu la̠ quin­car­tajcán hua̠ntu̠ tla̠n ma̠lu­loka pi̠ cscuj­ni̠­táhu, pero eé carta ni̠ caj nac cáp­snat tzo­kuili̠­cani̠t huata nac mina­cujcán, y cati̠huá hua̠k li̠kalh­ta­huakay porque ca̠ucxilh­ca­ná̠tit lácu aksti̠tum lapá̠tit. Xli̠­ca̠na sta­lanca tasiyuy pi̠ hui­xinín a̠má carta hua̠ntu̠ tzokni̠t Cristo, y quin­ca̠­ma̠x­qui̠­ca­ni̠tán aquinín la̠qui̠ nac­ma̠­si­yu­yá̠hu, pero ni̠ huá li̠tzok­cani̠t tinta sinoque huá li̠tzok­cani̠t xEspíritu Dios xas­tacná, xa̠huachí xaletra u̠má carta ni̠ antá lhpit­cani̠t nac xlacán pektum chí­huix cumu la̠ tzo­kuilí̠ca tamá xamaká̠n kam­pa̠­cá̠hu xli̠­ma̠­peksí̠n Dios, sinoque nac xna­cujcán cris­tianos.
Y huá chuná cli̠­hua­ná̠hu porque cli̠­pa̠­hua­ná̠hu Dios y cca­tzi̠­yá̠hu pi̠ xlá tla̠n ma̠lu­loka pi̠ xli̠­ca̠na quin­ta­la̠­ka­lhi̠ncán chu hua̠ntu̠ tla­huani̠t Cristo nac qui­la­ta­ma̠tcán. Pus ne̠cxni calac­pu­huántit para aquinín qui­lacán eé li̠s­ka­lala hua̠ntu̠ cli̠­chu­hui̠­na­ná̠hu, huata xli̠­hua̠k hua̠ntu̠ aquinín ctla­hua­yá̠hu chu hua̠ntu̠ cli̠­chu­hui̠­na­ná̠hu hua̠k huá Dios quin­ca̠­ma̠x­qui̠yá̠n. Porque xma̠nhuá Dios hua̠nti̠ tla̠n naquin­ca̠­ma̠x­qui̠yá̠n li̠s­ka­lala la̠qui̠ nac­liakchu­hui̠­na­ná̠hu xasa̠sti xta­la­ca̠xlán la̠ta lácu naca̠­lak­ma̠xtuy cris­tianos. Umá xasa̠sti tala­ca̠xlán ni̠ xta̠­chuná cumu la̠ aktum caj xata­tzokni li̠ma̠­peksí̠n hua̠ntu̠ ni̠ kalhi̠y li̠t­li­hueke namak­ta̠yay hua̠nti̠ ma̠kan­tax­ti̠­putún, huata huá kalhi̠y lanca li̠t­li­hueke la̠ta lácu Espíri­tu Santo lak­pali̠y xla­táma̠t hua̠nti̠ nali̠­pa̠­huán Jesús. Amá xata­tzokni xli̠­ma̠­peksí̠n Moisés caj tla̠n ma̠ca­tzi̠ni̠y hua̠nti̠ ni̠ tancs ma̠kan­tax­ti̠ma pi̠ napa̠­ti̠nán, pero xEspíritu Dios ma̠x­qui̠y sa̠sti latáma̠t hua̠nti̠ li̠pa̠­huán Jesús.
Acxni̠ Dios má̠x­qui̠lh a̠má kam­pa̠­cá̠hu xli̠­ma̠­peksí̠n y xlá cá̠lh­pitli xaletra nac pektum chí­huix, xli̠­ca̠na pi̠ luu li̠cá̠cni̠t lácu Dios ma̠sí­yulh xli̠t­li­hueke y xtax­káket hua̠ntu̠ kalhi̠y, porque aca­li̠stá̠n hasta cris­tianos ni̠lay xtaucxilhniy xlacán Moisés la̠ta li̠pe̠cua xma̠­la­ka­chi­xi̠nán ma̠squi ni̠maka̠s quilh­ta­macú lac­la­ni̠­ni­ko̠lh la̠ta xli̠s­lipua. Pero calac­pu­huántit, para a̠má li̠ma̠­peksí̠n hua̠ntu̠ xca̠­huaniy cris­tianos lácu xli̠­pa̠­ti̠­natcán para ni̠ nata­ma̠­kan­taxti̠y luu li̠cá̠cni̠t lácu ma̠sí­yulh xli̠t­li­hueke Dios acxni̠ ca̠má̠x­qui̠lh, ¿pi̠ li̠huaca chú ni̠ li̠cá̠cni̠t la̠nchú quilh­ta­macú lácu Espíri­tu Santo ca̠ma̠x­qui̠ma sa̠sti latáma̠t xli̠­hua̠k hua̠nti̠ li̠pa̠­huán Jesús? Umá qui̠­taxtuy para lanca li̠cá̠cni̠t quilh­ta­macú acxni̠ Dios má̠s­ta̠lh a̠má li̠pe̠­cuánit xli̠­ma̠­peksí̠n porque xquin­ca̠­ma̠­ca­tzi̠­ni̠yá̠n pi̠ juerzaj napa̠­ti̠­na­ná̠hu xpa̠­la­cata quin­ta­la̠­ka­lhí̠n, pus ma̠s lanca li̠cá̠cni̠t quilh­ta­macú chú pi̠ tla̠n li̠pa̠­xúhu liakchu­hui̠­na­ná̠hu la̠ta lácu Dios quin­ca̠­lac­xa­ca­niyá̠n xli̠­hua̠k quin­ta­la̠­ka­lhi̠ncán la̠qui̠ niaj napa̠­ti̠­na­ná̠hu. 10 Porque ma̠squi xli̠­ca̠na pi̠ luu lanca cá̠cni̠t xka­lhi̠y a̠má xakam­pa̠­cá̠hu xli̠­ma̠­peksí̠n Dios hua̠ntu̠ timá̠s­ta̠lh xamaká̠n quilh­ta­macú, xli̠­ca̠na pi̠ la̠nchú niaj tu̠ luu li̠ma­cuán para caj huá ta̠ma̠­la­cas­tu­cá̠hu a̠má lanca lak­táxtut hua̠ntu̠ la̠nchú quin­ca̠­ma̠x­qui̠yá̠n. 11 Y cumu Dios li̠ma̠­sí­yulh lanca xli̠­cá̠cni̠t caj xpa̠­la­cata hua̠ntu̠ ni̠maka̠s quilh­ta­macú niaj tu̠ li̠má­cuaj, pus chú a̠tzinú tlak ámaj li̠ma̠­siyuy xli̠­cá̠cni̠t a̠má lak­táxtut hua̠ntu̠ la̠nchú kalhi̠­yá̠hu cumu ne̠c­xnicú cati­lák­sputli cane̠c­xni­cahuá quilh­ta­macú.
12 Cumu aquinín sta­lanca cca­tzi̠­yá̠hu pi̠ naquin­ca̠­ma̠x­qui̠­caná̠n hua̠ntu̠ quin­ca̠­ma̠­lac­nu̠­ni­ca­ni̠tán, huá xpa̠­la­cata ni̠ cquilh­pu­hua­ná̠hu cliakchu­hui̠­na­ná̠hu. 13 Aquinín ni̠tu̠ cma̠­tze̠k­ma̠­náhu cumu la̠ tlá­hualh Moisés acxni̠ xla­kat­la­pacán la̠qui̠ ni̠ nata­la­caucxilha a̠ma̠ko̠lh judíos y ni̠ nata­ca­tzi̠y pi̠ aya xlak­sputni̠t la̠ta xma̠­la­ka­chi­xi̠nán xlacán. 14 Xli̠­ca̠na pi̠ ni̠ caj xma̠n xla­kas­ta­pucán judíos ni̠lay tali̠­la­ca­hua̠nán, huata na̠chuná xta­la­ca­pa̠s­tac­nicán, porque hasta la̠ ca̠lacchú lhu̠hua judíos hua̠nti̠ tali̠­kalh­ta­huakay a̠má xli̠­ma̠­peksí̠n Moisés chu­nacú lá̠m­para túcu ca̠la­ca­huaca y ni̠lay li̠huana̠ taaka­ta̠ksa túcu luu hua­ni­putún; pus nia̠ li̠huana̠ ca̠ma̠­la­ca­hua̠­ni̠cán xa̠huachí tamá hua̠ntu̠ ni̠ li̠huana̠ ma̠la­ca­hua̠­ni̠nán caj xma̠nhuá Cristo tla̠n lac­tla­huay. 15 Hasta la̠ ca̠lacchú quilh­ta­macú acxni̠ judíos tali̠­kalh­ta­huakay a̠ma̠ko̠lh libro chu li̠ma̠­peksí̠n hua̠ntu̠ ca̠tzokni̠t Moisés ni̠lay taaka­ta̠ksa túcu hua­ni­putún. 16 Pero acxni̠ cha̠tum cris­tiano li̠pa̠­huán Quim­pu̠­chi­nacán xli̠­ca̠na pi̠ ni̠tu̠ laka­toklha y tla̠n li̠huana̠ laca­hua̠nán, tla̠n chú li̠huana̠ aka­ta̠ksa hua̠ntu̠ xapu̠lh ni̠ xaka­ta̠ksa xta­chu­huí̠n Dios. 17 Porque anta­nícu puxcún Quim­pu̠­chi­nacán Jesús nac xla­táma̠t cha̠tum cris­tiano na̠ antá puxcún xEspíritu Dios, y anta­nícu puxcún xEspíritu niaj lay tanu̠­ya̠chá tala̠­ka­lhí̠n osu para túcu ni̠tlá̠n la̠qui̠ xta­chí̠n nali̠­ma̠xtuy cris­tiano. 18 Y xli̠­hua̠k aquinín hua̠nti̠ aya li̠pa̠­hua­ná̠hu Quim­pu̠­chi­nacán y niaj tu̠ xata­la­kat­lapán lama̠­náhu, li̠tax­tu­yá̠hu cumu la̠ aktum espejo anta­nícu sta­lanca tasi­yuma pi̠ Dios kalhi̠y lanca xli̠t­li­hueke, xa̠huachí aquinín anka­lhi̠ná li̠huaca xta̠­chuná cumu la̠ xlá tila­tá­ma̠lh, huá chuná li̠la­ca­pa̠s­ta­cá̠hu y kalhi̠­yá̠hu xta­la­ca­pa̠s­tacni, porque nac qui­la­ta­ma̠tcán lama xEspíritu hua̠nti̠ quin­ca̠­mak­ta̠­ya­le̠má̠n.