Xcarta San Pablo Hua̠ntu̠
Ca̠tzók­nilh Colosenses
Umá carta hua̠ntu̠ San Pablo ca̠tzók­nilh cris­tianos hua̠nti̠ xta­li̠­pa̠­huán Cristo y tahui­lá̠­nalh nac xaca̠­chi­quí̠n Colosas, na̠ acxni­tiyá tzokni̠t acxni̠ tica̠­tzók­nilh mac­tum­li̠túm xcarta hua̠ntu̠ tica̠­ma­cá̠­nilh fili­penses, porque na̠ antiyá tzok­ni̠­tanchá acxni̠ xta­nu̠ma nac pu̠la̠­chi̠n (4.18).
Nac u̠má tatzokni San Pablo ca̠li̠­ma̠­kalh­chu­hui̠ni̠y colo­senses xla­cata pi̠ ni̠ cata­ca̠­náj­lalh hua̠ntu̠ tali̠­chu­hui̠nán a̠ma̠ko̠lh aksa­ni̠­naní̠n ma̠kalh­ta­hua­ke̠­naní̠n judíos hua̠nti̠ xta­huán pi̠ a̠ma̠ko̠lh hua̠nti̠ tali̠­pa̠­huán Cristo, para xli̠­ca̠na xta­lak­ma̠x­tu­putún xli̠s­tac­nicán na̠ xla­ca­squinca nati­ta­li̠­la­tama̠y xli̠­hua̠k li̠ma̠­peksí̠n hua̠ntu̠ maká̠n quilh­ta­macú xta­la­ca̠­xuili̠ni̠t judíos. Pero San Pablo laca­tancs ma̠lu­loka pi̠ xma̠n huá Cristo hua̠nti̠ ma̠sta̠y lak­táxtut y hua̠nti̠ li̠pa̠­huán ni̠ xla­ca­squinca napu­tzay túnuj tu̠ nali̠­pa̠­huán o para aktum li̠ma̠­peksín hua̠ntu̠ nama̠­kan­taxti̠y porque Cristo hua̠nti̠ hua̠k ma̠kan­tax­ti̠ni̠t hua̠ntu̠ aquinín ni̠lay ma̠kan­tax­ti̠­yá̠hu xla­cata tla̠n nalak­tax­tu­yá̠hu.
Cristo kalhi̠y lanca xla­ca­tzúcut porque huá ca̠mak­tla­huani̠t xli̠­hua̠k hua̠ntu̠ anán nac ca̠quilh­ta­macú, y huá xpa̠­la­cata na̠ kalhi̠y lanca li̠t­li­hueke la̠ta tla̠n naca̠­lak­ma̠xtuy y naca̠­pux­cuniy xli̠­hua̠k hua̠nti̠ tali̠­pa̠­huán porque xlá ca̠maka­tla­jani̠t xli̠­hua̠k li̠t­li­hueke hua̠ntu̠ anán chuná xalac akapú̠n xa̠hua xalac ca̠quilh­ta­macú.
San Pablo na̠ li̠chu­hui̠nán nac u̠má li̠kalh­ta­huaka lácu xli̠­hua̠k hua̠nti̠ tali̠­pa̠­huán xlacán tali̠­taxtuy pi̠ aya tata̠­ni̠ni̠t Cristo y na̠ lac­xtum tata̠­la­cas­ta­cuánalh nac ca̠li̠ní̠n caj xpa̠­la­cata cumu taca̠­najlay pi̠ chuná cumu la̠ Dios kalhi̠y lanca li̠t­li­hueke y ma̠la­cas­ta­cuáni̠lh Cristo nac ca̠li̠ní̠n pus na̠ kalhi̠y li̠t­li­hueke naca̠­ma̠x­qui̠y a̠má sa̠sti latáma̠t hua̠ntu̠ xla­ca­squinca nata­ka­lhi̠y la̠qui̠ tla̠n aksti̠tum nata­la­tama̠y nac xla­catí̠n cumu la̠ xlá lacas­quín. Huá xpa̠­la­cata xlacán niaj luu ca̠mi­ni̠niy nata­ca̠­najlay para pi̠ xli̠­ca̠na tahui­lá̠­nalh maka­pi­tzí̠n hua̠nti̠ lanca xla­ca­tzu­cutcán y taka­lhi̠y lanca li̠t­li­hueke nac ca̠quilh­ta­macú (2.20). Huata San Pablo ca̠li̠­ma̠­kalh­chu­hui̠ni̠y cris­tianos hua̠nti̠ tali̠­pa̠­huán Cristo pi̠ aksti̠tum cata­li̠­la­tá­ma̠lh a̠má xasa̠sti latáma̠t hua̠ntu̠ quin­ca̠­ma̠x­qui̠yá̠n (3.1-3), xa̠huachí laca­tancs ca̠huaniy hua̠ntu̠ luu ca̠mi­ni̠niy natat­la­huay la̠qui̠ a̠tzinú tla̠n naca̠­ma­cuaniy y naca̠­maka­pa̠­xu­huay Dios nac xla­ta­ma̠tcán (3.18, 4.6).
1
Aquit Pablo hua̠nti̠ Dios qui­lac­sacni̠t la̠qui̠ nac­li̠­taxtuy xapóstol Jesu­cristo, xa̠hua quin­ta̠­lacán Timoteo, cca̠­tzok­nimá̠n eé carta xli̠­hua̠k hui­xinín nata̠lán hua̠nti̠ li̠pa̠­hua­ná̠tit Cristo y tapek­si̠­ni­yá̠tit Dios hua̠nti̠ hui­látit nac xaca̠­chi­quí̠n Colosas. Cla­cas­quín pi̠ Quin­tla̠­ticán Dios caca̠­si­cu­la­na̠t­la­huán y caca̠­ma̠x­quí̠n xatlá̠n latáma̠t.
Pablo kalhtahuakaniy Dios xpa̠lacatacán hua̠nti̠ tali̠pa̠huán
Xlianka­lhi̠ná acxni̠ ckalh­ta­hua­ka­ni­yá̠hu Dios hua̠nti̠ xtla̠t Quim­pu̠­chi­nacán Jesu­cristo, cli̠­pa̠x­cat­ca­tzi̠­ni­yá̠hu caj mim­pa̠­la­ca­tacán. Huá cli̠­pa̠x­cat­ca­tzi̠­ni­yá̠hu porque quin­ca̠­li̠­ta̠­kalh­chu­hui̠­nan­ca­ni̠tán la̠ta lácu aksti̠tum li̠pa̠­hua­ná̠tit Cristo Jesús y la̠ta na̠ ca̠la­ka­lha­ma­ná̠tit xli̠­hua̠k hua̠nti̠ tata­pek­si̠niy y tali̠­pa̠­huán Dios cumu la̠ hui­xinín. Umá tapa̠x­qui̠t hua̠ntu̠ kalhi̠­yá̠tit tla̠n kalhi̠­yá̠tit porque aksti̠tum kalh­ka­lhi̠­pá̠tit hua̠ntu̠ ca̠li̠­ka­lhi̠­pa̠­cam­pítit nac akapú̠n. Hui­xinín tla̠n lak­chi­pítit u̠má hua̠ntu̠ naca̠­ma̠x­qui̠­ca­ná̠tit acxni tuncán tzu­cútit li̠pa̠­hua­ná̠tit a̠má xta­lu­lóktat y li̠pa̠­xúhu tachu­huí̠n hua̠ntu̠ ma̠sta̠y lak­táxtut. Huá u̠má xasa̠sti xta­ma̠­ca­tzi̠ní̠n Dios hua̠ntu̠ aya ca̠li̠­ma̠­kalh­chu­hui̠­ni̠­ca­ni̠­tátit xli̠­ca̠na pi̠ lacaxtum tala­ka­pun­tu­mi̠ma y aya tla­huama xta­scújut nac xli̠­ca̠­lanca anta­nícu cha̠n, chuná cumu la̠ tzú­culh tasiyuy xta­scújut acxni̠ hui­xinín huacu li̠pa̠­huántit u̠má xta­chu­huí̠n Dios y ca̠naj­látit pi̠ talu­lóktat u̠má xaak­sti̠tum tapa̠x­qui̠t hua̠ntu̠ xlá ma̠sta̠y. Porque u̠má tla̠n tala­ca­pa̠s­tacni huá pu̠lh ca̠li̠­ma̠­kalh­chu­hui̠ní̠n quin­ta̠­lacán Epafras hua̠nti̠ luu cpa̠x­qui̠­yá̠hu la̠ta lac­xtum quin­ca̠­ta̠­li̠s­cuj­ni̠tán xta­chu­huí̠n Dios, y cumu la̠ hui­xinín catzi̠­yá̠tit ni̠para tzinú xli̠t­lakua la̠ta li̠s­cujni̠t Quim­pu̠­chi­nacán nac milak­sti̠­pa̠ncán. Pi̠ hua­tiyá Epafras quin­ca̠­li̠­ta̠­kalh­chu­hui̠nán lácu ca̠ma̠­lac­pu­hua̠­ni̠má̠n Espíri­tu Santo la̠qui̠ naca̠­pa̠x­qui̠­yá̠tit cati̠hua̠ cris­tianos.
Huá xpa̠­la­cata acxni̠ aquinín cca­tzí̠hu lácu lapá̠tit hasta la̠ ca̠lacchú ne̠c­xnicú cti­mak­xtek­ni­ma̠­náhu kalh­ta­hua­ka­ni­yá̠hu Dios mim­pa̠­la­ca­tacán la̠qui̠ li̠huana̠ naca̠­ma̠­ca­tzi̠­ni̠yá̠n xta­la­ca­pa̠s­tacni, naca̠­ma̠x­qui̠yá̠n li̠s­ka­lala la̠qui̠ hua̠k naaka­ta̠k­sá̠tit hua̠ntu̠ naca̠­ma̠­ca­tzi̠­ni̠yá̠n Espíri­tu Santo, 10 y tla̠n aksti̠tum nala­ta­pa̠­yá̠tit chuná cumu la̠ xli̠­la­ta­ma̠tcán hua̠nti̠ xli̠­ca̠na tata­pek­si̠niy Quim­pu̠­chi­nacán, y huá anka­lhi̠ná nalak­tzak­sa­yá̠tit hua̠ntu̠ xlá lakati̠y nat­la­hua­yá̠tit, y qui̠­taxtuy pi̠ nama̠s­ta̠­yá̠tit min­ta­hua­catcán porque xma̠nhuá nat­la­hua­yá̠tit hua̠ntu̠ lacuán ta­scújut y a̠tzinú li̠huana̠ nala­ka­pa­sá̠tit xta­la­ca­pa̠s­tacni Dios. 11 Aquinín na̠ cli̠­ma̠aka­tzan­ke̠­yá̠hu pi̠ cumu xlá kalhi̠y lanca xli̠t­li­hueke caca̠­ma̠x­quí̠n li̠ca­mama la̠qui̠ tla̠n napa̠x­cat­li̠­pi­ná̠tit y nata̠­ya­ni­yá̠tit ma̠squi túcu naca̠­lak­chiná̠n porque lak­tli­huekén hui­xinín nac min­ta­ca̠­naj­latcán, 12 y la̠qui̠ li̠pa̠­xúhu napa̠x­cat­ca­tzi̠­ni­yá̠tit Quin­tla̠­ticán Dios porque huá lak­pa­li̠ni̠t qui­la­ta­ma̠tcán la̠qui̠ tla̠n namak­lhti̠­na­ná̠hu a̠má li̠pa̠­xúhu latáma̠t nac xtax­káket hua̠ntu̠ ca̠ma̠­lac­nu̠­nini̠t naca̠­ma̠x­qui̠y xli̠­hua̠k hua̠nti̠ xlá ca̠lac­sacni̠t. 13 Xli̠­ca̠na pi̠ Dios quin­ca̠­lak­ma̠xtún nac xala­ka­ca̠­pucsua latáma̠t hua̠ntu̠ xapu̠lh xli̠­la­ma̠­náhu y antá quin­ca̠­huilí̠n nac xmacán xka­huasa hua̠nti̠ snu̠n pa̠x­qui̠y, 14 hua̠nti̠ ni̠lh caj quim­pa̠­la­ca­tacán nac cruz la̠qui̠ tla̠n naquin­ca̠­lak­ma̠x­tu­caná̠n y naquin­ca̠­ma̠­tzan­ke̠­na­ni­ko̠­caán xli̠­hua̠k quin­ta­la̠­ka­lhi̠ncán.
Acxni̠ Cristo ni̠lh caj quimpa̠lacatacán quinca̠ma̠lacatzuhuí̠n Dios
15 Cumu Dios ni̠para cha̠tum tícu a̠ ucxilha lácu xlá, huá Cristo mini̠t ma̠siyuy lácu luu xkásat. Xlá li̠taxtuy cumu la̠ xapuxcu Xka­huasa Dios hua̠nti̠ ta̠ma̠­peksi̠y la̠ta túcu anán porque xlá anka­lhi̠ná xlama ma̠squi hasta acxni̠ ni̠najtu̠ xanán xta­ma̠­la­ca­tzu­quí̠n. 16 La̠ta túcu anán nac ca̠ti­yatni xa̠hua nac akapú̠n xlá hua̠k mak­tla­huani̠t, chuná hua̠ntu̠ tasiyuy xa̠hua hua̠ntu̠ ni̠ tasiyuy, na̠chuná hua̠ntu̠ tala­má̠­nalh catu̠hua̠ mak­ta­kalh­naní̠n espí­ritus hua̠nti̠ tama̠­pek­si̠nán y snún taka­lhi̠y li̠t­li­hueke nac ca̠u̠ní̠n; xlá hua̠k mak­tla­huani̠t la̠qui̠ nata­la­ka­chix­cu­hui̠y y na̠ hua̠k huá ca̠ma̠­peksi̠y. 17 Cristo xla̠ta xlama hasta acxni̠ ni̠najtu̠ a̠ xma̠­la­ca­tzu­qui̠y Dios, y hua̠ntu̠ la̠nchú anán huá chu­nacú lianan­ti̠­lhay caj xpa̠­la­cata cumu chuná xlá laca­squini̠t. 18 Aquinín hua̠nti̠ aya li̠pa̠­hua­ni̠­táhu Cristo li̠tax­tu­yá̠hu cumu la̠ cha̠­tumá cris­tiano y huá li̠taxtuy quiakxa̠­kacán porque xlá quin­ca̠­pux­cu­nimá̠n y quin­ca̠­ma̠x­qui̠má̠n latáma̠t. Y cumu xlá hua̠nti̠ anka­lhi̠ná quin­ca̠­pu̠­la­nimá̠n huá pu̠lh li̠la­cas­ta­cuánalh nac ca̠li̠ní̠n la̠qui̠ sta­lanca nali̠­ca­tzi̠­yá̠hu pi̠ huá xli̠­ca̠na kalhi̠y lanca xla­ca­tzúcut. 19 Porque chuná lacás­quilh Dios pi̠ hua̠k hua̠ntu̠ kalhi̠y lanca xla­ca­tzúcut chu lanca xli̠t­li­hueke, antá sta­lanca nata­siyuy nac xla­táma̠t Cristo. 20 Y na̠ lacás­quilh pi̠ huá Cristo nama̠­lak­sputuy hua̠ntu̠ xlac­tla­huani̠t tatan­csni cxlak­sti̠pá̠n Dios chu xli̠­hua̠k hua̠ntu̠ anán nac xli̠­ca̠­lanca ca̠quilh­ta­macú y hasta ma̠squi nac akapú̠n. Xli̠­ca̠na pi̠ caj xpa̠­la­cata xkalhni Cristo hua̠ntu̠ staj­má­kalh acxni̠ ni̠lh nac cruz huá chú li̠táhui tapa̠­xu­huá̠n la̠qui̠ cris­tianos hua̠nti̠ ma̠squi tat­la­huani̠t tala̠­ka­lhí̠n tla̠n chú nata­ma̠­la­ca­tzu­hui̠y Dios y niaj nata­pe̠­cuaniy.
21 Xapu̠lh, hui­xinín caj xpa̠­la­cata hua̠ntu̠ li̠xcáj­nit tala̠­ka­lhí̠n xtla­hua­yá̠tit, nac min­ta­la­ca­pa̠s­tac­nicán xqui̠­tax­tu­yá̠tit pi̠ xta̠­la̠­ma­ka­si̠­tzi̠­yá̠tit Dios y na̠ xli̠­tax­tu­yá̠tit pi̠ ni̠ xta­pek­si̠­ni­yá̠tit y xala mákat xuani̠­tátit. 22 Pero la̠nchú Dios aya li̠pa̠­xúhu ca̠ma̠­la­ca­tzu­hui̠­ni̠tán caj xpa̠­la­cata cumu huá Cristo lhu̠hua hua̠ntu̠ pá̠ti̠lh nac xmacni acxni̠ ni̠lh quim­pa̠­la­ca­tacán nac cruz. Huá chuná li̠t­lá­hualh la̠qui̠ tla̠n nalak­ta­la­ca­tzu­hui̠­yá̠hu Dios cumu lá̠m­para ni̠tu̠ quin­ta­la̠­ka­lhi̠ncán. 23 Pero la̠qui̠ chuná naqui̠­taxtuy tala­cas­quín pi̠ chu­na­tiyá aksti̠tum nali̠­pa̠­hua­ná̠tit y ne̠cxni tili̠­ta­mak­xte­ká̠tit para túcu naca̠­ma̠­lac­tla­hui̠yá̠n la̠ta ca̠naj­la­yá̠tit hua̠ntu̠ ca̠ma̠­lac­nu̠­ni­ca­ni̠­tátit acxni̠ li̠pa̠­huántit a̠má li̠pa̠­xúhu tachu­huí̠n hua̠ntu̠ ma̠sta̠y lak­táxtut acxni̠ ca̠li̠­ma̠­kalh­chu­hui̠­ni̠­cántit. Hua­tiyá u̠má tachu­huí̠n hua̠ntu̠ liakchu­hui̠­na­má̠­calh la̠ta xli̠­ca̠­lanca, y aquit Pablo na̠ huá cliakchu­hui̠­nan­tla̠­huán.
Pablo li̠pa̠xúhu ca̠li̠scuja cristianos hua̠nti̠ tali̠pa̠huán Jesús
24 Luu ca̠na cli̠­pa̠­xu­huay pi̠ lhu̠hua hua̠ntu̠ cli̠­pa̠­ti̠ma caj mim­pa̠­la­ca­tacán hua̠nti̠ li̠pa̠­hua­ná̠tit Cristo, porque aquit cca­tzi̠y pi̠ chuná cli̠­ma̠­ka­tzi̠ma nac qui­macni a̠má xta­pa̠tí̠n Cristo hua̠ntu̠ pá̠tilh caj xpa̠­la­ca­tacán hua̠nti̠ la̠nchú tali̠­pa̠­huán y tali̠­taxtuy cumu la̠ xmacni. 25 Dios qui­li̠­lac­sacni̠t pi̠ nac­li̠­taxtuy xta­sa̠cua la̠qui̠ tla̠n nac­ca̠­li̠s­cujá̠n hui­xinín hua̠nti̠ li̠pa̠­hua­ná̠tit Cristo y tancs nac­ca̠­li̠­ma̠­kalh­chu­hui̠­ni̠yá̠n xta­chu­huí̠n. 26 Umá xta­la­ca­pa̠s­tacni lácu naquin­ca̠­lak­ma̠x­tuyá̠n hasta xamaká̠n quilh­ta­macú aya tze̠k xlac­lhca̠­hui­li̠ni̠t lácu nat­la­huay ma̠squi ni̠najti̠ xca̠­ma̠­ca­tzi̠­ni̠ma cris­tianos lácu luu nakan­taxtuy, pero la̠nchú quilh­ta­macú lacas­quín pi̠ li̠huana̠ naca­tzi̠­yá̠tit xli̠­hua̠k hui­xinín hua̠nti̠ li̠pa̠­hua­ná̠tit y maca­ma̠x­quí̠tit mila­ta­ma̠tcán. 27 Pero ma̠squi xapu̠lh tze̠k xuili̠ni̠t a̠má li̠pa̠­xúhu xta­la­ca­pa̠s­tacni lácu xlac­lhca̠ni̠t naca̠­lak­ma̠x­tuyá̠n hui­xinín hua̠nti̠ ni̠ judíos, la̠nchú ca̠ma̠­la­ka­pas­ni̠­pu­tuná̠n la̠qui̠ tla̠n naaka­ta̠k­sá̠tit xli̠­lanca li̠cá̠cni̠t hua̠ntu̠ ca̠ma̠­lac­nu̠­niyá̠n. Porque xli̠­ca̠na li̠cá̠cni̠t tamá pi̠ caj xpa̠­la­cata cumu la̠nchú ta̠ta­la­cas­tuc­ni̠­tátit Cristo hui­xinín tla̠n li̠pa̠­xúhu ucxilh­la­ca­chi­pi­ná̠tit a̠má li̠pa̠­xúhu latáma̠t hua̠ntu̠ naca̠­ma̠x­qui̠­ya̠­chá̠n nac xpa̠xtú̠n.
28 Huá xpa̠­la­cata aquinín tancs cliakchu­hui̠­na­ma̠­náhu xta­chu­huí̠n Cristo y aquinín cca̠­ma̠­la­ca­pu̠­tun­cu­hui̠­ni̠­ma̠­náhu cca̠­ma̠­si­yu­ni­yá̠hu cris­tianos lácu lacas­quín Cristo nata­li̠­pa̠­huán y aksti̠tum nata­la­tama̠y, la̠qui̠ tla̠n nac­ca̠­li̠­cha̠ná̠n nac xla­catí̠n Dios y nac­ca̠­ma­ca­ma̠s­ta̠yá̠n cumu lá̠m­para ni̠tu̠ min­ta­la̠­ka­lhi̠ncán. 29 Y la̠qui̠ tla̠n nac­ma̠­kan­taxti̠y quin­ta­scújut luu fuerza cli̠t­la­huaniy xli̠­hua̠k qui­li̠t­li­hueke cscujma chuná cumu la̠ qui­ma̠x­qui̠y xli̠t­li­hueke Cristo.