2
Aquit cla­cas­quín naca­tzi̠­yá̠tit lácu cca̠­liaka­tzan­ka̠­ni̠tán cca̠­li̠­kalh­ta­hua­kayá̠n xli̠­hua̠k hui­xinín xalac Colosas, na̠chuná xli̠­hua̠k hua̠nti̠ tali̠­pa̠­huán Cristo nac Laodicea, y hasta maka­pi­tzí̠n hua̠nti̠ nia̠ quin­taucxilha y ni̠ quin­ta­la­ka­pasa. Aquit luu aka­tiyuj cli̠lay, xa̠huachí cli̠­ma̠aka­tzanke̠y Dios xla­cata pi̠ la̠ hui­xinín cumu la̠ xli̠­hua̠k cris­tianos hua̠nti̠ tali̠­pa̠­huán Jesús, chu­na­tiyá caka­lhí̠tit tapa̠­xu­huá̠n nac mina­cujcán, na̠ chu­na­tiyá cala̠­pa̠x­quí̠tit, caka­lhí̠tit xatlá̠n tala­ca­pa̠s­tacni la̠qui̠ li̠huana̠ naaka­ta̠k­sá̠tit xli̠­hua̠k hua̠ntu̠ xamaká̠n quilh­ta­macú tze̠k xuili̠­ni̠­tanchá xta­la­ca­pa̠s­tacni Dios, ma̠squi xlá aya chu­na­tiyá xli̠­lac­lhca̠­hui­li̠ni̠t pi̠ huá Cristo tla̠n nama̠­la­ka­pas­ni̠nán. Porque nac xla­táma̠t Cristo sta­lanca tasiyuy lanca xli̠­cá̠cni̠t, xli̠s­ka­lala chu xta­la­ca­pa̠s­tacni Dios porque huá maca­ma̠x­qui̠­ko̠ni̠t. Huá xpa̠­la­cata chuná cca̠­li̠­hua­nimá̠n la̠qui̠ ni̠ti̠ naca̠­liak­ska­hui­mi̠yá̠n acxni̠ para túcuya̠ tachu­huí̠n naca̠­hua­ni­ca­ná̠tit. Pus ma̠squi la̠nchú ni̠ antá cca̠­ta̠­hui­la­chá̠n xacha̠­tu­mi̠­nica, caca­tzí̠tit pi̠ antá ca̠ta̠­la­ma̠­chá̠n quin­ta­la­ca­pa̠s­tacni, xa̠huachí aquit luu ca̠na cli̠­pa̠­xu­huay pi̠ hui­xinín aksti̠tum lapá̠tit y chu­na­tiyá tancs li̠pa̠­hua­ná̠tit Cristo.
Dios quinca̠ma̠xqui̠ni̠tán xasa̠sti quilatama̠tcán
Cumu hui­xinín ma̠t­la̠n­tí̠tit Jesu­cristo naca̠­lak­ma̠x­tuyá̠n y Mim­pu̠­chi­nacán nahuán, pus na̠chuná chú ne̠c­xnicú caak­xtek­ma­kántit huata aksti̠tum cali̠­pa̠­huántit. Li̠huana̠ cali̠­chi­pa̠x­nántit min­ta­ca̠­naj­latcán cumu la̠ aktum quihui li̠huana̠ li̠chi­pa̠xnán xtan­káxe̠k, xli̠­hua̠k mina­cujcán cali̠­pa̠­huántit chuná cumu la̠ ca̠li̠­ma̠­kalh­chu­hui̠­ni̠­cántit y anka­lhi̠ná capa̠x­cat­ca­tzi̠­nítit Dios hua̠ntu̠ tla­huama nac mila­ta­ma̠tcán.
Luu cuentaj cat­la­huátit xla­cata pi̠ ni̠ti̠ caca̠­liak­ska­huimí̠n hua̠ntu̠ ni̠ kalhi̠y xta­lu­lóktat tachu­huí̠n ma̠squi lacuán y lak­ska­lalán takax­mata, porque tama̠­ko̠lh hua̠nti̠ chuná tali̠­ma̠­kalh­chu­hui̠­ni̠­na­má̠­nalh ni̠ antá taquilh­pa̠i̠má̠­nalh nac xta­la­ca­pa̠s­tacni Cristo huata huá tali̠­chu­hui̠nán hua̠ntu̠ min­ti̠­lha­ni̠­tanchá xtas­ma­ni̠ncán chu xta­la­ca­pa̠s­tac­nicán cris­tianos hua̠nti̠ luu akchi­pa̠­nam­putún uú nac ca̠quilh­ta­macú.
Porque huá la̠ta kalhi̠y lanca xli̠t­li­hueke cumu la̠ Dios chu la̠ta kalhi̠y xta­la­ca­pa̠s­tacni, sta­lanca tasiyuy nac xla­táma̠t Cristo. 10 Y Dios lama nac mila­ta­ma̠tcán caj xpa̠­la­cata cumu huá li̠pa̠­hua­ná̠tit Cristo y ta̠ta­la­cas­tuc­ni̠­tátit, porque huá ca̠pux­cuniy xli̠­hua̠k la̠tachá túcuya̠ ma̠pek­si̠­naní̠n o espí­ritus hua̠ntu̠ tala­má̠­nalh nac ca̠quilh­ta­macú chu nac ca̠u̠ní̠n. 11 Y na̠chuna li̠túm caj xpa̠­la­cata cumu li̠pa̠­hua­ná̠tit Cristo qui̠­taxtuy pi̠ aya cir­cun­ci­dar­la­ni̠­tátit, pero ni̠chuná cumu la̠ cir­cun­ci­dar­tla­hua­cani̠t nac xmacni cha̠tum chixcú, huata chuná qui̠­taxtuy porque hui­xinín aya ca̠lak­ma̠x­tu­ca­ni̠­tátit la̠ta lácu xli̠­la­pá̠tit min­ta­la̠­ka­lhi̠ncán, pus huá nac mina­cujcán cir­cun­ci­dar­la­ni̠­tátit la̠qui̠ tla̠n nala­ta­pa̠­yá̠tit cumu la̠ lacas­quín Cristo. 12 Hasta acxni̠ hui­xinín taakmu­nútit qui̠­taxtuy pi̠ acxtum ta̠ta̠c­nú̠tit Cristo nac xta­huaxni, pero na̠ qui̠­taxtuy pi̠ acxtum ta̠la­cas­ta­cuanántit nac ca̠li̠ní̠n porque ca̠naj­la­yá̠tit pi̠ a̠má lanca xli̠t­li­hueke Dios hua̠ntu̠ li̠ma̠­la­cas­ta­cuáni̠lh nac ca̠li̠ní̠n na̠ scujma nac mila­ta­ma̠tcán. 13 Xapu̠lh hui­xinín xlak­tzan­ka̠­ta̠­ya­ni̠­tátit y cumu la̠ ni̠ní̠n xla­pá̠tit caj xpa̠­la­cata hua̠ntu̠ xka­lhi̠­yá̠tit xali̠xcáj­nit min­ta­la̠­ka­lhi̠ncán y porque ni̠ csir­cun­ci­dar­la­ni̠­tátit nac mina­cujcán. Pero la̠nchú Dios quin­ca̠­ma̠x­qui̠­ni̠tán xasa̠sti qui­la­ta­ma̠tcán chuná cumu la̠ má̠x­qui̠lh Cristo acxni̠ ma̠la­cas­ta­cuáni̠lh nac ca̠li̠ní̠n, y na̠ caj xpa̠­la­cata Cristo xlá quin­ca̠­ma̠­tzan­ke̠­na­nikó̠n xli̠­hua̠k quin­ta­la̠­ka­lhi̠ncán. 14 La̠ta tatzok­ta­hui­lani̠t nac xli̠­ma̠­peksí̠n Dios pi̠ hua̠nti̠ ni̠ nama̠­kan­taxti̠y hua̠ntu̠ antá huan napa̠­ti̠nán caj xpa̠­la­cata xta­la̠­ka­lhí̠n, pero Dios tla̠n tlá­hualh pi̠ huá naxo­ko̠­nuniy Cristo caj xpa̠­la­cata quin­ta­la̠­ka­lhi̠ncán hua̠ntu̠ xtla­hua­ni̠­táhu y qui̠­taxtuy pi̠ xla­ka­hui­la­níhu, porque xlá tamá̠s­ta̠lh nax­to­ko­hua­cacán nac cruz. 15 Caj xpa̠­la­cata cumu Cristo ni̠lh nac cruz caj quim­pa̠­la­ca­tacán Dios chuná ca̠li̠­maka­tlá­jalh xli̠­hua̠k a̠ma̠ko̠lh akska­hui­naní̠n hua̠nti̠ ni̠ tasiyuy pero taka­lhi̠y li̠t­li­hueke chu li̠ma̠­peksí̠n nac ca̠u̠ní̠n, y ca̠ma̠­ma̠­xá­ni̠lh nac xla­ca­ti̠ncán cris­tianos la̠qui̠ hua̠k tla̠n nataucxilha.
Caj xma̠n huá calaktzaksáhu lácu nakalhi̠yá̠hu hua̠ntu̠ anán nac akapú̠n
16 Luu ca̠na cca̠­li̠­ma̠­ka­tzan­ke̠yá̠n xla­cata ni̠ti̠ naca̠­ma­ka­ca̠­naj­layá̠n para naca̠­hua­ni­ca­ná̠tit hua̠ntu̠ luu a̠tzinú mili̠­ma̠­kan­tax­ti̠tcán nac mila­ta­ma̠tcán, chuná para túcu li̠hua­yá̠tit o li̠kot­nu­ná̠tit, para túcuya̠ pa̠xcua chuná para la̠ta acxni̠ talh­tiliy papá o acxni̠ li̠huancán para tícu nas­cuja. 17 Xli̠­hua̠k u̠má hua̠ntu̠ chuná xtla­huacán, Dios chuná xli̠­ma̠­pek­si̠­nani̠t la̠qui̠ nali̠­la­ca­pa̠s­taccán hua̠ntu̠ aca­li̠stá̠n xtaamá̠­nalh tamaklh­ti̠nán xca­maná̠n, pero cumu chú aya qui̠­la­ni̠­tanchi Cristo xli̠­hua̠k u̠má hua̠ntu̠ qui­li̠t­la­huatcán xuani̠t niaj tu̠ li̠ma­cuán. 18 Ni̠ cata­ma̠s­tá̠tit naca̠ak­ska­hui­mi̠yá̠n tama̠­ko̠lh hua̠nti̠ tama̠­siyuy túnuj tala­ca­pa̠s­tacni, hua̠nti̠ tahuán pi̠ xafuerza nala­ka­chix­cu­hui̠cán ángeles y luu lac­ta­li̠­pa̠hu ca̠li̠­maklh­ca­tzi̠cán caj xpa̠­la­cata xta­la­ca­pa̠s­tac­nicán hua̠ntu̠ taka­lhi̠y, pero ni̠ huá xta­lu­lóktat Dios sino que caj xma̠nhuá xta­la­ca­pa̠s­tac­nicán tali̠­chu­hui̠nán. 19 Hua̠nti̠ chuná taka­lhi̠y xta­la­ca­pa̠s­tac­nicán qui̠­taxtuy pi̠ niaj tala­cas­quín naca̠­ma̠­peksi̠y xpux­cucán, porque aquinín hua̠nti̠ li̠pa̠­hua­ná̠hu Cristo li̠tax­tu­yá̠hu cumu la̠ xmacni y xlá li̠taxtuy quiakxa̠­kacán hua̠nti̠ quin­ca̠­pux­cu­le̠ná̠n la̠qui̠ acxtum tla̠n nala­ta­ma̠­yá̠hu y nala̠­mak­ta̠­ya­yá̠hu nac quin­ta­ca̠­naj­latcán chuná cumu la̠ lac­lhca̠­hui­li̠ni̠t Dios naquin­ca̠­mak­ta̠­yayá̠n.
20 Para xli̠­ca̠na pi̠ hui­xinín aya acxtum ta̠ni̠­ni̠­tátit Cristo y antá lák­sputli la̠ta nalak­tzak­sa­yá̠tit nama̠­kan­tax­ti̠­yá̠tit hua̠ntu̠ ni̠tu̠ li̠ma­cuán caj xtas­ma­ni̠ncán cris­tianos la̠qui̠ chuná nalak­ma̠x­tu­yá̠tit mili̠s­tac­nicán, ¿túcu chi̠nchú xpa̠­la­cata chu­na­tiyá tima̠­kan­tax­ti̠­yá̠tit hua̠ntu̠ uú tla­huacán, 21 cumu la̠ huancán: “Ni̠ caxa­mátit hua̠ntu̠ ni̠tlá̠n, ni̠ cali̠­hua̠­yántit tamá tahuá, ni̠ cali̠­xa­mátit mimacancán hua̠ntu̠ li̠xcájnit”? Y acxni̠ chuná ca̠li̠­hua­ni­ca­ná̠tit hui­xinín hua̠k ca̠naj­la­yá̠tit. 22 Xli̠­hua̠k tamá xli̠­ma̠­pek­si̠ncán caj xta­la­ca­pa̠s­tac­nicán lac­chix­cu­huí̠n ni̠lay lacuán cris­tianos naquin­ca̠­li̠­ma̠x­tuyá̠n o nata­lak­pali̠y xali̠xcáj­nit quin­ta­la­ca­pa̠s­tac­nicán, porque acxni̠ túcu nali̠­laya o túcu nali̠t­la­huaya antiyá qui̠­ta̠yay porque acxni­tiyá lak­sputa o laclay. 23 Xli̠­ca̠na pi̠ maka­pi­tzí̠n xta­la­ca­pa̠s­tac­nicán lac­chix­cu­huí̠n tasiyuy pi̠ luu tla̠n la̠ta nama̠­kan­tax­ti̠­yá̠hu porque antá tahuán lácu nama̠­pa̠­ti̠­ni̠­yá̠hu qui­mac­nicán la̠qui̠ nali̠­la­ka­chix­cu­hui̠­yá̠hu Dios, pero antiyá qui̠­ta̠yay porque xlá ni̠lay ma̠lak­sputuy a̠má hua̠ntu̠ ma̠x­ca­jua̠li̠y qui­li̠s­tac­nicán y hua̠ntu̠ lakati̠y qui­mac­nicán.