3
Huá xpa̠­la­cata aquit cca̠­li̠­hua­niyá̠n, cumu hui­xinín aya ta̠la­cas­ta­cuana­ni̠­tátit Cristo nac ca̠li̠ní̠n, pus caj xma̠nhuá calak­tzak­sátit lácu naka­lhi̠­yá̠tit hua̠ntu̠ anán nac akapú̠n anta­nícu hui­lachá Cristo nac xpa̠xtú̠n Quin­tla̠­ticán Dios. Caj xma̠nhuá caucxilh­la­ca­chi­pítit hua̠ntu̠ anán nac akapú̠n y ni̠ hua̠ntu̠ uú anán nac ca̠quilh­ta­macú. Porque cumu hui­xinín aya ta̠ni̠­ni̠­tátit Cristo qui̠­taxtuy pi̠ mila­ta­ma̠tcán hua̠ntu̠ xapu̠lh xli̠­la­pá̠tit aya lak­sputni̠t, y chú a̠má xasa̠sti latáma̠t hua̠ntu̠ kalhi̠­yá̠tit huá li̠ka­lhi̠­yá̠tit porque ta̠ta­la­cas­tucni̠t xla­táma̠t Cristo, na̠chuná cumu la̠ xla­táma̠t Cristo ta̠ta­la­cas­tucni̠t xla­táma̠t Dios. Huá xpa̠­la­cata acxni̠ Cristo hua̠nti̠ ca̠ma̠x­quí̠n xasa̠sti mila­táma̠t namim­paray xli̠­maktiy hui­xinín na̠ nata̠­pa̠­xu­hua­yá̠tit nac li̠la­káti̠t tax­káket anta­nícu xlá huí.
Pablo lacasquín pi̠ colosenses huá catali̠latáma̠lh xasa̠sti xlatama̠tcán
Aquit cca̠­hua­niyá̠n pi̠ maktum calak­ma­kántit xli̠­hua̠k hua̠ntu̠ ni̠tlá̠n xtla­hua­yá̠tit: niaj para cha̠tum tícu caxa­kát­li̠lh túnuj pusca̠t para huí xpusca̠t o xta̠­ko̠lú, y ni̠ti̠ cat­lá­hualh hua̠ntu̠ ni̠ mini̠niy, na̠ ni̠ caj xma̠n huá calac­pu­tza­ta̠k­cho­kótit la̠ta namaka­pa̠­xu­hua­yá̠tit mimac­nicán, na̠ ni̠para ca̠ta catu̠huá calak­pu­hua­la­ca­pítit hua̠ntu̠ la̠n naka­lhi̠­yá̠tit nac ca̠quilh­ta­macú, para chuná xtla­huátit qui̠­taxtuy pi̠ huata huá luu xli̠­taaka­tzan­ké̠tit cumu la̠ midioscán xla­ka­chix­cu­huí̠tit. Dios luu snu̠n xcajniy y ni̠ ca̠ucxilh­putún xli̠­hua̠k hua̠nti̠ chuná tala­má̠­nalh, y hasta caní naca̠­ma̠­pa̠­ti̠ni̠y hua̠nti̠ caj xma̠n taka­lha­kax­mat­makán xli̠­ma̠­peksí̠n. Xli̠­hua̠k u̠má hua̠ntu̠ cca̠­hua­ni­ni̠tán pi̠ ni̠tlá̠n na̠ huá xmak­tla­hua­yá̠tit xapu̠lh acxni̠ nia̠ xli̠­pa̠­hua­ná̠tit Cristo. Pero la̠nchú hua̠k ca̠lak­ma­kántit tamá hua̠ntu̠ ni̠ ca̠mi­ni̠­niyá̠n cumu la̠ tasi̠tzi, ni̠tu̠ calac­pu­hua­nítit min­ta̠­cris­tianoscán hua̠ntu̠ ni̠tlá̠n tapu­huá̠n, ni̠tu̠ cala̠t­la­hua­nítit hua̠ntu̠ ni̠tlá̠n, niaj cala̠­ma­ka­si̠­tzí̠tit, y ni̠tu̠ cala̠­li̠­kalh­ka­ma̠­nántit hua̠ntu̠ lac­li̠xcáj­nit tachu­huí̠n. Ni̠tu̠ cala̠­liak­ska­hui­pí̠tit porque hui­xinín aya ti̠tax­tu­ni­ni̠­tátit hua̠ntu̠ xamaká̠n xli̠­la­pá̠tit min­ta­pu­hua̠ncán xa̠hua hua̠ntu̠ li̠xcáj­nit xtla­hua­yá̠tit, 10 y la̠nchú aya calak­tzak­sátit huá la̠ta aksti̠tum nala­ta­pa̠­yá̠tit porque li̠tax­tu­yá̠tit la̠ xasa̠sti cris­tianos, y cha̠­liyá̠n sa̠s­tim­pá̠tit hasta la̠ta lácu li̠huana̠ nala­ka­pa­sá̠tit Dios hua̠nti̠ quin­ca̠­ma̠­la­ca­tzu­qui̠­ni̠tán. 11 La̠ ca̠lacchú quilh­ta­macú niaj luu xafuerza para huix griego, osuchí judío, chuná para cir­cun­ci­dar­la­ni̠ta cumu la̠ tat­la­huay judíos o ni̠tu̠ cir­cun­ci­dar­la­ni̠ta; para huix quin­ta̠­chiqui o para ni̠ quin­ta̠­chiqui huata xala mákat huix, para ca̠la­kuá̠n lápa̠t o para tama̠­hua­ca­ni̠ta la̠qui̠ nama̠s­cu­ju­cana cumu la̠ tachí̠n, tamá niaj tu̠ li̠ma­cuán, huata xma̠n huá li̠ma­cuán pi̠ nali̠­pa̠­hua­ná̠hu Cristo, porque xlá acxtum quin­ca̠­la­ka­lha­maná̠n y lac­xtum quin­ca̠­li̠­pu̠lh­ca̠yá̠n.
12 Dios luu snu̠n ca̠pa̠x­qui̠yá̠n y ca̠lac­sac­ni̠tán la̠qui̠ hua̠k xca­maná̠n nali̠­tax­tu­yá̠tit. Pus hua̠ntu̠ aksti̠tum cala­ta­pá̠tit, caca̠­la­ka­lha­mántit min­ta̠­cris­tianoscán, tla̠n caca­tzí̠tit, cacs cala­ca­huántit, ni̠tuncán casi̠­tzí̠tit para tícu cala̠huá naca̠­hua­niyá̠n. 13 Cata̠­pa̠ti para cha̠tum min­ta̠­cris­tiano nat­la­hua­niyá̠n hua̠ntu̠ ni̠tlá̠n, huix ni̠ casi̠­tzi̠ni huata cama̠­tzan­ke̠­nani, chuná cumu la̠ quin­ca̠­ma̠­tzan­ke̠­na­ni­ni̠tán Cristo na̠chuná cala̠­ma̠­tzan­ke̠­na­níhu. 14 Pero hua̠ntu̠ luu a̠tzinú naca̠­ma̠ak­sti̠­tu­mi̠­li̠yá̠n huá tapa̠x­qui̠t hua̠ntu̠ xli̠­ca̠na mac­xtum tla­huanán. 15 Y huá Cristo caca̠­ma̠x­quí̠n hua̠ntu̠ aka­tzi­yanca latáma̠t nac mina­cujcán porque huá ca̠li̠­lac­sac­ni̠tán Dios la̠qui̠ nali̠­tax­tu­yá̠tit hua­tiyá aktum xmacni Cristo, huá xpa̠­la­cata cca̠­li̠­hua­niyá̠n pi̠ ne̠c­xnicú tipa̠­tzan­ka̠­yá̠tit la̠ta napa̠x­cat­ca­tzi̠­ni­yá̠tit hua̠ntu̠ tla­huani̠t nac mila­ta­ma̠tcán.
16 Ne̠c­xnicú capa̠­tzan­ká̠tit xta­chu­huí̠n Cristo, antiyá catahui nac mina­cujcán. Cala̠­ma̠akpu­huan­ti­ya­ní̠tit nali̠­pa̠­hua­ná̠tit y tancs cala̠­li̠­ma̠­kalh­chu­hui̠­ní̠tit xta­chu­huí̠n cumu la̠ ti̠ xli̠­ca̠na tala­ka­pasa. Cane̠c­xni­cahuá capa̠x­cat­ca­tzi̠­nítit Dios y li̠pa̠­xúhu caquilh­tli̠­nítit salmos xa̠hua lacuán taquilh­tlí̠n hua̠ntu̠ nali̠­la­ka­chix­cu­hui̠­yá̠tit. 17 Y xli̠­hua̠k hua̠ntu̠ xtla­huátit o xli̠­chu­hui̠­nántit, caca­tzí̠tit pi̠ huá Cristo maka­pa̠­xu­hua­pá̠tit y chuná cali̠­pa̠x­cat­ca­tzi̠­nítit Quin­tla̠­ticán Dios caj xpa̠­la­cata Cristo.
Pablo lacasquín pi̠ acxtum catala̠kalhakáxmatli hua̠ntu̠ tala̠li̠ma̠peksi̠y
18 Hui­xinín lac­chaján hua̠nti̠ makax­to­ká̠tit, li̠pa̠­xúhu caka­lha­kax­páttit hua̠ntu̠ ca̠li̠­ma̠­pek­si̠yá̠n min­ta̠­ko̠­lucán, porque xli̠­ca̠na pi̠ huá u̠má lakati̠y Dios acxtum nala̠­mak­ta̠­ya­li̠­pi­ná̠tit. 19 Hui­xinín lac­chix­cu­huí̠n hua̠nti̠ makax­to­ká̠tit, hua̠ntu̠ tla̠n capa̠x­quí̠tit y caca̠­la­ka­lha­mántit mim­pus­ca̠tcán y laca­ti̠tum cata̠­chu­hui̠­nántit ni̠ caj casi̠­tzi̠­nítit.
20 Na̠chuná hui­xinín camán hua̠nti̠ huí minat­la̠t­nicán, li̠pa̠­xúhu caka­lha­kax­páttit hua̠ntu̠ ca̠li̠­ma̠­pek­si̠­ca­ná̠tit, porque xli̠­ca̠na pi̠ chuná lakati̠y Quim­pu̠­chi­nacán. 21 Na̠chuná hui­xinín xanat­la̠tni hua̠nti̠ tahui­lá̠­nalh min­ca­mancán, ni̠ hua­tiyá pi̠ caca̠­la­ca­quilh­ní̠tit min­ca­mancán la̠qui̠ ni̠ nata­li̠­pu­huán y nata­lac­pu­huán pi̠ ni̠ ca̠pa̠x­qui̠cán.
22 Xli̠­hua̠k hua̠nti̠ ca̠ta­ma̠­hua­cani̠t ca̠ma̠s­cu­ju­má̠­calh cumu la̠ tachí̠n, li̠pa̠­xúhu caka­lha­kax­pátit hua̠nti̠ ca̠ma̠s­cu­jumá̠n, xlianka­lhi̠ná tancs cas­cuj­nítit ni̠ caj xma̠n acxni̠ ma̠n ca̠ucxilhmá̠n sinoque xli̠­hua̠k mina­cujcán cas­cújtit, caca­tzí̠tit cumu lá̠m­para huá Cristo scuj­ni­pá̠tit. 23 Xli̠­hua̠k hua̠ntu̠ xli̠s­cújtit cha̠­pa̠­xu­hua̠na̠ cat­la­huátit, laca­tancs caca­tzí̠tit cumu lá̠m­para huá scuj­ni­pá̠tit Quim­pu̠­chi­nacán y ni̠ huá lac­chix­cu­huí̠n, 24 y Quim­pu̠­chi­nacán naca̠­ma̠x­qui̠yá̠n min­tas­kahucán hua̠ntu̠ xlá ma̠lac­nu̠ni̠t naca̠­ma̠x­qui̠y xli̠­hua̠k hua̠nti̠ taka­lha­kax­mata hua̠ntu̠ xlá ca̠li̠­ma̠s­cujuy cris­tianos chuná cumu la̠ hui­xinín li̠pa̠­hua­ná̠tit y li̠­scuj­pá̠tit. 25 Pero xli̠­hua̠k a̠ma̠ko̠lh cris­tianos hua̠nti̠ caj xma̠n huá tat­la­hua­má̠­nalh tala̠­ka­lhí̠n, xlacán na̠ taamá̠­nalh tamaklh­ti̠nán xtas­kahucán pero caj naca̠­ma̠­pa̠­ti̠­ni̠cán chuná la̠ mini̠niy xli̠­hua̠k hua̠ntu̠ tit­la­huani̠t, porque xlá ni̠ caj lac­sac­pa̠x­qui̠nán.