4
Na̠chuná hui­xinín hua̠nti̠ kalhi̠­yá̠tit mies­cla­voscán y ca̠ma̠s­cu­ju­yá̠tit cumu la̠ lacas­qui­ná̠tit, tla̠n caca̠­ca­tzi̠­nítit y ni̠ picutá caca̠ak­tla­ka­hua­cátit. Porque laca­tancs caca­tzí̠tit pi̠ hui­xinín na̠ nama­ca­ma̠s­ta̠­yá̠tit min­tas­cu­jutcán nac xla­catí̠n cha̠tum Quim­pu̠­chi­nacán hua̠nti̠ hui­lachá nac akapú̠n, xli̠­hua̠k hua̠ntu̠ tit­la­hua­ni̠­tátit uú nac ca̠quilh­ta­macú.
Anka­lhi̠ná cakalh­ta­hua­ka­nítit Dios ni̠ cata­xlaj­uaní̠tit, y capa̠x­cat­ca­tzi̠­nítit caj xpa̠­la­cata hua̠ntu̠ tla­huani̠t nac mila­ta­ma̠tcán. Na̠chuná cca̠­li̠­ma̠­ka­tzan­ke̠yá̠n xla­cata pi̠ cakalh­ta­hua­ka­nítit Dios caj quim­pa̠­la­ca­tacán la̠qui̠ Dios naca̠­ma̠­lac­pu­hua̠ni̠y cris­tianos xla­cata pi̠ cata­ma̠­lá­qui̠lh xna­cujcán la̠qui̠ aquinín tla̠n nac­liakchu­hui̠­na­ná̠hu xta­chu­huí̠n Cristo hua̠ntu̠ lhu̠hua cris­tianos nia̠ tala­ka­pasa, porque caj huá xpa̠­la­cata eé tachu­huí̠n qui­li̠­ta­mac­nu̠­cani̠t nac pu̠la̠­chi̠n. Cakalh­ta­hua­ka­nítit Dios la̠qui̠ hua̠ntu̠ tla̠n nac­ca̠­li̠­ma̠­kalh­chu­hui̠ni̠y y nac­ca̠­ma̠­la­ca­pu̠­tun­cu­hui̠niy xta­la­ca­pa̠s­tacni chuná cumu la̠ qui­li̠t­lá­huat.
Ni̠ cali̠­mak­xtéktit quilh­ta­macú caj chu­natá nati̠­taxtuy huata calac­pu­tzátit lácu tancs naca̠­ta̠­kalh­chu­hui̠­na­ná̠tit hua̠nti̠ ni̠ tali̠­pa̠­huán Cristo. Acxni̠ naca̠­ta̠­kalh­chu­hui̠­na­ná̠tit ni̠ caj cata̠­la̠­hua­nítit huata laca­ti̠tum cachu­hui̠­nántit; y para túcu xlá ca̠ka­lhas­quiná̠n tancs cakalh­ti̠­pa̠x­tóktit.
Pablo a̠huatá ca̠xakatli̠lacá̠n cristianos xalac Colosas
Huá quin­ta̠­lacán Tíquico hua̠nti̠ li̠pa̠­xúhu qui­mak­ta̠­yani̠t nac quin­ta­scújut hua̠ntu̠ cli̠s­cujma, ma̠n naca̠­le̠­ni­ya̠­chá̠n quin­carta y naca̠­li̠­ta̠­chu­hui̠­naná̠n lácu aquit clama. Huá xpa̠­la­cata cca̠­li̠­ma̠­la­ka­cha̠­ni­ma̠­chá̠n la̠qui̠ naca̠­hua­niyá̠n pi̠ tla̠n cla­ma̠­náhu y chuná hui­xinín naka­lhi̠­yá̠tit tapa̠­xu­huá̠n. Huá acxtum cta̠­ma­ca̠­ma̠chá Onés­imo, u̠má quin­ta̠­lacán na̠chuná luu acxtum quin­ca̠­mak­ta̠­yamá̠n, ma̠squi xli̠­ca̠na pi̠ huá Onés­imo xapu̠lh antá lac­xtum xca̠­ta̠­la­ma̠­chá̠n; hua­tuní̠n naca̠­li̠­ta̠­kalh­chu­hui̠­na­na̠­chá̠n la̠ta túcu uú cli̠s­cuj­ma̠­náhu.
10 Quin­ta̠­lacán Aris­tarco hua̠nti̠ acxtum cta̠­ta­nu̠ma nac pu̠la̠­chi̠n li̠pa̠­xúhu ca̠xa­kat­li̠­la­ca̠­ma̠­chá̠n, na̠chuná Marcos xta̠­pux­nímit Ber­nabé. Cumu hui­xinín aya catzi̠­yá̠tit tícu tamá Marcos pus acxni̠ xlá naca̠­la­ka­na̠­chá̠n li̠pa̠­xúhu namaka­maklhti̠­na­ná̠tit. 11 Na̠chuná li̠pa̠­xúhu ca̠xa­kat­li̠­la­ca̠­ma̠­chá̠n quin­ta̠­lacán Jesús hua̠nti̠ na̠ tali̠­ma̠­pa̠­cu­hui̠y Justo. Caj xma̠n huá u̠ma̠ko̠lh nata̠lán judíos hua̠nti̠ quin­ta­mak­ta̠­ya­má̠­nalh la̠qui̠ nac­liakchu­hui̠­na­ná̠hu xta­chu­huí̠n Cristo, y luu xli̠­ca̠na cli̠­pa­xu­huay la̠ta lácu tancs quin­ta­mak­ta̠­yani̠t. 12 Na̠chuná li̠pa̠­xúhu ca̠xa­kat­li̠­la­ca̠­ma̠­chá̠n cha̠tum xalac min­ca̠­chi­qui̠ncán uú li̠s­cujma Quim­pu̠­chi­nacán hua­nicán Epafras. Xlá anka­lhi̠ná ca̠pa̠s­tacmá̠n kalh­ta­hua­kaniy Dios mim­pa̠­la­ca­tacán la̠qui̠ chu­na­tiyá aksti̠tum nali̠­pa̠­hua­ná̠tit y xli̠­hua̠k mina­cujcán nat­la­hua­yá̠tit xta­pa̠­xu­huá̠n. 13 Xli̠­ca̠na pi̠ aquit tla̠n cma̠­lu­loka la̠ta lácu ca̠akli̠­huaná̠n Epafras xli̠­hua̠k hui­xinín hua̠nti̠ hui­látit nac Colosas, nac Laodicea, chu nac Hieráp­olis. 14 Na̠ li̠pa̠­xúhu ca̠xa­kat­li̠­la­ca̠­ma̠­chá̠n doctor Lucas xa̠hua Demas.
15 Cat­la­huátit li̠tlá̠n caqui­la̠­xa­kat­li̠­ni­chá̠hu tama̠­ko̠lh nata̠lán hua̠nti̠ tahui­lá̠­nalh nac Laodicea. Na̠chuná caqui­la̠­xa­kat­li̠­ni­chá̠hu Ninfa chu xli̠­hua̠k a̠ma̠ko̠lh nata̠lán hua̠nti̠ tata­mac­xtumi̠y nac xchic. 16 Acxni̠ chú hui­xinín nali̠­kalh­ta­hua­ka­ko̠­yá̠tit u̠má quin­carta, cat­la­huátit li̠tlá̠n chinej cama­ca­pim­pítit nac Laodicea la̠qui̠ na̠ nata­li̠­kalh­ta­huakay antá hua̠nti̠ tali̠­pa̠­huán Jesús. Y antá na̠ naca̠­ma̠x­qui̠­pa­ra­ca­ná̠tit mac­tum­li̠túm quin­carta, pus camak­lhti̠­nam­pítit la̠qui̠ nali̠­kalh­ta­hua­ka­yá̠tit. 17 Cat­la­huátit li̠tlá̠n cahua­nítit quin­ta̠­lacán Arquipo pi̠ cma­ca̠­ni­ma̠chá tachu­huí̠n y chiné cuaniy: “Luu cat­lahua li̠tlá̠n li̠huana̠ cama̠­kán­taxti min­ta­scújut hua̠ntu̠ li̠lac­sac­ni̠tán Quim­pu̠­chi­nacán.”
18 Pus chú aquit Pablo ma̠n qui­macán y qui­letra cca̠­li̠­tzok­nimá̠n u̠má actzu̠ tachu­huí̠n hua̠ntu̠ camá̠n ca̠hua­niyá̠n. ¡Ne̠c­xnicú tipa̠­tzan­ka̠­yá̠tit pi̠ aquit cta­nu̠ma nac pu̠la̠­chi̠n! Cla­cas­quín pi̠ Dios caca̠­si­cu­la­na̠t­la­huán xli̠­hua̠k hui­xinín hua̠nti̠ li̠pa̠­hua­ná̠tit.