5
Aquinín hua̠nti̠ li̠pa̠huaná̠hu Dios ca̠makatlajani̠táhu lacli̠xcájnit talacapa̠stacni
Xli̠­hua̠k a̠ma̠ko̠lh cris­tianos hua̠nti̠ taca̠­najlay pi̠ Jesús huá a̠má ti̠ xli̠­ma­ca­mínit xuani̠t Dios hua̠nti̠ naquin­ca̠­lak­ma̠x­tuyá̠n, xli̠­ca̠na pi̠ Dios ca̠li̠­ma̠xtuy xca­maná̠n. Na̠chu­na­li̠túm ni̠ tipa̠­tzan­ka̠­yá̠tit para tícu pa̠x­qui̠y cha̠tum ko̠lu­tzí̠n y para tahui­lá̠­nalh xca­maná̠n xli̠­ca̠na pi̠ na̠ xli̠­pá̠x­qui̠t xca­maná̠n tamá ko̠lu­tzí̠n. Acxni̠ hua­ná̠hu pi̠ pa̠x­qui̠­yá̠hu Dios y kalha­kax­ma­tá̠hu hua̠ntu̠ xlá quin­ca̠­li̠­ma̠­pek­si̠yá̠n na̠ qui­li̠­ca­tzi̠tcán pi̠ na̠ ca̠pa̠x­qui̠­ma̠­náhu xca­maná̠n Dios. Hua̠nti̠ xli̠­ca̠na pa̠x­qui̠y Dios mini̠niy nama̠­kan­taxti̠y xli̠­ma̠­peksí̠n, y xli̠­hua̠k xli̠­ma̠­peksí̠n ni̠ tuhua para nalac­pu­hua­ná̠hu pi̠ ni̠lay ma̠kan­tax­ti̠cán. Porque hua̠nti̠ Dios ca̠li̠­ma̠x­tuni̠t cumu la̠ xli̠­ca̠na xca­maná̠n xlacán tamaka­tlajay xli̠­hua̠k hua̠ntu̠ saka̠­li̠nán uú nac ca̠quilh­ta­macú, sta­lanca catzi̠­yá̠hu cumu li̠pa̠­hua­ná̠hu Quim­pu̠­chi­nacán huá tla̠n li̠maka­tla­ja­ni̠­táhu hua̠ntu̠ saka̠­li̠nán uú nac ca̠quilh­ta­macú. La̠tachá tícuya̠ cris­tiano ca̠najlay pi̠ Jesús xli̠­ca̠na huá Xka­huasa Dios, caj xpa̠­la­cata xta­ca̠­nájlat tla̠n li̠maka­tlajay hua̠ntu̠ saka̠­li̠nán nac ca̠quilh­ta­macú.
Pu̠lactutu huí hua̠ntu̠ tama̠luloka pi̠ Jesús huá Xkahuasa Dios
Chú­chut xa̠hua kalhni laca­tancs tama̠­lu­loka pi̠ Jesu­cristo qui̠­lachi nac ca̠quilh­ta­macú la̠qui̠ nama̠­kan­taxti̠y xta­scújut hua̠ntu̠ xli̠­ma­ca­mini̠t Dios; ni̠ caj xma̠n xlakstu chú­chut huata na̠ xa̠hua kalhni, hasta mismo Espíri­tu Santo laca­tancs ma̠lu­loka pi̠ xli̠­ca̠na, xlá xma̠n huá huan hua̠ntu̠ talu­lóktat. Hasta pu̠lac­tutu hua̠ntu̠ tama̠­lu­loka pi̠ xli̠­ca̠na: pu̠lactum huá Espíri­tu, aca­li̠stá̠n chú­chut, xa̠hua kalhni; xli̠­hua̠k pu̠lac­tutu acxtum tama̠­lu­loka pi̠ xli̠­ca̠na Jesús Xka­huasa Dios. Para aquinín ca̠naj­la­yá̠hu hua̠ntu̠ lac­chix­cu­huí̠n tama̠­lu­loka para túcu taucxilhní̠t, xali̠­huaca a̠tzinú qui­li̠­ca̠­naj­latcán hua̠ntu̠ Dios quin­ca̠­ma̠­lu­lok­niyá̠n, porque xlá ma̠lu­lokma pi̠ xli̠­ca̠na ma̠n maca­mini̠t Xka­huasa la̠qui̠ naquin­ca̠­lak­ma̠x­tuyá̠n. 10 Xli̠­hua̠k hua̠nti̠ tali̠­pa̠­huán Xka­huasa Dios xlianka­lhi̠ná li̠ma̠­lu­lokma nahuán xnacú pi̠ xli̠­ca̠na huá xta­lu­lóktat; pero hua̠nti̠ ni̠ taca̠­najlay hua̠ntu̠ Dios quin­ca̠­hua­nimá̠n xlacán hasta laca­tancs tali̠­macá̠n cumu lá̠m­para huata huá Dios xaaksa­ni̠ná, porque ni̠ taca̠­najlay hua̠ntu̠ Dios ma̠lu­lokma xpa̠­la­cata Xka­huasa. 11 Umá talu­lóktat hua̠ntu̠ Dios li̠chu­hui̠nán huá hua­ni­putún pi̠ xlá quin­ca̠­ma̠x­qui̠­ni̠tán a̠má latáma̠t hua̠ntu̠ ne̠c­xnicú lak­sputa, pero a̠má latáma̠t antá namac­la­yá̠hu nac xla­táma̠t Xka­huasa. 12 Xli̠­hua̠k hua̠nti̠ lac­xtum tata̠­la­má̠­nalh nac xla­ta­ma̠tcán Quim­pu̠­chi­nacán Jesús hua̠nti̠ Xka­huasa Dios, entonces na̠ kalhi̠y a̠má li̠pa̠­xúhu latáma̠t; pero hua̠nti̠ ni̠ ta̠lama nac xla­táma̠t Xka­huasa Dios pus na̠ ni̠para huá kalhi̠y latáma̠t hua̠ntu̠ ne̠c­xnicú lak­sputa.
13 Aquit li̠pa̠­xúhu cca̠­tzok­nimá̠n hua̠ntu̠ cca̠­li̠­ma̠­kalh­chu­hui̠­ni̠má̠n xli̠­hua̠k hui­xinín hua̠nti̠ li̠pa̠­hua­ná̠tit Dios la̠qui̠ naca­tzi̠­yá̠tit pi̠ xli̠­ca̠na kalhi̠­yá̠tit a̠má latáma̠t hua̠ntu̠ ne̠c­xnicú lak­sputa cane̠c­xni­cahuá quilh­ta­macú.
Para tícu tzinú laclata̠yama nac xtaca̠nájlat cakalhtahuakaníhu Dios xpa̠lacata
14 Aquinín li̠pa̠­hua­ná̠hu Dios porque sta­lanca catzi̠­yá̠hu pi̠ para túcu nas­qui­ni­yá̠hu hua̠ntu̠ xlá quin­ca̠­ma̠x­qui̠­pu­tuná̠n, xlá quin­ca̠­kax­mat­niyá̠n. 15 Pus cumu aquinín talu­lo­ká̠hu pi̠ xli̠­ca̠na Dios kax­mata acxni̠ kalh­ta­hua­ka­ni­yá̠hu para túcu mac­la­cas­qui­ma̠­náhu, na̠chuná caca­tzí̠hu cumu lá̠m­para aya kalhi̠­yá̠hu hua̠ntu̠ squi­ni­ma̠­náhu naquin­ca̠­ma̠x­qui̠yá̠n.
16 Huá xpa̠­la­cata cca̠­li̠­hua­niyá̠n, para xamaktum naucxilha cha̠tum min­ta̠­cris­tiano tla­huama aktum tala̠­ka­lhí̠n pero hua̠ntu̠ ni̠ maktum ma̠lak­tzan­ke̠nán, entonces mini̠niy nali̠­kalh­ta­huakay nac xla­catí̠n Dios, xli̠­ca̠na pi̠ Dios nama̠x­qui̠­paray li̠pa̠­xúhu latáma̠t a̠má hua̠nti̠ xtla­huani̠t ni̠ luu li̠xcáj­nit tala̠­ka­lhí̠n. Porque mili̠­ca­tzi̠tcán pi̠ huí tala̠­ka­lhí̠n hua̠ntu̠ ma̠lak­tzan­ke̠­ya̠­huanán hasta nac ca̠li̠ní̠n, y para tícu tla­huay tamá tala̠­ka­lhí̠n aquit ni̠tu̠ cca̠­hua­nimá̠n pi̠ naca̠­li̠­kalh­ta­hua­ka­yá̠tit hua̠nti̠ chuná tat­la­hua­má̠­nalh. 17 Xli̠­hua̠k hua̠ntu̠ ni̠tlá̠n y li̠xcáj­nit, hua̠k tala̠­ka­lhí̠n, pero huí tala̠­ka­lhí̠n hua̠ntu̠ ni̠ maktum ma̠lak­tzan­ke̠nán nac ca̠li̠ní̠n.
18 Catzi̠­yá̠hu pi̠ xli̠­hua̠k hua̠nti̠ Dios ca̠li̠­ma̠x­tuni̠t xca­maná̠n, xlacán niaj tu̠ tat­la­hua­má̠­nalh tala̠­ka­lhí̠n porque Xka­huasa Dios ca̠mak­ta­kalhma y akska­huiní niajlay ca̠ma̠t­la­hui̠y tala̠­ka­lhí̠n. 19 Ma̠squi la̠ta xli̠­ca̠­lanca ca̠quilh­ta­macú huá akchi­pa̠­nani̠t akska­huiní, pero aquinín sta­lanca catzi̠­yá̠hu pi̠ Dios tapek­si̠­ni­yá̠hu y huá quin­ca̠­mak­ta­kalhmá̠n. 20 Na̠ luu sta­lanca catzi̠­yá̠hu pi̠ Jesu­cristo hua̠nti̠ Xka­huasa Dios mini̠t nac ca̠quilh­ta­macú la̠qui̠ naquin­ca̠­ma̠x­qui̠yá̠n tla̠n tala­ca­pa̠s­tacni caj huá xpa̠­la­cata li̠la­ka­pas­ni̠­táhu hua̠nti̠ luu xax­li̠­ca̠na Dios. Aquinín lac­xtum ta̠la­ma̠­náhu hua̠nti̠ luu xax­li̠­ca̠na Dios, porque huá tamá Jesu­cristo xli̠­ca̠na na̠ huá Dios hua̠nti̠ ma̠sta̠y a̠má latáma̠t hua̠ntu̠ ne̠c­xnicú lak­sputa.
21 Koxu­taní̠n hui­xinín quin­ca­maná̠n, a̠huatá cca̠­hua­niyá̠n pi̠ luu cuentaj cat­la­huátit mila­ta­ma̠tcán, y niaj caca̠­li̠­pa̠­huántit catu̠hua cumu la̠ midioscán hua̠ntu̠ ni̠tu̠ xka­satcán.