Xlimactiy Xcarta Hua̠ntu̠ Tzokli
San Juan
Nac u̠má xli̠­mactiy xcarta San Juan na̠ huá li̠chu­hui̠nán xli̠­hua̠k hua̠nti̠ chu­na­tiyá taliaksa­ni̠nán xta­chu­huí̠n Dios xa̠hua túnuj tala­ca­pa̠s­tacni. Hua̠nti̠ tzokli u̠má carta li̠ma̠­pa̠­cu­hui̠cán “ko̠lutzí̠n”, y u̠má ko̠lu­tzí̠n ca̠li̠­ma̠­kalh­chu­hui̠ni̠y xli̠­hua̠k hua̠nti̠ tali̠­pa̠­huán Cristo xla­cata pi̠ ni̠ cata­ca̠­naj­lá­nilh xli̠­hua̠k a̠ma̠ko̠lh hua̠nti̠ tahuán pi̠ Jesu­cristo ni̠ huá xax­li̠­ca̠na ti̠ xli̠­mínit xuani̠t. Hasta ca̠huaniy cris­tianos pi̠ ni̠ cata­ma̠­la­quí̠­nilh nac xchiccán hua̠nti̠ chuná taliaksa­ni̠­nan­tla̠­huán u̠má tala­ca­pa̠s­tacni. Chuná cumu la̠ xapu̠lh carta hua̠ntu̠ tzokli San Juan, na̠chu­na­tiyá ca̠li̠­ma̠­kalh­chu­hui̠ni̠y cris­tianos pi̠ acxtum cata­la̠­pá̠x­qui̠lh cha̠tum a̠cha̠tum.
1
Hua̠ntu̠ aksti̠tum y lacati̠tum cala̠pa̠xquí̠hu cha̠tunu cha̠tunu
Aquit ko̠lu­tzí̠n Juan, luu ca̠na li̠pa̠­xúhu cca̠­tzok­nimá̠n quin­carta xli̠­hua̠k hui­xinín hua̠nti̠ ca̠lac­sac­ni̠tán Dios y mac­xtum li̠ta­mac­xtu­pi̠­yá̠tit xta­chu­huí̠n Dios nac min­ca̠­chi­qui̠ncán. Cca̠­hua­ni­pu­tuná̠n pi̠ aquit luu cca̠­pa̠x­qui̠yá̠n, y ni̠ caj xma̠n aquit cca̠­pa̠x­qui̠yá̠n huata na̠ ca̠pa̠x­qui̠yá̠n xli̠­hua̠k a̠ma̠ko̠lh hua̠nti̠ uú nac qui­lak­sti̠pá̠n na̠ aya tala­ka­pasni̠t xta­lu­lóktat Dios. Aquinín la̠pa̠x­qui̠­yá̠hu porque xta­lu­lóktat Dios hua̠ntu̠ kalhi̠­yá̠hu nac qui­na­cujcán cane̠c­xni­cahuá quilh­ta­macú quin­ca̠­ta̠­lamá̠n nahuán. Aquit cla­cas­quín pi̠ Quin­tla̠­ticán xa̠hua Quim­pu̠­chi­nacán Jesu­cristo caca̠­si­cu­la­na̠t­la­huán y caca̠­ma̠x­quí̠n xta­la­ca­pa̠s­tacni la̠qui̠ aksti̠tum nala̠­pa̠x­qui̠­yá̠tit pero laca­ti̠tum chuná cumu la̠ ca̠mi­ni̠­niyá̠n.
Aquit luu ca̠na cli̠­pa̠­xu­huani̠t porque cca̠­la­ka­pasni̠t maka­pi­tzí̠n hua̠nti̠ lac­xtum ca̠ta̠­ta­mac­xtu­mi̠yá̠n, xlacán luu aksti̠tum tala­má̠­nalh chuná cumu la̠ li̠ma̠­pek­si̠­nani̠t Quin­tla̠­ticán Dios nala­ta­ma̠­yá̠hu. Nata̠lán, huá xpa̠­la­cata aquit cca̠­li̠­ma̠­la­ca­pa̠s­ta­cayá̠n mili̠­pu̠­tumcán pi̠ hua̠ntu̠ aksti̠tum cala­ta­má̠hu y laca­ti̠tum cala̠­pa̠x­quí̠hu cha̠­tunu cha̠­tunu. Xli̠­hua̠k u̠má hua̠ntu̠ cca̠­tzok­nu­nimá̠n ni̠ nalac­pu­hua­ná̠tit para xasa̠sti li̠ma̠­peksí̠n, hua­tiyá u̠má li̠ma̠­peksí̠n hua̠ntu̠ maká̠n quilh­ta­macú pu̠lh quin­ti­ca̠­ma̠x­qui̠cán. Cumu para xli̠­ca̠na aquinín maklh­ca­tzi̠­yá̠hu pi̠ pa̠x­qui̠­yá̠hu Dios, pus na̠ luu quin­ca̠­mi­ni̠­niyá̠n pi̠ li̠huana̠ nama̠­kan­tax­ti̠­yá̠hu nac qui­la­ta­ma̠tcán xli̠­ma̠­peksí̠n, chuná cumu la̠ xapu̠lhá quilh­ta­macú kax­pat­ni̠­tátit xla­cata pi̠ aksti̠tum cali̠­la­ta­má̠hu xta­pá̠x­qui̠t.
Juan ca̠huaniy pi̠ ni̠tu̠ catica̠akskahuimí̠n aksani̠naní̠n
Luu cuentaj cat­la­huátit porque luu lhu̠hua tala­pu̠lay aksa­ni̠­naní̠n hua̠nti̠ talak­makán, li̠xcáj­nit tali̠­kalh­chu­hui̠nán y ni̠ taca̠­naj­la­putún xla­cata pi̠ Quim­pu̠­chi­nacán Jesús xli̠­ca̠na chixcú tíhua y qui̠­la­ta­ma̠chi nac ca̠quilh­ta­macú cumu la̠ cati̠hua̠ chixcú. Xli̠­hua̠k hua̠nti̠ ni̠ chuná tama̠­siyuy hua̠k caj aksa­ni̠­naní̠n. Ca̠mi­ni̠­niyá̠n cuentaj nat­la­hua­yá̠tit la̠qui̠ ni̠tu̠ naca̠­liak­ska­hui­pi̠­ca­ná̠tit hua̠ntu̠ xlacán tahuán y ni̠ nama­ka­tzan­ka̠­yá̠tit xtas­káhu min­tas­cu­jutcán hua̠ntu̠ aya tit­la­hua­ni̠­tátit, huata aquit cla­cas­quín pi̠ acxtum namaka­maklhti̠­na­ná̠tit min­tas­kahucán hua̠ntu̠ Dios ca̠ma̠­lac­nu̠­ni­ni̠tán naca̠­ma̠x­qui̠yá̠n huá li̠pa̠­xúhu latáma̠t hua̠ntu̠ ne̠c­xnicú lak­sputa.
Xli̠­hua̠k a̠ma̠ko̠lh hua̠nti̠ tama̠­si­yu­má̠­nalh hua̠ntu̠ niaj huá xta­la­ca­pa̠s­tacni Jesús, hua̠nti̠ chuná lama ni̠ xli̠­ca̠na ta̠lama nac xla­táma̠t Dios, pero hua̠nti̠ aksti̠tum li̠la­tama̠y hua̠ntu̠ Jesu­cristo ma̠si­yuni̠t xli̠­ca̠na lac­xtum ta̠lama Quin­tla̠­tica̠n Dios xa̠hua Quim­pu̠­chi­nacán Jesu­cristo. 10 Para tícu naca̠­la­ka­na̠­chá̠n nac min­chiccán y naca̠­li̠­ma̠­kalh­chu­hui̠­ni̠­pu­tuná̠n túnuj tala­ca­pa̠s­tacni ni̠ xachuná hua̠ntu̠ ma̠si­yuni̠t Jesús, aquit cca̠­hua­niyá̠n pi̠ ni̠ caca̠­maka­maklhti̠­nántit y ni̠ cakax­pat­nítit hua̠ntu̠ naca̠­hua­ni­pu­tuná̠n, hasta ni̠para mini̠niy naca̠­ma­ca­ti­ya­yá̠tit. 11 Porque la̠tachá tícuya̠ cris­tiano aya catzi̠y hua̠ntu̠ xlacán tahuán y chu­nacú li̠pa̠­xúhu tama­ca­tiyay y tata̠­ta­mac­xtumi̠y qui̠­taxtuy pi̠ ta̠li̠­ca­tzi̠y hua̠ntu̠ xlá li̠ak­ska­hui­nan­tla̠­huán li̠xcáj­nit xta­scújut.
Ahuatá hua̠ntu̠ ca̠xakatli̠lacá̠n cristianos Juan
12 Nata̠lán, lhu̠hua cka­lhi̠y tachu­huí̠n hua̠ntu̠ cca̠­li̠­ta̠­kalh­chu­hui̠­nam­pu­tuná̠n, pero niaj cca̠­tzok­nu­ni­pu­tuná̠n, mejor clac­pu­huama para Dios lacas­quín ni̠para maka̠s quilh­ta­macú nac­ca̠­la­ka­na̠­chá̠n la̠qui̠ ma̠n nac­ca̠­ta̠­chu­hui̠­naná̠n y acxtum naka­lhi̠­yá̠hu tapa̠­xu­huá̠n.
13 Xli̠­hua̠k nata̠­laní̠n hua̠nti̠ na̠ Dios ca̠lac­sacni̠t porque mac­xtum tali̠­ta­mac­xtumi̠y xta­chu­huí̠n hua̠nti̠ uú tahui­lá̠­nalh, luu li̠pa̠­xúhu ca̠xa­kat­li̠­la­ca̠­na̠­chá̠n.