Xlimactutu Xcarta Hua̠ntu̠ Tzokli
San Juan
Nac u̠má carta San Juan na̠ li̠ma̠­pa̠­cu­hui̠cán cumu la̠ “ko̠lutzí̠n”, y huá tzokniy cha̠tum ca̠naj­lani hua̠nti̠ hua­nicán Gayo, li̠ta̠­kalh­chu­hui̠nán xta­li̠­pu­huá̠n caj xpa̠­la­cata ni̠tlá̠n xta­pu­huá̠n cha̠­tum­li̠túm hua̠nti̠ hua­nicán Dió­tre­fes. Umá Dió­tre­fes xla­káya xta­scújut xli̠­ma̠­síyut xta­chu­huí̠n Dios, pero ma̠squi chuná xlá ni̠para tzinú xca̠­ma̠­si­yuniy xta­pá̠x­qui̠t nac xla­ca­ti̠ncán cris­tianos chuná cumu la̠ xli̠­ma­síyut cha̠tum xca̠­naj­lani Cristo. Pero huata li̠pa̠­xu­huay xla­táma̠t tunuj­li̠túm cris­tiano hua̠nti̠ hua­nicán Demetrio porque luu tla̠n la̠ta tali̠­chu­hui̠nán a̠ma̠ko̠lh cris­tianos hua̠nti̠ tali̠­pa̠­huán Dios.
1
Juan li̠pa̠xúhu xakatli̠lacá̠n Gayo
Aquit a̠má ko̠lu­tzí̠n Juan hua̠nti̠ Dios qui­li̠­lac­sacni̠t nac­li̠s­cuja, luu ca̠na li̠pa̠­xúhu ctzok­nimá̠n quin­carta huix tali̠­pa̠hu quiamigo hua̠nti̠ luu xli̠­ca̠na cpa̠x­qui̠yá̠n.
Ko̠xutá huix quin­ta̠la Gayo, aquit cli̠­ma̠aka­tzanke̠y Dios xla­cata pi̠ chuná cumu la̠ kalhi̠ya li̠pa̠­xúhu latáma̠t nac mili̠s­tacni, pus na̠chuná cakalhi tla̠n latáma̠t nac mimacni y ni̠tu̠ catzan­ka̠nín, xa̠huachí ni̠tu̠ cachipán tajátat. Aquit luu cpa̠­xú­hualh acxni̠ taqui̠­lachi maka­pi­tzí̠n cris­tianos hua̠nti̠ tali̠­pa̠­huán Jesús porque xlacán quin­ta­li̠­ta̠­kalh­chu­huí̠­nalh pi̠ huix chu­na­tiyá la̠ta aksti̠tum li̠pa̠­huana Quim­pu̠­chi­nacán y li̠lápa̠t xta­lu­lóktat. Aquit tancs cca̠­hua­niyá̠n pi̠ a̠tzinú cka­lhi̠y lanca tapa̠­xu­huá̠n acxni̠ cca­tzi̠y pi̠ hua̠nti̠ cca̠­li̠­macá̠n quin­ca­maná̠n aksti̠tum tali̠­la­má̠­nalh nac xla­ta­ma̠tcán xta­lu­lóktat Dios.
Quin­ta̠la Gayo, aquit cpa̠­xu­huay caj hua̠ntu̠ mim­pa̠­la­cata porque lhu̠hua quin­ta­hua­nini̠t la̠ta lácu aksti̠tum ca̠li̠s­cújpa̠t y ca̠mak­ta̠­yaya xli̠­hua̠k hua̠nti̠ tali̠­pa̠­huán Cristo, xali̠­huaca ca̠mak­ta̠­yaya a̠ma̠ko̠lh hua̠nti̠ a̠laca­túnuj xalaní̠n hua̠nti̠ talak­miná̠n. Xlacán tamín uú nac quin­ca̠­chi­qui̠ncán acxni̠ mac­xtum cuila̠­náhu mak­lhu̠­huatá tali̠­chu­hui̠nán la̠ta lácu ca̠la­ka­lha­mana y ca̠pa̠x­qui̠ya. Pero cumu chú maka­pi­tzí̠n tale̠­ni­ma̠­chá̠n quin­carta aquit cuaniyá̠n xla­cata pi̠ li̠pa̠­xúhu caca̠­li̠­mak­ta̠ya hua̠ntu̠ nata­mac­la­cas­quín nac tiji la̠qui̠ ni̠tu̠ naca̠­tzan­ka̠niy chuná cumu la̠ lakati̠y Dios naca̠­mak­ta̠­ya­yá̠hu. Cumu xlacán aya tzu­cu­ni̠tta̠ tali̠­ta­lak­chokoy la̠qui̠ nata­liakchu­hui̠nán hua̠ntu̠ Jesu­cristo quin­ca̠­li̠­ma̠­pek­si̠­ni̠tá̠n, pus cani̠huá ma̠squi mákat taqui̠­cha̠­má̠­nalh y ni̠ tala­cas­quín naca̠­mak­ta̠yay a̠ma̠ko̠lh cris­tianos hua̠nti̠ ni̠ tali̠­pa̠­huán Dios. Huá xpa̠­la­cata cca̠­li̠­hua­niyá̠n pí aquinín luu quin­ca̠­mi­ni̠­niyá̠n naca̠­mak­ta̠­ya­le̠­ná̠hu la̠tachá nícu xlacán nataán taliakchu­hui̠nán xta­chu­huí̠n y xta­lu­lóktat Dios.
Luu xli̠ca̠na ni̠tlán xtalacapa̠stacni Dió­tre­fes
Aquit ctí­tzokli mactum quin­carta hua̠ntu̠ cti­ca̠­ma̠­la­ka­chá̠­nilh a̠ma̠ko̠lh cris­tianos hua̠nti̠ tala­ka­chix­cu­hui̠y Dios y mac­xtum tali̠lay nac mim­pu̠­la­ta­ma̠ncán, pero huata Dió­tre­fes ni̠ ma̠t­lá̠n­ti̠lh hua̠ntu̠ aquinín xac­ca̠­li̠­ma̠­pek­si̠­ma̠­náhu, huá chuná li̠t­lá­hualh porque xlá na̠ luu xapuxcu li̠tax­tu­putún y ni̠ lacas­quín a̠tunu nahuaniy hua̠ntu̠ xli̠t­lá­huat. 10 Huá xpa̠­la­cata laca­tancs cca̠­li̠­hua­niyá̠n pi̠ acxni̠ aquit naca­na̠chá nac­li̠­huaniy y naca­kas­tac­ya̠­huay porque catu̠huá qui­lhuan­tla̠­huán hua̠ntu̠ ni̠ xli̠­ca̠na quin­ca̠­liaksa­ni̠­nan­tla̠­huaná̠n. Y ni̠ caj xma̠nhuá hua̠ntu̠ huan sinoque hasta ni̠para tzinú tamaka­maklhti̠­nam­putún a̠ma̠ko̠lh nata̠­laní̠n hua̠nti̠ mákat tami­na̠chá, y maka­pi­tzí̠n cris­tianos hua̠nti̠ tamaka­maklhti̠­nam­putún nac xchiccán xlá ca̠li̠­huaniy xla­cata pi̠ niaj cata­maka­maklhtí̠­nalh, hasta ca̠t­la­kaxtuy hua̠nti̠ taka­lha­kax­mat­makán hua̠ntu̠ xlá huan. Poreso cli̠­ma̠­lu­loka pi̠ li̠xcáj­nit xta­la­ca­pa̠s­tacni.
11 Huá xpa̠­la­cata aquit cli̠­hua­niyá̠n, huix ni̠chuná cat­lahua hua̠ntu̠ li̠xcáj­nit o hua̠ntu̠ ni̠tlán xlá tla­huama, huata caj xma̠n calí̠s­cujti hua̠ntu̠ tla̠n. Porque xli̠­hua̠k hua̠nti̠ tla­huay hua̠ntu̠ lacuán ta­scújut, pus tamá cris­tiano huá tapek­si̠niy Dios, pero hua̠nti̠ hua­tiyá li̠s­cujma hua̠ntu̠ ni̠tlá̠n y hua̠ntu̠ li̠xcáj­nit xli̠­ca̠na pi̠ tamá cris­tianos nia̠ tala­ka­pasa Dios ni̠para taaka­ta̠k­sni̠t xta­la­ca­pa̠s­tacni.
12 Pero ni̠chuná li̠ca­tzi̠y Demetrio, porque xli̠­hua̠k hua̠nti̠ tali̠­pa̠­huán Dios, chuná cumu la̠ xta­scújut, sta­lanca li̠ta­siyuy pi̠ xli̠­ca̠na xlá kalhi̠y tla̠n xta­la­ca­pa̠s­tacni y aksti̠tum lama. Na̠chuná aquinín li̠pa̠­xúhu cli̠­chu­hui̠­na­ná̠hu hua̠ntu̠ xlá tla­huama lacuán ta­scújut y hui­xinín sta­lanca catzi̠­yá̠tit pi̠ xli̠­hua̠k hua̠nti̠ cqui­lhuama̠­náhu huá xta­lu­lóktat.
Juan ca̠huaniy tacha̠lí cristianos
13 Lhu̠hua hua̠ntu̠ cti­hua­ni­pu­tuná̠n pero ni̠ luu chuná cpu­huán caj nac­tzok­nu­niyá̠n, 14 porque clac­pu­huán pi̠ ni̠para maka̠s quilh­ta­macú nac­la­ka­na̠­chá̠n la̠qui̠ ma̠n nac­ta̠­chu­hui̠­naná̠n.
15 Aquit cla­cas­quín pi̠ Dios cama̠x­quí̠n hua̠ntu̠ li̠pa̠­xúhu latáma̠t. Xli̠­hua̠k miamigos luu ca̠na li̠pa̠­xúhu taxa­kat­li̠­la­ca̠­ma̠­chá̠n. Luu cat­la­huapi lanca li̠tlá̠n, xli̠­hua̠k la̠ta cha̠­tunu quiami­gojcán li̠pa̠­xúhu caca̠­ma­ca­ti­yapi hua̠ntu̠ qui­la­cata.