Hua Uma Carta Hua̠ntu̠ Titzokli
Santiago
Caj xpa̠­la­cata cumu u̠má carta li̠chu­hui̠­nama túcuya̠ ta­scújut xli̠t­la­huatcán hua̠nti̠ tali̠­pa̠­huán Dios, lhu̠hua hua̠nti̠ talac­pu­huán pi̠ San­tiago caj xma̠n lacas­quín cata­ma̠­sí­yulh xtas­cu­jutcán cris­tianos. Xli̠­ca̠na xlá pi̠ San­tiago laca­tancs huan hua̠nti̠ li̠pa̠­huán Dios mákat tuncán xli̠­ta­síyut xta­scújut, porque chiné huan pi̠ “amá cris­tiano hua̠nti̠ huan pi̠ li̠pa̠­huán Dios y ni̠para tzinú li̠ma̠­siyuy xta­scújut, xli̠­hua̠k hua̠ntu̠ huan ca̠najlay ni̠ti̠ li̠macuaniy” (2.20). San­tiago xma̠n huá luu aka­tiyuj li̠lay xla­cata pi̠ xli̠­hua̠k hua̠nti̠ tali̠­pa̠­huán Dios xli̠­hua̠k xcha̠­liyá̠n xla­ta­ma̠tcán catat­lá­hualh hua̠ntu̠ lacuán ta­scújut, y ni̠ caj xma̠n cata­li̠­taaklhú̠­hui̠lh para tancs o ni̠ tancs hua̠ntu̠ ca̠li̠­ma̠­kalh­chu­hui̠­ní̠­calh xta­chu­huí̠n Dios osuchí para aktum tas­tac­ya̠hu ni̠ tama̠t­lá̠n­ti̠lh; mejor cata­ma̠­sí­yulh nac xla­ta­ma̠tcán pi̠ xli̠­ca̠na taca̠­naj­laniy Dios.
Xlá laca­tancs quin­ca̠­hua­niyá̠n pi̠ cuentaj cat­la­huáhu y ni̠ti̠ tili̠­kalh­pa­la­chu­hui̠­na­ná̠hu qui­si̠­ma­ka̠tcán (3.1-12), na̠ ni̠para tícu caquic­lhca­tza­níhu, ni̠ti̠ calak­ca­tzáhu y ni̠ cala­ka­ti̠­la­cá̠hu naka­lhi̠­yá̠hu xma̠n huá hua̠ntu̠ anán nac ca̠quilh­ta­macú (3.13; 4.10). Ni̠ti̠ cali̠­ya̠­huáhu para túcu quin­ta̠­cris­tianoscán (4.11-12). Xa̠huachí acxni̠ para túcu tla­hua­pu­tu­ná̠hu ní huá li̠la­ca­ta̠­qui̠­na­ná̠hu y maktum tuncán cama̠­ca̠­naj­lí̠hu para chuná nat­la­hua­yá̠hu, porque “xma̠n huá Dios catzi̠y hua̠ntu̠ quin­ca̠ak­spu­la­ni̠tán nahuán li̠cha̠lí quilh­ta­macú xka­ka­ma̠chá” (4.13-16).
Xli̠akas­putni u̠má carta ca̠li̠­ma̠­kalh­chu­hui̠­ni̠cán xli̠­hua̠k hua̠nti̠ tali̠­pa̠­huán Cristo pi̠ ni̠ tlakaj catá­lalh, huata li̠pa̠­xúhu cata­kalh­ta­hua­ká­nilh Dios xla­cata pi̠ hua̠ntu̠ tla̠n cata­la­tá­ma̠lh y ni̠ti̠ caca̠ak­spú­lalh xli̠­hua̠k cris­tianos (5.7-20).
1
Aquit San­tiago xta­sa̠cua Dios xa̠hua xlac­scujni Quim­pu̠­chi­nacán Jesu­cristo, luu ca̠na li̠pa̠­xúhu cca̠­xa­kat­li̠­la­ca̠­ma̠­chá̠n xli̠­hua̠k hui­xinín judíos hua̠nti̠ mak­li̠­ta­pu̠lh­ca̠­yá̠tit pu̠lac­cu̠tiy lactzu̠ pu̠la­tama̠n hua̠nti̠ xamaká̠n quilh­ta­macú xca̠­ma̠­la­ca­tzu­qui̠­ni̠­tanchá ko̠lu­tzí̠n Israel y la̠nchú aka­huanij lapá̠tit nac xli̠­ca̠­lanca ca̠quilh­ta­macú.
Dios ma̠sta̠y lanca li̠skalala para li̠pa̠huaná̠hu
Nata̠lán, acxni̠ hui­xinín catu̠huá ca̠li̠­tzak­sa­ca­ná̠tit y ca̠ma̠­pa̠­ti̠­ni̠­ca­ná̠tit ni̠para tzinú ca̠mi­ni̠­niyá̠n nali̠­si̠­tzi̠­yá̠tit huata caj cali̠­pa̠­xu­huátit. Porque acxni̠ ca̠li̠­tzak­sa­ca­ná̠tit la̠tachá túcuya̠ taaklhú̠­hui̠t xli̠­ca̠na pi̠ acxni̠ chuná qui̠­taxtuy hui­xinín kalhi̠­yá̠tit li̠t­li­hueke la̠qui̠ nata̠­ya­ni­yá̠tit ma̠squi caca̠­lak­chín la̠tachá túcuya̠ tasa­ka̠lí̠n. Pero luu cuentaj cat­la­huátit xla­cata pi̠ tamá li̠t­li­hueke naca̠­ma̠ak­sti̠­tu­mi̠­li̠yá̠n, la̠qui aka­tzi­yanca nala­ta­pa̠­yá̠tit y ni̠ti̠ cati­ca̠­tzan­ka̠nín.
Para tícu la̠ hui­xinín ni̠ kalhi̠y li̠s­ka­lala hua̠ntu̠ xli̠­ká­lhi̠t, xli̠­ca̠na pi̠ xma̠n huá Dios cas­quí­nilh la̠qui̠ nama̠x­qui̠y porque xli̠­ca̠na pi̠ nama̠x­qui̠y; Dios acxtum quin­ca̠­ma̠x­qui̠yá̠n li̠s­ka­lala para quin­ca̠­tzan­ka̠­niyá̠n pero ni̠ti̠ quin­ca̠­li̠­hua­niyá̠n aca­li̠stá̠n. Acxni̠ aquinín squi­ni­yá̠hu xta­la­ca­pa̠s­tacni quin­ca̠­mi­ni̠­niyá̠n xli̠­hua̠k qui­na­cujcán nali̠­pa̠­hua­ná̠hu pi̠ naquin­ca̠­ma̠x­qui̠yá̠n. Huá chuná cca̠­li̠­hua­niyá̠n porque a̠má cris­tianos hua̠nti̠ aka­tiyuj lay ni̠ luu li̠huana̠ talu­loka para namak­lhti̠nán hua̠ntu̠ squi­nima Dios, tamá cris­tiano luu xta̠­chuná li̠taxtuy cumu la̠ ta̠ke­ya̠­huaná xalac pupunú hua̠ntu̠ lacatum lacatum qui̠­ma̠­ko­suma uú̠n. Hua̠nti̠ chuná li̠lay xta­ca̠­nájlat, ¿a poco lac­pu­huán chú pi̠ Dios nama̠x­qui̠y hua̠ntu̠ squi­nima? Porque tamá cris­tiano ni̠ aksti̠tum hui­li̠ni̠t xta­la­ca­pa̠s­tacni, luu li̠pe̠cua aka­tiyuj lay, la̠nchú tunu hua̠ntu̠ nala­ca­pa̠s­taca y cha̠lí tunu hua̠ntu̠ nat­la­huay, ni̠ aksti̠tum ca̠najlay hua̠ntu̠ tla­hua­putún.
Amá cris­tiano hua̠nti̠ luu li̠ma̠xken pero cumu li̠pa̠­huán Dios xli̠­ca̠na pi̠ luu xli̠­pa̠­xú­huat porque xlá luu tali̠­pa̠hu li̠ma̠x­tuni̠t Dios nac xla­catí̠n. 10 Na̠chu­na­li̠túm a̠má chixcú hua̠nti̠ ma̠squi luu lanca rico pero cumu na̠ li̠pa̠­huán Dios xlá na̠ mini̠niy napa̠­xu­huay xla­cata cumu catzi̠y pi̠ Dios ni̠ti̠ liucxilhma xtumi̠n huata nac xla­catí̠n li̠ma̠x­tuni̠t cumu la̠ cati̠­huaj chixcú. Chuná cuan porque a̠ma̠ko̠lh lac­rrico luu xta̠­chuná tali̠­taxtuy cumu la̠ xaxánat catu̠­huaj li̠cúxtut hua̠ntu̠ ni̠para maka̠s latama̠y. 11 Acxni̠ pulhachá chi­chiní tzucuy tata̠lh­ma̠ni̠y y li̠pe̠cua talactay lhca̠cná, a̠má li̠cúxtut tzucuy xneka, aca­li̠stá̠n sca̠ca y yuj­ta­makán xaxánat, xli̠­ca̠na pi̠ antiyá lak­sputko̠y xli̠­hua̠k xli̠­li̠­la­káti̠t hua̠ntu̠ xka­lhi̠y. Na̠chuná qui̠­tax­tuniy xla­táma̠t cha̠tum rico porque cumu lhu̠hua kalhi̠y xta­scújut xa̠hua xtumi̠n ni̠para xali̠­ta­ca­tzí̠n li̠lak­tzan­ka̠­ta̠yay.
Ca̠na li̠pa̠xúhu a̠má hua̠nti̠ nata̠yaniy y napa̠ti̠y la̠ta túcuya̠ tapa̠tí̠n
12 Luu ca̠na li̠pa̠­xúhu a̠má cris­tiano hua̠nti̠ ta̠yaniy y pa̠ti̠y la̠tachá túcuya̠ tatzaksá̠n, porque acxni̠ nati̠­tax­tuko̠y xta­pa̠tí̠n xli̠­ca̠na pi̠ ámaj mak­lhti̠nán a̠má li̠pa̠­xúhu latáma̠t hua̠ntu̠ ne̠c­xnicú lak­sputa, xta̠­chuná cumu la̠ aktum corona nata̠i̠cán hua̠ntu̠ Dios tica̠­ma̠­lac­nú̠­nilh naca̠­ma̠x­qui̠y xli̠­hua̠k a̠ma̠ko̠lh cris­tianos hua̠nti̠ xli̠­ca̠na tapa̠x­qui̠y y tali̠­pa̠­huán. 13 Acxni̠ cha̠tum cris­tiano maklh­ca­tzi̠y nac xla­táma̠t pi̠ tzak­sa­má̠­calh xla­cata nat­la­huay hua̠ntu̠ ni̠tlá̠n, ne̠c­xnicú calac­púhua pi̠ huá Dios tla­ka­hua­cama xla­cata chuná cat­lá­hualh, porque Dios ne̠c­xnicú maklh­ca­tzi̠y para túcu xtlá­hualh hua̠ntu̠ ni̠tlá̠n, y ni̠para cha̠tum tícu ma̠kos­ta­hua­qui̠y xla­cata cat­lá­hualh o para natzak­saniy xta­ca̠­nájlat. 14 Caca­tzí̠tit pi̠ acxni̠ chuná maklh­ca­tzi̠­yá̠hu huá quin­ca̠­sa­ka̠­li̠yá̠n xali̠xcáj­nit quin­ta­la­ca­pa̠s­tac­nicán hua̠ntu̠ xli̠anka­lhi̠ná quin­ca̠­lac­tla­hua­ya̠­hua­pu­tuná̠n. 15 Caj xpa̠­la­cata xali̠xcáj­nit tala­ca­pa̠s­tacni li̠tzucuy tala̠­ka­lhí̠n nac qui­la­ta­ma̠tcán, y acxni̠ tala̠­ka­lhí̠n aya li̠pe̠cua la̠ta aclhu̠­huan­ta­hui­lani̠t entonces quin­ca̠­ma̠­lak­tzan­ke̠­ya̠­huayá̠n nac ca̠li̠ní̠n.
16 Koxu­taní̠n hui­xinín qui­na­ta̠lán, ne̠c­xnicú cataak­ska­hui­ta­pá̠tit, 17 porque xli̠­hua̠k hua̠ntu̠ tla̠n y aksti̠tum maka­mak­lhti̠­na­ni̠­táhu xli̠­ca̠na pi̠ nac akapú̠n maca­mi­ma̠chá Quin­tla̠­ticán Dios hua̠nti̠ ca̠ma̠­la­ca­tzu­qui̠ni̠t xli̠­hua̠k stacu hua̠ntu̠ tahui­lá̠­nalh nac akapú̠n. Xlianka­lhi̠ná quilh­ta­macú Dios kalhi̠y tla̠n xta­la­ca­pa̠s­tacni, xlá ne̠c­xnicú ámaj lak­pali̠y la̠ta tla̠n catzi̠y y ni̠ti̠ amá̠n quin­ca̠­mak­xteká̠n nac xala­ka­ca̠­pucsua latáma̠t. 18 Cumu xlá chuná lacás­quilh, caj xpa̠­la­cata xta­lu­lóktat a̠má li̠pa̠­xúhu xta­ma̠­ca­tzi̠ní̠n hua̠ntu̠ ma̠sta̠y lak­táxtut xlá quin­ca̠­ma̠x­quí̠n túnu xasa̠sti qui­la­ta­ma̠tcán la̠qui̠ aquinín nali̠­tax­tu­yá̠hu xca­maná̠n hua̠nti̠ pu̠lh ca̠ma̠x­qui̠ni̠t a̠má xasa̠sti latáma̠t hua̠ntu̠ xlá ca̠ma̠x­qui̠y xli̠­hua̠k hua̠nti̠ xca­maná̠n tali̠­taxtuy.
Lácu quili̠ma̠kantaxti̠tcán xtachuhuí̠n Dios nac quilatama̠tcán
19 Nata̠lán, luu cuentaj cat­la­huátit hua̠ntu̠ camá̠n ca̠hua­niyá̠n: acxni̠ hui­xinín tamac­xtu­pi̠­yá̠tit tancs caaka­tá̠k­stit hua̠ntu̠ li̠chu­hui̠­nancán, pero ni̠ pu̠lh hui­xinín cachu­hui̠­nam­pu­tútit huata na̠ cata­chu­hui̠­nan­ke̠lh xa̠maka­pi­tzí̠n cris­tianos, y ni̠para calak­si̠­tzí̠tit para ni̠ chu­hui̠­nántit. 20 Porque a̠má cris­tiano hua̠nti̠ ni̠para lhu̠hua hua̠ntu̠ lak­si̠­tzi̠y xli̠­ca̠na pi̠ ni̠ tla­huay nac xla­táma̠t hua̠ntu̠ Dios lakati̠y. 21 Cli̠­ma̠­ka­tzan­ke̠yá̠n pi̠ maktum tu̠ calak­ma­kántit xli̠­hua̠k hua̠ntu̠ ni̠tlá̠n y li̠xcáj­nit tala̠­ka­lhí̠n hua̠ntu̠ chu­nacú tla­hua­yá̠tit y huata cama̠x­quí̠tit tala­ca­squín calak­pá­li̠lh mila­ta­ma̠tcán a̠má xasa̠sti xta­ma̠­ca­tzi̠ní̠n Dios hua̠ntu̠ aya ca̠cha­ni­ca­ni̠­tátit nac mina­cujcán; porque xli̠­cána pi̠ huá tamá xasa̠sti xta­ma̠­ca­tzi̠ní̠n Dios kalhi̠y lanca li̠t­li­hueke la̠qui̠ naca̠­lak­ma̠x­tuyá̠n.
22 Pero ni̠ tala­cas­quín caj xma̠n nakax­ma­tá̠hu xta­chu­huí̠n Dios, sinoque a̠tzinú xla­ca­squinca pi̠ nalak­tzak­sa­yá̠hu nac qui­la­ta­ma̠tcán, porque para hua­tiyá pi̠ xkax­páttit y ni̠ xlak­tzak­sátit nama̠­kan­tax­ti̠­yá̠tit hua̠ntu̠ huan xli̠­ca̠na pi̠ me̠c­stucán xtaak­ska­hui­ta­pá̠tit para xlac­pu­huántit pi̠ chuná ma̠kan­tax­ti̠­pá̠tit ma̠squi ni̠ lak­tzak­sa­pá̠tit. 23 Xli̠­hua̠k hua̠nti̠ kax­mata xta­chu­huí̠n Dios pero ni̠ juerza tla­huaniy xla­cata aksti̠tum nali̠­la­tama̠y hua̠ntu̠ antá li̠ma̠­pek­si̠nán, tamá cris­tiano luu xta̠­chuná qui̠­tax­tuniy cumu la̠ a̠má chixcú hua̠nti̠ li̠huana̠ lacaucxilhcán lácu luu tasiyuy nac aktum espejo, 24 xlá ma̠squi nac espejo li̠huana̠ catzi̠y lácu luu tala­ca­siyuy pero acxni̠ take̠­nu̠niy espejo tuncán pa̠tzan­ka̠ko̠y lácu luu tala­ca­siyuy. 25 Pero capa̠­xú­hualh a̠má cris­tiano hua̠nti̠ ni̠ pa̠tzanka̠y hua̠ntu̠ kax­mata xta­chu­huí̠n Dios sinoque tzucuy lak­tzaksay nac xla­táma̠t hua̠ntu̠ antá li̠ma̠­pek­si̠nán, porque xli̠­ca̠na pi̠ huá tamá li̠ma̠­peksí̠n hua̠ntu̠ quin­ca̠­ma̠x­qui̠yá̠n lak­táxtut, y hua̠nti̠ nama̠­kan­taxti̠y nac xla­táma̠t hua̠ntu̠ li̠ma̠­pek­si̠nán, xli̠­hua̠k hua̠ntu̠ nat­la­huay xli̠­ca̠na pi̠ luu li̠pa̠­xúhu naqui̠­tax­tuniy.
26 Para tícuya̠ cris­tiano lac­pu­huán pi̠ luu li̠pa̠­huán Dios y luu tla̠n xre­li­gión anta­nícu mak­ta­mac­xtumi̠y, pero ni̠ huayuj chipay csi̠­máka̠t catu̠huá hua̠ntu̠ kalh­pa­la­chu­hui̠nán, xli̠­ca̠na pi̠ tamá chixcú sacstu taak­ska­hui­ta­ma̠ma, y a̠má xre­li­gión hua̠ntu̠ huan pi̠ luu tla̠n xli̠­ca̠na pi̠ ni̠ti̠ li̠ma­cuán. 27 Porque a̠ma̠ko̠lh cris­tianos hua̠nti̠ xli̠­ca̠na taka­lhi̠y tla̠n relig­ión y aksti̠tum tali̠­la­ka­chix­cu­hui̠y xla­ta­ma̠tcán Dios, hua­tuní̠n hua̠nti̠ anka­lhi̠ná tamak­ta̠­ya­má̠­nalh hua̠nti̠ lac­pobre hua̠nti̠ lak­li̠­ma̠x­kení̠n xa̠hua pu̠ni̠­naní̠n lac­pus­ca̠tní̠n hua̠nti̠ para túcu tali̠­pa̠­ti̠­má̠­nalh o para túcu ca̠ak­spu­lama, pero talak­tzak­sa­má̠­nalh ni̠ti̠ nata­li̠x­ca­jua̠lay hua̠ntu̠ li̠xcáj­nit anán uú nac ca̠quilh­ta­macú.