2
Ni̠ huá caca̠li̠lacá̠hu para tícu pobre y tícu rico, acxtum caca̠li̠ma̠xtúhu
Nata̠lán, xli̠­hua̠k hui­xinín hua̠nti̠ li̠pa̠­hua­ná̠tit a̠má lanca tali̠­pa̠hu Quim­pu̠­chi­nacán Jesu­cristo, cca̠­hua­niyá̠n xla­cata pi̠ ne̠c­xnicú caj nalac­sac­pa̠x­qui̠­na­ná̠tit para maka­pi­tzí̠n tlak naca̠­pa̠x­qui̠­yá̠tit y xa̠maka­pi­tzí̠n caj nalak­ma­ka­ná̠tit. Caj la̠ta nali̠­chu­hui̠­na­ná̠hu, para xamaktum acxni̠ hui­xinín mac­xtum hui­látit nahuán la̠qui̠ nala­ka­chix­cu­hui̠­yá̠tit y antá naca̠­lak­cha̠ná̠n cha̠tum chixcú hua̠nti̠ lanca rico, y para xlá makanu̠y xata­pa­ra̠xlá ani̠lu xla oro y li̠ta­ca̠x­ta̠­yani̠t xala­cuán y lac­ta­pa­ra̠xlá lháka̠t, cumu naucxi­lhá̠tit pi̠ luu tali̠­pa̠hu la̠n­túcu nali̠­la­ka­pu­tza­yá̠tit, hasta chiné nahua­ni­yá̠tit: “Cala­ca­pala, uú cata­huila, huí aktum tla̠n pu̠tá­hui̠lh.” Y para na̠ acxni­tiyá naca̠­lak­ta­nu̠­ya̠­chá̠n cha̠tum li̠la­ka­lha­mánat li̠ma̠xken hua̠nti̠ li̠lha­ka̠­nani̠t hua̠k xala­kuán y xata­lak­tza­pa­tamá̠n lháka̠t, huata xlá chiné nahua­ni­yá̠tit: “Anú nac tan­ke̠nú huix cata̠­yápi, osuchí tanú casim­pij­ta­huila nac tíyat.” Para hui­xinín chuná xtla­huátit xli̠­ca̠na pi̠ aya lac­sac­pa̠x­qui̠­nam­pá̠tit, xa̠huachí caj xma̠nhuá ucxilh­la­ca­chi­pim­pá̠tit tumi̠n y ni̠ huá min­ta̠­cris­tianoscán luu pa̠x­qui̠­pá̠tit.
Koxu­taní̠n hui­xinín nata̠lán, cakax­páttit hua̠ntu̠ camá̠n ca̠hua­niyá̠n: ¿lácu ni̠ catzi̠­yá̠tit pi̠ Dios ca̠lac­sacni̠t hua̠nti̠ lak­li̠­ma̠x­kení̠n hua̠nti̠ ni̠ti̠ taka­lhi̠y hua̠ntu̠ xta­palh tumi̠n uú nac ca̠quilh­ta­macú la̠qui̠ xlacán a̠tzinú aksti̠tum nata­li̠­pa̠­huán y luu lac­rrico nata­li̠­taxtuy xta­ca̠­naj­latcán, y la̠qui̠ hua­tuní̠n nata­mak­lhti̠nán a̠má li̠pa̠­xúhu latáma̠t nac xta­péksi̠t hua̠ntu̠ ca̠ma̠­lac­nu̠­nini̠t naca̠­ma̠x­qui̠y xli̠­hua̠k hua̠nti̠ tapa̠x­qui̠y y tali̠­pa̠­huán? Pero hui­xinín hua̠nti̠ hua­ná̠tit pi̠ li̠pa̠­hua­ná̠tit Dios ni̠ cajcu maktum lak­ma­ka­ná̠tit hua̠nti̠ lak­li̠­ma̠x­kení̠n. Li̠huana̠ cala­ca­pa̠s­tactit, ¿pi̠ ni̠ hua­tuní̠n lac­rrico hua̠nti̠ anka­lhi̠ná catu̠huá hua̠ntu̠ ca̠li̠­ke̠­li̠­lamá̠n, na̠ hua­tuní̠n tama̠­ko̠lh lac­rrico hua̠nti̠ ca̠ma̠­xuata­le̠­ni̠­naná̠n nac xla­ca­ti̠ncán ma̠pek­si̠­naní̠n la̠qui̠ naca̠­ma̠­xo­ko̠­ni̠yá̠n hasta ma̠squi hua̠ntu̠ niaj laka­hui­la­nítit? ¿Pi̠ ni̠ catzi̠­yá̠tit pi̠ xlacán ni̠ xma­ka̠sni cala̠huá y li̠xcáj­nit tali̠­kalh­chu­hui̠nán xta­cu­huiní Cristo hua̠nti̠ hui­xinín maka­mak­lhti̠­nántit acxni̠ huacu li̠pa̠­huántit?
Para hui­xinín li̠huana̠ nama̠­kan­tax­ti̠­yá̠tit a̠má lanca xli̠­ma̠­peksí̠n Dios hua̠ntu̠ a̠tzinú luu qui­li̠­ma̠­kan­tax­ti̠tcán hua̠ntu̠ chiné tatzok­ta­hui­lani̠t nac li̠kalh­ta­huaka: “Caca̠­pa̠xqui xli̠­hua̠k min­ta̠­cris­tianos chuná cumu la̠ me̠cstu pa̠x­qui̠­cana.” Para chuná tla­hua­pá̠tit xli̠­ca̠na pi̠ tla̠n hua̠ntu̠ ma̠kan­tax­ti̠­pá̠tit. Pero para hui­xinín caj lac­sac­pa̠x­qui̠­na­ná̠tit para hui̠ntí a̠tzinú ca̠la­ka­lha­ma­ná̠tit, xa̠maka­pi­tzí̠n ca̠lak­ma­ka­ná̠tit, xli̠­ca̠na pi̠ tla­hua­pá̠tit lanca tala̠­ka­lhí̠n y mini̠niy naca̠­ma̠­pa̠­ti̠­ni̠­ca­ná̠tit chuná cumu la̠ li̠ma̠­pek­si̠nán lanca xli̠­ma̠­peksí̠n Dios. 10 Porque para cha̠tum cris­tiano lak­tzak­sama li̠huana̠ nama̠­kan­taxti̠y xli̠­hua̠k hua̠ntu̠ huí xli̠­ma̠­peksí̠n Dios pero para xamaktum nat­la­huay pu̠lactum hua̠ntu̠ huan a̠má li̠ma̠­peksí̠n pi̠ ni̠ xli̠t­lá­huat, xli̠­ca̠na min qui̠­taxtuy cumu la̠ a̠ caka­lha­kax­mat­makan­ko̠lh xli̠­hua̠k hua̠ntu̠ huí xli̠­ma̠­peksí̠n Dios y napa̠­ti̠nán. 11 Porque Dios hua̠nti̠ li̠ma̠­pek­sí̠­nalh: “Ni̠ti̠ tixa­kat­li̠ya túnuj pusca̠t para huí mimpusca̠t”, pus hua­tiyá tamá quiDioscán hua̠nti̠ li̠ma̠­pek­si̠­nampá: “Ni̠tú timak­ni̠ya min­ta̠­cris­tiano.” Pus para cha̠tum cris­tiano ni̠ti̠ xakatli̠y túnuj pusca̠t porque kalhi̠y xpusca̠t, pero para namakni̠y xta̠­cris­tiano xli̠­ca̠na pi̠ juerza xli̠­pa̠­tí̠nat porque kalha­kax­makani̠t hua̠ntu̠ huán xli̠­ma̠­peksí̠n Dios. 12 Pero hua̠ntu̠ mila­ca­tacán, aksti̠tum cakalh­chu­hui̠­nántit y aksti̠tum cala­ta­pá̠tit cumu la̠ ti̠ sta­lanca catzi̠y pi̠ ni̠ caj juerza ma̠t­la­hui̠­má̠­calh sinoque luu xta­pa̠­xu­huá̠n ma̠kan­tax­ti̠­putún a̠má xasa̠sti xli̠­ma̠­peksí̠n Cristo hua̠ntu̠ quin­ca̠­li̠­mi­niyá̠n lak­táxtut, porque chuná tla̠n nali̠­maka­pa̠­xu­hua­yá̠hu. 13 Porque acxni̠ nalak­chá̠n a̠má quilh­ta­macú acxni̠ xli̠­hua̠k cris­tianos naca̠­ma̠­ka­lha­pa­li̠cán y naca̠­ma̠­pa̠­ti̠­ni̠cán nac xla­catí̠n Dios, a̠ma̠ko̠lh hua̠nti̠ ni̠ tzinú tala­ka­lha­mani̠t xa̠maka­pi­tzí̠n cris­tianos nac xla­ta­ma̠tcán na̠ ni̠para tzinú cati­ca̠­la­ka­lha­mán­calh; pero hua̠nti̠ ca̠lacchú quilh­ta­macú tala­ka­lhamán xta̠­cris­tianoscán, acxni̠ chú Dios naca̠­ma̠­xo­ko̠ni̠y xli̠­hua̠k cris­tianos xlacán luu li̠pa̠­xúhu naca̠­qui̠­tax­tuniy porque na̠ naca̠­la­ka­lha­mancán y nata­ta̠­yaniy.
Para tícu xli̠ca̠na li̠pa̠huán Dios cali̠ma̠síyulh xlatáma̠t
14 Nata̠lán, ¿túcu li̠ma­cuaniy cha̠tum cris­tiano para nahuán pi̠ xli̠­ca̠na li̠pa̠­huán Dios pero ni̠para tzinú li̠ma̠­si­yuma xla­táma̠t? ¿Apoco hui­xinín lac­pu­hua­ná̠tit pi̠ tla̠n nalak­ma̠xtuy caj xta­ca̠­nájlat hua̠ntu̠ kalhi̠y? 15 Caj cala­ca­pa̠s­táctit: para cha̠tum cris­tiano tzan­ka̠­nima clháka̠t hua̠ntu̠ nali̠­lha­ka̠nán xa̠hua xtahuá hua̠ntu̠ nali̠­hua̠yán u̠má quilh­ta­macú, 16 y para cha̠tum la̠ hui­xinín hua̠nti̠ luu li̠pa̠­hua­ná̠tit Dios catzi̠y hua̠ntu̠ mac­la­cas­quima y caj chiné nahua­nicán: “Laka­siyuj pina, Dios capu̠­laní̠n. Hua̠ntu̠ tla̠n calha­ka̠­nántit y la̠n cahua̠­yampi hasta nakasa”, pero para ni̠ ma̠x­qui̠ma hua̠ntu̠ mac­la­cas­quima nac xmacni xa̠hua hua̠ntu̠ nali̠­hua̠yán, ¿túcu li̠ma­cuaniy ma̠squi lacuán tachu­huí̠n hua̠ntu̠ huá­nilh? 17 Pus luu xta̠­chuná qui̠­taxtuy quin­ta­ca̠­naj­latcán para caj xma̠n hua­ná̠hu pi̠ li̠pa̠­hua­ná̠hu Cristo y ni̠para tzinú li̠ma̠­si­yu­yá̠hu qui­la­ta­ma̠tcán, qui̠­taxtuy cumu lá̠m­para ni̠ li̠pa̠­hua­ná̠hu. 18 Xamaktum para huí ti̠ chuná nalac­pu­huán: “Huix huana pi̠ li̠pa̠­huana Cristo, y aquit nac qui­la­táma̠t ctla­huama hua̠ntu̠ lacuán ta­scújut.” Pus caqui­ma̠­si­yuni lácu li̠pa̠­huana Cristo ma̠squi ni̠ti̠ li̠ma̠­si­yúpa̠t xata­scújut, y aquit nac­ma̠­si­yu­niyá̠n la̠tachá túcuya̠ ta­scújut tla̠n cli̠t­la­huay quin­ta­ca̠­nájlat. 19 Para huix ca̠naj­laya pi̠ xma̠n cha̠tum lanca tali̠­pa̠hu Dios huí nac akapú̠n, xli̠­ca̠na pi̠ luu tla̠n la̠ta ca̠naj­laya; pero mili̠­cá­tzi̠t pi̠ hasta akska­huiní̠ na̠ taca̠­najlay xma̠n cha̠tum Dios anán y acxni̠ tala­ca­pa̠s­taca pi̠ chuná caj la̠ta xta­pe̠­cuacán tzucuy talh­pi­pixni̠y. 20 Huá xpa̠­la­cata cli̠­hua­niyá̠n, ni̠ tontoj cacatzi huata caaká­ta̠ksti y cali̠­ca­tzi̠­ta­huila pi̠ para li̠pa̠­huana Dios pero ni̠ lak­tzak­sápa̠t nac mila­táma̠t a̠má xata­scújut hua̠ntu̠ xlá lakati̠y, xli̠­ca̠na pi̠ min­ta­ca̠­nájlat ni̠ti̠ li̠ma­cuán. 21 Ma̠squi xli̠­ca̠na pi̠ xamaká̠n quilh­ta­macú Dios li̠má̠x­tulh Abraham cumu la̠ cha̠tum tali̠­pa̠hu chixcú caj xpa̠­la­cata cumu laká­ti̠lh la̠ta aya xámaj ma̠kan­taxti̠y hua̠ntu̠ huá­nilh cali̠­la­ka­chix­cú­hui̠lh camák­ni̠lh nac altar xka­huasa hua̠nti̠ xuanicán Isaac. 22 La̠ta Abraham xli̠­pa̠­huán Dios sta­lanca xli̠­ma̠­si­yuma xta­scújut, caj xpa̠­la­cata cumu aksti̠tum xli̠­scujma nac xla­táma̠t a̠má xta­ca̠­nájlat tancs ma̠ak­sti̠­tu­mí̠­li̠lh. 23 Y nac xla­táma̠t li̠huana̠ li̠kan­táx­tulh hua̠ntu̠ tatzok­ta­hui­lani̠t nac li̠kalh­ta­huaka anta­nícu chiné huan: “Abraham aksti̠tum li̠pá̠hua Dios huá xpa̠­la­cata Dios laka­lhá­malh y li̠má̠x­tulh cumu la̠ ni̠ti̠ xka­lhi̠y xta­la̠­ka­lhí̠n wa̠ntu̠ naxo­ko̠nún.” Y huá xpa̠­la­cata acxni̠ Dios li̠chu­hui̠nán Abraham hasta na̠ li̠ma̠xtuy cumu la̠ cha̠tum xa̠migo hua̠nti̠ luu xpa̠x­qui̠y.
24 Antá luu cuentaj cat­la­huátit pi̠ u̠má chixcú Dios li̠má̠x­tulh cumu la̠ cha̠tum tla̠n chixcú hua̠nti̠ ni̠ xka­lhi̠y xta­la̠­ka­lhí̠n, ni̠ caj xma̠n cumu xli̠­pa̠­huán pero na̠ xpa̠­la­cata lacuán xta­scújut hua̠ntu̠ xma̠­siyuy nac xla­táma̠t. 25 Na̠chuna li̠túm qui̠­tax­tú­nilh a̠má laka­huiti pusca̠t hua̠nti̠ caj xma̠n chuná xacuan­tla̠­huán xuanicán Rahab, Dios ma̠tzan­ke̠­ná­nilh y li̠má̠x­tulh cumu lá̠m­para ni̠ti̠ xtit­la­huani̠t xta­la̠­ka­lhí̠n caj xpa̠­la­cata cumu xlá ca̠má̠­tze̠kli nac xchic y ca̠ma̠­si­yú­nilh túnuj tiji la̠qui̠ nata­tza̠lay a̠ma̠ko̠lh judíos hua̠nti̠ xtaani̠t taucxi­lhuili̠nán nac xca̠­chi­quí̠n. 26 Xla­cata li̠huana̠ naaka­ta̠k­sá̠tit hua̠ntu̠ cca̠­hua­nimá̠n, para xmacni cha̠tum chixcú ni̠ kalhi̠y xli̠s­tacni xta̠­chuná qui̠­taxtuy la̠ a̠ cala­tá­ma̠lh xaní̠n, na̠ luu xta̠­chuná li̠taxtuy la̠ta hua­ná̠hu pi̠ li̠pa̠­hua­ná̠hu Cristo pero para ni̠ti̠ li̠ma̠­si­yu­ma̠­náhu nac qui­la­ta­ma̠tcán quin­tas­cu­jutcán xli̠­ca̠na qui̠­taxtuy pi̠ ni̠ xli̠­ca̠na li̠pa̠­hua­ná̠hu.