3
Luu cuentaj quili̠tlahuatcán quisi̠maka̠tcán
Nata̠lán, ni̠ luu cha̠­lhu̠hua nali̠­tax­tu­pu­tu­ná̠tit cumu la̠ lac­ta­li̠­pa̠hu ma̠kalh­ta­hua­ke̠­naní̠n, porque hui­xinín sta­lanca catzi̠­yá̠tit pi̠ aquinín hua̠nti̠ ma̠si­yu­yá̠hu xta­chu­huí̠n Dios cuentaj qui­li̠t­la­huatcán hua̠ntu̠ ma̠si­yu­yá̠hu, porque aquinín a̠tzinú luu li̠pe̠cua naquin­ca̠­ma̠­pa̠­ti̠­ni̠­caná̠n nac xla­catí̠n Dios para ni̠ xta­lu­lóktat hua̠ntu̠ nahua­ná̠hu ni̠ xachuná xa̠maka­pi­tzí̠n cris­tianos. Xli̠­ca̠na pi̠ xli̠­hua̠k aquinín lhu̠hua hua̠ntu̠ liaktzan­ka̠­ta̠­ya­yá̠hu y tla­hua­yá̠hu hua̠ntu̠ ni̠tlá̠n, pero para cha̠tum cris­tiano ne̠c­xnicú aktzanka̠y hua̠ntu̠ li̠kalh­chu­hui̠nán xli̠­ca̠na pi̠ tamá chixcú makaac­chá̠n tala­ca­pa̠s­tacni y catzi̠y cuentaj tla­huay xli̠­hua̠k xla­táma̠t. Cumu la̠ catzi̠­yá̠tit, acxni̠ tantum cahua̠yu ma̠kalh­nu̠­yá̠hu xfreno xli̠­ca̠na pi̠ tla̠n ma̠lak­spi­tá̠hu y le̠ná̠hu la̠tachá nícu aquinín lac­pu­hua­ná̠hu. Na̠chu­na­li̠túm a̠ma̠ko̠lh lac­lanca barco xalac pupunú ma̠squi xli̠­ca̠na pi̠ luu lak­li̠­la­ka­putza y ma̠squi tli­hueke uú̠n tahua­ca­ni­ya̠chi hua̠ntu̠ sakalé̠n, pero a̠ma̠ko̠lh hua̠nti̠ tama̠t­la̠­hua­ni̠­má̠­nalh xli̠­ca̠na pi̠ caj actzu̠ timón kalhi̠y hua̠ntu̠ xli̠­ma̠t­la̠­hua­ni̠cán huá tla̠n tali̠lé̠n nícu xlacán tale̠m­putún. Na̠ luu xta̠­chuná qui̠­taxtuy qui­si̠­ma­ka̠tcán, ma̠squi xli̠­ca̠na pi̠ la̠ta qui­li̠­tan­tu­mi̠­ni­cacán huá a̠tzinú ni̠ti̠cu xkásat porque luu actzú, pero xli̠­ca̠na pi̠ lhu̠hua hua̠ntu̠ xlá xutla̠n tla­huay. ¡Xta̠­chuná qui̠­taxtuy cumu la̠ actzu̠ lhcúya̠t hua̠ntu̠ tla̠n pu̠x­ko­yu­huili̠y aktum lanca ca̠qui­huí̠n! Y tamá si̠máka̠t tla̠n li̠taxtuy cumu la̠ lhcúya̠t. Qui­si̠­ma­ka̠tcán hui­li̠­cani̠t nac qui­mac­nicán hua̠ntu̠ nquin­ca̠­ma̠­hua­niyá̠n hasta ma̠squi hua̠ntu̠ li̠xcáj­nit, ma̠squi caj pu̠lactum y ni̠ xli̠­ca̠na hua̠ntu̠ quin­ca̠­ma̠­hua­ni̠yá̠n, pero qui­li̠­lan­cacán quin­ca̠­ma̠x­ca­jua̠li̠yá̠n. Umá qui­si̠­ma­ka̠tcán huá ma̠n tali̠­ma̠­pa­si̠ni̠t clhcu­ya̠tcán akska­huiní la̠qui̠ na̠ xli̠­hua̠k qui­la­ta­ma̠tcán nama̠x­ca­jua̠li̠­yá̠hu ma̠squi hua̠ntu̠ ni̠ li̠xcáj­nit xuani̠t la̠qui̠ nalak­tzan­ka̠­yá̠hu. Cris­tianos tla̠n tama̠­ma̠n­tzujli̠y la̠tachá túcuya̠ taka­lhí̠n, cumu la̠ tu̠ takosa nac ca̠u̠ní̠n xa̠hua lhu̠hua hua̠ntu̠ tata­sa­kaán nac ca̠ti­yatni, na̠chuná hua̠ntu̠ tala­má̠­nalh nac pupunú, y xli̠­ca̠na pi̠ ca̠ma̠­ma̠n­tzujli̠y; pero tamá si̠máka̠t ni̠para cha̠tum cris­tiano a̠ makat­lajay, xlá ni̠ tama̠sta̠y namaka­tla­jacán, xa̠huachí porque lhu̠hua li̠xcáj­nit xve­neno kalhi̠y hua̠ntu̠ ma̠lak­tzan­ke̠­ya̠­huanán. Xli̠­ca̠na pi̠ huá qui­si̠­ma­ka̠tcán li̠la­ka­chix­cu­hui̠­yá̠hu Quin­tla̠­ticán Dios acxni̠ quilh­tli̠­ni­yá̠hu y kalh­ta­hua­ka­ni­yá̠hu, na̠ hua li̠túm qui­si̠­ma­ka̠tcán li̠hua­ná̠hu pi̠ catu̠huá xca̠ak­spú­lalh a̠ma̠ko̠lh cris­tianos hua̠nti̠ ca̠si̠­tzi̠­ni­yá̠hu ma̠squi xli̠­ca̠na pi̠ huá Dios na̠ ca̠ma̠­la­ca­tzu­qui̠ni̠t, huá ca̠t­la­huani̠t la̠qui̠ nata­ka­lhi̠y hua̠ntu̠ lacuán tala­ca­pa̠s­tacni cumu la̠ xlá kalhi̠y. 10 Laca­tumá quin­quilh­nicán anta­nícu tax­tu­ya̠chi a̠má lacuán tachu­huí̠n hua̠ntu̠ li̠kalh­ta­hua­ka­ni­yá̠hu Dios nac quiora­cioncán, xa̠hua a̠má lac­li̠xcáj­nit tachu­huí̠n hua̠ntu̠ cala̠huá ca̠liak­tla­ka­xa­kat­li̠­yá̠hu hua̠nti̠ ca̠si̠­tzi̠­ni­yá̠hu. Nata̠lán, aquit tancs cca̠­hua­niyá̠n pi̠ ni̠chuná xlí̠lat. 11 Caj luu li̠huana̠ cala­ca­pa̠s­táctit: nac aktum musni, ¿pi̠ tla̠n tax­tu­ya̠chi xaseksi chú­chut, y na̠ anti­ya­li̠túm natax­tu­ya̠chi xú̠n chú­chut? 12 Porque chuná cumu la̠ akatum skatán ni̠lay lá̠xux nahuán xta­huácat, na̠ ni̠para akatum a̠síhui̠t xta­huácat nahuán uvas, huá xpa̠­la­cata cca̠­li̠­hua­niyá̠n pi̠ aktum musni anta­nícu tax­tu­ya̠chi ska­huihui y squija chú­chut, ni̠lay pi̠ anti­ya­li̠túm tax­tu­ya̠chi skoko chú­chut.
Para tícu maklhcatzi̠y pi̠ luu skalala, cali̠ma̠síyulh xlatáma̠t
13 Para nac milak­sti̠­pa̠ncán lama cha̠tum cris­tiano hua̠nti̠ maklh­ca­tzi̠cán pi̠ luu ska­lala, pus tancs cali̠­ma̠­sí­yulh xla­táma̠t la̠ta tu̠ tla̠n tla­huay la̠qui̠ xli̠­hua̠k cris­tianos nataucxilha pi̠ ca̠na ska­lala, tla̠n xca̠­li̠­ca­tzi̠­naní̠t xta̠­cris­tianos chuná cumu la̠ ma̠aka­ta̠k­sni̠y xli̠s­ka­lala. 14 Pero para ma̠s­ta̠­yá̠tit quilh­ta­macú xla­cata naca̠­maka­tla­jayá̠n nac mina­cujcán taquic­lhcatza xa̠hua tasi̠tzi, y la̠tachá túcuya̠ ta­scújut tla­hua­yá̠tit, huá chuná li̠t­la­hua­yá̠tit porque caj hui̠ntí ta̠la̠­maka­tla­ja­pá̠tit, pero tancs cca̠­hua­niyá̠n pi̠ ni̠para tzinú ca̠mi­ni̠­niyá̠n tlancaj naca̠­li̠­maklh­ca­tzi̠­ca­ná̠tit porque ni̠ aksti̠tum ma̠kan­tax­ti̠­pá̠tit cumu la̠ lacas­quín Dios nama̠­kan­tax­ti̠­yá̠tit xta­scújut. 15 Y para tícu chuná li̠la­ca­ta̠­qui̠nán xta­scújut hua̠ntu̠ tla­huama xa̠hua xli̠s­ka­lala, ni̠ xli̠­ca̠na huá ma̠x­qui̠ni̠t xli̠s­ka­lala a̠má lanca tali̠­pa̠hu Dios hua̠nti̠ hui­lachá nac akapú̠n, sinoque antá uú nac ca̠quilh­ta­macú catzi̠­nini̠t tamá tala­ca­pa̠s­tacni, huá xli̠s­ka­la­lacán cris­tianos y hasta na̠ pek­ta­nu̠ni̠t akska­huiní. 16 Porque xli̠­hua̠k anta­nícu huí taquic­lhcatza xa̠hua tasi̠tzi, ne̠c­xnicú tasiyuy hua̠ntu̠ tla̠n ta­scújut sinoque caj xma̠n huá tasiyuy hua̠ntu̠ li̠xcáj­nit xa̠hua hua̠ntu̠ ni̠ti̠ li̠ma­cuán. 17 Pero xli̠­hua̠k a̠ma̠ko̠lh cris­tianos hua̠nti̠ xli̠­ca̠na taka­lhi̠y xta­la­ca­pa̠s­tacni xa̠hua xli̠s­ka­lala hua̠ntu̠ Dios ma̠sta̠y, xlacán luu aksti̠tum tale̠­má̠­nalh xla­ta­ma̠tcán, taka­lhi̠y tla̠n tapu­huá̠n, tla̠n taca­tzi̠y, la̠tachá tícuya̠ cris­tianos hua̠k tala­ka­lhamán, acxni̠ para túcu ca̠hua­nicán o para ca̠ma̠­pek­si̠cán xlacán li̠pa̠­xúhu taka­lha­kax­mat­ni̠nán, para túcu ni̠tlá̠n ca̠t­la­hua­nicán tapa̠x­catlé̠n y tama̠­tzan­ke̠­na­ni̠nán; acxni̠ takalh­chu­hui̠nán tahuán hua̠ntu̠ xta­lu­lóktat y xlianka­lhi̠ná tat­la­huay hua̠ntu̠ lacuán ta­scújut. 18 Xli̠­hua̠k cris­tianos hua̠nti̠ tali̠­la­ka­pu­tza­má̠­nalh xla­cata pi̠ li̠pa̠­xúhu y aka­tzi­yanca cata­la­tá­ma̠lh xa̠maka­pi­tzí̠n cris­tianos, luu xta̠­chuná ca̠qui̠­tax­tuniy cumu lá̠m­para tacha­má̠­nalh hua̠ntu̠ tla̠n latáma̠t, y acxni̠ nalak­chá̠n quilh­ta­macú la̠ta nata­ma­kalay hua̠ntu̠ tachani̠t nac xla­ta­ma̠tcán cris­tianos xli̠­ca̠na pi̠ nata­siyuy hua̠ntu̠ li̠pa̠­xúhu y aksti̠tum latáma̠t hua̠ntu̠ na̠ nata­ka­lhi̠y.