4
Lácu luu quili̠latama̠tcán nac xlaksti̠pa̠ncán cristianos
Luu li̠huana̠ cala­ca­pa̠s­táctit: la̠ta nac milak­sti̠­pa̠ncán, ¿nícu mina̠chá tasi̠tzi xa̠hua taquic­lhcatza acxni̠ tzu­cu­yá̠tit la̠ma­ka­si̠­tzi̠­yá̠tit? Xli̠­ca̠na pi̠ ni̠ní laca­tunu sinoque mismo nac mila­ta­ma̠tcán porque antá anka­lhi̠ná ca̠sa­ka̠­li̠má̠n xali̠xcáj­nit min­ta­la­ca­pa̠s­tac­nicán. Chuná qui̠­taxtuy porque acxni̠ para túcu hui­xinín laka­ti̠­yá̠tit y ni̠lay kalhi̠­yá̠tit, pus la̠lak­ca­tza­la­ca­pi­ni­yá̠tit, la̠la­ca­ta̠­qui̠­yá̠tit, xata­si̠tzi tla­hua­yá̠tit, y hasta la̠li̠­mak­ni̠­yá̠tit caj xpa̠­la­cata hua̠ntu̠ lac­pu­hua­ná̠tit pi̠ xka­lhí̠tit. Xli̠­cána pi̠ ni̠lay kalhi̠­yá̠tit hua̠ntu̠ lac­pu­hua­ná̠tit porque ni̠ huá squi­ni­yá̠tit Dios. Xa̠huachí ma̠squi lac­pu­hua­ná̠tit pi̠ squi­ni­yá̠tit Dios ne̠c­xnicú ca̠ma̠x­qui̠yá̠n cumu ni̠ tancs squi­ni­yá̠tit, porque xli̠­hua̠k hua̠ntu̠ hui­xinín lac­pu­hua­ná̠tit xka­lhí̠tit li̠la­ca­pa̠s­ta­cá̠tit lácu nali̠­pa̠­xu­hua­yá̠tit xalac mimac­nicán, huá xpa̠­la­cata Dios ni̠ti̠ ca̠li̠­ma̠x­qui̠yá̠n. ¡Pa̠x­ca­tacu tihua­ná̠tit hui­xinín cris­tianos hua̠nti̠ caj xma̠n li̠ka­ma̠­nam­pu­tu­ná̠tit Dios! ¿Lácu pi̠ ni̠ catzi̠­yá̠tit? Xli̠­hua̠k hua̠nti̠ laka­ti̠­lacá̠n y xma̠n li̠pa̠­xu­hua­putún hua̠ntu̠ li̠xcáj­nit anán nac ca̠quilh­ta­macú xli̠­ca̠na qui̠­taxtuy pi̠ ta̠la̠­ma­ka­si̠­tzi̠y Dios. Xli̠­hua̠k a̠má cris­tiano hua̠nti̠ aktum catzi̠y pi̠ a̠tzinú ma̠t­la̠nti̠y y lakati̠y xli̠­hua̠k hua̠ntu̠ lac­li̠xcáj­nit anán nac ca̠quilh­ta­macú pus na̠ luu maktum li̠ta̠­yama pi̠ ta̠la̠­si̠­tzi̠niy Dios. Huá xpa̠­la­cata Dios li̠ma̠­tzok­ní̠­nalh nac li̠kalh­ta­huaka anta­nícu chiné huan: “Amá xEspíritu Dios hua̠ntu̠ hui­li̠ni̠t nac qui­la­ta­ma̠tcán huá quin­ca̠­li̠­mak­ta­kalhmá̠n, xlá quin­ca̠­lak­ca­tzaná̠n y lacas­quín pi̠ xma̠n huá nata­pek­si̠­ni­yá̠hu.” Cumu Dios quin­ca̠­pa̠x­qui̠yá̠n xlianka­lhi̠ná quin­ca̠­mak­ta̠­yamá̠n la̠qui̠ acxni̠ naquin­ca̠­tzak­sa­pu­tuná̠n hua̠ntu̠ uú xala ca̠quilh­ta­macú tla̠n nata̠­ya­ni­yá̠hu, chuná talu­lo­ká̠hu porque nac li̠kalh­ta­huaka chiné huan: “Dios ni̠para tzinú ma̠t­la̠nti̠y xta̠­yatcán hua̠nti̠ tala­ca­ta̠­qui̠nán y luu lac­ta­li̠­pa̠hu ca̠maklh­ca­tzi̠cán, pero huata luu ca̠la­ka­lhamán hua̠nti̠ ca̠maklh­ca­tzi̠cán pi̠ ni̠ti̠cu xka­satcán nac ca̠quilh­ta­macú.” Huá xpa̠­la­cata cca̠­li̠­hua­niyá̠n, mejor maktum cata­ma­ca­ma̠s­ta̠­nítit Dios la̠qui̠ xlá tla̠n nat­la­huay xta­scújut nac mila­ta­ma̠tcán; acxni̠ chuná hui­xinín nat­la­hua­yá̠tit xli̠­ca̠na pi̠ tamá akska­huiní naca̠­tza̠­la­makaná̠n. Li̠pa̠­xúhu calak­ta­la­ca­tzu­huí̠tit Dios la̠qui̠ xlá na̠ naca̠­ma̠­la­ca­tzu­hui̠yá̠n y naca̠­kax­mat­niyá̠n xli̠­hua̠k hua̠ntu̠ nahua­ni­yá̠tit. ¡Xli̠­hua̠k hui­xinín hua̠nti̠ xtla­hua­ni̠­tátit tala̠­ka­lhí̠n maktum caca̠­che­ke̠­ma­ka­ni­cántit! Na̠chuná hui­xinín hua̠nti̠ lac­pu­hua­ná̠tit pi̠ li̠pa̠­hua­ná̠tit Dios pero laka­ti̠­yá̠tit li̠pa̠­xu­hua­yá̠tit xli̠­hua̠k hua̠ntu̠ li̠xcáj­nit anán nac ca̠quilh­ta­macú, aquit cca̠­hua­niyá̠n pi̠ calak­pa­lí̠tit xta­la­ca­pa̠s­tacni mina­cujcán. Li̠huana̠ cali̠­li̠­pu­huántit hua̠ntu̠ ni̠tlá̠n tla­hua­ni̠­tátit nac mila­ta­ma̠tcán y la̠n cali̠­ta­sátit xli̠­hua̠k min­ta­la̠­ka­lhi̠ncán, para xli̠­tzi­yam­pá̠tit cumu tla̠n lapá̠tit mejor cata­sátit, y para lhu̠hua hua̠ntu̠ xli̠­pa̠­xu­hua­pá̠tit huata chú cali̠­pu­huántit; tamá tapa̠­xu­huá̠n xa̠hua tali̠tzi hua̠ntu̠ xka­lhi̠­yá̠tit cali̠­lak­pa­lí̠tit la̠qui̠ huata naka­lhi̠­yá̠tit u̠má tali̠­pu­huá̠n. 10 Caca̠­maklh­ca­tzi̠­cántit pi̠ ni̠ti̠ min­ka­satcán nac xla­catí̠n Quim­pu̠­chi­nacán la̠qui̠ xlá luu lac­ta­li̠­pa̠hu naca̠­li̠­ma̠x­tuyá̠n.
Ni̠tícu cala̠huá cali̠kalhchuhuí̠nalh xta̠cristiano
11 Nata̠lán, ne̠c­xnicú cala̠huá cali̠­kalh­chu­hui̠­nántit min­ta̠­cris­tianoscán, porque a̠má cris­tiano hua̠nti̠ cala̠huá li̠kalh­chu­hui̠nán cha̠tum xta̠­cris­tiano, o para putza̠­naniy xta­la̠­ka­lhí̠n hua̠ntu̠ tit­la­huay la̠qui̠ tla̠n nali̠­huaniy, tamá cris­tiano li̠taxtuy pi̠ li̠hua­nima xli̠­ma̠­peksí̠n Dios pi̠ ni̠tlá̠n hua̠ntu̠ li̠ma̠­pek­si̠nán porque antá hua̠n pi̠ qui­la̠­li̠­pa̠x­qui̠tcán. Para huix li̠hua­niya Dios pi̠ ni̠tlá̠n xli̠­ma̠­peksí̠n xli̠­ca̠na pi̠ niaj ma̠kan­tax­tí̠pa̠t hua̠ntu̠ li̠ma̠­pek­si̠nán sinoque li̠tax­tuya cumu la̠ cha̠tum juez hua̠nti̠ ma̠ka­lha­pa­li̠nán. 12 Pero mili̠­cá­tzi̠t pi̠ xma̠n cha̠tum Dios hua̠nti̠ ma̠s­ta̠ni̠t xli̠­ma̠­peksí̠n y xma̠n huá sacstu li̠taxtuy lanca tali̠­pa̠hu juez; xli̠­ca̠na pi̠ xma̠n huá tla̠n naca̠­pu­tza̠­naniy osuchí naca̠­ma̠­pa̠­ti̠ni̠y cris­tianos para xlá chuná nala­cas­quín, o naca̠­ma̠x­qui̠y lak­táxtut. Pero chi̠nchú huix, ¿túcu min­kásat la̠qui̠ tla̠n naca̠­pu­tza̠­na­niya o naca̠­li̠­hua­niya hua̠ntu̠ tat­la­hua­má̠­nalh xa̠maka­pi­tzí̠n cris­tianos?
Ni̠tícu luu cama̠ca̠nájli̠lh para huí tu̠ ámaj tlahuay li̠cha̠lí
13 Cuentaj cat­la­huátit hui­xinín hua̠nti̠ laca­tancs ma̠lu­lo­ká̠tit acxni̠ chiné hua­ná̠tit: “Para la̠nchú osuchí cha̠lí naaná̠hu nac a̠má ca̠chi­quí̠n, antá nala­ta­ma̠­ya̠­chá̠hu ca̠na̠caj aktum ca̠ta, catu̠huá nali̠s­cu­já̠hu la̠qui̠ nat­la­ja­yá̠hu lhu̠hua tumi̠n.” 14 ¡Pero ni̠para tzinú catzi̠­yá̠tit hua̠ntu̠ ca̠ak­spu­la­ni̠tán nahuán nac mila­ta­ma̠tcán li̠cha̠lí quilh­ta­macú hua̠ntu̠ xka­ka­ma̠chá! Porque mila­ta­ma̠tcán xta̠­chuná li̠taxtuy cumu la̠ jíntat hua̠ntu̠ caj puntzú tasiyuy acxni̠ tama­ca­ta­ta­huilay y ni̠para xali̠­ta­ca­tzí̠n lácu lak­sput­pa­rako̠y. 15 Huata acxni̠ nakalh­chu­hui̠­na­ná̠tit chiné mili̠­hua­natcán: “Para Dios lacas­quín nala­ta­ma̠­yá̠hu cha̠lí quilh­ta­macú, naaná̠hu nac a̠má ca̠chi­quí̠n, aver para túcu antá nali̠s­cu­ja̠­chá̠hu.” 16 Pero cumu li̠s­ma­ni̠­ni̠­tátit acxni̠ para túcu li̠kalh­chu­hui̠­na­ná̠tit maktum tuncán ma̠ca̠­naj­li̠­yá̠tit pi̠ chuná naqui̠­taxtuy, y hasta li̠la­ca­ta̠­qui̠­na­ná̠tit porque luu lac­ta­li̠­pa̠hu ca̠maklh­ca­tzi̠­ca­ná̠tit ma̠squi xli̠­ca̠na pi̠ ni̠tlá̠n tlancaj namaklh­ca­tzi̠­cana. 17 Xa̠huachí na̠ mili̠­ca­tzi̠tcán pi̠ a̠má cris­tiano hua̠nti̠ sta­lanca catzi̠y pi̠ xli̠t­lá­huat nac xla­táma̠t hua̠ntu̠ lacuán ta­scújut, y cumu para ni̠ tla­huama hua̠ntu̠ xli̠t­lá­huat xli̠­ca̠na pi̠ kalhi̠y lanca tala̠­ka­lhí̠n nac xla­catí̠n Dios.