5
Lacrrico hua̠nti̠ takalhi̠y lhu̠hua tumi̠n na̠ catali̠li̠púhualh
Hui­xinín lac­rrico hua̠nti̠ kalhi̠­yá̠tit lhu̠hua tumi̠n, ¡cakax­páttit hua̠ntu̠ camá̠n ca̠hua­niyá̠n! ¡Ca̠mi­ni̠­niyá̠n cata­sátit y cali̠­pu­huántit caj xpa̠­la­cata a̠má lanca tapa̠tí̠n hua̠ntu̠ amá̠n ca̠lak­cha̠ná̠n! Porque namín quilh­ta­macú acxni̠ tamá min­tu­mi̠ncán hua̠ntu̠ la̠nchú la̠n kalhi̠­yá̠tit lá̠m­para xamasni naqui̠­taxtuy, na̠chuná xala­cuán mili̠­ta­ca̠x­ta̠ycán aya pasani̠t nahuán kox­ká­lu̠hua. Tamá oro xa̠hua plata hua̠ntu̠ hui­xinín la̠n ma̠ak­sto­kuili̠­ni̠­tátit aya la̠n tzu­lu­tuanani̠t nahuán, huá tamá xatzu­lu­tuanán min­tu­mi̠ncán naca̠­ma̠­lak­tzan­ke̠­ya̠­huayá̠n cumu la̠ lhcúya̠t porque huá min­tu­mi̠ncán naca̠­ma̠­la­ca­pu̠yá̠n nac xla­catí̠n Dios y xatzu­lu­tuanán nata­li̠­taxtuy cumu la̠ tes­tigo hua̠nti̠ nata­ma̠­lu­loka pi̠ xli̠­ca̠na lhu̠hua hua̠ntu̠ ni̠tlá̠n tili̠t­la­hua­ni̠­tátit. Hua­tuní̠n a̠ma̠ko̠lh lac­pobre cris­tianos hua̠nti̠ ca̠ti­ta̠s­cuj­ni̠tán nac min­ca̠­tu­hua̠ncán pero hui­xinín ni̠ acchá̠n ca̠ti­ma̠s­ka­hui̠­ni̠­tátit, huá ca̠li̠­ya̠­huamá̠n hua̠ntu̠ ca̠tit­la­hua­ni­ni̠­tátit, y Quim­pu̠­chi­nacán hua̠nti̠ lanca xla­ca­tzúcut aya ca̠kax­mat­nini̠t hua̠ntu̠ a̠ma̠ko̠lh cris­tianos tali̠­ma̠aka­tzan­ke̠­má̠­nalh. La̠ta lapá̠tit nac ca̠quilh­ta­macú hui­xinín pa̠xu­hua­pá̠tit porque ni̠ti̠ ca̠tzan­ka̠­niyá̠n, acchá̠n hua̠­yam­pá̠tit, hasta la̠n­túcu kom­pá̠tit cumu la̠ taka­lhí̠n hua̠ntu̠ ca̠ma­ka­koncán, ¡pero chú aya lak­cha̠ma quilh­ta­macú acxni̠ hui­xinín cumu la̠ taka­lhí̠n naca̠­mak­ni̠­ca­ná̠tit! Chuná ca̠lak­cha̠ná̠n porque lhu̠hua lak­li̠­ma̠x­kení̠n xa̠hua lac­pobre cris­tianos hui­xinín la̠n ca̠ti­ma̠­pa̠­ti̠­ni̠­ni̠­tátit, maka­pi­tzí̠n hasta ca̠mak­ni̠­ni̠­tátit ni̠para tzinú ca̠ta̠­la­ka­pu­tzátit ma̠squi sta­lanca xca­tzi̠­yá̠tit pi̠ xlacán ni̠ti̠ xca̠t­la­hua­nimá̠n.
San­tiago ca̠huaniy pi̠ ankalhi̠ná catakalhtahuakánilh Dios y pa̠xuhua̠na̠ catapá̠ti̠lh xli̠hua̠k hua̠ntu̠ ca̠akspulay
Nata̠lán, hua̠ntu̠ mila­ca­tacán li̠pa̠­xúhu cakalh­ka­lhi̠­ta­hui­látit nalak­chá̠n quilh­ta­macú acxni̠ namim­paray xli̠­maktiy Quim­pu̠­chi­nacán, chuná cumu la̠ cha̠tum cha­na̠ná hua̠nti̠ cha­na̠nán nac xca̠­tu­huá̠n xlá li̠pa̠­huani̠t pi̠ nama­kalay hua̠ntu̠ chani̠t porque nali̠­ma­cuaniy, pero li̠huán nama­kalay hua̠ntu̠ chani̠t xlá pa̠xu­hua̠na̠ ucxilha la̠ta ti̠taxtuy quilh­ta­macú acxni̠ luu lay lanca sí̠n porque xlá huí tu̠ ucxilh­la­ca­cha̠ni̠t. Pus na̠chuná chú hui­xinín hua̠nti̠ li̠pa̠­hua­ná̠tit Cristo ni̠ calac­látit nac min­ta­ca̠­naj­latcán, huata li̠pa̠­xúhu cakalh­ka­lhi̠­ta­hui­látit porque niaj maka̠s quilh­ta­macú ámaj chin Quim­pu̠­chi­nacán.
Nata̠lán, ni̠tícu capu­tza̠­na­nítit para túcu ni̠tlá̠n tat­la­huani̠t min­ta̠­cris­tianoscán la̠qui̠ tla̠n nali̠­hua­ni­yá̠tit o cala̠huá nali̠­kalh­chu­hui̠­na­ná̠tit, xla­cata Dios hua̠nti̠ li̠taxtuy li̠pe̠­cuánit juez hua̠nti̠ aya laca­nu̠ya nac má̠lacchi na̠ ni̠chuná naca̠­pu­tza̠­na­ni­ko̠yá̠n xli̠­hua̠k hua̠ntu̠ tit­la­hua­ni̠­tátit min­ta­la̠­ka­lhí̠n y chuná chú naca̠­ma̠­xo­ko̠­ni̠yá̠n. 10 Nata̠lán, huá caca̠­maca­sta̠­látit la̠ta lácu tati­la­tá­ma̠lh xalak­maká̠n pro­fetas acxni̠ xta­li̠­chu­hui̠­na­má̠­nalh xta­la­ca­pa̠s­tacni Dios, xlacán pa̠xu­hua̠na̠ tapá̠­ti̠lh hua̠ntu̠ ca̠ak­spú­lalh y xta­kalh­ka­lhi̠­má̠­nalh hua̠ntu̠ Dios xca̠­ma̠­lac­nu̠­nini̠t. 11 Aquinín luu lac­ta­li̠­pa̠hu cca̠­li̠­ma̠x­tu­yá̠hu hua̠nti̠ ya̠ tapa̠­xu­huá̠n tapa̠ti̠y la̠tachá túcuya̠ tapa̠tí̠n hua̠ntu̠ ca̠lak­chín nac xla­ta­ma̠tcán, xa̠huachí aya ca̠li̠­ta̠­kalh­chu­hui̠­nan­ca­ni̠­tátit la̠ta lácu tipa̠­ti̠ni̠t a̠má maká̠n ko̠lu­tzí̠n xuanicán Job, na̠ catzi̠­ya̠­tittá pi̠ aca­li̠stá̠n Dios laka­lhá­malh cumu xlá pa̠xu­hua̠na̠ pá̠ti̠lh xli̠­hua̠k hua̠ntu̠ akspú­lalh; huá li̠la­ka­lhá­malh porque Dios xli̠­ca̠na luu tla̠n xta­pu­huá̠n y ca̠la­ka­lhamán xli̠­hua̠k hua̠nti̠ tali̠­pa̠­huán.
12 Nata̠lán, acxni̠ para túcu li̠chu­hui̠­na­ná̠tit y lacas­qui­ná̠tit pi̠ cris­tianos xta­ca̠­náj­lalh hua̠ntu̠ chu­hui̠­nántit, ni̠ cali̠­quilh­pítit nali̠­ma̠­lu­lo­ká̠tit akapú̠n, ca̠quilh­ta­macú, osuchí para túcu la̠ta tu̠ anán, huata caj xma̠n cahuántit acxni̠ kalh­chu­hui̠­na­ná̠tit “Xli̠ca̠na”, para ca̠na, para ni̠ ca̠na pus “Ni̠ xli̠ca̠na”, chuná mili̠­kalh­chu­hui̠­natcán la̠qui̠ ni̠ti̠ naca̠­li̠­ma̠­pa̠­ti̠­ni̠­ca­ná̠tit caj xpa̠­la­cata hua̠ntu̠ tili̠­kalh­chu­hui̠­na­ni̠­tátit.
Para tícu ta̠tatlay xli̠hua̠k xtaca̠najlatcán catakalhtahuakánilh Dios
13 Para tícu maklh­ca­tzi̠y tali̠­pu­huá̠n nac xla­táma̠t, mini̠niy pi̠ cakalh­ta­hua­ká­nilh Dios; y para tícu maklh­ca­tzi̠y tapa̠­xu­huá̠n nac xla­táma̠t, caquilh­tlí̠­nilh Quim­pu̠­chi­nacán. 14 Para cha̠tum cris­tiano ta̠tatlay, caca̠­ta­sá­nilh hua̠nti̠ tapux­cuni̠t nac pu̠si­culan hua̠nti̠ tali̠­pa̠­huán Dios la̠qui̠ xlacán nata­kalh­ta­hua­kaniy Dios y nac xta­cu­huiní Quim­pu̠­chi­nacán nata­li̠­qui­lhán, xlacán nata­li̠t­la­huay xata­si­cu­la­na̠t­la­huán aceite. 15 Y cumu xli̠­hua̠k xli̠t­li­hueke xta­ca̠­naj­latcán nata­kalh­ta­hua­kaniy Dios a̠má ta̠tatlá natat­la̠nti̠y porque huá Quim­pu̠­chi­nacán nama̠t­la̠nti̠y; y para huá xli̠­pa̠­ti̠ma caj xpa̠­la­cata xta­la̠­ka­lhí̠n hua̠ntu̠ xtit­la­huani̠t, xli̠­ca̠na pi̠ Dios hua̠k nama̠­tzan­ke̠­naniy. 16 Huá xpa̠­la­cata cca̠­li̠­hua­niyá̠n pi̠ anka­lhi̠ná cala̠­ka­lha­pa­la­nítit min­ta­la̠­ka­lhi̠ncán, na̠ anka­lhi̠na cala̠­li̠­kalh­ta­hua­kátit cha̠tum a̠cha̠tum nac xla­catí̠n Dios la̠qui̠ ma̠squi túcu xla­ni­yá̠tit natat­la̠n­ti̠­yá̠tit porque a̠má cris­tianos hua̠nti̠ tla̠n xta­pu­huá̠n y anka­lhi̠ná kalh­ta­hua­kaniy Dios xli̠­ca̠na pi̠ xora­ción kalhi̠y lanca li̠t­li­hueke y Dios kax­matniy hua̠ntu̠ squiniy. 17 Xa̠huachí caj cala­ca­pa̠s­táctit xamaká̠n quilh­ta­macú a̠má pro­feta Elías na̠ caj cati̠hua̠ chixcú xuani̠t cumu la̠ aquinín, pero acxni̠ xli̠­hua̠k xnacú tzú­culh kalh­ta­hua­kaniy Dios xla­cata pi̠ niaj camilh sií̠n xli̠­ca̠na pi̠ aktutu ca̠ta a̠íta̠t ni̠ milh sií̠n. 18 Acxni̠ kalh­ta­hua­ka­nipá Dios xla­cata pi̠ cama­ca­milhá sí̠n Dios kax­mát­nilh xora­ción y macá­milh sí̠n, la̠ta túcu chán­calh nac ca̠ti­yatni xli̠­ca̠na pi̠ la̠n laná̠­nalh.
19 Nata̠lán, para tícuya̠ cris­tiano aksti̠­tumá xli̠­pa̠­huán Quim­pu̠­chi­nacán pero xamaktum min quilh­ta­macú tla­huay tala̠­ka­lhí̠n y akxtek­makán hua̠ntu̠ aya xli̠­pa̠­huán, y para cha̠­tum­li̠túm cris­tiano hua̠nti̠ na̠ li̠pa̠­huán Cristo namak­ta̠yay xla­cata cali̠­pa̠­huampá Quim­pu̠­chi­nacán, 20 luu mili̠­ca­tzi̠tcán para tícuya̠ cris­tiano mak­ta̠yay cha̠­tum­li̠túm cris­tiano hua̠nti̠ xma̠­lak­tzan­ke̠ma xla­táma̠t xpa̠­la­cata xta­la̠­ka­lhí̠n, para ma̠aka­ta̠k­sni̠y pi̠ cali̠­pa̠­huampá Dios y calak­má­kalh xta­la̠­ka­lhí̠n xli̠­ca̠na pi̠ lak­ma̠x­tuniy xli̠s­tacni nac ca̠li̠ní̠n y Dios ma̠tzan­ke̠­naniy xli̠­hua̠k hua̠ntu̠ xtit­la­huani̠t xta­la̠­ka­lhí̠n.