14
Jesús ma̠tla̠nti̠y cha̠tum chixcú hua̠nti̠ xlaccuntahuilani̠t
Maktum quilh­ta­macú acxni̠ hua̠k xjaxcán Jesús alh makua̠yán nac xchic cha̠tum xapuxcu fariseo; pero maka­pi­tzí̠n fariseos xtas­ka­laj­má̠­nalh chicá para nama̠t­la̠n­ti̠nán a̠má quilh­ta­macú. Na̠ antá xuí cha̠tum chixcú hua̠nti̠ xka­lhi̠y aktum tajátat y xli̠­lanca nac xmacni xcun­ko̠ni̠t. Cumu Jesús xca­tzi̠y hua̠ntu̠ xlacán xta­lac­pu­hua­má̠­nalh chiné ca̠ka­lhás­quilh fariseos chu xma̠­kalh­ta­hua­ke̠­nacán judíos hua̠nti̠ antá xta­la­má̠­nalh:
—¿Lácu hui­xinín hua­ná̠tit, pi̠ lak­chá̠n cahuá xla­cata tla̠n nama̠­pac­sacán cha̠tum ta̠tatlá acxni̠ lak­cha̠ni̠t quilh­ta­macú la̠ta jaxcán, osuchí ni̠tlá̠n?
Pero a̠ma̠ko̠lh fariseos cacs taqui­lhua niaj tachu­huí̠­nalh huata xlá li̠mac­xá­malh xmacán a̠má ta̠tatlá acxni tuncán xlá pacsli. Aca­li̠stá̠n huá­nilh pi̠ caalhá nac xchic. Y a̠ma̠ko̠lh fariseos chiné ca̠huá­nilh:
—Chú caqui­la̠­hua­níhu, para hui­xinín kalhi̠­yá̠tit miburro osuchí mihuá̠cax y para nata­ju̠­ya̠chá nac aktum pozo, ¿lácu pi̠ ni̠ la̠li̠­huán tuncán cati­ma̠­cu­tútit la̠qui̠ ni̠ najic­suay y nani̠y, ma̠squi luu lak­cha̠ni̠t quilh­ta­macú sábado acxni̠ li̠huancán para tícu nas­cuja?
Pero xlacán ni̠ tacá­tzi̠lh lácu nata­kalh­ti̠nán.
Acxni̠ para tícu natlahuay aktum pu̠pa̠xcua huá caca̠ta̠huá̠yalh hua̠nti̠ catzi̠y pi̠ ni̠lay catilakxokónilh
Acxni̠ Jesús ca̠úcxilhli xa̠maka­pi­tzí̠n taputza la̠ta lácua xlacán xta­lac­sac­má̠­nalh xala­cuán pu̠tá­hui̠lh anta­nícu xya̠­hua­cani̠t mesa la̠qui̠ nata­ma­kua̠yán, xlá chiné ca̠li̠­ma̠­kalh­chu­huí̠­ni̠lh eé takalh­chu­huí̠n:
—Aquit luu laca­tancs cca̠­hua­niyá̠n, acxni̠ hui­xinín naca̠­pu­tza­ca­ná̠tit la̠qui̠ napi­ná̠tit nac aktum pu̠pa̠xcua anta­nícu tamaka­xtok­ma̠ca, huix ni̠ lacán camak­ta­huila anta­nícu hui­la­ko̠lh xala­cuán pu̠tá­hui̠lh, porque chicá para xamaktum nachín cha̠­tum­li̠túm taputza hua̠nti̠ a̠tzinú luu tlak li̠la­ka­pascán ni̠ xachuná huix. Amá chixcú hua̠nti̠ hua­ni­ni̠tán nalak­pina, aya nami­na̠­chá̠n hua­niyá̠n: “Cat­lahua li̠tlá̠n cata̠ya la̠ta huila y cama̠xqui milac­tá­hui̠lh u̠má cha̠­tum­li̠túm quin­ta­putza.” Y huata huix cha̠­ma̠­xanaj nata̠­yaya, juerza napina lac­ta­hui­laya hua̠ntu̠ a̠huatá hui­lachá lac­tá­hui̠lh. 10 Huata mejor acxni̠ hui­xinín naca̠­hua­ni­ca­ná̠tit xla­cata capítit mak­pa̠x­cuajna­ná̠tit, huata mejor a̠huata capit tahui­laya hua̠ntu̠ mákat tahui­la̠­nanchá lac­tá­hui̠lh la̠qui̠ acxni̠ namín hua̠nti̠ hua­ni­ni̠tán xla­cata nalak­pina nac pu̠pa̠xcua, y chiné nahua­niyá̠n: “Amigo, cat­lahua li̠tlá̠n cata­la­ca­tzuhui nac mesa antá la̠ a̠tahui­lá̠­nalh maka­pi­tzí̠n.” Pus huata huix na̠ luu tali̠­pa̠hu nata­li̠­ma̠x­tuyá̠n hua̠nti̠ tahui­lá̠­nalh nac mesa. 11 Porque aquit laca­tancs cca̠­hua­niyá̠n pi̠ hua̠nti̠ sacstu maklh­ca­tzi̠cán pi̠ luu tali̠­pa̠hu sacstu taak­ska­hui­tama̠y mákat ma̠tu̠­tzu­hui̠cán; pero hua̠nti̠ ni̠tu̠cu xkásat li̠taxtuy pus huata huá tlak tali̠­pa̠hu li̠taxtuy y ma̠x­qui̠cán xala­cuán pu̠tá­hui̠lh.
12 Y a̠má xapuxcu fariseo hua̠nti̠ xuanini̠t nalakán nac xchic chiné li̠ma̠­kalh­chu­huí̠­ni̠lh:
—Acxni̠ huix nat­la­huaya aktum pu̠pa̠xcua y huij nahuán lhu̠hua tahuá nac mín­chic, ni̠ huá caca̠­huani cata­lakmín caj xma̠n miamigos, osu para mina­ta̠lán, osuchí para mili̠­ta­la­ka­pasni, o hua̠nti̠ min­ta̠­la­ca­tzuní̠n y hua̠nti̠ na̠ lac­rrico; porque acxni̠ xlacán natat­la­huay aktum pu̠pa̠xcua pus na̠ nata­hua­niyá̠n pi̠ caca̠­lakpi y chuná chú huix nama­ka­xo­ko­cana. 13 Pus huata acxni̠ huix nat­la­huaya aktum pu̠pa̠xcua xatlá̠n huá caca̠­huani hua̠nti̠ lac­pobre, hua̠nti̠ lak­li̠­ma̠x­kení̠n, hua̠nti̠ ni̠lay tas­cuja, chu hua̠nti̠ talu̠n­tu̠­hua­nani̠t, xa̠hua xli̠­pacs hua̠nti̠ laka­tzí̠n tala­má̠­nalh. 14 Pus chuná chú huix luu li̠pa̠­xúhu lápa̠t nahuán porque xlacán ni̠lay cati­ta­xo­ko̠­nunín, pero Dios ucxilhmá̠n y huá nama̠x­qui̠yá̠n min­tas­kahu acxni̠ nalak­chá̠n a̠má quilh­ta­macú lácu xlá naca̠­ma̠­laca­stac­uani̠y nac ca̠li̠ní̠n xli̠­hua̠k xca­maná̠n hua̠nti̠ tla̠n xta­pu­hua̠ncán.
Cha̠tum chixcú ma̠makaxtokma xkahuasa pero ni̠ talákmilh xtaputza
(Mateo 22.1‑10)
15 Cha̠tum chixcú hua̠nti̠ antá mac­xtum xta­hui­lá̠­nalh nac mesa acxni̠ chuná kax­mat­ko̠lh eé tachu­huí̠n chiné huá­nilh Jesús:
—Pero luu ca̠na li̠pa̠­xúhu a̠má chixcú hua̠nti̠ tla̠n nama­kua̠ya­na̠­chá̠n nac xpa̠xtú̠n Dios nac akapú̠n.
16 Pero Jesús chiné ca̠huá­nilh:
—Maktum quilh­ta­macú cha̠tum chixcú tlá­hualh aktum lanca pu̠pa̠xcua y ánca ca̠ma̠­ca­tzi̠­ni̠cán xta­putza hua̠nti̠ nata­lakmín. 17 Acxni̠ aya accha̠ná xuí tahuá ca̠má­ca̠lh maka­pi­tzí̠n xlac­scujni y ca̠huá­nilh xla­cata naán ca̠huaniy a̠ma̠ko̠lh taputza pi̠ la̠li̠­huán cata­milhá porque xaaccha̠ná xuí tahuá. 18 Pero hua̠nti̠ ca̠qui̠­lak­lá­ca̠lh tzú­culh tas­quín xma̠­tzan­ke̠­na­ni­cacán. Cha̠tum hua̠nti̠ pu̠lh lak­chá̠n­calh chiné huá: “Luu xli̠­ca̠na cahua­nipi pi̠ cat­lá­hualh li̠tlá̠n caqui­ma̠­tzan­ke̠­ná­nilh, pero a̠cu cta­ma̠­hua­ko̠lh aktum par­cela, pus la̠nchú juerza nacán ucxilha.” 19 Cha̠­tum­li̠túm chiné huampá: “Pun­tzu̠cú cca̠­ta­má̠hua tan­qui­tzis qui­huá̠cax, la̠nchú cámaj ca̠li̠­tzaksay nacuc­xilha para tla̠n tapon­ka̠nán; luu hasta li̠tlá̠n csqui­niyá̠n xla­cata caqui­ma̠­tzan­ke̠­nani porque ni̠lay cana̠chá.” 20 Y cha̠tum chi̠né huampá: “Na̠ la̠n­chujcú cta­ma­káx­tokli y xli̠­ca̠na ni̠lay chú cla­ka­na̠­chá̠n, pus caqui­ma̠­tzan­ke̠­nani.” 21 Acxni̠ tás­pitli a̠má lac­scujni hua̠k hua­ni­ko̠lh xpatrón lácua hua­ni­canchá. Amá chixcú la̠n sí̠tzi̠lh y chiné huá­nilh xta­sa̠cua: “La̠li̠­huán capimpi nac xli̠­ca̠­lanca ca̠chi­quí̠n, chu nac tiji y caca̠­hua­nítit catá­milh hua̠nti̠ lac­pobre, chu hua̠nti̠ ni̠lay tas­cuja, hua̠nti̠ talu̠n­tu̠­hua­nani̠t, chu hua̠nti̠ laka­xo̠kó̠n.” 22 Caj li̠puntzú acxni̠ a̠má tasa̠cua qui̠­tás­pitli, chiné huá­nilh xpatrón: “Patrón, chuná chú ctlá­hualh la̠ huix qui­huani, pero luu lhu̠­huacú tzanka̠y hua̠nti̠ tla̠n xta­huá̠­yalh.” 23 Amá patrón chiné hua­nipá: “Pus capim­pa­rapi nac ca̠ti­ji̠ní̠n chu nac xqui­lhapá̠n ca̠chi­quí̠n, juerza caca̠­hua­nítit xa̠maka­pi­tzí̠n cati̠hua̠ cris­tianos xla­cata pi̠ catá­milh láqui̠ chuná hua̠k nala­ta­hui­la­ko̠cán nac xli̠­ca̠­lanca nac quín­chic. 24 Porque xli̠­ca̠na cca̠­hua­niyá̠n pi̠ niaj cla­cas­quín ni̠para cha̠tum hua̠nti̠ aquit xac­ca̠­hua­nini̠t xla­cata naquin­ta­lakmín, y niaj cati­tá­hualh u̠má quin­tahuá hua̠ntu̠ aquit la̠nchú cca̠x­tla­huani̠t.”
Hua̠nti̠ sta̠laniputún Jesús maktum capa̠tzánka̠lh xlatáma̠t
(Mateo 10.37‑38)
25 Cumu luu lhu̠hua cris­tianos xta­sta̠­la­ni­má̠­nalh Jesús huata maktum xlá laca­tancs ca̠huá­nilh:
26 —Para tícu luu quis­ta̠­la­ni­putún y ni̠ aktum ca̠pa̠x­tek­putún para xtla̠t chu xtzí, osuchí xpusca̠t, o xcamán, osuchí xna­ta̠lán, y xa̠huachí para ni̠ aktum catzi̠y napa̠x­teka xla­táma̠t, ni̠lay cati­li̠­tá­nu̠lh cumu la̠ quin­ta­ma̠­kalh­ta­huaké̠n. 27 Y hua̠nti̠ ni̠ aktum catzi̠y nacucay xcruz y naquis­ta̠­laniy ma̠squi cali̠­ma­ca­má̠s­ta̠lh xla­táma̠t, xlá ni̠lay li̠ta­pu̠lhca̠y cumu la̠ quin­ta­ma̠­kalh­ta­huaké̠n. 28 Huata pu̠lh la̠n cala­ca­pá̠s­tacli a̠má cris­tiano hua̠nti̠ quis­ta̠­la­ni­putún, na̠ luu xta̠­chuná qui̠­taxtuy cumu la̠ acxni̠ cha̠tum chixcú la̠ hui­xinín tla­hua­putún aktum lanca xchic, huata pu̠lh caj cúlucs nata­huilay la̠qui̠ nat­la­huay xcuenta para nama­kaacchá̠n xtumí̠n hua̠ntu̠ naca̠­li̠­ta­ma̠­huay la̠ta túcua namac­la­cas­quín y xa̠huachí para na̠ nama­kaacchá̠n xtumi̠n hua̠ntu̠ nali̠­ma̠akas­putuy. 29 Huá chuná li̠t­la­huay la̠qui̠ ni̠ aca­li̠stá̠n acxni̠ aya ma̠pu­lhu­ni̠ttá nahuán xpá̠­tzaps niaj lay cati­ma̠akas­pú­tulh, y xli̠­hua̠k hua̠nti̠ nataucxilha caj nata­li̠­kalh­ka­ma̠nán, 30 y chiné nata­huán: “Tamá chixcú ma̠x caj laka­hui­tima, luu tla̠n tima̠­tzú­qui̠lh xpá̠­tzaps pero chú niaj lay ma̠akas­putuy xchic.” 31 Y na̠chuna li̠túm para cha̠tum gobier­no amá̠­calh ta̠t­la­huacán guerra y mima cha̠­tum­li̠túm gobier­no a̠laca­túnuj xalá, ¿lácu pi̠ ni̠ huata pu̠lh tla̠n nala­ca­pa̠s­taca para tla̠n nali̠­maka­tlajay caj akcá̠hu mi̠lh tropa hua̠ntu̠ xlá kalhi̠y, porque hua̠nti̠ mima xlá li̠mín akpuxam mi̠lh? 32 Y para xlá laca­tancs naca­tzi̠y pi̠ ni̠lay cati­maka­tlá­jalh, pus acxni̠ makatcú mima̠chá nahuán hua̠nti̠ mímaj laca­ta̠­qui̠y tasi̠tzi, huata a̠má gobier­no naca̠­macá̠n xlac­scujni la̠qui̠ naancán hua­nicán hua̠nti̠ mima: “Huata mejor calác­lalh tasi̠tzi acxtum cala­ca̠x­láhu y ni̠ cala̠­si̠­tzi̠­níhu.” 33 Pus na̠chuná chú hui­xinín hua̠nti̠ xli̠­ca̠na quis­ta̠­la­ni­putún, pu̠lh laca­tancs caca­tzí̠tit pi̠ hua̠nti̠ ni̠ namak­xteka hua̠ntu̠ kalhi̠y uú nac ca̠quilh­ta­macú pus ni̠lay li̠ta­pa̠­cu­hui̠y luu xli̠­ca̠na quin­ta­ma̠­kalh­ta­huaké̠n.
Para pu̠lactum mátzat niaj skoko, ni̠tu̠ li̠lacán, caj makancán
(Mateo 5.13; Marcos 9.50)
34 ’Hui­xinín catzi̠­yá̠tit pi̠ mátzat li̠ma­cuán porque li̠ma̠s­ko­ke̠­nancán, pero para tamá mátzat cspút­nilh xli̠s­koko niaj tu̠ cati­li̠­mácua, ¿lácu pi̠ tla̠n cahuá chú nati­li̠­ma̠s­ko­ke̠­nancán? 35 Pus niaj tícu li̠ma­cuaniy ma̠squi luu tíyat niaj tu̠ li̠lay, y na̠chuná ma̠squi luu xlak­ma­cá̠n­calh abono. Pus cumu niaj tu̠ li̠ma­cuán luu laca­tancs pi̠ caj namakan­cán. ¡Hui­xinín hua̠nti̠ li̠kax­pat­pá̠tit min­ta­ke̠ncán, luu caaka­tá̠k­stit quin­ta­chu­huí̠n!