13
Cristo lacasquín pi̠ cristianos catalakpáli̠lh xali̠xcájnit xtalacapa̠stacnicán
Caj li̠puntzú talak­ta­la­ca­tzú­hui̠lh anta­nícu xyá Jesús maka­pi­tzí̠n lac­chix­cu­huí̠n y tzú­culh tali̠­ta̠­kalh­chu­hui̠nán la̠ta lácu Pilato xca̠­ma̠­mak­ni̠­ni̠­nani̠t maka­pi­tzí̠n lac­chix­cu­huí̠n xalac Gali­lea; xlacán ca̠mak­ní̠­calh luu acxni̠ xta­mak­ni̠­má̠­nalh lactzu̠ taka­lhí̠n hua̠ntu̠ nata­li̠­la­ka­chix­cu­hui̠nán nac lanca pu̠si­culan xalac Jeru­salén, y luu lac­xtum tama̠s­tá­jalh xkalh­nicán la̠ xlá a̠ma̠ko̠lh lac­chix­cu­huí̠n chu xla lactzu̠ taka­lhí̠n.
Jesús chiné ca̠kálh­ti̠lh:
—¿Hui­xinín ma̠x lac­pu­hua­ná̠tit pi̠ Dios huá chuná ca̠li̠­ma̠ok­spú­li̠lh a̠ma̠ko̠lh lac­chix­cu­huí̠n xalac Gali­lea cumu a̠tzinú xlacán luu lhu̠hua xta­ka­lhi̠y xta­la̠­ka­lhi̠ncán ni̠ xachuná maka­pi­tzí̠n hua̠nti̠ na̠ antá tahui­lá̠­nalh? Pus luu xli̠­ca̠na pi̠ ni̠ huá xpa̠­la­cata, pero hui­xinín para ni̠ nalak­pa­li̠­yá̠tit xali̠xcáj­nit min­ta­la­ca­pa̠s­tac­nicán na̠chuná naca̠ok­spu­layá̠n napa̠­ti̠­na­ná̠tit mim­pu̠­tumcán nac xla­catí̠n Dios. Hui­xinín na̠ catzi̠­yá̠tit lácu táni̠lh a̠ma̠ko̠lh kalha­cu̠­tzayán lac­chix­cu­huí̠n acxni̠ ca̠actá­ma̠lh a̠má torre xalac Siloé; ¿na̠ ma̠x lac­pu­hua­ná̠tit pi̠ chuná ca̠ma̠ok­spú­li̠lh Dios porque xlacán a̠tzinú luu lhu̠hua xta­ka­lhi̠y xta­la̠­ka­lhi̠ncán y ni̠ xachuná maka­pi­tzí̠n xta̠­chi­quicán hua̠nti̠ xta­hui­lá̠­nalh nac Jeru­salén? Pus ni̠ huá chuná taliok­spú­lalh, pero para hui­xinín na̠ ni̠ nalak­pa­li̠­yá̠tit xali̠xcáj­nit min­ta­la­ca­pa̠s­tac­nicán, pus mim­pu̠­tumcán na̠chuná napa̠­ti̠­na­ná̠tit nac xla­catí̠n Dios.
Xatakalhchuhuí̠n akatum quihui hua̠ntu̠ ni̠ tahuacay xtahuácat
Y chiné ca̠huá­nilh eé takalh­chu­huí̠n:
—Maktum quilh­ta­macú cha̠tum chixcú xchani̠t nac xpu̠­cuxtu akatum xaquihui higo y ca̠ta ca̠ta xan ucxilha chicá para aya huaca xta­huácat, pero acxni̠ xlá xqui̠­chá̠n ni̠tu̠cu xmac­laniy. Maktum quilh­ta­macú chiné huá­nilh xta­sa̠cua hua̠nti̠ xmak­ta­kalha a̠má pú̠cuxtu: “Kahua, chú aya xliaktutu ca̠ta la̠ta ctí­chalh eé quihui y tas­tuca cmin mak­pu­tzay para huaca xta­huácat, pero ne̠cxni a̠ cmac­laniy; huata mejor maktum catan­ca̠pi. ¿Túcu chú li̠ma­cuán caj xma̠n chuná akchi­pani̠t ca̠ti­yatni?” Pero a̠má chixcú hua̠nti̠ xmak­ta­kalhma a̠má pú̠cuxtu chiné kálh­ti̠lh: “Patrón, huata mejor camak­xtek­ke̠ya ca̠na caj a̠huatá eé ca̠ta la̠qui̠ aquit nac­lak­pon­kaniy tíyat y na̠ nacuili̠niy abono. Chicá para xamaktum chuná nata­huacay xta­huácat, y a̠ca̠ta para ni̠ nata­huacay xta­huácat entonces tuncán nac­tan­ca̠mi̠y.”
Jesús ma̠tla̠nti̠y cha̠tum aklhcha̠lhkonu̠tua pusca̠t
10 Maktum quilh­ta­macú sábado acxni̠ hua̠k judíos xta­jaxa, Jesús xca̠­ma̠­kalh­chu­hui̠­ni̠ma cris­tianos nac xpu̠­si­cu­lancán. 11 Na̠ antá xta­nu̠ma cha̠tum pusca̠t, xlá aya xka­lhi̠yá akcu̠­tzayán ca̠ta la̠ta xma̠­chi­pi̠ni̠t tajátat xes­pí­ritu akska­huiní, y chu­na­tiyá xlama ni̠lay xtaactzaja aya lhko­nu̠tua xuanko̠ni̠t. 12 Acxni̠ Jesús úcxilhli, tasá­nilh y chiné huá­nilh:
—Na̠na, xli̠­hua̠k min­ta­játat la̠nchú aquit nac­ma̠t­la̠n­ti̠­niyá̠n.
13 Li̠mac­chí­palh xmacán, y acxni tuncán a̠má pusca̠t tla̠n taáctzajli y tat­lá̠n­ti̠lh, xlá tzú­culh pa̠x­cat­ca­tzi̠niy Dios hua̠ntu̠ xli̠t­la­huani̠t. 14 Pero a̠má chixcú hua̠nti̠ xak­chu­hui̠nán nac xpu̠­si­cu­lancán judíos sí̠tzi̠lh porque Jesús xma̠t­la̠n­ti̠­nani̠t a̠má quilh­ta­macú acxni̠ xli̠­hua̠k judíos xta­jaxa, y chiné ca̠huá­nilh cris­tianos:
—Kalhi̠­yá̠tit akcha̠xán quilh­ta­macú la̠ta lácu hua̠k tla̠n nas­cu­já̠hu, huata mejor acxni̠ nata­ná̠tit la̠qui̠ tla̠n naca̠­ma̠t­la̠n­ti̠­ni­ca­ná̠tit min­ta­ja­tatcán, y ni̠ huata acxni̠ nata­ná̠tit acxni̠ lak­cha̠ni̠t quilh­ta­macú la̠ta lácu jaxcán.
15 Pero Quim­pu̠­chi­nacán Jesús chiné kálh­ti̠lh:
—¡Aksa­ni̠­naní̠n lac­chix­cu­huí̠n hui­xinín! Chú caqui­la̠­hua­níhu, ¿Pi̠ ni̠ xcu­tá̠tit hui­xinín mibur­rujcán osuchí mihua̠­caxcán acxni̠ lak­cha̠ni̠t quilh­ta­macú sábado acxni̠ ni̠ti̠cu scuja la̠qui̠ nama̠­kot­ni̠­yá̠tit? 16 Pus chú li̠huana̠ cala­ca­pa̠s­táctit, porque eé pusca̠t na̠ huá xli̠­ta­la­ka­pasni xamaká̠n Abraham na̠chuná cumu la̠ hui­xinín, pero xlá aya xka­lhi̠y akcu̠­tzayán ca̠ta la̠ta xes­pí­ritu akska­huiní xma̠­tzu­qui̠ni̠t xta­pa̠tí̠n, ¿lácu pi̠ ni̠tlá̠n chú aquit nac­xcut­makaniy xli̠t­li­hueke akska­huiní eé quilh­ta­macú acxni̠ li̠huancán para tícu nas­cuja?
17 Acxni̠ chuná huan­ko̠lh eé tachu­huí̠n a̠ma̠ko̠lh lac­chix­cu­huí̠n hua̠nti̠ xta­si̠­tzi̠niy Jesús luu la̠n tala­ca­ma̠­xá­nalh; pero la̠ta xli̠­lhu̠hua cris­tianos luu tzú­culh tali̠­pa̠­xu­huay hua̠ntu̠ xlá xca̠t­la­huama lac­lanca xta­scújut.
Xatakalhchuhuí̠n xatalhtzi mostaza
(Mateo 13.31‑32; Marcos 4.30‑32)
18 Chiné xlá ca̠hua­nipá:
—¿Túcu xta̠­chuná tla̠n nata̠­ma̠­la­cas­tu­cá̠hu xasa̠sti xta­páksi̠t Dios hua̠ntu̠ ma̠tzu­qui̠­putún nac ca̠quilh­ta­macú, osuchí túcu xta̠­chuná? 19 Xta̠­chuná naqui̠­taxtuy cumu la̠ acxni̠ cha̠tum chixcú an chan nac xca̠­tu­huá̠n aktum xatalhtzi mos­taza. La̠ta xli̠­hua̠k qui­huí̠n huá xlá a̠tzinú luu actzú ma̠sta̠y xtalhtzi, pero xlá acxni̠ tzucuy staca luu lanca quihui huan y xli̠­hua̠k lactzu̠ spu̠n hua̠ntu̠ takosa nac ca̠u̠ní̠n, nac xakaní̠n tla̠n tat­la­huay xma̠­se­kecán.
Xatakalhchuhuí̠n levadura
(Mateo 13.33)
20 Jesús chiné ca̠hua­nipá:
—¿Túcu cahuá tla̠n nata̠­ma­lac­xtu­mi̠­yá̠hu xasa̠sti xta­pe̠ksi̠t Dios hua̠ntu̠ xlá ma̠tzu­qui̠ma? 21 Ma̠x xta̠­chuná qui̠­taxtuy cumu la̠ a̠má leva­dura, acxni̠ cha̠tum pusca̠t ta̠lak­ko­chi­pa̠s­pita pa̠tutu tapu̠lhca harina, a̠má leva­dura laka­siyu tzucuy scuja hasta acxni̠ nama̠­ko­nuko̠y xli̠­pu̠tum squítit.
Hua̠nti̠ tali̠pa̠huán Jesús caj la̠ta catanu̠chá nac xapi̠tzu̠ má̠lacchi
(Mateo 7.13‑14, 21‑23)
22 Acxni̠ Jesús xtla̠­huama nac tiji xama pekán nac Jeru­salén, xlá xca̠­ma̠­kalh­chu­hui̠ni̠y cris­tianos la̠ta nac aka­tunu ca̠chi­quí̠n chu anta­nícu xuila­ko̠lh lactzu̠ ca̠tu­huá̠n anta­nícu xlá xlac­tla̠­huama. 23 Y cha̠tum chixcú chiné kalhás­quilh:
—Quim­pu̠­chi­nacán, ¿pi̠ ni̠ luu lhu̠hua hua̠nti̠ cati­ta­lak­má̠x­tulh xli̠s­tac­nicán nac xla­catí̠n Dios?
Jesús chiné ca̠huá­nilh:
24 —Luu laca­tancs cca̠­hua­niyá̠n pi̠ hua̠nti̠ lak­ma̠x­tu­putún xli̠s­tacni luu juerza cat­la­huá­nilh catzák­salh antá nalac­tanu̠y nac xapi̠tzu̠ má̠lacchi. Porque xli̠­ca̠na cca̠­hua­niyá̠n pi̠ lhu̠hua hua̠nti̠ nata­ta­nu̠­putún pero ni̠lay cati­ta­ma̠t­lá̠n­ti̠lh. 25 Porque acxni̠ Mim­pu̠­chi­nacán nama̠­lac­chu­huay má̠lacchi niaj lay cati­ta­nú̠tit. Y hui­xinín hua̠nti̠ layá̠tit nahuán nac quilhtí̠n nala­kat­la­ká̠tit má̠lacchi y chiné nahua­ná̠tit: “Quim­pu̠­chi­nacán, cat­lahua li̠tlá̠n caqui­la̠­ma̠­la­qui̠­níhu.” Pero xlá chiné naca̠­kalh­ti̠yá̠n: “Aquit ni̠para tzinú cca̠­la­ka­pasá̠n tícu hui­xinín.” 26 Y hui­xinín chiné natzu­cu­yá̠tit hua­ni­yá̠tit: “Aquinín lac­xtum cca̠­ta̠­hua̠­ya­ni̠tán y na̠ xac­kax­ma­tá̠hu min­ta­chu­huí̠n acxni̠ huix xca̠­ma̠­kalh­chu­hui̠­ní̠pa̠t cris­tianos nac quin­ca̠­chi­qui̠ncán.” 27 Xlá chiné naca̠­kalh­ti̠yá̠n: “¡Cata­tam­pu̠x­tútit uú pu̠tum hui­xinín hua̠nti̠ li̠­scuj­pá̠tit hua̠ntu̠ ni̠tlá̠n! Aya cca̠­huanín pi̠ ni̠ cca̠­la­ka­pasá̠n para qui­la̠­li̠­pa̠­hua­ná̠hu.” 28 Anta­nícu hui­xinín naca̠­ma­ca­chi­pin­ca­ná̠tit nalac­sa̠nán min­ta­tzancán caj xpa̠­la­cata lanca tapa̠tí̠n, y antá pu̠tum nata­sa­yá̠tit acxni̠ a̠li̠mákat naucxi­lhá̠tit a̠ma̠ko̠lh xalak­maká̠n mili̠­ta­la­ka­pas­nicán Abraham, Isaac, Jacob chu xli̠­hua̠k pro­fetas, xlacán antá tahui­la̠­nanchá nahuán nac xpa̠xtú̠n Dios nac akapú̠n, pero chi̠nchú hui­xinín ca̠ta­mac­xtu­ca­ni̠­tántit nahuán nac quilhtí̠n. 29 Y na̠chuná nali̠­pu­hua­ná̠tit acxni̠ hui­xinín naucxi­lhá̠tit nac akapú̠n ti̠pa̠­katzi cris­tianos xala cani̠huá xli̠­ca̠­lanca ca̠quilh­ta­macú tacha̠ni̠t nahuán la̠qui̠ antá quilh­xtum nata­mak­ta­huilay nac xmesa Dios y hua̠k nata­ma­kua̠yán. 30 Antacú luu lhu̠hua cris­tianos hua̠nti̠ la̠nchú ni̠tu̠cu xka­satcán nac ca̠quilh­ta­macú luu lac­ta­li̠­pa̠huá nata­li̠­taxtuy nac xla­catí̠n Dios, y na̠chuna li̠túm lhu̠hua hua̠nti̠ la̠nchú luu lac­ta­li̠­pa̠hu nac ca̠quilh­ta­macú pero nac xla­catí̠n Dios ni̠tu̠cu xka­satcán cati­ta­li̠­táx­tulh.
Jesús ca̠laktasay cristianos hua̠nti̠ tahuilá̠nalh nac Jerusalén
(Mateo 23.37‑39)
31 Caj li̠puntzú tachilh maka­pi­tzí̠n fariseos y chiné tahuá­nilh Jesús:
—Huata mejor xatlá̠n nahuán cata­tam­pu̠xtu capit a̠laca­tunu ca̠chi­quí̠n porque rey Herodes mak­ni̠­pu­tuná̠n.
32 Pero xlá chiné ca̠kálh­ti̠lh:
—Huata mejor caqui̠­hua­ni­pítit tamá mañoso chixcú pi̠ la̠nchú aquit nac­ca̠­mak­ta̠yay cris­tianos hua̠nti̠ ca̠maka­tla­jani̠t xes­pí­ritu akska­huiní y na̠chuná nac­ca̠­ma̠t­la̠nti̠y hua̠nti̠ tata̠­tatlay xli̠­makua la̠nchú tla̠n, porque a̠huayu cha̠lí o tu̠xama lako̠ni̠t nahuán pu̠tum quin­ta­scújut. 33 Cumu juerza nac­chá̠n anta­nícu cama, pus huá xpa̠­la­cata la̠nchú chu cha̠lí y hasta ma̠x tu̠xama ctla̠­huan­ti̠­lhay nahuán la̠qui̠ nac­chá̠n nac Jeru­salén, porque ni̠ lak­chá̠n namak­ni̠cán cha̠tum pro­feta cumu la̠ aquit para ni̠ juerza antá.
34 Jesús tzú­culh li̠pu­huán nac xnacú y chiné chu­huí̠­nalh:
—¡Jeru­salén, koxu­tacú quin­ca̠­chi­quí̠n Jeru­salén! Antá uú ca̠mak­ni̠­cani̠t lhu̠hua luu lac­ta­li̠­pa̠hu pro­fetas y na̠ ca̠acta­lan­chi­pa­cani̠t lhu̠hua akchu­hui̠­naní̠n hua̠nti̠ Dios ca̠ma­ca­mini̠t. Aquit mak­lhu̠hua ctzak­sani̠t cca̠­ma̠­mac­xtu­mi̠­putún xli̠­hua̠k min­ca­mancán, cumu la̠ lactzú xalak­skata xti̠la̠n ca̠ma̠­mac­xtumi̠y xtzí nac xtampí̠n xpeke, pero xlacán ni̠ tala­cás­quilh. 35 Pus chú niaj maka̠s quilh­ta­macú huata nac lanca pusi­culan antá xala, ca̠ta caj chu­natá nata­ta­mak­xteka y niaj ti̠ tanu̠maj catíhua antá. Pero aquit laca­tancs cca̠­hua­niyá̠n pi̠ niaj caquin­ti­la̠ucxi­lhui hasta acxni̠ nalak­chá̠n quilh­ta­macú la̠ hui­xinín naqui­la̠­maka­maklhti̠­na­ná̠hu y nahua­ná̠tit: “¡Luu li̠pa̠­xúhu hua̠nti̠ mima nac xta­cu­huiní Quim­pu̠­chi­nacán la̠qui̠ huá nama̠­kan­taxti̠y xta­scújut!”