12
Jesús li̠chuhui̠nán xlacata ni̠tlá̠n aksani̠nancán
Amá quilh­ta­macú luu lhu̠hua cris­tianos tata­mac­xtú­mi̠lh la̠qui̠ nata­kax­matniy xta­chu­huí̠n Jesús, luu lhu̠hua ni̠ caj ma̠x aktum mi̠lh y hasta xta­la̠­lak­xqui­ti­ya̠­hua­má̠­nalh. Pero Jesús ca̠ta­sá­nilh xta­ma̠­kalh­ta­huaké̠n porque huí tu̠ xca̠­hua­ni­putún y chiné ca̠huá­nilh:
—Luu xli̠­ca̠na cuentaj cat­la­huátit ni̠tu̠ naca̠­ma̠­pa­si̠yá̠n ni̠tlá̠n xta̠­yatcán fariseos porque luu xta̠­chuná caj la̠ leva­dura acxni̠ cajcu actzú y lak­ma­ca̠ncán xas­quítit harina hua̠k ma̠x­cuti̠y. Pero la̠tachá túcu tze̠k ma̠qui̠cán xla­cata xli̠­maka̠s juerza mac­lacán; y para aktum tachu­huí̠n hua̠ntu̠ caj tze̠k huancán caj xla­cata xli̠­maka̠s juerza catzi̠cán. Y chi̠nchú hua̠ntu̠ hui­xinín tze̠k li̠chu­hui̠­na­ná̠tit catzi̠sní xli̠­ca̠na pi̠ na̠ nali̠­chu­hui̠­nancán acxni̠ ca̠cu­huiní; y para túcu caj luu laka­siyu xli̠­chu­hui̠­nan­ta­nu̠­pá̠tit aktum tachu­huí̠n nac aktum chiqui, pus aca­li̠stá̠n namín quilh­ta­macú nali̠akta­si̠cán nac xca̠ak­sti̠ní̠n lac­lanca ta̠lh­ma̠ná chiqui.
Huá tu luu xli̠ca̠na quili̠pe̠cuanitcán Dios
(Mateo 10.28‑31)
Jesús ca̠hua­nipá:
—Xli̠­ca̠na cca̠­hua­niyá̠n hui­xinín, ni̠ caca̠­pe̠­cuanítit a̠ma̠ko̠lh lac­chix­cu­huí̠n hua̠nti̠ ca̠mak­ni̠­pu­tuná̠n, porque xlacán tla̠n tamakni̠y xti­yat­li̠hua cha̠tum cris­tiano, pero ni̠lay túcua ma̠lak­sputuy. Pero aquit nac­ca̠­hua­niyá̠n hua̠nti̠ luu qui­li̠­pe̠­cuanitcán: huat huá cape̠­cuanítit Dios porque xlá la̠ namak­ni̠ko̠y mimacni kalhi̠­paray li̠t­li­hueke la̠qui̠ namacá̠n mili̠s­tac­nicán nac pu̠pa̠ti̠n para xlá chuná nala­cas­quín, pus huata huá luu cape̠­cuanítit.
’Caj luu caqui­la̠­hua­níhu, ¿lácu pi̠ ni̠ catzi̠­yá̠tit pi̠ li̠s­ta̠cán tan­qui­tzis lactzu̠ spitu caj okxtiy tumi̠n? ¿Lácu pi̠ a̠tzinú chú lhu̠hua xta­palhcán? Pero ma̠squi chuná, ni̠para tantum actzu̠ spitu pa̠tzanka̠y Dios. Pus huá chú cca̠­li̠­hua­niyá̠n, ni̠ cape̠­cuántit porque hasta min­chi­xitcán hua̠ntu̠ tayá̠­nalh nac miakxa̠­kacán Dios hua̠k ca̠pu̠t­le­ke­ya̠­huani̠t la̠ta kana­tunu, y cumu hui­xinín xcamán ni̠ cali̠­pu­huántit porque hui­xinín luu lhu̠hua min­ta­palhcán ni̠ xachuná a̠ma̠ko̠lh lactzu̠ spu̠n.
Hua̠nti̠ li̠ma̠siyuy xlatáma̠t nac xlacatí̠n cristianos pi̠ li̠pa̠huán Jesús
(Mateo 10.32‑33; 12.32; 10.19‑20)
’Xli̠­ca̠na cca̠­hua­niyá̠n pi̠ a̠ma̠ko̠lh cris­tianos hua̠nti̠ tali̠­ta̠yay pi̠ aquit quin­ta­li̠­pa̠­huán nac xlak­sti̠­pa̠ncán xli̠­lhu̠hua cris­tianos, pus na̠chuná chú aquit Xata­lac­sacni Chixcú na̠ nac­li̠­ta̠­ya­ya̠chá pi̠ xli̠­ca̠na huá qui­lac­scujni nac xla­catí̠n ángeles hua̠nti̠ tata̠­la­ma̠­nanchá Dios nac akapú̠n. Pero a̠má chixcú hua̠nti̠ ni̠ nali̠­ta̠yay nac xla­ca­ti̠ncán cris­tianos pi̠ xli̠­ca̠na qui­li̠­pa̠­huán, pus na̠chuná chú aquit Xata­lac­sacni Chixcú na̠ ni̠ cac­tíhua para qui­lac­scujni nac xla­catí̠n ángeles hua̠nti̠ tata̠­hui­la̠­nanchá Dios nac akapú̠n.
10 ’Pus la̠tachá tícuya̠ cris­tiano hua̠nti̠ cala̠huá naqui­li̠­chu­hui̠nán aquit Xata­lac­sacni Chixcú juerza tla̠n nama̠­tzan­ke̠­na­nicán xta­la̠­ka­lhí̠n, pero hua̠nti̠ cala̠huá nali̠­kalh­ka­ma̠nán xta­scújut Espíri­tu Santo a̠má cris­tiano ni̠lay cati­ma̠­tzan­ke̠­na­ní­calh xta­la̠­ka­lhí̠n.
11 ’Acxni̠ hui­xinín naca̠­li̠­pin­ca­ná̠tit nac xpu̠­si­cu­lancán judíos, osuchí nac xla­ca­ti̠ncán jueces, osuchí nac xla­ca­ti̠ncán gober­na­dores, ni̠ cali̠­pu­huántit xla­cata lácu luu nahua­ná̠tit acxni̠ nata­kalh­mak­ta̠­ya­yá̠tit, 12 porque a̠má quilh­ta­macú Espíri­tu Santo naca̠­ma̠­ca­tzi̠­ni̠yá̠n lácu luu nakalh­ti̠­na­ná̠tit.
Hua̠nti̠ ma̠akstokuili̠y lhu̠hua tumi̠n nac ca̠quilhtamacú ni̠tu̠ li̠macuaniy acxni̠ ni̠y
13 La̠ta xtza­macán cha̠tum chixcú chiné huá­nilh:
—Ma̠kalh­ta­hua­ke̠ná, cahuani quin­ta̠lá luu lac­xtum caquin­ta̠­ta­paj­pí­tzilh a̠má herencia hua̠ntu̠ quin­ca̠­mak­xtek­ni­ni̠tán quin­tla̠t.
14 Pero Jesús chiné kálh­ti̠lh:
—Kahua, ¿túcu xpa̠­la­cata qui­li̠­pu­tzaya aquit? Osuchí ¿tícu qui­hui­li̠ni̠t li̠juez nac milak­sti̠­pa̠ncán la̠qui̠ nac­ca̠­ma̠­paj­pi­tzi­niyá̠n hua̠ntu̠ kalhi̠­yá̠tit?
15 Xlá chiné ca̠hua­nipá:
—Luu cuentaj cat­la­huátit ni̠tu̠ naaktzan­ka̠­yá̠tit y nala­ka­ti̠­yá̠tit naka­lhi̠­pu­tu­ná̠tit luu lhu̠hua tumi̠n; porque a̠má li̠pa̠­xúhu xla­táma̠t cha̠tum, ni̠ antá li̠quilh­tzucuy para la̠ta xli̠­lhu̠hua xtumi̠n hua̠ntu̠ kalhi̠y.
16 Y chiné ca̠huá­nilh eé takalh­chu­huí̠n:
—Maktum quilh­ta­macú xuí cha̠tum chixcú pero luu xli̠­ca̠na rico xuani̠t, xka­lhi̠y lakatum xca̠­qui­huí̠n pero luu tla̠n xla­na̠nán, y antá chalh lhu̠hua cuxi y luu la̠n maká­lalh. 17 Cumu luu lhu̠hua hua̠ntu̠ xma­ka­la­na̠­nani̠t a̠má rico chiné tzú­culh laca­pa̠s­taca: “¿Túcu cahuá nac­tla­huay, porque chú niaj ni̠ ní cma̠­qui̠y quin­cuxi?” 18 Y chiné lac­púhua: “Huata mejor nac­lac­tilha hua̠ntu̠ xyá actzu̠ quim­pú̠­cuxi y tunu nac­tla­huay hua̠ntu̠ tlak lanca la̠qui̠ hua̠k antá nac­ma̠­qui̠y quin­cuxi y pu̠tum hua̠ntu̠ cka­lhi̠y. 19 Y aca­li̠stá̠n chiné nacuaniy qui­li̠s­tacni: Chú luu lhu̠hua kalhi̠­yá̠hu tumi̠n hua̠ntu̠ namac­la­cas­qui­ná̠hu aklhu̠hua ca̠ta porque la̠n ca̠ma̠s­to­kuili̠­ni̠­táhu. Ni̠tu̠ cali̠­taaka­tzanke, huata mejor chú caj cajaxui, li̠huana̠ cahua̠­yáhu, cakot­núhu y luu capa̠­xu­huáhu.” 20 Pero Dios xakát­li̠lh a̠má chixcú y chiné huá­nilh: “Xaaktzan­ka̠­tamá̠n chixcú huix, ni̠para tzinú catzi̠ya hua̠ntu̠ amá̠n okspu­layá̠n, la̠nchú eé ca̠tzi̠sní pímpa̠t ni̠ya, y chi̠nchú la̠ta xli̠­lhu̠hua hua̠ntu̠ ma̠qui̠­ni̠ta, ¿tícu xlá nahuán?” 21 Pus xli̠­ca̠na chuná okspulay cha̠tum chixcú hua̠nti̠ luu lhu̠hua ma̠ak­sto­kuili̠y xtumi̠n uú nac ca̠quilh­ta­macú, pero nac xla­catí̠n Dios ni̠tu̠cu kalhi̠y.
Dios ca̠maktakalha xcamaná̠n
(Mateo 6.25‑34)
22 Aca­li̠stá̠n Jesús chiné ca̠huá­nilh xdis­cí­pulos:
—Luu caaka­tá̠k­stit hua̠ntu̠ camá̠n ca̠hua­niyá̠n: Ni̠ luu cali̠­taaka­tzan­ké̠tit hua̠ntu̠ nahua­yá̠tit cha̠li cha̠lí xla­cata tla̠n nali̠­la­ta­pa̠­yá̠tit, ni̠para huá milha­ka̠tcán cali̠­taaka­tzan­ké̠tit hua̠ntu̠ nalha­ka̠­yá̠tit. 23 Porque a̠tzinú luu lhu̠hua xta­palh qui­li̠s­tac­nicán ni̠ xachuná quin­ta­huajcán, y a̠tzinú luu lhu̠hua xta­palh quin­ti­yat­li̠­huacán ni̠ xachuná qui­lha­ka̠tcán. 24 Caj luu caca̠ucxílhtit lactzu̠ spu̠n hua̠ntu̠ takosa ta̠lhmá̠n nac ca̠u̠ní̠n, xlacán ni̠ tacha­na̠nán, y ni̠para tax­ka̠nán, ni̠tu̠ taka­lhi̠y xpu̠­cu­xicán anta­nícu tama̠­qui̠y hua̠ntu̠ tamac­la­cas­quín; pero ma̠squi chuná Dios anka­lhi̠ná ca̠mak­ta̠­yama y ca̠ma̠­hui̠y. ¡Pus a̠tzinú hui­xinín mili̠s­tac­nicán luu lhu̠hua xta­palh ni̠ xachuná a̠ma̠ko̠lh lactzu̠ spu̠n! 25 Caqui­la̠­hua­níhu, ¿tícu cahuá la̠ hui­xinín para ma̠rí liaka­ti­yuncán pi̠ tla̠n cahuá nama̠­li̠­hua­qui̠y ca̠na caj nícu akli̠t ca̠ta la̠ta lácu nala­tama̠y? 26 Pero cumu ni̠lay ma̠t­la̠n­ti̠­yá̠tit hua̠ntu̠ luu ni̠para lhu̠hua tuncán, ¿túcu chú luu li̠la­yá̠tit li̠taaklhu̠­hui̠­ta­pa̠­yá̠tit ca̠ta catu̠huá?
27 ’Caj luu caca̠ucxílhtit lak­li̠­la­káti̠t xánat lácua tas­taca. Xlacán ni̠ tas­cuja ni̠para tat­la­huay hua̠ntu̠ nata­li̠­lha­ka̠nán, pero luu laca­tancs cca̠­hua­niyá̠n pi̠ ni̠para a̠má xamaká̠n rey Salo­món ma̠squi luu lhu̠hua hua̠ntu̠ xka­lhi̠y lak­li̠­la­káti̠t xli̠­ta­ca̠xta̠y, ne̠cxni chuná li̠la­káti̠t lha­ká̠­nalh cumu la̠ tata­siyuy a̠ma̠ko̠lh xánat. 28 Pus chú luu calac­pu­huántit, para Dios chuná ca̠ca̠x­ya̠­huay xánat chu xli̠­hua̠k li̠cúxtut hua̠ntu̠ taanán nac ca̠tu­huá̠n, ma̠squi xlá catzi̠y pi̠ la̠nchú luu lak­li̠­la­káti̠t ya̠ko̠lh pero caj li̠cha̠lí nax­nekko̠y y naca̠­ma̠­pu̠cán nac lhcúya̠t, ¿lácu pi̠ li̠huaca chú hui­xinín hua̠nti̠ xca­maná̠n ni̠ cati­ca̠­ma̠x­quí̠n hua̠ntu̠ nali̠­lha­ka̠­na­ná̠tit? ¿Túcu luu xpa̠­la­cata ni̠lay li̠pa̠­hua­ná̠tit? 29 Pus luu laca­tancs cca̠­hua­niyá̠n pi̠ ni̠ luu cali̠­taaklhu̠­huí̠tit xla­cata hua̠ntu̠ nahua­yá̠tit, osuchí hua̠ntu̠ nali̠­kot­nu­ná̠tit cha̠li cha̠lí y ni̠ caj huá cali̠­li̠­pu­huántit. 30 Porque xli̠­hua̠k cris­tianos hua̠nti̠ uú tala­má̠­nalh nac ca̠quilh­ta­macú y ni̠ tali̠­pa̠­huán Dios xlacán caj luu xma̠n huá tali̠­taaka­tzan­ke̠­má̠­nalh; pero ni̠ huá hui­xinín caca̠­maca­sta̠­látit hua̠ntu̠ xlacán tat­la­huay, porque hui­xinín kalhi̠­yá̠tit cha̠tum Min­tla̠­ticán hua̠nti̠ ca̠mak­ta­ka­lhá̠n xa̠huachí xlá aya catzi̠y hua̠ntu̠ hui­xinín mac­la­cas­quim­pá̠tit. 31 Huata mejor tu̠ cca̠­hua­niyá̠n, pu̠lh huá calac­pu­tzátit y calak­tzak­sátit lácu Dios lacas­quín nala­ta­pa̠­yá̠tit y xlá catzi̠y lácu naca̠­mak­ta­ka­lhá̠n y naca̠­ma̠x­qui̠yá̠n hua̠ntu̠ mac­la­cas­quim­pá̠tit.
Hua̠ntu̠ tla̠n nale̠náhu nac akapú̠n
(Mateo 6.19‑21)
32 Chiné ca̠hua­nipá:
—Koxu­taní̠n hui­xinín quiamigos, ni̠ cape̠­cuántit, ma̠squi ni̠ milhu̠­huacán pero Dios hua̠nti̠ min­tla̠­ticán luu li̠pa̠­xu­huay pi̠ huá naca̠­ma̠­pek­si̠yá̠n xlianka­lhí̠n. 33 La̠ta túcu kalhi̠­yá̠tit cas­tá̠tit y xatumi̠n caca̠­li̠­mak­ta̠­yátit hua̠nti̠ luu tamac­la­cas­qui­má̠­nalh; y chuná chú hui­xinín naca̠­li̠t­la­hua­yá̠tit hua̠ntu̠ xta̠­chuná cumu la̠ anta­nícu nama̠­qui̠­yá̠tit min­tu­mi̠ncán hua̠ntu̠ ne̠cxni lakuán, y chuná hui­xinín naka­lhi̠­yá̠tit cumu la̠ min­tu­mi̠ncán hua̠ntu̠ nali̠­pa̠­xu­hua­yá̠tit nac akapú̠n, xa̠huachí ne̠cxni cati­lák­sputli y ni̠para kalha̠ná tla̠n cati­maklh­tí̠n, ni̠para xalu̠hua cati­pá­salh hua̠ntu̠ nama̠­lak­sputuy. 34 Porque anta­nícu hui­xinín nahui­li̠­yá̠tit min­ta­pa̠­xu­hua̠ncán cumu la̠ aktum min­tu­mi̠ncán pus na̠ antá nata­hui­la­ya̠chá mili̠s­tac­nicán.
35 ’Luu xli̠­ca̠na ská­lalh cata̠­ta­hui­látit xapasán mili̠­mak­skocán. 36 Xta̠­chuná cali̠­tax­tútit cumu la̠ a̠ma̠ko̠lh lacuán tasa̠cwá̠n hua̠nti̠ taka­lhi̠­má̠­nalh xpat­roncán acxni̠ naqui̠­tas­pita nac aktum pu̠ta­maka­xtokni, y la̠li̠­huán nata­ma̠­la­qui̠niy acxni̠ xlá nachín y natzucuy lakat­laka má̠lacchi. 37 Luu xli̠­ca̠na taamá̠­nalh tamaka­pa̠­xu­huay xpat­roncán a̠ma̠ko̠lh tasa̠­cuá̠n hua̠nti̠ chu­na­tiyá tala­ca­hua̠­na­má̠­nalh y ni̠tu̠ talh­ta­ta­má̠­nalh naca̠­lak­chincán; y huata huá xpat­roncán naca̠­huaniy xla­cata cata­táhui anta­nícu yá mesa y natzucuy ca̠li̠s­cuja y acxtum naca̠­ta̠­hua̠yán. 38 Porque ma̠squi luu íta̠t tzi̠sa osuchí acxni̠ aya xka­ka­ti̠­lhay cachilh, pero cumu ni̠tu̠ talh­ta­ta­má̠­nalh pus luu xli̠­ca̠na cata­pa̠­xú­hualh a̠ma̠ko̠lh tasa̠­cuá̠n. 39 Y na̠chuna li̠túm luu caca­tzí̠tit, para cha̠tum chixcú xcá­tzi̠lh túcuya̠ quilh­ta­macú ámaj lak­tanu̠y kalha̠ná, xli̠­ca̠na pi̠ luu ská­lalh xtáhui, chu­na­tiyá xla­ca­hua̠­nan­táhui y ni̠ clhtá­talh la̠quí ni̠ xmá̠s­ta̠lh tala­cas­quín nalak­ta­nu̠cán y namak­ka­lha̠­nancán. 40 Pus na̠chuná chú hui­xinín luu ská­lalh cata­hui­látit, porque acxni luu ni̠ lia̠ca­tzi̠­hui­látit nac­mim­paray aquit Xata­lac­sacni Chixcú.
Xatakalhchuhuí̠n cha̠tiy tasa̠cuá̠n
(Mateo 24.45‑51)
41 Acxni̠ Jesús chu­hui̠­nan­ko̠lh, Pedro chiné kalhás­quilh:
—Quim­pu̠­chi­nacán, a̠má takalh­chu­huí̠n hua̠ntu̠ huix hua̠nti̠, ¿pi̠ xli̠­hua̠k cris­tianos xala ca̠quilh­ta­macú ca̠hua­nípa̠t, osuchí caj xma̠n aquinín qui­la̠­hua­ni­ma̠­náhu hua̠nti̠ cca̠­ta̠­la­pu̠­layá̠n?
42 Quim­pu̠­chi­nacán chiné kálh­ti̠lh:
—Pus aquit pu̠tum cca̠­hua­nima hua̠nti̠ tla̠n xta­pu­hua̠ncán y hua̠nti̠ tas­cuj­ni­má̠­nalh Dios, na̠ luu xta̠­chuná cumu la̠ cha̠tum patrón acxni̠ ma̠pux­qui̠y cha̠tum xta­sa̠cua la̠qui̠ xlá naca̠­mak­ta­kalha y naca̠­ma̠­hui̠y acxni̠ nata­tzincsa xa̠maka­pi­tzí̠n xta­sa̠­cuá̠n porque xlá mákat anta­nícu ani̠t paxia̠lhnán. 43 Pero xli̠­ca̠na luu li̠pa̠­xúhu naqui̠­tax­tuniy a̠má tasa̠cua acxni̠ nachín xpatrón y chuná xlá ma̠kan­tax­ti̠ma a̠má ta­scújut hua̠ntu̠ tili̠­ma̠­pek­sí̠­calh. 44 Pus luu laca­tancs cca̠­hua­niyá̠n pi̠ a̠má patrón huata huá nama̠­cuentaj­li̠ko̠y xli̠­hua̠k hua̠ntu̠ xlá kalhi̠y nac xchic. 45 Pero luu ni̠para tzinú tla̠n hua̠ntu̠ naok­spulay hua̠nti̠ ni̠tlá̠n xta­pu­huá̠n cha̠tum tasa̠cua, xlá nalac­pu­huán pi̠ ni̠naj pála catí­chilh xpatrón porque ma̠x namaka­palay; huata tu̠ xlá nat­la­huay caj natzucuy ca̠ma̠­pa̠­ti̠ni̠y maka­pi­tzí̠n tasa̠­cuá̠n, na̠chuná hua̠nti̠ antá tas­qui­ti­hui̠­na­má̠­nalh lac­pus­ca̠tní̠n, xa̠huachí caj natzucuy li̠huana̠ hua̠yán y natzucuy kota y la̠n naka­chi̠y. 46 Cumu a̠má tasa̠cua chuná xlá lama, a̠má patrón caj xamaktum acxni̠ xlá nachín, pero cumu xlá ni̠para tzinú xlac­pu­huán para naminá, xlá ni̠tu̠ xka­lhi̠ma y ni̠ xli̠a̠ca­tzí̠hui para aya nalak­chincán, pus chuná xlá nama̠­pa̠­ti̠­ni̠cán cumu la̠ ca̠ma̠­pa̠­ti̠­ni̠cán hua̠k hua̠nti̠ taka­lha­kax­mat­makán Dios.
47 ’Amá cris­tiano hua̠nti̠ catzi̠y hua̠ntu̠ lakati̠y xpatrón, pero cumu ni̠ ská­lalh huí, xa̠huachí cumu ni̠ li̠s­cuj­putún hua̠ntu̠ xlá li̠ma̠­pek­si̠cán pus la̠n nama̠­pa̠­ti̠­ni̠cán y nalak­sno­kuili̠cán. 48 Pero a̠má tasa̠cua hua̠nti̠ ni̠ catzi̠y para ni̠tlá̠n hua̠ntu̠ tla­huama, y nat­la­huay hua̠ntu̠ mini̠niy nali̠­ma̠­pa̠­ti̠­ni̠cán, pus ni̠ luu xta̠­chuná cati­lak­sno­kuilí̠­calh. Porque a̠má cris­tiano hua̠nti̠ a̠tzinú lhu̠hua ma̠x­qui̠­cani̠t tala­ca­pa̠s­tacni la̠qui̠ tla̠n lhu̠hua nama̠­mak­ta­kalh­ni̠cán hua̠ntu̠ xlá nacuentajlay, pus na̠ a̠tzinú luu lhu̠hua amá̠­calh mak­pu­tzacán hua̠ntu̠ xlá nama­ca­ma̠sta̠y.
Lhu̠hua cristianos xala ca̠quilhtamacú caj xlacata Jesús natala̠li̠makasi̠tzi̠y
(Mateo 10.34‑36)
49 Jesús chiné ca̠hua­nipá:
—Aquit cmini̠t ma̠lak­pasi̠y lhcúya̠t nac ca̠quilh­ta­macú, porque caj xpa̠­la­cata quin­ta­chuí̠n chú quin­ta­péksi̠t ámaj li̠tzucuy tasi̠tzi, y luu cla­cas­quín xlak­pa­salhá eé lhcúya̠t. 50 Pero pu̠lh amá̠­calh qui­liucxilhcán aktum tapa̠tí̠n para xli̠­ca̠na nac­ta̠­yaniy, pero luu xli̠­ca̠na cli̠­pu­huán xla­cata túcuya̠ quilh­ta­macú nalak­chá̠n acxni̠ hua̠k nakan­tax­tuko̠y. 51 Hui­xinín ma̠x lac­pu­hua­ná̠tit pi̠ aquit cmini̠t mak­xteka tacác­suat chu tapa̠­xu­huá̠n nac ca̠quilh­ta­macú, pus huata luu cca̠­hua­niyá̠n pi̠ ni̠chuná porque caj quim­pa̠­la­cata nali̠­tzucuy tasi̠tzi, y nata­ta­paj­pi­tziy cris­tianos. 52 Porque nac aktum chiqui anta­nícu hui­lá­calh, li̠ka­lha­qui­tzis pu̠lactiy nata­taxtuy nata­ta­paj­pi­tziy caj quim­pa̠­la­cata, pu̠lactum li̠cha̠tiy y pu̠lactum li̠ka­lha­tutu y natzucuy tala̠­ma­ka­si̠­tzi̠y y nala̠­la­ca­ta̠­qui̠y sac­stucán. 53 Cha̠tum kahuasa nata̠­la̠­ma­ka­si̠­tzi̠y xtla̠t, y na̠ xatla̠t na̠ nata̠­la̠­la­ca­ta­huacay xka­huasa; na̠chuná cha̠tum pusca̠t nata̠­la̠­ma­ka­si̠­tzi̠y xtzuma̠t, y a̠má tzuma̠t na̠ nata̠­la̠­la­ca­ta­huacay xtzí; y cha̠tum pusca̠t nata̠­la̠­ma­ka­si̠­tzi̠y xpusca̠t xka­huasa, y a̠má xapu̠­huiti na̠ nata̠­la̠­la­ca­ta̠­qui̠y xpu̠­ti­ya̠tzí.
Cristianos tacatzi̠y acxni̠ namín si̠n osuchí acxni̠ la̠n nachichinín
(Mateo 16.1‑4; Marcos 8.11‑13)
54 Jesús ca̠hua­nipá cris­tianos:
—Acxni̠ hui­xinín ucxi­lhá̠tit pi̠ tzucuy tapuc­sa̠chá pekán anta­nícu pulha̠chá chi­chiní, chiné hua­ná̠tit: “Chú la̠n namín si̠n”, y xli̠­ca̠na pi̠ chuná qui̠­taxtuy. 55 Y acxni̠ suancaca mina̠chá u̠n pekán nac pa̠kalhú, hua­ná̠tit: “Chú luu la̠n nalh­ca̠cnán”, y ca̠na chuná qui̠­taxtuy. 56 ¡Aksa­ni̠­naní̠n! Para xli̠­ca̠na hui­xinín tla̠n ma̠lak­chi­pi­ni­yá̠tit lácu nata­huilay tan­tacú quilh­ta­macú acxni̠ tala­ca­ya̠­hua­yá̠tit y ucxi­lhá̠tit lácu tasiyuy akapú̠n chu ca̠quilh­ta­macú; cumu para xli̠­ca̠na tla̠n ucxi­lhá̠tit u̠má quilh­ta­macú ca̠li̠­ma̠­la­ca­hua̠­ni̠­pu­tuná̠n la̠nchú, ¿lácu chú ni̠ li̠ca­tzi̠­yá̠tit li̠huana̠ naaka­ta̠k­sá̠tit hua̠ntu̠ aya naca̠­lak­chiná̠n?
Hua̠nti̠ luu si̠tzi̠niyá̠hu quincristianujcán huata mejor cata̠li̠ma̠koxumixíhu
(Mateo 5.25‑26)
57 Jesús ca̠hua­nipá a̠ma̠ko̠lh cris­tianos:
—¿Túcu chi̠nchú xpa̠­la­cata ni̠ li̠lac­pu­tza­yá̠tit hui­xinín hua̠ntu̠ luu xli̠­ca̠na tla̠n nac mila­ta­ma̠tcán? 58 Pus para cha̠tum min­ta̠­cris­tiano hua̠nti̠ ni̠ ta̠la̠ucxilh­pu­tuná̠n y chú amá̠n ma̠la­ca­pu̠yá̠n nac pu̠ma̠­peksí̠n, huata mejor laca­ti̠tum cata̠­la­ca̠xla nac tiji y cama̠­ko­xu­mixi la̠qui̠ ni̠ nama­ca­ma̠s­ta̠yá̠n nac xmacán juez; porque a̠má juez nama­ca­ma̠s­ta̠yá̠n nac xmacán policia, y policia nata­mac­nu̠yá̠n nac pu̠la̠­chi̠n. 59 Y acxni̠ nata­nu̠­ya̠pi nac pu̠la̠­chi̠n antá ni̠ cati­taxtu hasta caní naxo­koya mimu̠lhta hua̠ntu̠ nas­qui­ni­cana.