11
Jesús ma̠siyuy lácu nakalhtahuakanicán Dios
(Mateo 6.9‑15; 7.7‑11)
Maktum quilh­ta­macú Jesús xkalh­ta­hua­ka­nima Dios y acxni̠ kalh­ta­hua­ka­ko̠lh cha̠tum xdis­cí­pulo chiné huá­nilh:
—Quim­pu̠­chi­nacán, caqui­la̠­ma̠­si­yu­níhu lácu nac­kalh­ta­hua­ka­ni­yá̠hu Dios na̠chuná cumu la̠ Juan Bau­tista ca̠ma̠­si­yú­nilh hua̠nti̠ xta­kax­matniy xta­chu­huí̠n.
Jesús chiné ca̠huá­nilh:
—Acxni̠ hui­xinín nakalh­ta­hua­ka­ni­yá̠tit Dios chiné nahua­ni­yá̠tit:
Quin­tla̠­ticán Dios hua̠nti̠ huix hui­lapi nac akapú̠n,
caj xma̠n huix mini̠­niyá̠n nac­ca̠­la­ka­chix­cu­hui̠­niyá̠n min­ta­cu­huiní.
Camilh mili̠­ma̠­peksí̠n uú nac cqui­lak­sti̠­pa̠ncán.
Y chuná uú nac ca̠quilh­ta­macú cakan­táx­tulh min­ta­pa̠­xu­huá̠n cumu la̠ kan­tax­tu­ma̠chá nac akapú̠n.
Caqui­la̠­ma̠x­quí̠hu quin­ta­huajcán hua̠ntu̠ nac­li̠­la­ta­ma̠­yá̠hu cha̠li cha̠lí.
Caqui­la̠­ma̠­tzan­ke̠­na­níhu xli̠­hua̠k hua̠ntu̠ ni̠tlá̠n cca̠t­la­hua­ni­ni̠tán,
porque aquinín na̠ cca̠­ma̠­tzan­ke̠­na­ni­yá̠hu
quin­ta̠­cris­tianojcán hua̠nti̠ quin­ca̠t­la­hua­niyá̠n ni̠tlá̠n.
Ni̠ caqui­la̠­mak­xtekui xla­cata nata­mo­ko­sá̠hu acxni̠ naquin­ca̠­tzak­sa­caná̠n
huata mejor caqui­la̠­ma̠­ta­pa̠­nu̠­níhu hua̠ntu̠ xquin­ca̠­ma̠t­la­huí̠n tala̠­ka­lhí̠n.
Jesús ca̠hua­nipá eé takalh­chu­huí̠n:
—Pus para tícu la̠ uú layá̠tit hui­xinín kalhi̠y cha̠tum xamigo, y nalak­chá̠n íta̠t tzi̠sa nac xchic y chiné nahuaniy: “Amigo, cat­lahua li̠tlá̠n caqui­ma̠­pa̠­huani mac­tutu min­cax­ti­la̠n­chahu, porque qui­lák­chilh cha̠tum quiamigo y antá chú xlá naqui­mak­lak­tun­cu­huiy, pero chú aquit ni̠tu̠cu cka­lhi̠y hua̠ntu̠ nac­ta̠­huay.” Aquit clac­pu­huán pi̠ a̠má xamigo hua̠nti̠ ancani̠t mak­pa̠­huacán cax­ti­lá̠n­chahu, cumu xlá antá tanu̠ma nac xchic chiné nakalh­ti̠nán nac xpu̠­lacni chiqui: “Luu xli̠­cána cat­lahua li̠tlá̠n ni̠ caqui­ma̠­ka­tzanke, porque qui­má̠­lacchi luu li̠huana̠ lac­chu­huay, xa̠huachí aquit cca̠­ma̠lh­ta­ti̠ma lactzu̠ quin­camán nac pu̠tama y ni̠lay nac­ta̠­qui̠y la̠qui̠ nac­ma̠x­qui̠yá̠n hua̠ntu̠ huix quis­qui­nípa̠t.” Pero para a̠má chixcú hua̠nti̠ pa̠hua­nama ni̠ aka­tza­yanca mak­xteka chu­na­tiyá li̠ma­ka­tzan­ke̠ma xamigo, aquit cca̠­hua­niyá̠n pi̠ ma̠squi ni̠ xta̠­qui̠­pútu xla­cata nama̠x­qui̠y hua̠ntu̠ mac­la­cas­quima xamigo, pus juerza nata̠­qui̠y y nama̠x­qui̠y la̠qui̠ niaj pucutá nama̠­ka­tzanke̠y, y nama̠x­qui̠ko̠y pu̠tum hua̠ntu̠ xlá namac­la­cas­quín. Aquit cca̠­hua­niyá̠n pi̠ na̠chuná hui­xinín cat­la­huátit: Cas­qui­nítit Dios hua̠ntu̠ mac­la­cas­quim­pá̠tit, xlá naca̠­ma̠x­qui̠yá̠n; capu­tzátit hua̠ntu̠ mac­la­cas­qui­ná̠tit y namac­la­yá̠tit; cala­kat­láktit má̠lacchi y xlá naca̠­ma̠­la­qui̠­niyá̠n. 10 Porque para tícu squin hua̠ntu̠ mac­la­cas­quima, nama̠x­qui̠cán; y hua̠nti̠ putzay hua̠ntu̠ maka­tzan­ka̠ni̠t, maclay; y hua̠nti̠ lakat­laka má̠lacchi, ma̠la­qui̠­nicán.
11 ’Na̠chu­na­li̠túm para tícu hui­xinín hua̠nti̠ taka­lhi̠y xca­mancán y para nas­quiniy xka­huasa mactum cax­ti­lá̠n­chahu, ¿lácu pi̠ huata mejor nama̠x­qui̠y aktum chí­huix? Osuchí acxni̠ nas­quiniy tantum squi̠ti, ¿pi̠ naliak­ska­huiy tantum lu̠hua? 12 Osuchí acxni̠ nas­quiniy aktum ká̠lhua̠t, ¿lácu pi̠ huata nama̠x­qui̠y tantum sta̠­cúlut? 13 Pus cumu hui­xinín xala ca̠quilh­ta­macú luu xli̠­ca̠na ni̠tlá̠n catzi̠­yá̠tit, pero min­ca­mancán luu tla̠n ma̠x­qui̠­yá̠tit hua̠ntu̠ ca̠s­qui­niyá̠n, ¿pi̠ li̠huaca chú Min­tla̠­ticán Dios hua̠nti̠ hui­lachá nac akapú̠n ni̠ cati­ca̠­má̠x­qui̠lh xli̠t­li­hueke Espíri­tu Santo hua̠nti̠ natas­quiniy?
Makapitzí̠n cristianos tahuán pi̠ Jesús kalhi̠y xespíritu akskahuiní
(Mateo 12.22‑30; Marcos 3.20‑27)
14 Maktum quilh­ta­macú Jesús xmac­ta­mac­xtuma xes­pí­ritu akska­huiní cha̠tum chixcú hua̠nti̠ luu xmaka­tla­jani̠t y xma̠­ko̠­ke̠ni̠t. Acxni̠ a̠má xes­pí­ritu akska­huiní mac­táx­tulh, a̠má chixcú hua̠nti̠ xko̠­ko̠ni̠t tla̠n tzú­culh chu­hui̠nán. Xli̠­hua̠k cris­tianos luu cacs tali̠­la­cáhua hua̠ntu̠ Jesús xlá xtla­huani̠t, 15 pero maka­pi­tzí̠n chiné tzú­culh tahuán:
—Eé chixcú huá ca̠li̠­ta­mac­xtuy xes­pí­ritu akska­huiní porque xlá kalhi̠y xli̠t­li­hueke Beel­zebú hua̠nti̠ luu xapuxcu diablo.
16 Y a̠maka­pi­tzí̠n na̠ caj xta­tzak­sa­má̠­nalh xtas­qui­ni­má̠­nalh xla­cata cat­lá­hualh aktum lanca li̠cá̠cni̠t ta­scújut hua̠ntu̠ nataucxilha. 17 Pero cumu xlá xca­tzi̠y hua̠ntu̠ xlacán xta­lac­pu­hua­má̠­nalh chiné ca̠huá­nilh:
—La̠tachá tícuya̠ gobier­no, para xlá caj tzucuy tala̠­ma­ka­si̠­tzi̠y sac­stucán y nata­ta­paj­pi­tziy, pus sac­stucán nata­la̠­lac­tla­hua­ya̠­huay. Y na̠chuna li̠túm para nac aktum chiqui anta­nícu huí cha̠tum chixcú y tahui­lá̠­nalh xcamán y para caj natzucuy tala̠­la­ca­ta̠­qui̠y pus ni̠lay cati­ta­pá­lhi̠lh huata caj pu̠tum nala̠­lac­tla­hua­ya̠­huay. 18 Pus na̠chuná chú para akska­huiní chu hua̠nti̠ ca̠ta̠s­cujma nata­ta­paj­pi­tziy y natzucuy la̠la­ca­ta­huacay, ¿pi̠ tla̠n cahuá chú maka̠s naka­lhi̠y xli̠t­li­hueke? Huá chuná cli̠­qui­lhuama porque hui­xinín hua­ná̠tit pi̠ aquit cca̠­ta­mac­xtuy xes­pí­ritu akska­huiní porque mat aquit cta̠s­cujma y cka­lhi̠y xli̠t­li­hueke Beel­zebú y mat huá xli̠t­li­hueke cca̠­li̠­ta­mac­xtuy xes­pí­ritu akska­huiní. 19 Pus para xli̠­ca̠na aquit cka­lhi̠y xli̠t­li­hueke Beel­zebú, y chi̠nchú hua̠nti̠ min­ta̠­chi­quicán na̠ tata­mac­xtuy xes­pi­ri­tucán akska­hui­niní̠n, ¿lácu pi̠ na̠ huá taka­lhi̠y xli̠t­li­hueke Beel­zebú? Poreso anta­tuncán li̠taaka­ta̠ksa pi̠ ni̠para tzinú catzi̠­yá̠tit hua̠ntu̠ hua­ná̠tit. 20 Pus aquit huá xli̠t­li­hueke Dios cca̠­li̠­ta­mac­xtuy xes­pi­ri­tucán akska­hui­ninín la̠qui̠ chuná hui­xinín nali̠­ca­tzi̠­yá̠tit pi̠ a̠má xasa̠sti xta­péksi̠t Dios hua̠ntu̠ nahuili̠y uú nac ca̠quilh­ta­macú aya tzu­cuni̠t kan­taxtuy nac mila­ta­ma̠tcán.
21 ’Porque cumu la̠ hui­xinín catzi̠­yá̠tit, para cha̠tum chixcú ni̠ pe̠cuán y luu xli̠­ca̠na tli­hueke y kalhi̠y luu xatlá̠n xli̠­ta­la̠tni pus chuná tla̠n mak­ta­kalha xchic y ni̠ mak­li̠­huán la̠ta túcu kalhi̠y hua̠ntu̠ xlá ma̠qui̠ni̠t. 22 Pero para nalak­chín cha̠­tum­li̠túm chixcú hua̠nti̠ a̠tzinú luu tli­hueke ni̠ xachuná xlá, y para namaka­tlajay pus chuná tla̠n namak­ka­lhankóy hua̠ntu̠ xlá xka­lhi̠y; pus na̠ xta̠­chuná cumu la̠ aquit ctla­huani̠t akska­huiní.
23 ’Pus na̠chuná chú, hua̠nti̠ ni̠ lakati̠y hua̠ntu̠ cli̠s­cujma caj qui­lak­si̠­tzi̠niy hua̠ntu̠ aquit cli̠s­cujma, y hua̠nti̠ ni̠ lac­xtum quin­ta̠­ma̠­macx­tumi̠y cris­tianos la̠qui̠ aquit nac­ca̠­lak­ma̠xtuy, pus huata tamá xlá caj ca̠ma̠­paj­pi­tzima la̠qui̠ li̠huaca nata­lak­tzanka̠y.
Hua̠nti̠ xli̠maktiy mactanu̠y xespíritu akskahuiní a̠tzinú li̠xcájnit li̠catzi̠y
(Mateo 12.43‑45)
24 ’Acxni̠ xes­pí­ritu akska­huiní ma̠mak­xte­kecán cha̠tum chixcú, mákat an lata­pu̠li̠y y laca­pu­tzay xanícu luu najaxa; pero cumu ni̠ namaclay chiné nalac­pu­huán: “Huata mejor nac­tas­pit­paray nac quín­chic anta­nícu ctax­tuchá.” 25 Acxni̠ xlá nachín ma̠nok­lhuy a̠má chixcú cumu la̠ aktum chiqui hua̠ntu̠ li̠huana̠ ca̠x­ya̠­hua­cani̠t y li̠huana̠ ca̠palh­cani̠t. 26 Y la̠li̠­huán xlá naán ca̠tiyay a̠kalha­tujún li̠túm akska­hui­niní̠n hua̠nti̠ na̠ luu lac­li̠xcáj­nit tali̠­ca­tzi̠y, y pu̠tum tamac­tanu̠y a̠má chixcú hua̠nti̠ xlá aya xtat­la̠n­ti̠ni̠t, pus a̠má chixcú a̠tzinú luu li̠xcáj­nit huan xta­pu­huá̠n ni̠ xachuná cumu la̠ xapu̠lh.
Hua̠nti̠ luu xli̠ca̠na lacli̠pa̠xúhu
27 Jesús chu­nacú xchu­hui̠­nama acxni̠ cha̠tum pusca̠t palha chiné quilh­minchá:
—¡Li̠pa̠­xúhu lama a̠má pusca̠t hua̠nti̠ ma̠la­ka­tun­cu­huí̠n y ma̠tzi­quí̠n!
28 Pero xlá chiné kalh­tí̠­nalh:
—Atzinú luu lac­li̠­pa̠­xúhu cata­la­tá­ma̠lh cris­tianos hua̠nti̠ takax­mata xta­chu­huí̠n Dios y talak­tzaksay tama̠­kan­taxti̠y.
Hua̠nti̠ ni̠ taca̠najlaniy Jesús tahuaniy catláhualh aktum lanca tascújut
(Mateo 12.38‑42; Marcos 8.12)
29 Cumu luu lhu̠hua cris­tianos xta­mac­xtu­mi̠ma anta­nícu xláya Jesús xlá chiné tzú­culh ca̠ma̠­kalh­chu­hui̠ni̠y:
—Koxu­taní̠n a̠ma̠ko̠lh cris­tianos hua̠nti̠ tala­má̠­nalh la̠nchú eé quilh­ta­macú porque luu lac­li̠xcáj­nit xta­pu­hua̠ncán, y anka­lhi̠ná quin­tas­qui­ni­má̠­nalh cac­tlá­hualh aktum lanca li̠cá̠cni̠t ta­scújut la̠qui̠ naquin­ta­li̠­ca̠­naj­laniy para xli̠­cána aquit hua̠nti̠ naca̠­lak­ma̠xtuy. Pero xli̠­ca̠na cca̠­hua­niyá̠n pi̠ ni̠tu̠ cac­ti­ca̠­li̠­ma̠­la­kas­tá̠­ni̠lh hua̠ntu̠ xlacán taucxilh­putún, huata mejor nac­ca̠­li̠­ma̠­la­ca­hua̠ni̠y aktum ta­scújut cumu la̠ tu̠ Dios tit­lá­hualh maká̠n nac xla­táma̠t pro­feta Jonás. 30 Xlá caj xla­táma̠t ca̠li̠­ma̠­la­ca­huá̠­ni̠lh a̠ma̠ko̠lh xalak­maká̠n cris­tianos hua̠nti̠ xta­la­má̠­nalh nac Nínive, pi̠ xli̠­ca̠na Dios xma­ca­mini̠t; pus na̠chuná chú aquit Xata­lac­sacni Chixcú nac­ca̠­li̠­ma̠­la­ca­hua̠ni̠y qui­la­táma̠t a̠ma̠ko̠lh cris­tianos hua̠nti̠ tala­má̠­nalh la̠nchú eé quilh­ta­macú pi̠ xli̠­ca̠na Dios qui­ma­ca­mini̠t. 31 Acxni̠ nalak­chá̠n quilh­ta­macú la̠ta lácu Dios naca̠­ta̠t­la­huay cuenta xli̠­hua̠k cris­tianos, a̠má pusca̠t hua̠nti̠ xma̠­pek­si̠nán xamaká̠n nac Sur, xlá nata̠yay la̠qui̠ naca̠­ma̠­la­ca­pu̠yá̠n nac xla­catí̠n Dios hui­xinín cris­tianos hua̠nti̠ hui­látit ca̠lacchú quilh­ta­macú; porque xlá ma̠squi luu mákat xuani̠t nac xpu̠­la­tama̠n milh kax­matniy xta­chu­huí̠n ska­lala rey Salo­món, pero hui­xinín ni̠ qui­la̠­kax­mat­ni­yá̠hu ma̠squi uú ca̠ta̠­chu­hui̠­namá̠n cha̠tum hua̠nti̠ tlak ska­lala ni̠ xachuná rey Salo­món. 32 Ama̠­ko̠lh cris­tianos hua̠nti̠ tala­má̠­nalh nac Nínive na̠ naca̠­ma̠­la­ca­pu̠yá̠n nac xla­catí̠n Dios acxni̠ nalak­chá̠n quilh­ta­macú la̠ta lácu xlá naca̠­ma̠­xo­ko̠ni̠y cris­tianos, porque xlacán xli̠­ca̠na talak­pá­li̠lh xali̠xcáj­nit xta­la­ca­pa̠s­tac­nicán acxni̠ Jonás ca̠li̠­xa­kát­li̠lh xli̠­ma̠­peksí̠n Dios, pero hui­xinín ni̠para tzinú qui­la̠­ca̠­naj­la­ni­pu­tu­ná̠hu ma̠squi la̠nchú ca̠ta̠­chu­hui̠­namá̠n cha̠tum ti̠ a̠tzinú lanca xla­ca­tzúcut ni̠ xachuná pro­feta Jonás.
Xlakastapucán cristianos caj la̠ aktum lámpara
(Mateo 5.15; 6.22‑23)
33 Jesús chiné huampá:
—Pus cumu la̠ hui­xinín catzi̠­yá̠tit ni̠ti̠cu anán cris­tianos hua̠nti̠ nama̠­pasi̠y aktum li̠maksko y caj lá nama̠­pa­si̠ko̠y chú nama̠­tze̠ka, osuchí naliakpu­lon­kxuili̠y aktum cajón; huata mejor hui­li̠cán anta­nícu ta̠lhmá̠n la̠qui̠ hua̠nti̠ nata­tanu̠y nac a̠má chiqui nataucxilha tax­káket. 34 Min­ti­yat­li̠­huacán na̠ kalhi̠y xli̠­maksko pus huá mila­kas­ta­pucán. Para mila­kas­tapu tla̠n laca­hua̠nán xli̠­pu̠tum min­ti­yat­li̠hua hua̠k tla̠n porque kalhi̠y tax­káket, pero para mila­kas­tapu ni̠tlá̠n laca­hua̠nán xli̠­hua̠k tu̠ huí nac min­ti­yat­li̠hua xala­ka­ca̠­pucsua lama. 35 Pus luu cuentaj cat­la­huátit a̠má tax­káket hua̠ntu̠ li̠la­ca­hua̠­na­ná̠tit la̠qui̠ ni̠ xamaktum xala­ka­ca̠­pucsua nahuán. 36 Pus para mimacni kalhi̠y tax­káket, ni̠ xala­ka­ca̠­pucsua lama, y chuná tla̠n sta­lanca catu̠huá naucxilha, xta̠­chuná cumu la̠ aktum lám­para acxni̠ ma̠pa­si̠cán, lacaxtum li̠mak­skoy xli̠­hua̠k xtax­káket.
Jesús lhu̠hua hua̠ntu̠ ca̠li̠ya̠huay fariseos chu xma̠kalhtahuake̠nacán judíos
(Mateo 23.1‑36; Marcos 12.38‑40; Lucas 20.45‑47)
37 Acxni̠ Jesús akchu­hui̠­nan­ko̠lh, cha̠tum fariseo huá­nilh xla­cata naán ta̠hua̠yán nac xchic. Jesús alh, tanu̠chá nac chiqui y tuncán táhui anta­nícu xyá mesa. 38 Amá fariseo luu xli̠­ca̠na caj cacs li̠la­cáhua acxni̠ úcxilhli pi̠ ni̠ chuná xma̠­kan­tax­tíma la̠ta lácu xli̠s­ma­ni̠­cani̠t xtla­huacán, porque xlacán pu̠lh la̠n xca̠­li̠­ma­ca­pux­ma­ni̠cán chú­chut acxni̠ nia̠ tahua̠yán. 39 Pero Quim­pu̠­chi­nacán chiné ca̠huá­nilh:
—Hui­xinín fariseos luu caj xma̠n ca̠che­ke̠­yá̠tit nac xmacni miva­sucán chu mim­pu­la̠­tucán, pero nac mim­pu̠­lac­nicán antá nac mina­cujcán luu li̠xcáj­nit hui­lachá caj xpa̠­la­cata hua̠ntu̠ tla­hua­yá̠tit para taka­lhá̠n osuchí para lac­li̠xcáj­nit tala­ca­pa̠s­tacni. 40 Xli̠­ca̠na pi̠ luu lani̠­tátit, ¿lácu pi̠ ni̠ catzi̠­yá̠tit pi̠ hua̠nti̠ tla­huani̠t hua̠ntu̠ che­ke̠­ma­ka­ná̠tit xalac mimac­nicán na̠ huá tla­huani̠t xalac mim­pu̠­lac­nicán mina­cujcán y xalá ucxilhma la̠ta túcu antá kalhi̠­yá̠tit? 41 Huata tu̠ mili̠t­la­huatcán xapu̠lh nache­ke̠­yá̠tit tu̠ huí nac mim­pu̠­lac­nicán hasta nac mina­cujcán y huá nama­ca­ma̠x­qui̠­yá̠tit Dios cumu la̠ mili̠­mosna o mili̠­la­ka­chix­cu­huí̠n, y xli̠­hua̠k hua̠ntu̠ kalhi̠­yá̠tit nac mimac­nicán xata­cheké̠n nahuán nac xla­catí̠n Dios.
42 ’¡Koxu­tacu tihua­ná̠tit hui­xinín fariseos! Porque ma̠squi xli̠­ca̠na ma̠paj­pi­tzi­yá̠tit y li̠la­ka­chix­cu­hui̠­yá̠tit Dios hua̠ntu̠ hui­xinín maka­la­yá̠tit para menta, ruda y ti̠pa̠­lhu̠hua a̠má lactzu̠ tachaná̠n y mat huá mili̠­mos­najcán, pero cumu ni̠para tzinú cuentaj tla­hua­yá̠tit hua̠ntu̠ Dios ca̠li̠­ma̠­pek­si̠­pu­tuná̠n la̠ta lácu luu aksti̠tum nala­ta­pa̠­yá̠tit, pus huata huá tamá luu xli̠­ca̠na mili̠t­la­huatcán y ma̠squi na̠ cama̠s­tá̠tit mili̠­mos­najcán.
43 ’¡Koxu­tacu tihua­ná̠tit hui­xinín fariseos! Porque anta­nícu hui­xinín tas­to­ká̠tit, lacas­qui­ná̠tit naca̠­ma̠x­qui̠­ca­ná̠tit xala­cuán lac­tá­hui̠lh, y xa̠huachí lacas­qui­ná̠tit pi̠ luu tla̠n naca̠­xa­kat­li̠­pa̠x­tok­ca­ná̠tit nac tiji anta­nícu hui­xinín tla̠­hua­ná̠tit cumu la̠ lac­ta­li̠­pa̠hu lac­chix­cu­huí̠n.
44 ’¡Koxu­taní̠n hui­xinín xma̠­kalh­ta­hua­ke̠­nacán judíos chu fariseos! Porque luu xaaksa­ni̠­naní̠n, xta̠­chuná qui̠­taxtuy cumu la̠ aktum tahuaxni anta­nícu ma̠c­nu̠­cani̠t cha̠tum ni̠n, pero cumu ni̠ tasiyuy, cris­tianos ni̠ taca­tzi̠y lácu antá tati̠­lac­tla̠­huán y taak­lhtam­pusa hua̠ntu̠ ni̠tlá̠n.
45 Cha̠tum xma̠­kalh­ta­hua­ke̠­nacán judíos chiné huá­nilh:
—Ma̠kalh­ta­hua­ke̠ná, tamá hua̠ntu̠ huix qui­lhuámpa̠t lá̠m­para na̠ hua̠k aquinín qui­la̠­la­ca­hua­ni­ma̠­náhu.
46 Jesús chiné kálh­ti̠lh:
—¡Na̠chuná hui­xinín xma̠­kalh­ta­hua­ke̠­nacán judíos, koxu­tacu tihua­ná̠tit! Porque hui­xinín juerza ca̠ma̠t­la­hui̠­pu­tu­ná̠tit cris­tianos hua̠ntu̠ na̠ hui­xinín mili̠t­la­huatcán, y ca̠hua­ni­yá̠tit cata­ma̠­kan­táx­ti̠lh lactzu̠ lactzu̠ xli̠­ma̠­peksí̠n y hui­xinín ni̠para ma̠kan­tax­ti̠­pá̠tit nac mila­ta­ma̠tcán y qui̠­taxtuy lac­tzinca tacuca hua̠ntu̠ hui­xinín ni̠ lac­chex­pu­tu­ná̠tit.
47 ’¡Koxu­tacu tihua­ná̠tit hui­xinín! Porque ma̠n ca̠ca̠x­tla­hua̠­na­ni­yá̠tit nac xpan­teoncán a̠ma̠ko̠lh pro­fetas hua̠nti̠ tica̠­ma­cá­milh Dios, y hua̠nti̠ tamak­ni̠ni̠t xalak­maká̠n mili̠­ta­la­ka­pas­nicán. 48 Pus chuná hui­xinín li̠ta­si­yu­yá̠tit pi̠ na̠ luu mak­li̠­ca­tzi̠­yá̠tit hua̠ntu̠ xlacán tatit­la­huani̠t; huá xlacán tamák­ni̠lh y chi̠nchú hui­xinín ca̠t­la­hua­ni­pá̠tit xpan­teoncán.
49 ’Caj la̠ta cumu Dios makaacchá̠n xta­la­ca­pa̠s­tacni xlá chiné tima̠­tzok­ní̠­nalh nac libro: “Aquit nac­ca̠­ma­ca̠niy pro­fetas chu após­toles hua̠nti̠ naca̠­ma̠­kalh­chu­hui̠ni̠y, pero xlacán maka­pi­tzí̠n naca̠­mak­ni̠cán, y maka­pi­tzí̠n naca̠­pu­tza­sta̠­lacán.” 50 Xli̠­ca̠na cca̠­hua­niyá̠n pi̠ Dios chú naca̠­ma̠­xo­ko̠­ni̠yá̠n hui­xinín cris­tianos hua̠nti̠ lapá̠tit la̠ ca̠lacchú eé quilh­ta­macú caj xpa̠­la­cata xli̠s­tac­nicán xli̠­hua̠k pro­fetas hua̠nti̠ ca̠mak­ni̠­cani̠t hasta la̠ta tzu­cuni̠t ca̠quilh­ta­macú. 51 Hui­xinín naca̠­ma̠­xo­ko̠­ni̠­ca­ná̠tit xli̠s­tacni la̠ta mak­ni̠­cani̠t Abel y xli̠­hua̠k pro­fetas hasta la̠ta mak­ní̠­calh xli̠s­tacni Zaca­rías porque xlá antá mak­ní̠­calh nac xla­catí̠n a̠má altar hua̠ntu̠ huí nac xpu̠­lacni lanca xpu̠­si­culan Dios. Pus huá cca̠­li̠­hua­niyá̠n pi̠ Dios naca̠­ma̠­xo­ko̠ni̠y cris­tianos hua̠nti̠ la̠nchú tala­má̠­nalh caj xpa̠­la­cata xli̠s­tac­nicán hua̠k a̠ma̠ko̠lh lac­chix­cu­huí̠n hua̠nti̠ ca̠mak­ni̠­cani̠t xalak­maká̠n quilh­ta­macú.
52 ’¡Koxu­tacu tihua­ná̠tit hui­xinín xma̠­kalh­ta­hua­ke̠­nacán judíos! Porque hui­xinín ca̠ma̠­lac­chu­hua­ni­yá̠tit má̠lacchi a̠ma̠ko̠lh hua̠nti̠ tapu­tzay lácu luu nata­la­ka­pasa xta­la­ca­pa̠s­tacni Dios; na̠ ni̠para hui­xinín ma̠kan­tax­ti̠­pá̠tit, y ni̠ lacas­qui­ná̠tit para tícu luu nalak­tzaksay y nama̠­kan­taxti̠y a̠túnuj cris­tiano.
53 Acxni̠ Jesús chuná huan­ko̠lh eé tachu­huí̠n, a̠ma̠ko̠lh fariseos chu xma̠­kalh­ta­hua­ke̠­naní̠n judíos tasi̠­tzí̠­nilh y catu̠huá tzú­culh taka­lhas­quín la̠qui̠ caj nata­li̠­tzaksay. 54 Caj xtaucxilh­putún chicá para túcu ni̠tlá̠n nahuán y chuná nata­ma̠­la­capu̠y.