10
Jesús an ca̠ma̠lacscujuy tutumpuxamacu̠tiy lacchixcuhuí̠n hua̠nti̠ luu xtali̠pa̠huán
Aca­li̠stá̠n Quim­pu̠­chi­nacán Jesús ca̠lác­sacli tutum­pu­xa­ma­cu̠tiy lac­chix­cu­huí̠n hua̠nti̠ luu xli̠­ca̠na xta­li̠­pa̠­huán, y ca̠má­ca̠lh li̠cha̠­tiyú̠n nac lactzu̠ ca̠chi­qui̠ní̠n anta­nícu xlá xliánat xuani̠t aca­li̠stá̠n. Y chiné ca̠huá­nilh:
—Xli̠­cána cca̠­hua­niyá̠n pi̠ u̠má min­tas­cu­jutcán xta̠­chuná li̠taxtuy cumu la̠ lanca li̠x­ká̠nat, pero huá chú ti̠ tas­cuj­má̠­nalh luu ni̠para tzinú clhu̠­huacán; huata mejor cas­qui­nítit Dios hua̠nti̠ xpu̠­chiná u̠má hua̠ntu̠ xali̠­má̠­qui̠t xla­cata xlá cama­cá­milh lhúhua xta­sa̠­cuá̠n la̠qui̠ hua̠k nama̠­mac­xtu­mi̠cán xlí̠xka̠t. Y chi̠nchú hui­xinín capítit anta­nícu cca̠­ma̠­la­ka­cha̠má̠n, pero na̠ caca­tzí̠tit pi̠ cca̠­ma­ca̠má̠n cumu la̠ lac­ma̠ntzu bor­regos nac xlak­sti̠­pa̠ncán lac­lanca hua­naní̠n coyotes. Ni̠ cali̠­pítit mimur­ralhcán, ni̠para anta­nícu ma̠qui̠­yá̠tit min­tu­mi̠ncán, ni̠para min­tu̠­xu̠­huacán; y luu ti̠tum cachi­pítit anta­nícu pim­pá̠tit y ni̠tu̠ nata­cho­ko­yá̠tit nac tiji para tícu nata̠­chu­hui̠­na­ná̠tit. Acxni̠ nachi­pi­ná̠tit nac aktum chiqui anta­nícu hui­xinín nata­hui­la­yá̠tit y acxni̠ nata­nu̠­ya̠­pítit y naxa­kat­li̠­yá̠tit hua̠nti̠ xpu̠­chiná chiqui, chiné nahua­ni­yá̠tit: “Dios caca̠­si­cu­la­na̠t­la­huán hui­xinín hua̠nti̠ hui­látit nac eé chiqui.” Para nac a̠má chiqui tahui­lá̠­nalh hua̠nti̠ tla̠n natat­la­huay min­ta­chu­hui̠ncán pus xli̠­ca̠na Dios naca̠­si­cu­la­na̠t­la­huay chuná cumu la̠ hui­xinín naca̠­hua­ni­yá̠tit, pero para ti̠cu ni̠ tla̠n xta­pu­hua̠ncán huata mejor cama̠­ta­pa̠­nú̠tit a̠má tasi­cu­la­na̠t­láhu hua̠ntu̠ tali̠­chi­pítit. Anta­nícu tla̠n naca̠t­la­hua­ca­ná̠tit nac aktum chiqui, pus antá cata­mak­xtéktit, ni̠ lacatum lacatum capítit nac aka­tunu chiqui; y la̠ta túcu naca̠­ta̠­hua­ca­ná̠tit cahuátit hua̠ntu̠ xlacán taka­lhi̠y porque hua̠nti̠ scujma juerza lak­chá̠n pi̠ nas­ka­hualay. Acxni̠ nachi­pi­ná̠tit nac aktum ca̠chi­quí̠n anta­nícu naca̠­maka­maklhti̠­nan­ca­ná̠tit tla̠n cat­la­huátit la̠ta túcu naca̠­ta̠­hua­ca­ná̠tit. Hua̠k caca̠­ma̠t­la̠n­ti̠­ní̠tit ta̠tat­laní̠n hua̠nti̠ antá tahui­lá̠­nalh; y chiné caca̠­li̠­ma̠­kalh­chu­hui̠­ní̠tit cris­tianos: “Chú aya lak­cha̠ni̠t quilh­ta­macú la̠ta lácu Dios nama̠­tzu­qui̠y xasa̠sti xta­péksi̠t nac milak­sti̠­pa̠ncán.” 10 Pero para nachi­pi­ná̠tit nac aktum ca̠chi­quí̠n y ni̠ naca̠­maka­maklhti̠­nan­ca­ná̠tit, la̠li̠­huán catax­tútit nac xca̠­ti­ji̠ní̠n a̠má ca̠chi­quí̠n la̠qui̠ hua̠k nata­kax­mata y chiné naca̠­hua­ni­yá̠tit: 11 “Xli̠­hua̠k hui­xinín caucxílhtit la̠ta lácu quin­ca̠­lac­tin­c­xcaná̠n a̠má pokxni hua̠ntu̠ quin­ca̠­lac­ta­huacán nac min­ca̠­chi­qui̠ncán, la̠quí hui­xinín naca­tzi̠­yá̠tit pi̠ niaj quin­cuentajcán la̠ta túcu naca̠ok­spu­layá̠n. Pero ma̠squi chuná luu caaka­tá̠k­stit hui­xinín pi̠ luu caj huá cli̠­mi­ni̠­táhu la̠qui̠ nac­ca̠­hua­niyá̠n pi̠ aya lak­cha̠ni̠t quilh­ta­macú la̠ta lácu Dios nama̠­tzu­qui̠y xasa̠sti xta­péksi̠t nac milak­sti̠­pa̠ncán.” 12 Xli̠­ca̠na cca̠­hua­niyá̠n pi̠ a̠má quilh­ta­macú acxni̠ hua̠k cris­tianos nata­ma̠sta̠y cuenta cxla­catí̠n Dios a̠má ca̠chi­quí̠n anta­nícu ni̠ naca̠­maka­maklhti̠­nan­ca­ná̠tit, pus a̠tzinú luu lanca xta­pa̠tí̠n nalak­chá̠n ni̠ xachuná hua̠ntu̠ naca̠­lak­chá̠n a̠ma̠ko̠lh lac­li̠xcáj­nit cris­tianos hua̠nti̠ maká̠n xta­hui­lá̠­nalh nac a̠má li̠xcáj­nit ca̠chi­quí̠n Sodoma.
Jesús li̠chuhui̠nán lácu natapa̠ti̠nán cristianos hua̠nti̠ ni̠ takaxmatputún xtachuhuí̠n
(Mateo 11.20‑24)
13 ’¡Koxu­tacu tihua­ná̠tit hui­xinín cris­tianos hua̠nti̠ hui­látit chú nac xaca̠­chi­quí̠n Corazín, y na̠chuná hui­xinín hua̠nti̠ hui­látit nac Bet­saida! Porque para a̠má lac­lanca quin­ta­scújut hua̠ntu̠ cca̠t­la­huani̠t nac milak­sti̠­pa̠ncán chuná xti­ca̠t­la­huáca xamaká̠n quilh­ta­macú nac xaca̠­chi­quí̠n Tiro y Sidón, pus xlacán aya talak­pa­li̠ni̠t cahuá xali̠xcáj­nit xta­la­ca­pa̠s­tac­nicán y aya xta­li̠­ma̠­sí­yulh nac xla­ta­ma̠tcán porque xta­lhá­ka̠lh xalac cur­riente lháka̠t y xca̠­liac­tla­hua­pu̠x­tú­calh lhcaca caj la̠ta xta­li̠­pu­hua̠ncán. 14 Pero acxni̠ nalak­chá̠n quilh­ta­macú la̠ta lácu Dios naca̠­ta̠t­la­huay cuenta xli̠­hua̠k cris­tianos pus hui­xinín a̠tzinú luu la̠n pim­pá̠tit pa̠ti̠­na­ná̠tit ni̠ xachuná a̠ma̠ko̠lh cris­tianos hua̠nti̠ maká̠n xta­hui­lá̠­nalh nac Tiro y Sidón. 15 Y chi̠nchú hui­xinín hua̠nti̠ hui­látit nac xaca̠­chi­quí̠n Caper­naum, para luu lac­pu­hua­ná̠tit pi̠ Dios ca̠li̠­ka­lhi̠má̠n lanca mim­pu̠­ta­hui̠lhcán nac akapú̠n, pus luu aktzan­ka̠­ni̠­tátit porque hui­xinín naca̠­ma­ca­pin­ca­ná̠tit nac pu̠pa̠tí̠n la̠qui̠ antá naxo­ko̠­nu­ná̠tit.
16 Jesús chiné ca̠hua­nipá xta­ma̠­kalh­ta­huaké̠n:
—Hua̠nti̠ hui­xinín naca̠­ca̠­naj­la­niyá̠n min­ta­chu­hui̠ncán, pus na̠ aquit quin­ca̠­naj­la­nima; pero para tícu caj naca̠­lak­makaná̠n pus na̠ aquit qui­lak­makama; y hua̠nti̠ aquit naqui­lak­makán pus na̠ lak­makama Quin­tla̠t hua̠nti̠ qui­ma­ca­mini̠t.
Aya taqui̠talákspitli hua̠nti̠ xca̠maca̠ni̠t Jesús
17 Ni̠ li̠maka̠s quilh­ta­macú a̠ma̠ko̠lh hua̠nti̠ xca̠­ma­ca̠ni̠t Jesús tutum­pu­xa­ma­cu̠tiy xta­ma̠­kalh­ta­huaké̠n, luu xta­pa̠­xu­hua­ti̠­lhay xlacán acxni̠ taqui̠­tás­pitli, y chiné tahuá­nilh Jesús:
—Quim­pu̠­chi­nacán, luu xli̠­ca̠na hasta ma̠squi xes­pí­ritu akska­huiní hua̠k xquin­ca̠­ka­lha­kax­matá̠n acxni̠ nac min­ta­cu­huiní xac­ca̠­li̠­ma̠­pek­si̠­yá̠hu xla­cata catáx­tulh.
18 Jesús chiné ca̠kálh­ti̠lh:
—Xli̠­ca̠na, porque aquit cúc­xilhli acxni̠ huitek ta̠k­pu̠s­pitchá nac akapú̠n akska­huiní y maktum tamó­kosli cumu la̠ mak­lipni. 19 Pus aquit cca̠­ma̠x­qui̠­ni̠tán li̠t­li­hueke la̠qui̠ tla̠n namaka­tla­ja­yá̠tit xli̠t­li­hueke akska­huiní hua̠nti̠ luu ca̠si̠­tzi̠­niyá̠n y xlá ni̠tu̠cu cati­ca̠t­la­huanín. 20 Pero ni̠ caj huá luu cali̠­pa̠­xu­huátit porque ca̠ka­lha­kax­matni xes­pi­ri­tucán akska­huiní, huata mejor huá cali̠­pa̠­xu­huátit porque nac akapú̠n aya talh­ca̠­ni̠­tan­chitá min­ta­cu­hui­nicán.
Jesús ta̠chuhui̠nán Quintla̠ticán Dios
(Mateo 11.25‑27; 13.16‑17)
21 Acxni­tiyá tuncán Espíri­tu Santo má̠x­qui̠lh Jesús aktum lanca tapa̠­xu­huá̠n y chiné kalh­ta­hua­ká­nilh Dios:
—Papá Dios, cla­ka­chix­cu­hui̠yá̠n porque huix xpu̠­chiná akapú̠n chu ca̠ti­yatni, y cpa̠x­cat­ca­tzi̠­niyá̠n porque huix ca̠ma̠aktze̠­kuili̠ni xatlá̠n min­ta­la­ca­pa̠s­tacni hua̠nti̠ luu lac­ta­li̠­pa̠hu y lak­ska­lalán lac­chix­cu­huí̠n la̠qui̠ xlacán ni̠ nataaka­ta̠ksa, y huata huá ca̠ma̠­si­yu­ni­ni̠ta a̠ma̠ko̠lh cris­tianos hua̠nti̠ luu ni̠para túcu xka­satcán la̠qui̠ huá nata­ka­lha­kax­matá̠n. Aquit luu cli̠­pa̠­xu­huay porque huix chuná lacás­quinti y chuná lalh.
22 Aca­li̠stá̠n chiné ca̠huá­nilh cris­tianos:
—La̠ta túcu anán, Quin­tla̠t hua̠k qui­ma­ca­ma̠x­qui̠ni̠t; aquit Xka­huasa Dios y ni̠ti̠cu luu qui­la­ka­pasa tícu aquit huata caj xma̠nhuá Dios catzi̠y pi̠ xli̠­ca̠na aquit Xka­huasa; y na̠chuna li̠túm Quin­tla̠t Dios ni̠ti̠cu luu catzi̠y lácu xlá xta­la­ca­pa̠s­tacni caj xma̠n aquit cca­tzi̠y porque aquit Xka­huasa, y caj xma̠nhuá tla̠n nala­ka­pasa hua̠nti̠ aquit nac­ma̠­la­ka­pas­ni̠­putún.
23 Caj xma̠nhuá cacs ca̠lak­lá­ca̠lh xta­ma̠­kalh­ta­huaké̠n y chiné ca̠huá­nilh:
—Luu li̠pa̠­xúhu hui­xinín caj xla­cata a̠má lac­lanca ta­scújut hua̠ntu̠ la̠nchú liucxilh­pá̠tit mila­kas­ta­pucán. 24 Xli̠­ca̠na cca̠­hua­niyá̠n pi̠ lhu̠hua xalak­maká̠n pro­fetas chú lac­lanca reyes xtaucxilh­putún hua̠ntu̠ la̠nchú hui­xinín ucxilh­pá̠tit pero xlacán ni̠ taúcxilhli; xta­kax­mat­putún hua̠ntu̠ la̠nchú hui­xinín kax­pat­pá̠tit pero xlacán ni̠ takáx­matli.
Xatakalhchuhuí̠n cha̠tum samaritano ti̠ luu tla̠n xtapuhuá̠n
25 Cha̠tum xma̠­kalh­ta­hua­ke̠­nacán judíos lak­ta­la­ca­tzú­hui̠lh la̠qui̠ nata̠­chu­hui̠nán pero caj xli̠­kalh­tzak­sama porque chiné kalhás­quilh:
—Ma̠kalh­ta­hua­ke̠ná, ¿túcu luu qui­li̠t­lá­huat la̠qui̠ tla̠n nacán tata­huilay cane̠cxni cahuá quilh­ta­macú nac akapú̠n?
26 Jesús chiné kálh­ti̠lh:
—¿Lácu chí tatzokni̠t nac xli̠­ma̠­peksí̠n Dios? ¿Lácu aka­ta̠ksa acxni̠ li̠kalh­ta­hua­kaya?
27 Amá xma̠­kalh­ta­hua­ke̠­nacán judíos chiné kálh­ti̠lh:
—Antá chiné tatzokni̠t: “Capa̠xqui Mim­pu̠­chiná MiDios xli̠­hua̠k minacú, xli̠­hua̠k mili̠s­tacni, xli̠­hua̠k mili̠t­li­hueke, chu xli̠­hua̠k min­ta­la­ca­pa̠s­tacni; y na̠chuná capa̠xqui min­ta̠­cris­tiano cumu la̠ me̠cstu pa̠x­qui̠­cana.”
28 Jesús chiné huá­nilh:
—Luu laca­tancs la̠ huana. Para huix chuná nat­la­huaya hua̠ntu̠ chu­huí̠­nanti pus huix naka­lhi̠ya latáma̠t cane̠c­xni­cahuá quilh­ta­macú.
29 Pero cumu a̠má chixcú caj luu chuná xca­tzi̠y y juerza kalhas­quimpá Jesús:
—¿Xatícu quin­ta̠­cris­tiano luu qui­li̠­pá̠x­qui̠t?
30 Jesús chiné kálh­ti̠lh:
—Luu cuentaj cat­lahua u̠má takalh­chu­huí̠n hua̠ntu̠ camá̠n hua­niyá̠n: Maktum quilh­ta­macú cha̠tum chixcú minchá nac Jeru­salén xpe­kama nac Jericó, pero nac tiji tali̠­pa̠­táx­tulh maka­pi­tzí̠n kalha̠­naní̠n. Tamak­ka­lhan­ko̠lh la̠ta túcu xlá xle̠n, hasta ma̠squi clháka̠t hua̠ntu̠ xlá clha­ka̠ni̠t hua̠k tamák­lhti̠lh; la̠n taakka­xí­mi̠lh y tama̠­la­ka­huí­tilh, a̠tzinú xuani̠t aya xta­makni̠y a̠cu tamák­xtekli y táalh. 31 Pero na̠ antiyá nac a̠má tiji xlac­mima cha̠tum cura, pero acxni̠ xlá úcxilhli huata ti̠tum alh. 32 Pero caj li̠puntzu̠ li̠túm na̠ antá lác­milh cha̠tum chixcú hua̠nti̠ xca̠­ta̠­ta­peksi̠y levitas; acxni̠ na̠ xlá ucxilhpá huata na̠ ti̠tum alh. 33 Pero cha̠tum chixcú xalac Samaria na̠ antá xlá xlac­tla̠­huama nac a̠má tiji; acxni̠ xlá úcxilhli luu kayaj cátzalh y laka­lhá­malh. 34 La̠li̠­huán lak­ta­la­ca­tzú­hui̠lh anta­nícu xmá a̠má chixcú hua̠nti̠ xma̠­ta­ka̠­hui̠­cani̠t, li̠huana̠ cuchí̠­nilh anta­nícu xta­ka̠­hui̠ni̠t li̠t­la­huá­nilh aceite chu cuchu. Y aca­listá̠n pú̠le̠lh xca­hua̠yu, lí̠cha̠lh nac aktum chiqui hua̠ntu̠ xlá sá̠cualh y antá li̠huana̠ mak­tá­kalhli. 35 Li̠cha̠lí acxni̠ xka­ka­ko̠lh, a̠má samari­tano acxni̠ aya xamajá, ma̠cú­tulh okxtiy tumi̠n xla plata, má̠x­qui̠lh xpu̠­chiná a̠má chiqui y chiné huá­nilh: “Luu cuentaj cat­lahua eé koxutá chixcú, y para túcu huix nali̠­ma­kas­pu­tacú, ni̠ cali̠­pú­huanti porque aquit nac­xo­ko­niyá̠n acxni̠ nac­mim­paray.” 36 Pus chuná a̠má tit­lá­hualh; chú huix luu caj caqui­huani, la̠ta xli̠­ka­lha­tu­tucán a̠ma̠ko̠lh lac­chix­cu­huí̠n, ¿xatícu cahuá chú luu liúcxilhli cumu la̠ xta̠­cris­tiano hua̠nti̠ luu xli̠­pá̠x­qui̠t a̠má chixcú hua̠nti̠ tali̠­pa̠­táx­tulh kalha̠­naní̠n?
37 Amá xma̠­kalh­ta­hua­ke̠­nacán judíos chiné kalh­tí̠­nalh:
—Pus aquit clac­pu­huán pi̠ ma̠x hua̠nti̠ laka­lhá­malh y mak­tá̠­yalh.
—Pus huix na̠chuná cat­lahua y caca̠­mak­ta̠ya ma̠squi cati̠hua̠ min­ta̠­cris­tianos hua̠nti̠ tamac­la­cas­quimá̠n —huá­nilh Jesús.
Jesús an paxia̠lhnán nac xchic Marta y María
38 Jesús taca̠xpá y tzú­culh tla̠­huán nac tiji y cha̠lh nac aktum actzu̠ ca̠chi­quí̠n, antá xuí cha̠tum pusca̠t xlá luu li̠pa̠­xúhu maka­mak­lhtí̠­nalh nac xchic, a̠má pusca̠t xuanicán Marta. 39 Amá Marta xuí cha̠tum xta̠lá xuanicán María, y anta­nícu xlá táhui Jesús na̠ antá lacatzú nac xtantú̠n táhui María la̠qui̠ xlá nakax­matniy xta­chu­huí̠n hua̠ntu̠ xlá nali̠­chu­hui̠nán. 40 Pero Marta luu xliaka­ti­yuma xli̠­ta­scújut xalac xcu­si̠na, xlá huata lak­ta­la­ca­tzú­hui̠lh Jesús y chiné huá­nilh:
—Quim­pu̠­chiná, ¿lácu pi̠ ni̠para tzinú lac­pu­huana pi̠ aquit ctla­hua­ni­ma̠­ko̠lh xli̠­ta­scújut hua̠ntu̠ xli̠t­lá­huat quinta̠ María? Pus luu cat­lahua li̠tlá̠n cahuani pi̠ caqui­mak­tá̠­yalh.
41 Pero Jesús chiné kálh­ti̠lh:
—Marta, koxutá huix Marta, huix xli̠­ca̠na luu aka­tiyuj li̠lápa̠t catu̠huá hua̠ntu̠ mili̠­ta­scújut. 42 Pero caj xma̠n pu̠lactum huí hua̠ntu̠ luu a̠tzinú li̠ma­cuán y huá xlá lac­sacni̠t María y ni̠ti̠ cati­ma̠­lac­tlá­hui̠lh.