9
Jesús an ca̠ma̠lacscujuy kalhacu̠tiy xapós­toles
(Mateo 10.5‑15; Marcos 6.7‑13)
Maktum quilh­ta­macú Jesús ca̠ma̠­ké̠s­tokli kalha­cu̠tiy xapós­toles y ca̠ma­ca­má̠x­qui̠lh li̠t­li­hueke chu li̠ma̠­peksí̠n la̠qui̠ tla̠n nata­ma̠t­la̠nti̠y ti̠pa̠­katzi tajátat y na̠chuná hua̠nti̠ xca̠­mac­ta­nu̠ma xes­pí­ritu akska­huiní. Huá luu ca̠li̠­má­ca̠lh la̠qui̠ nata­liakchu­hui̠nán lácu Dios xma̠­tzu­qui̠­putún xasa̠sti xta­péksi̠t nac ca̠quilh­ta­macú, y la̠qui̠ nata­ma̠t­la̠nti̠y hua̠nti̠ tata­ja­tat­lako̠y. Acxni̠ nia̠ xtaán chiné ca̠huá­nilh:
—Ni̠tu̠ cali̠­pítit hua̠ntu̠ namac­la­cas­qui­ná̠tit nac tiji cumu la̠ mili̠x­tokcán osuchí mimur­ralhcán, ni̠para hua̠ntu̠ nahua­yá̠tit, ni̠para tumi̠n. Caj xma̠n huá cali̠­pítit milha­ka̠tcán hua̠ntu̠ lha­ka̠­ni̠­tátit y ni̠ cali̠­pítit maca­tiyú̠n. Y anta­nícu nachi­pi­ná̠tit nac aktum ca̠chi­quí̠n capu­tzátit hui­xinín aktum chiqui anta­nícu nata­mak­xte­ká̠tit chu­natá la̠ nachi­pi­ná̠tit hasta acxni̠ natam­pa­ra­ya̠­pítit. Pero anta­nícu ni̠ naca̠­ma­ka­maklh­ti̠­nan­ca­ná̠tit la̠li̠­huán cata­cá̠xtit nac a̠má ca̠chi­quí̠n y acxni̠ natax­tu­yá̠tit caca̠­lac­tin­c­xcántit pokxni hua̠ntu̠ ca̠lac­ta­huacán nac min­tan­tu̠ncán la̠qui̠ chuná nataucxilha a̠ma̠ko̠lh cris­tianos pi̠ niaj min­cuentajcán para nata­lak­tzanka̠y.
Ama̠­ko̠lh dis­cí­pulos tatá­ca̠xli y lacaxtum táalh nac lactzu̠ ca̠chi­qui̠ní̠n xlacán xta­liakchu­hui̠­nam­pu̠lay xta­chu­huí̠n Dios lácu xlá xca̠­lak­ma̠x­tu­putún cris­tianos, y na̠chuná xta­ma̠t­la̠nti̠y cati̠huá hua̠nti̠ xca̠­ka­lhi̠y la̠tachá túcuya̠ tajátat.
Herodes xlakapasputún tícu a̠má Jesús
(Mateo 14.1‑12; Marcos 6.14‑29)
Maktum quilh­ta­macú a̠má gober­nador xuanicán Herodes cátzi̠lh la̠ta túcua xlá xli̠s­cujma Jesús, pero xlá ni̠ xca­tzi̠y xatúcu luu naca̠­najlay porque huí ti̠ xuan pi̠ mat Juan xla­cas­ta­cuanani̠t nac ca̠li̠ní̠n, pero maka­pi­tzí̠n huí ti̠ xta­huán pi̠ mat huá pro­feta Elías xmim­pa­rani̠t nac ca̠quilh­ta­macú, y maka­pi­tzí̠n xta­huam­paray pi̠ mat tzanká tícuya̠ pro­feta hua̠nti̠ xta­la­má̠­nalh xamaká̠n quilh­ta­macú pero chú mat xlá xla­cas­ta­cuanani̠t nac ca̠li̠ní̠n. Pero a̠má Herodes chiné xuan:
—Pus ¿tícu cahuá tamá chixcú hua̠nti̠ huancán pi̠ mat luu ca̠t­la­huay lac­lanca y li̠cá̠cni̠t ta­scújut? Porque a̠má Juan Bau­tista aquit luu ma̠n cma̠­pix­chu­qui̠­nani̠t xak­xa̠ka.
Y cumu Herodes ni̠ xla­ka­pasa Jesús luu juerza xla­ka­pas­putún.
Jesús ca̠ma̠hui̠y akquitzis mi̠lh cristianos
(Mateo 14.13‑21; Marcos 6.30‑44; Juan 6.1‑14)
10 Acxni̠ a̠ma̠ko̠lh após­toles taqui̠­tás­pitli tzú­culh tali̠­ta̠­kalh­chu­hui̠nán Jesús la̠ta lácua xlacán taqui̠­táx­tulh, pero xlá laca­tunu cá̠le̠lh anta­nícu luu ca̠tzi­yanca y antá tácha̠lh lacatzú nac aktum ca̠chi­quí̠n hua­nicán Bet­saida. 11 Pero cumu la̠ta xli̠­lhu̠hua cris­tianos tacá­tzi̠lh nícu xama pu̠tum ta­sta̠­lá­nilh; Jesús luu li̠pa̠­xúhu ca̠xa­kát­li̠lh y tzú­culh ca̠li̠­ta̠­chu­hui̠nán lácu Dios xla­cas­quín cala­tá­ma̠lh cris­tianos nac xasa̠sti xta­péksi̠t hua̠ntu̠ xámaj huili̠y nac ca̠quilh­ta­macú, y la̠ta xli̠­pu̠tum hua̠nti̠ talák­milh ta̠tat­laní̠n xlá ca̠ma̠t­lá̠n­ti̠lh.
12 Acxni̠ aya tzú­culh ko̠tanu̠y a̠ma̠ko̠lh xka­lha­cu̠­tiycán após­toles talak­ta­la­ca­tzú­hui̠lh y chiné tahuá­nilh:
—Antá la̠ uú hui­la̠­náhu ni̠tu̠cu ya̠ko̠lh lactzu̠ chiqui huata mejor caca̠­huani u̠ma̠ko̠lh cris­tianos cataalhá nac xchiccán osuchí anta­nícu tahui­lá̠­nalh lactzu̠ ca̠chi­qui̠ní̠n la̠qui̠ antá nata­mak­lak­tun­cu­huiy y antá nata­pu­tzay para túcu nata­huay.
13 Pero Jesús chiné ca̠huá­nilh:
—Huata mejor hui­xinín caca̠­ma̠­huí̠tit.
—Pero na̠ ni̠para aquinín ni̠tu̠ cka­lhi̠­yá̠hu lhu̠hua cax­ti­lá̠n­chahu caj xma̠n mac­qui­tzis xa̠hua tantiy squi̠ti, sola­mente para naca­na̠huá tama̠­hua­yá̠hu hua̠ntu̠ naca̠­ta̠­hua­yá̠hu u̠ma̠ko̠lh cris­tianos —takalh­tí̠­nalh xlacán.
14 Huá chuná xlacán tali̠­huá­nilh porque luu lhu̠hua cris­tianos xuani̠t, ma̠x cumu akqui­tzis mi̠lh. Pero Jesús chiné ca̠huá­nilh xta­ma̠­kalh­ta­huaké̠n:
—La̠li̠­huán caca̠­hua­nítit cris­tianos la̠qui̠ na̠ pu̠tunu tata­huilay para ya̠ ita̠tni ciento pu̠la­ca­tunu.
15 Pus xlacán chuná tat­lá­hualh y pu̠tum tatáhui. 16 Jesús tíyalh a̠má mac­qui­tzis cax­ti­lá̠n­chahu chu tantiy squi̠ti, láca̠lh nac akapú̠n, pa̠x­cat­ca­tzí̠­nilh Dios xpa̠­la­ca­tacán a̠ma̠ko̠lh cris­tianos, y acxni̠ ca̠lak­che­ke­ko̠lh ca̠ma­ca­má̠x­qui̠lh xdis­cí­pulos la̠qui̠ xlacán nata­ma̠akpi­tziniy cris­tianos. 17 Xlacán pu̠tum tahuá̠­yalh y la̠n tákasli; aca­li̠stá̠n tama̠­mac­xtu­mi̠pá hua̠ntu̠ aka­tá̠x­tulh, tama̠­tzá­malh pa̠cu̠tiy cana̠sta xata­lak­che­ke­tamá̠n cax­ti­lá̠n­chahu chu squi̠ti.
Pedro li̠chuhui̠nán pi̠ huá Jesús, Cristo hua̠nti̠ mini̠t lakma̠xtunún
(Mateo 16.13‑19; Marcos 8.27‑29)
18 Maktum quilh­ta­macú acxni̠ Jesús xani̠t kalh­ta­hua­kaniy Dios lacatum anta­nícu luu ca̠tza­yanca, y na̠ antá xta­ta̠­la­ya̠­nanchá xdis­cí­pulos, pero xlá chiné ca̠ka­lha̠s­quilh:
—La̠ta xli̠­lhu̠hua cris­tianos hua̠nti̠ quin­taucxilha, ¿tícuya̠ chixcú aquit quin­ta­li̠­macá̠n?
19 Xlacán chiné takálh­ti̠lh:
—Huí ti̠ huan pi̠ mat huix Juan Bau­tista, maka­pi­tzí̠n tahuán pi̠ mat huix pro­feta Elías, pero maka­pi­tzí̠n tahuam­paray pi̠ a̠huayu mat huix tzanká tícuya̠ pro­feta hua̠nti̠ xta­la­má̠­nalh xamaká̠n quilh­ta­macú pero chú mat lacas­ta­cuanani̠t nac ca̠li̠ní̠n.
20 —Bueno, pero chi̠nchú hui­xinín, ¿tícu luu lac­pu­hua­ná̠tit aquit? —ca̠ka­lhás­quilh Jesús.
Pedro chiné kálh­ti̠lh:
—Huix Cristo hua̠nti̠ maca­mini̠t Dios xla­cata naquin­ca̠­lak­ma̠x­tuyá̠n.
Jesús li̠chuhui̠nán pi̠ namakni̠cán
(Mateo 16.20‑28; Marcos 8.30–9.1)
21 Jesús ca̠li̠­ma̠­pék­si̠lh xta­ma̠­kalh­ta­huaké̠n xla­cata ni̠ nata­li̠­chu­hui̠nán hua̠ntu̠ Pedro xuani̠t, 22 y chiné xlá ca̠hua­nipá:
—Hui­xinín na̠ caca­tzí̠tit pi̠ aquit Xata­lac­sacni Chixcú xli̠­ca̠na pi̠ luu la̠n cámaj pa̠ti̠nán, y a̠ma̠ko̠lh lak­ko̠­lu­tzi̠nni judíos luu maktum xli̠­ca̠na naquin­ta­lak­makán xa̠hua xana­puxcun cura chu xma̠­kalh­ta­hua­ke̠­nacán judíos. Naqui­mak­ni̠cán, pero xliaktutu quilh­ta­macú aquit nac­la­cas­ta­cuanán nac ca̠li̠ní̠n.
23 Aca­li̠stá̠n xpu̠­tumcán chiné ca̠huá­nilh:
—Pus para tícu luu xli̠­ca̠na maktum quis­ta̠­la­ni­putún, capa̠­tzán­ka̠lh hua̠ntu̠ xlá xka­lhi̠y xta­la­ca­pa̠s­tacni y la̠ta cale̠nchá xcruz cha̠li cha̠lí y caquis­ta̠­lá­nilh hasta ma̠squi chuná tla̠n cali̠­ma­ca­má̠s­ta̠lh xla­táma̠t caj quim­pa̠­la­cata. 24 Porque hua̠nti̠ lak­ma̠x­tu­putún xla­táma̠t uú nac ca̠quilh­ta­macú pus huata luu laca­tancs pi̠ ámaj ma̠lak­tzanke̠y; pero para tícu nama̠­lak­tzanke̠y xla­táma̠t caj quim­pa̠­la­cata huata xlá cha̠­ca­tzi̠ya ámaj lak­ma̠xtuy nac xla­catí̠n Dios. 25 Pus chu­na­li̠túm, ¿túcu xli̠­ma­cuánilh cha̠tum cris­tiano para tla̠n xká­lhi̠lh la̠ta túcua anán nac ca̠quilh­ta­macú pero cumu para ámaj ma̠lak­tzanke̠y xla­táma̠t nac xla­catí̠n Dios? 26 Pus na̠chuna li̠túm para tícu naqui­li̠­ma̠­xanán osuchí nali̠­ma̠­xanán quin­ta­chu­huí̠n, na̠chuná aquit Xata­lac­sacni Chixcú na̠ nac­li̠­ma̠­xanán acxni̠ nac­mim­paray cumu la̠ lanca rey, cli̠­mímaj nahuán xli̠­hua̠k xli̠­maka­tli­hueke Quin­tla̠­ticán Dios xa̠hua xán­geles. 27 Luu xli̠­cána laca­tancs cca̠­hua­niyá̠n pi̠ maka­pi­tzí̠n cris­tianos hua̠nti̠ tala­má̠­nalh la̠nchú y hua̠nti̠ uú tala­yá̠­nalh, hasta nia̠ tani̠y nahuán acxni̠ xli̠­ca̠na nataucxilha lácu Dios ámaj huili̠y xasa̠sti xta­péksi̠t nac ca̠quilh­ta­macú.
Jesús ca̠li̠ma̠lacahua̠ni̠y kalhatutu xapós­toles pi̠ kalhi̠y lanca li̠tlihueke
(Mateo 17.1‑8; Marcos 9.2‑8)
28 Ma̠x cumu li̠tzi̠má quilh­ta­macú xla­ca­tza̠­lani̠t la̠ta chuná xca̠­ta̠­kalh­chu­hui̠­nani̠t Jesús ca̠ta̠­ta­la­cá̠c­xtulh kalha­tutu xta­ma̠­kalh­ta­huaké̠n nac aktum ke̠stí̠n la̠qui̠ antá nakalh­ta­hua­kaniy Dios, xma̠nhuá ca̠tá̠alh Pedro, San­tiago y Juan. 29 Li̠huán xkalh­ta­hua­kama la̠ta nac xlacán luu xli̠­ca̠na túnuj huan­ko̠lh cumu lá̠m­para xlak­skoma, xa̠huachí la̠ta xli̠­lanca clháka̠t sna­papa huan­ko̠lh y luu sta­lanka. 30 Acxni­tiyá talák­milh cha̠tiy lac­chix­cu­huí̠n hua̠nti̠ xta­ta̠­chu­hui̠­na­má̠­nalh, cha̠tum Moisés xuani̠t y cha̠tum pro­feta Elías. 31 Anta­nícu xlacán xta­la­yá̠­nalh xca̠­li̠s­ti­lini̠t aktum li̠la­káti̠t tax­káket, huá xlacán xta­li̠­chu­hui̠­na­má̠­nalh la̠ta lácu xámaj pa̠ti̠nán Jesús nac Jeru­salén y la̠ta lácu xamá̠­calh mak­ni̠cán. 32 Ma̠squi Pedro chu xa̠maka­pi­tzí̠n luu xtalh­ta­ta­pu­tux­ni̠yá, juerza tala­ca­ta̠­yá­nilh porque xtaucxilh­má̠­nalh la̠ta lácu xka­lhi̠y li̠maka­tli­hueke Jesús xa̠hua xa̠maka­pi­tzí̠n hua̠nti̠ xta­ta̠­la­yá̠­nalh. 33 Acxni̠ a̠ma̠ko̠lh lac­chix­cu­huí̠n aya xtaamá̠­nalh, Pedro chiné huá­nilh Jesús:
—Ma̠kalh­ta­hua­ke̠ná Jesús, ¡luu xali̠­huaca tla̠n pi̠ uú mac­xtum hui­la̠­náhu! Mejor u̠ctla­hua­yá̠hu aktutu lactzu̠ chiqui, aktum milá, aktum xla Moisés, y aktum xla Elías.
Huá chuná xlá lí̠hua Pedro porque caj la̠ta xta­pe̠­cuaxni̠ni̠t ni̠ xca­tzi̠y túcu xqui­lhuama. 34 Chu­nacú xchu­hui̠­nama acxni̠ minchá nac akapú̠n luu lanca puc­lhni hua̠ntu̠ ca̠akmi­li­ko̠lh; acxni̠ xlacán tacá­tzi̠lh pi̠ xta­ta­nu̠­má̠­nalh nac xlacni puc­lhni la̠n tapé̠­cualh. 35 Y antá nac xlacni puc­lhni takáx­matli xta­chu­huí̠n Dios, chiné huá:
—Huá eé Quin­ka­huasa hua̠nti̠ aquit cpa̠x­qui̠y, xma̠nhuá caka­lha­kax­pátit.
36 Acxni̠ chuná takax­mat­ko̠lh a̠má tachu­huí̠n taúcxilhli pi̠ ca̠ta sacstu Jesús xla­ca­huáya. La̠ta laca­tzá̠­lalh quilh­ta­macú a̠ma̠ko̠lh dis­cí­pulos ni̠ti̠cu tali̠­ta̠­chu­huí̠­nalh hua̠ntu̠ xlacán xtaucxilhni̠t.
Jesús ma̠tla̠nti̠y cha̠tum kahuasa hua̠nti̠ xmactanu̠ma xespíritu akskahuiní
(Mateo 17.14‑21; Marcos 9.14‑29)
37 Li̠cha̠li li̠túm acxni̠ taqui̠­tás­pitli nac a̠má ke̠stí̠n, luu lhu̠hua cris­tianos támilh tapa̠x­toka Jesús. 38 Y cha̠tum chixcú hua̠nti̠ antá xmak­mima luu palha tzú­culh qui­lhán y chiné huá­nilh Jesús:
—Ma̠kalh­ta­hua­ke̠ná, luu xli̠­ca̠na cat­lahua li̠tlá̠n, camak­ta̠ya quin­ka­huasa porque caj xma̠n huá cha̠stum; 39 pero xes­pí­ritu akska­huiní akchi­pa­ni­ko̠ni̠t xta­la­ca­pa̠s­tacni, anka­lhí̠n maka­tasay, ma̠s­nokni̠y u̠n y tzucuy kalh­pupuy; anka­lhi̠ná chuná ma̠pa̠­ti̠­ni̠ma y ni̠ mak­xtekma. 40 Aquit aya cca̠­huá­nilh min­ta­ma̠­kalh­ta­huaké̠n pi̠ cata­ta­mac­xtú­nilh tamá xes­pí­ritu akska­huiní pero xlacán ni̠lay tama̠­mak­xté­kelh.
41 Jesús chiné kalh­tí̠­nalh:
—Koxu­taní̠n hui­xinín cris­tianos hua̠nti̠ ni̠ luu lay ca̠naj­la­yá̠tit pi̠ aquit cka­lhi̠y li̠t­li­hueke, ¿nícu acxni̠ luu nac­ti­ca̠­ta̠­pa̠­ti̠yá̠n la̠qui̠ hui­xinín tla̠n nat­la­hua­yá̠tit aktum ta­scújut? La̠li̠­huán huix cali̠ta min­ka­huasa.
42 Acxni̠ a̠má kahuasa tzú­culh tala­ca­tzu­hui̠y, xes­pí­ritu akska­huiní li̠cá̠s­nokli nac ca̠ti­yatni y snokli u̠n, pero Jesús li̠ma̠­pék­si̠lh a̠má akska­huiní xla­cata camák­xtekli, y a̠má kahuasa tat­lá̠n­ti̠lh y chuná chú maca­má̠x­qui̠lh xtla̠t. 43 La̠ta xli̠­lhu̠hua cris­tianos tapa̠­xu­hua­ko̠lh porque xlacán xtaucxilhni̠t la̠ta tu̠ xka̠­lhi̠y xli̠­maka­tli­hueke Dios.
Jesús li̠chuhui̠namparay pi̠ amá̠calh makni̠cán
(Mateo 17.22‑23; Marcos 9.30‑32)
Chu­nacú luu cacs xta­li̠­ta­mak­xtekni̠t la̠ta tu̠ xtla­huani̠t Jesús acxni̠ xlá chiné ca̠huá­nilh xta­ma̠­kalh­ta­huaké̠n:
44 —Luu li̠huana̠ cakax­páttit hua̠ntu̠ nac­ca̠­hua­niyá̠n y ne̠cxni napa̠­tzan­ka̠­yá̠tit, xla­cata pi̠ aquit Xata­lac­sacni Chixcú amá̠­calh qui­ma­ca­ma̠s­ta̠cán nac xla­ca­ti̠ncán hua̠nti̠ naquin­ta­makni̠y.
45 Pero a̠ma̠ko̠lh xta­ma̠­kalh­ta­huaké̠n ni̠tu̠cu xtaaka­ta̠ksa hua̠ntu̠ xlá xca̠­hua­nima, cumu huá Dios nia̠ xca̠­ma̠x­qui̠y xta­la­ca­pa̠s­tacni hua̠ntu̠ nata­liaka­ta̠ksa, xa̠huachí xta­pe̠­cuaniy xla­cata nata­ka­lhas­quim­paray túcu luu xca̠­hua­ni­putún.
Xatícu cahuá a̠tzinú tlak tali̠pa̠hu
(Mateo 18.1‑5; Marcos 9.33‑37)
46 Maktum quilh­ta­macú sac­stucán xta­ma̠­kalh­ta­huaké̠n Jesús tzú­culh tali̠­chu­hui̠nán xatícu cahuá a̠tzinú tlak tali̠­pa̠hu. 47 Cumu Jesús cátzi̠lh hua̠ntu̠ xlacán xta­la­ca­pa̠s­tac­má̠­nalh, hua̠ntu̠ xlá tlá­hualh tasá­nilh cha̠tum actzu̠ kahuasa y antá yá̠hualh nac xpa̠xtú̠n, 48 y chiné ca̠huá­nilh:
—Hua̠nti̠ nala­ka­lhamán cha̠tum actzu̠ kahuasa cumu la̠ eé y luu xli̠­ca̠na napa̠x­qui̠y caj xla­cata cumu catzi̠y pi̠ aquit cpa̠x­qui̠y, pus chuná li̠taxtuy cumu lá̠m­para aquit quim­pa̠x­qui̠ma, y na̠chuna li̠túm hua̠nti̠ aquit quim­pa̠x­qui̠y pus na̠chuná pa̠x­qui̠ma Dios hua̠nti̠ qui­ma­ca­mini̠t. Porque hua̠nti̠ ma̠t­la̠nti̠y pi̠ a̠tzinú luu ni̠tu̠cu xkásat nali̠­taxtuy nac milak­sti̠­pa̠ncán pus hua̠n­tamá a̠tzinú lanca y tlak tali̠­pa̠hu li̠taxtuy nac xla­catí̠n Dios.
Hua̠nti̠ quinca̠macasta̠layá̠n pus na̠ lakati̠y quintascujutcán
(Marcos 9.38‑40)
49 Caj li̠puntzú Juan chiné huá­nilh:
—Ma̠kalh­ta­hua­ke̠ná, xacuc­xilh­ma̠­náhu cha̠tum chixcú hua̠nti̠ caj min­ta­cu­huiní xli̠­qui­lhán y tla̠n xca̠­ta­mac­xtuy xes­pí­ritu akska­huiní; pero cumu ni̠ acxtum quin­ca̠­ta̠­la­pu̠­layá̠n aquinín, pus cli̠­hua­níhu xla­cata niaj ti̠ cama̠­pác­salh.
50 Jesús chiné ca̠huá­nilh:
—Ni̠ xti­li̠­hua­nítit, porque hua̠nti̠ quin­ca̠­maca­sta̠­layá̠n pus huata na̠ lakati̠y hua̠ntu̠ li̠s­cuj­ma̠­náhu.
Jesús ca̠lacaquilhni̠y Jacobo y Juan
51 Acxni̠ aya xla­ca­tzu̠­hua­nama quilh­ta­macú la̠ta lácu Jesús xli̠ánat xuani̠t nac akapú̠n xlá ni̠para tzinú lak­lhpé̠­cualh, huata xlá kálhi̠lh li̠ca­mama y alh laka­ta̠yay nac Jeru­salén hua̠ntu̠ xlac­lhca̠­hui­li̠­ni­cani̠t. 52 Ca̠ma̠­la­ká­cha̠lh maka­pi­tzí̠n xlac­scujni la̠qui̠ nata­pu̠­laniy y nataán nac aktum actzu̠ ca̠chi­quí̠n hua̠ntu̠ xma̠­peksi̠y Samaria la̠qui̠ antá nata­pu­tzay nícu nata­lak­tun­cu­huiy. 53 Pero a̠ma̠ko̠lh lac­chix­cu­huí̠n samari­tanos acxni̠ tacá­tzi̠lh pi̠ Jesús judío cumu xama nac Jeru­salén pus ni̠ tamá̠x­qui̠lh tala­cas­quín antá nata­lak­tun­cu­huiy nac xca̠­chi­qui̠ncán. 54 Acxni̠ tacá­tzi̠lh lácu xta­kalh­ti̠­na­ni̠­tanchá a̠ma̠ko̠lh samari­tanos, San­tiago y Juan chiné tahuá­nilh Jesús:
—Quim­pu̠­chi­nacán, ¿pi̠ laca­squina para nac­li̠­ma̠­pek­si̠­na­ná̠hu catá̠c­talh lhcúya̠t nac akapú̠n la̠qui̠ huá naca̠­ma̠s­putuy chuná cumu la̠ tit­lá­hualh pro­feta Elías?
55 Jesús cacs ca̠la­caúcxilhli y ca̠la­ca­quí̠lh­ni̠lh porque chiné ca̠huá­nilh:
—Koxu­taní̠n hui­xinín, ni̠para tzinú catzi̠­yá̠tit tícu luu scuj­ni­pá̠tit y ca̠ma̠x­qui̠yá̠n min­ta­la­ca­pa̠s­tac­nicán. 56 Porque aquit ni̠ caj cmini̠t ca̠ma̠­lak­tzan­ke̠niy xli̠s­tac­nicán cris­tianos, pus huata caj cmini̠t ca̠lak­ma̠x­tuniy.
Pus huata mejor tu̠ tat­lá­hualh táalh a̠laca­túnuj ca̠chi­quí̠n anta­nícu nata­ta­mak­xteka.
Jesús lacasquín casta̠lanícalh pero xliankalhí̠n quilhtamacú
(Mateo 8.19‑22)
57 Acxni̠ xtat­la̠­hua­má̠­nalh nac tiji, cha̠tum chixcú lák­milh Jesús y chiné huá­nilh:
—Quim­pu̠­chiná, aquit na̠ csta̠­la­ni­pu­tuná̠n la̠tachá nícu huix napina.
58 Jesús chiné kálh­ti̠lh:
—Xli̠­hua̠k hue̠kni hua̠ntu̠ tala­má̠­nalh nac ca̠qui­huí̠n taka­lhi̠y clhu­cucán anta­nícu talh­tatay, y lactzu̠ spu̠n na̠ taka­lhi̠y xma̠­se­kecán; pero aquit Xata­lac­sacni Chixcú ni̠tu̠ cka­lhi̠y anta­nícu nac­ma̠­jaxay quiakxa̠ka acxni̠ ctla­kuán.
59 Caj li̠puntzú Jesús chiné huá­nilh cha̠tum chixcú:
—Huix na̠ caquis­ta̠­lani.
Pero xlá chiné kálh­ti̠lh:
—Quim­pu̠­chiná, aquit na̠ nac­sta̠­la­niyá̠n pero caqui­ma̠xqui quilh­ta­macú hasta acxni̠ nani̠y quin­tla̠t la̠qui̠ nac­ma̠c­nu̠­ta̠­qui̠y y nac­sta̠­la­niyá̠n.
60 Jesús chiné kálh­ti̠lh:
—Caca̠­mák­xtekti hua̠nti̠ la̠ xaní̠n tala­má̠­nalh la̠qui̠ huá nata­ma̠cnu̠y xta̠­ni̠ncán, pero huix luu mini̠­niyá̠n naca̠­ma̠­kalh­chu­hui̠­ni̠ya cris­tianos naca̠­ma̠­ca­tzi̠­ni̠ya lácu Dios nama̠­tzu­qui̠y xasa̠sti xta­péksi̠t nac ca̠quilh­ta­macú.
61 Cha̠tum chixcú na̠ chiné huá­nilh:
—Quim­pu̠­chiná, aquit xlá luu xli̠­ca̠na csta̠­la­ni­pu­tuná̠n, pero caqui­ma̠xqui quilh­ta­macú pu̠lh nacán ca̠huaniy qui­li̠­ta­la­ka­pasni hua̠nti̠ tahui­lá̠­nalh nac quín­chic xla­cata pi̠ luu maktum tu̠ cama.
62 Jesús chiné huá­nilh:
—Hua̠nti̠ laka­ta̠­ya­ni̠ttá xta­scújut hua̠ntu̠ Dios ma̠x­qui̠ni̠t, xlá ni̠ mini̠niy nalak­ca­tza­lacá̠n hua̠ntu̠ xli̠­lama xapu̠lh xla­táma̠t, porque pus chuná li̠taxtuy cumu la̠ ti̠ li̠pon­ka­nama arado, y para puntzu puntzú tala­kas­pita ni̠lay lacaxtum catís­cujli, cumu tunu tu̠ luu li̠ta̠­ka­tzan­ke̠­putún ni̠lay cati­ma̠­kan­táx­ti̠lh a̠má ta­scújut hua̠ntu̠ ma̠x­qui̠­cani̠t.