8
Antá uú li̠chuhui̠nancán tícu a̠ma̠ko̠lh lacchaján hua̠nti̠ xtamakta̠yay Jesús
Aca­li̠stá̠n Jesús alh lata­pu̠li̠y nac lactzu̠ ca̠chi­qui̠ní̠n hua̠ntu̠ xta­hui­lá̠­nalh nac a̠má pu̠la­tama̠n, xliakchu­hui̠­nam­pu̠lay lácu Dios xuili̠­putún xasa̠sti xta­péksi̠t nac ca̠quilh­ta­macú, y hua̠k xca̠­ta̠­la­pu̠lay xka­lha­cu̠­tiycán xapós­toles. Pero na̠ xca̠­ta̠­la­pu̠lay maka­pi­tzí̠n lac­chaján hua̠nti̠ xlá xca̠­ma̠­pac­sa­nini̠t xta­ja­tatcán, y maka­pi­tzí̠n xca̠­ma̠t­la̠n­ti̠ni̠t acxni̠ xca̠­mac­ta­nu̠ma xes­pí­ritu akska­huiní. Antá xmak­lat­la̠­huán María hua̠nti̠ xli̠­ma̠­pa̠­cu­hui̠cán Mag­da­lena, huá eé pusca̠t xmac­ta­nu̠ni̠t pu̠lac­tujún xes­pí­ritu akska­huiní, pero Jesús xmac­ma̠x­tuni̠t; chu Juana hua̠nti̠ xpusca̠t xuani̠t Cusa, eé chixcú huá luu xta̠s­cuja gober­nador Herodes; xa̠hua Susana y lhu̠hua maka­pi­tzí̠n lac­chaján hua̠nti̠ xlacán xta­li̠­mak­ta̠­ya­ni̠nán la̠ta túcu xlacán xta­ka­lhi̠y.
Xatakalhchuhuí̠n cha̠tum chana̠ná
(Mateo 13.1‑9; Marcos 4.1‑9)
Cani̠hua̠ xalaní̠n cris­tianos tata­mac­xtú­mi̠lh la̠qui̠ nataucxilha Jesús, pero acxni̠ luu lhu̠­huatá xta­tas­tokni̠t xlá ca̠li̠­xa­kát­li̠lh aktum takalh­chu­huí̠n y chiné ca̠huá­nilh:
—Maktum quilh­ta­macú cha̠tum cha­na̠ná alh chan xatalhtzi xli̠­chánat. Acxni̠ xlá cxpu­yu­makama xli̠­chánat maka­pi­tzí̠n tata­ma̠chá nac tiji, pero cumu luu lhu̠hua cris­tianos xtat­la̠­huán la̠n talac­ta̠­yá­mi̠lh, y na̠ tamim­pa­rachá xlacán lactzu̠ spu̠n tasa­cuaqui̠­ko̠lh. Maka­pi­tzí̠n xli̠­chánat tata­ma̠chá nac ca̠lak­chi­huixni, acxni̠ xlacán tápulhli ni̠ tata̠­yá­nilh pálaj tás­ca̠cli porque ni̠ xta­ka­lhi̠y chú­chut hua̠ntu̠ nata­li̠­kotnún la̠qui̠ tla̠n natas­taca. Maka­pi­tzí̠n xli̠­chánat tata­ma̠chá nac ca̠lh­tu­cuní̠n, pero acxni̠ xlá pulhli lhtucú̠n ma̠lan­ka̠­ko̠lh porque luu lhu̠hua a̠má lhtucú̠n hua̠ntu̠ tápulhli. Pero maka­pi­tzí̠n xli̠­chánat tata­ma̠chá nac xatlá̠n tíyat, y acxni̠ tástacli a̠má tachaná̠n luu lhu̠hua tahuácalh xtahuacatcán, huí tu̠ xkalhi̠y hasta aktum ciento caj la̠ta akatum xaquihui.
Acxni̠ huan­kó̠lh eé tachu­huí̠n Jesús chiné ca̠huá­nilh a̠ma̠ko̠lh cris­tianos:
—¡Para hui­xinín kax­pat­pá̠tit quin­ta­chu­huí̠n pus caaka­tá̠k­stit hua̠ntu̠ cuani­putún!
Jesús huan túcu xpa̠lacata ca̠li̠chuhui̠nán caj la̠ lactzu̠ cuento
(Mateo 13.10‑17; Marcos 4.10‑12)
Caj li̠puntzú xta­ma̠­kalh­ta­huaké̠n Jesús taka­lhás­quilh túcu luu xuani­putún a̠má takalh­chu­huí̠n. 10 Xlá chiné ca̠kálh­ti̠lh:
—Hui­xinín xli̠­ca̠na pi̠ Dios ca̠ma̠­ca­tzi̠­ni̠­pu­tuná̠n la̠qui̠ naaka­ta̠k­sá̠tit la̠ta lácu xlá laca­pa̠s­tacni̠t nahuili̠y xasa̠sti xta­péksi̠t uú nac ca̠quilh­ta­macú, pero huá la̠ta xli̠­maka­pi­tzí̠n cris­tianos caj cca̠­ta̠­ma̠­la­cas­tucniy hua̠ntu̠ tzinú tuhua aka­ta̠k­scán pero hua̠ntu̠ xlacán tala­ka­pasa, pero ma̠squi cataúcxilhli hua̠ntu̠ nakan­taxtuy chu­na­tiyá nata­ta­mak­xteka cumu lá̠m­para ni̠tu̠ taucxilh­má̠­nalh, y acxni̠ nata­kax­matko̠y quin­ta­chu­huí̠n ni̠ti̠cu cati­taaká­ta̠ksli.
Jesús ma̠lacapu̠tuncuhui̠y xatakalhchuhuí̠n chana̠ná
(Mateo 13.18‑23; Marcos 4.13‑20)
11 ’Pus chú luu li̠huana̠ cuentaj cat­la­huátit, huá eé hua­ni­putún a̠má takalh­chu­huí̠n hua̠ntu̠ cca̠­huanín: Amá li̠chánat huá hua­ni­putún xta­chu­huí̠n Dios; 12 y a̠ma̠ko̠lh li̠chánat hua̠ntu̠ tata­ma̠chá nac tiji huá li̠tax­tuko̠y cris­tianos hua̠nti̠ takax­mata xta­chu­huí̠n Dios pero acxni̠ mina̠chá akska­huiní ma̠ta­pa̠­nu̠ko̠y a̠má tachu­huí̠n hua̠ntu̠ xuí nac xna­cujcán la̠qui̠ ni̠ nata­ca̠­najlay y chuná ni̠ nata­lak­taxtuy xli̠s­tac­nicán. 13 Y a̠ma̠ko̠lh li̠chánat hua̠ntu̠ tata­ma̠chá nac ca̠chi­huixni huá tali̠­taxtuy a̠ma̠ko̠lh cris­tianos hua̠nti̠ takax­mata xta­chu­huí̠n Dios, luu xli̠­ca̠na aktum tapa̠­xu­huá̠n taca̠­najlay, pero cumu ni̠ lhu̠hua taka­lhi̠y xtan­káxe̠k y acxni̠ ca̠li̠­tzak­sacán para luu xli̠­ca̠na taca̠­najlay huata mejor caj taak­xtek­makán. 14 Y a̠má li̠chánat hua̠ntu̠ tata­ma̠chá nac ca̠lh­tu­cuní̠n huá tali̠­taxtuy a̠ma̠ko̠lh cris­tianos hua̠nti̠ takax­mata xta­chu­huí̠n Dios, pero cumu chu­na­tiyá la̠ta xlacán tala­má̠­nalh y tzucuy taliaka­tiyún hua̠ntu̠ uú xala ca̠quilh­ta­macú para xtu­mi̠ncán osuchí la̠ta lácu xlacán a̠tzinú luu tla̠n tapa̠­xu­huay tamaklh­ca­tzi̠y, y chuná tali̠­ma̠­lan­kako̠y xta­ca̠­naj­latcán y ni̠tu̠cu tama̠sta̠y xta­hua­catcán. 15 Pero a̠ma̠ko̠lh li̠chánat hua̠ntu̠ tata­ma̠chá nac xatlá̠n tíyat pus xlacán huá tali̠­taxtuy a̠ma̠ko̠lh cris­tianos hua̠nti̠ luu xli̠­hua̠k xna­cujcán tali̠­ca̠­najlay xta­chu­huí̠n Dios, pero na̠chuna li̠túm luu maktum tali̠­tanu̠y pi̠ nata­ma̠­kan­taxti̠y y chuná tzucuy talak­tzaksay y cumu tla̠n xta­la­ca­pa̠s­tac­nicán pus chuná tali̠­ma̠sta̠y lhu̠hua xta­hua­catcán.
Xatakalhchuhuí̠n aktum lámpara
(Marcos 4.21‑25)
16 ’Y na̠chuna li̠túm cumu la̠ hui­xinín catzi̠­yá̠tit, ni̠para cha̠tum anán cris­tiano hua̠nti̠ para la̠ nama̠­pasi̠y aktum li̠maksko chú la̠li̠­huán naliakpu­lon­kxuili̠y para túcu, osuchí para nata­ma̠cnu̠y nac xtampí̠n xpu̠­tama; pus huata mejor tu̠ nat­la­huay nahuili̠y anta­nícu ta̠lhmá̠n la̠qui̠ xli̠­hua̠k hua̠nti̠ nata­tanu̠y nac chiqui nataucxilha tax­káket. 17 Y na̠chuna li̠túm ni̠tu̠cu anán para túcu caj tze̠k huí para ni̠ juerza naca­tzi̠cán, y na̠chuná para aktum tachu­huí̠n hua̠ntu̠ caj tze̠k huan­cani̠t ni̠ chu­natá cati­ta­mák­xtekli para ni̠ juerza ca̠la­kuá̠n nata­huilay.
18 ’Pus huá cca̠­li̠­hua­niyá̠n, luu xli̠­ca̠na cuentaj cat­la­huátit hua̠ntu̠ la̠nchú cca̠­hua­nimá̠n porque hua̠nti̠ kalhi̠y tla̠n tala­ca­pa̠s­tacni a̠tzinú luu lhu̠hua nama̠x­qui̠­cancú, pero hua̠nti̠ luu ni̠para lhu̠hua tuncán kalhi̠y, namak­lhti̠­ko̠cán hasta ma̠squi xma̠nhuá hua̠ntu̠ xlá kalhi̠y.
Jesús ma̠siyuy tícu luu xtzí chu xnata̠lán
(Mateo 12.46‑50; Marcos 3.31‑35)
19 Caj li̠puntzú tachilh xtzí Jesús xa̠hua xli̠­ta­la­ka­pasni anta­nícu xlá xca̠­ma̠­kalh­chu­hui̠­ni̠ma cris­tianos, xlacán ni̠lay xta­ta­nu̠­ya̠chá porque luu lhu̠hua xtza­macán. 20 Pero maka­pi­tzí̠n cris­tianos chiné tahuá­nilh Jesús:
—Mintzí xa̠hua mili̠­ta­la­ka­pasni tapu­tzamá̠n porque mat tata̠­chu­hui̠­nam­pu­tuná̠n.
21 Jesús chiné ca̠huá­nilh hua̠nti̠ antá xta­la­yá̠­nalh:
—Xli̠­ca̠na cca̠­hua­niyá̠n pi̠ xli̠­hua̠k cris­tianos hua̠nti̠ takax­mata xta­chu­huí̠n Dios y talak­tzaksay hua̠ntu̠ xlá ca̠li̠­ma̠­peksi̠y, pus xli̠­ca̠na huá tama̠­ko̠lh quintzí xa̠hua qui­na­ta̠lán.
Jesús ca̠ma̠cacsay u̠n chu pupunú
(Mateo 8.23‑27; Marcos 4.35‑41)
22 Maktum quilh­ta­macú Jesús ca̠ta̠­tá­ju̠lh xta­ma̠­kalh­ta­huaké̠n nac aktum barco porque xlá ca̠huá­nilh pi̠ xam­putún a̠li̠quilh­tu̠tu pupunú, y la̠li̠­huán tatá­ca̠xli y táalh. 23 Pero acxni̠ xta­pa̠­ta­cut­má̠­nalh a̠má chú­chut Jesús lhta­ta­tá­ma̠lh nac barco. Y acxni̠ aya xta­la­qui­ta̠t­lani̠t pupunú luu palha u̠n tahui­lachi hasta tzú­culh taju̠y chú­chut y a̠tzinú xuani̠t aya xtas­tapay y xlak­tzan­ka̠­putún nac chú­chut. 24 Ama̠­ko̠lh xta­ma̠­kalh­ta­huaké̠n la̠li̠­huán táalh tama̠­la­ka­hua̠ni̠y Jesús y chiné tahuá­nilh:
—¡Ma̠kalh­ta­hua­ke̠ná, chú xlá ama̠­náhu mu̠x­tu­yá̠hu!
Jesús la̠li̠­huán tá̠qui̠lh y ca̠li̠­ma̠­pék­si̠lh a̠má u̠n chu pupunú xla­cata catá­cacsli; pu̠tum tacac­sko̠lh y hasta luu ca̠tzi­yanca huan­ko̠lh. 25 Jesús chiné ca̠huá­nilh xta­ma̠­kalh­ta­huaké̠n:
—¿Nícu chú huí min­ta­ca̠­naj­latcán cumu hui­xinín hua­ná̠tit pi̠ xli̠­ca̠na qui­la̠­li̠­pa̠­hua­ná̠hu?
Pero cumu xlacán luu la̠n xta­pe̠­cuaxni̠ni̠t, cacs xta­li̠­la­ca­huán y sac­stucán chiné xta­la̠­ka­lhas­quín:
—¿Tícu cahuá eé chixcú? Pus hasta ma̠squi u̠n xa̠hua pupunú ca̠ma̠­peksi̠y y xlacán hua̠k taka­lha­kax­mata.
Cha̠tum chixcú xalac Gerasa xmactanu̠ma xespíritu akskahuiní
(Mateo 8.28‑34; Marcos 5.1‑20)
26 Acxni̠ tapa̠­ta­cut­ko̠lh pupunú tácha̠lh nac aktum ca̠chi­quí̠n hua­nicán Gerasa, luu xma̠­la­ka­tancs xta̠­la­kax­tokui Gali­lea. 27 Acxni̠ Jesús tacutli nac barco la̠li̠­huán lák­milh cha̠tum chixcú antá xalá nac a̠má ca̠chi­quí̠n. Amá chixcú maka̠sá la̠ta xak­chi­pa­ni­ko̠ni̠t xta­la­ca­pa̠s­tacni xes­pí­ritu akska­huiní, xa̠huachí xlá ni̠ clha­ka̠nán y ni̠para maktum lacatum xta­huilay nac aktum chiqui huata mejor caj xca̠­ta­sa­ta­pu̠li̠y nac ca̠pú­sa̠ntu. 28-29 Mak­lhu̠hua tatzák­salh cris­tianos xta­chi̠­hui­li̠­putún a̠má chixcú la̠qui̠ lacatum nata­huilay y xta­li̠­chi̠­huili̠y cadenas nac xca̠­macaní̠n xa̠hua nac xca̠­tan­tu̠ní̠n, pero cumu a̠má akska­huiní xma̠x­qui̠y xli̠t­li­hueke hua̠k xca̠­lac­putxa y mákat xtza̠lay antá xan nac desierto anta­nícu ni̠ti̠ lama cris­tianos. Acxni̠ xlá lák­cha̠lh Jesús xlá tuncán huá­nilh a̠má xes­pí­ritu akska­huiní xla­cata camák­xtekli a̠má chixcú, pero xlá laka­ta­tzo­kós­talh Jesús y chiné huá­nilh:
—¿Túcu xpa̠­la­cata qui­la̠­pek­ta­nu̠­yá̠hu? Aquit cca­tzi̠y pi̠ huix Jesús xka­huasa lanca li̠cá̠cni̠t Dios, xa̠huachí huix caj qui­ma̠­pa̠­ti̠­ni̠­pu­tuna. Pus luu cat­lahua lanca li̠tlá̠n ni̠ caqui­ma̠­pa̠­ti̠ni.
30 Jesús chiné kalhás­quilh a̠má xes­pí­ritu akska­huiní:
—¿Túcu hua­ni­cana?
Xlá kalh­tí̠­nalh:
—Quin­ca̠­li̠­ma̠­pa̠­cu­hui̠­caná̠n Legión.
Huá chuná xlá li̠kalh­tí̠­nalh porque a̠má xes­pí­ritu akska­huiní luu clhu̠­huacán xta­huani̠t hua̠nti̠ xta­mac­ta­nu̠­má̠­nalh a̠má chixcú. 31 Ama̠­ko̠lh xes­pi­ri­tucán akska­huiní tas­quí­nilh li̠tlá̠n Jesús la̠qui̠ ni̠ naca̠­macá̠n nac pu̠pa̠tí̠n. 32 Antá lacatzú nac ke̠stí̠n xta­put­swa̠­yan­tla̠­huán lhu̠hua paxni, pus xlacán tahuá­nilh xla­cata caca̠­má̠x­qui̠lh quilh­ta­macú nata­mac­tanu̠y a̠ma̠ko̠lh paxni. Jesús ca̠má̠x­qui̠lh tala­cas­quín. 33 Ama̠­ko̠lh xes­pi­ri­tucán akska­huiní tamák­xtekli a̠má chixcú y huata huá tamac­tá­nu̠lh a̠ma̠ko̠lh paxni. Pero cumu a̠ma̠ko̠lh paxni luu la̠n tape̠­cuáxni̠lh antá xlacán pu̠tum táalh nac aktum talhpá̠n y tajic­suako̠lh nac pupunú. 34 Ama̠­ko̠lh lac­chix­cu­huí̠n hua̠nti̠ xta­mak­ta­kalh­má̠­nalh paxni acxni̠ xlacán taúcxilhli hua̠ntu̠ xlani̠t, caj la̠ta xta­pe̠­cuacán tokosú̠n tatzá̠­lalh y cati̠huá tzú­culh tata̠­li̠­chu­hui̠nán la̠ta tícu xlacán xta­ma̠­nok­lhuy nac ca̠tu­huá̠n xa̠hua nac ca̠chi­quí̠n. 35 Y lhu̠hua cris­tianos táalh taucxilha hua̠ntu̠ xqui̠­tax­tuni̠t. Acxni̠ xlacán tácha̠lh anta­nícu xlaya Jesús taúcxilhli pi̠ antá culucs xuí a̠má chixcú hua̠nti̠ xmac­ta­nu̠ma xes­pí­ritu akska­huiní; pero chú aya lacas­ta­lanca xuí y clha­ka̠­nani̠t. Pus acxni̠ xlacán taúcxilhli tape̠­cuánilh. 36 Pero maka­pi­tzí̠n lac­chix­cu­huí̠n hua̠nti̠ xtaucxilhni̠t lácu xma̠t­la̠n­ti̠­cani̠t a̠má chixcú hua̠nti̠ xmaka­tla­jani̠t xes­pí­ritu akska­huiní, xlacán tzú­culh tali̠­ta̠­chu­hui̠nán. 37 Pus huá xpa̠­la­cata a̠ma̠ko̠lh cris­tianos hua̠nti̠ xta­hui­lá̠­nalh nac a̠má ca̠chi­quí̠n hua­nicán Gerasa tas­quí­nilh li̠tlá̠n Jesús xla­cata cata­tam­pú̠x­tulh nac xpu̠­la­ta­ma̠ncán porque ma̠rí xta­pe̠­cuaniy. Jesús juerza táju̠lh nac barco y alh a̠laca­tunu. 38 Amá chixcú hua̠nti̠ xmac­tax­tuni̠t xes­pí­ritu akska­huiní huá­nilh Jesús xla­cata camá̠x­qui̠lh tala­cas­quín na̠ na­sta̠­laniy, pero Jesús li̠ma̠­pék­si̠lh xla­cata cata­mák­xtekli y chiné huá­nilh:
39 —Huata mejor huix catás­pitti nac mín­chic y cati̠huá caca̠­li̠­ta̠­kalh­chu­huí̠­nanti lácu Dios laka­lha­ma­ni̠tán.
Amá chixcú xlá alh y cati̠huá ca̠li̠­ta̠­kalh­chu­huí̠­nalh lácu Jesús xma̠­pac­sani̠t.
Cha̠tum pusca̠t xamaniy clháka̠t Jesús y pacsa
(Mateo 9.18‑26; Marcos 5.21‑43)
40 Acxni̠ Jesús tacut­pa­rachá a̠li̠quilh­tu̠tu pupunú la̠ta xli̠­lhu̠hua cris­tianos, luu li̠pa̠­xúhu taqui̠­pá̠x­tokli porque xlacán aya xta­ka­lhi̠­má̠­nalh. 41 Na̠ acxni­tiyá chilh cha̠tum chixcu xuanicán Jairo, eé chixcú luu tali̠­pa̠hu xuani̠t y na̠ luu xca̠­pux­cuniy nac xpu̠­si­cu­lancán judíos hua̠ntu̠ xuí nac a̠má ca̠chi­quí̠n. Acxni̠ xlá lák­cha̠lh, laka­ta­tzo­kós­talh nac xtantú̠n Jesús y huá­nilh pi̠ cat­lá­hualh li̠tlá̠n calá­kalh nac xchic, 42 porque xuí caj xma̠n cha̠stum xtzuma̠t xlá cajcu akcu̠tiy ca̠ta xka­lhi̠y pero chú xta̠­tatlay y luu snu̠n xuani̠t a̠huayu aya xni̠­putún.
Acxni̠ Jesús xla­ka­majá, luu lhu̠hua cris­tianos ta­sta̠­lá­nilh nac tiji y hasta xta­la̠­lak­xqui­ti­ti̠­lhay. 43 Y na̠ antá csta̠­lama cha̠tum pusca̠t, pero xlá xka­lhi̠y aktum tajátat y ma̠rí cstaj­makama kalhni ma̠x cumu aya xle̠ma xliakcu̠tiy ca̠ta la̠ta xlá chuná xtzu­cuni̠t, y la̠ta xka­lhi̠y xtumi̠n aya xlac­tla­hua­mi̠­ko̠ni̠t caj la̠ta xta­cu­chi̠­má̠­nalh doc­tores; pero ni̠para cha̠­tumá tícu luu xma̠­pac­salhá. 44 Amá pusca̠t xak­lhchá̠n tze̠k mini̠­nichá Jesús y xamá­nilh clháka̠t, acxni­tiyá tuncán tachó­kolh la̠ta xlá cstaj­makama kalhni. 45 Jesús tachó­kolh y chiná kalhas­qui­ní̠­nalh:
—¿Tícu xámalh qui­lháka̠t?
Pero cumu ni̠para cha̠tum kalh­ta­si­yú­nilh para tícu xámalh, Pedro chu maka­pi­tzí̠n xcom­pa­ñeros chiné tahuá­nilh:
—Ma̠kalh­ta­hua­ke̠ná, huix ucxílhpa̠t pi̠ luu ma̠rí tza­macán y la̠ta xli̠­lhu̠hua cris­tianos lacatum lacatum tatok­lhmá̠n.
46 Pero Jesús chiné huá:
—Pero huí cha̠tum hua̠nti̠ tze̠k qui­xá­malh porque aquit tla̠n cmaklh­cá­tzi̠lh pi̠ huí hua̠nti̠ cli̠­ma̠­pác­xalh qui­li̠t­li­hueke la̠nchú.
47 Amá pusca̠t acxni̠ xlá cátzi̠lh pi̠ xma̠­nok­lhu­cani̠t la̠li̠­huán lak­ta­la­ca­tzú­hui̠lh, pero caj la̠ta xta­pe̠cua xlá clhpi­pi­ti̠­lhay laka­ta­tzo­kós­talh nac xla­catí̠n Jesús y talak­si­yú­nilh nac xla­ca­ti̠ncán xli̠­pu̠tum cris­tianos túcu xpa̠­la­cata xli̠­xa­ma­nini̠t clháka̠t; y huá­nilh pi̠ la̠ xamá­nilh clháka̠t tuncán tat­lá̠n­ti̠lh. 48 Jesús chiné huá­nilh:
—Na̠na, huix aya tat­la̠n­ti̠­ni̠ta porque luu xli̠­ca̠na qui­li̠­pá̠­huanti, pus chú luu li̠pa̠­xúhu capit nac mín­chic.
49 Jesús chu­nacú xchu­hui̠­nama acxni̠ chilh cha̠tum chixcú xlá antá minchá nac xchic Jairo, y chiné huá­nilh:
—Huata ma̠x xatlá̠n niaj xma̠­maka­pali Quim­pu̠­chi­nacán, porque min­tzuma̠t aya ni̠lh.
50 Pero Jesús káx­matli hua̠ntu̠ xqui­lhuama y chiné huá­nilh Jairo:
—Huix luu xli̠­ca̠na caqui­li̠­pá̠­huanti y ni̠ capé̠­cuanti, porque a̠má min­tzuma̠t natat­la̠nti̠y.
51 Acxni̠ tácha̠lh nac chiqui ni̠ti̠cu má̠x­qui̠lh tala­cas­quín na̠ pu̠tum tatanu̠y huata caj xma̠nhuá cata­tá­nu̠lh Pedro, San­tiago y Juan xa̠hua xtzí chu xtla̠t a̠má tzuma̠t. 52 La̠ta xli̠­lhu̠hua cris­tianos hua̠k xta­ta­sa­má̠­nalh y xta­li̠­pu­hua­má̠­nalh, pero Jesús chiné ca̠huá­nilh:
—Ni̠ cata­sátit, porque tamá tzuma̠t ni̠tu̠ ni̠ma pus xlá caj lhta­tama.
53 Pero xlacán caj tali̠­li̠­tzí­yalh hua̠ntu̠ ca̠huá­nilh porque xlacán laca­tancs xta­ca­tzi̠y pi̠ xni̠ni̠t a̠má tzuma̠t. 54 Acxni̠ cha̠lh anta­nícu xlá xmá a̠má tzuma̠t, xlá maca­chí­palh y palha chiné huá­nilh:
—¡Tzuma̠t, la̠li̠­huán cata̠qui!
55 Caj la̠ xakát­li̠lh, a̠má tzuma̠t lacas­ta­cuánalh y tuncán tá̠qui̠lh. Aca­li̠stá̠n Jesús ca̠huá­nilh pi̠ cama̠­huí̠­calh. 56 Xtzí chu xtla̠t a̠má tzuma̠t caj luu cacs xta­li̠­la­ca­huán hua̠ntu̠ xtla­huani̠t, pero Jesús ca̠li̠­ma̠­pék­si̠lh xla­cata ni̠ti̠cu nata­li̠­ta̠­chu­hui̠nán hua̠ntu̠ xlá xtla­huani̠t.