7
Jesús ma̠tla̠nti̠y cha̠tum xtasa̠cua xapuxcu tropa
(Mateo 8.5‑13)
Acxni̠ Jesús chuná ca̠ma̠­kalh­chu­hui̠­ni̠­ko̠lh a̠ma̠ko̠lh cris­tianos xlá la̠li̠­huán alh nac Caper­naum. Antá nac a̠má ca̠chi­quí̠n xlama cha̠tum capitán hua̠nti̠ xpux­cucán tropa; huá u̠má tropa xuí cha̠tum xta­sa̠cua hua̠nti̠ luu xpa̠x­qui̠y pero chú a̠má tasa̠cua luu xta̠­tatlay snún xuani̠t a̠huayu aya xni̠­putún. Acxni̠ a̠má tropa cátzi̠lh pi̠ ma̠rí xli̠­chu­hui̠­nancán hua̠ntu̠ xca̠t­la­huay xta­scújut Jesús xlá la̠li̠­huán ca̠má­ca̠lh maka­pi­tzí̠n lak­ko̠­lu­tzí̠n judíos la̠qui̠ nata­huaniy Jesús xla­cata luu cat­lá­hualh li̠tlá̠n calák­milh. Ama̠­ko̠lh lak­ko̠­lu­tzi̠nni talak­ta­la­ca­tzú­hui̠lh Jesús y chiné tahuá­nilh:
—Cat­lahua li̠tlá̠n calakpi, porque tamá xapuxcu tropa luu mini̠niy pi̠ namak­ta̠­yaya. Porque xlá luu akli̠­huán quim­pu̠­la­ta­ma̠ncán, y xa̠huachí xlá hasta ma̠t­la­huí̠­nalh aktum quim­pu̠­si­cu­lancán anta­nícu nala­ka­chix­cu­hui̠­na­ná̠hu aquinín judíos.
Jesús tla̠n tlá­hualh hua̠ntu̠ tahuá­nilh y ca̠s­ta̠­lá­nilh. Pero acxni̠ aya xta­cha̠n­ti̠­lhayá nac chiqui, a̠má xapuxcu tropa ca̠má­ca̠lh maka­pi­tzí̠n xamigos la̠qui̠ chiné nata­huaniy Jesús:
—Quim­pu̠­chi­nacán, xli̠­ca̠na huix luu tla̠n catzi̠ya pero aquit ni̠para tzinú qui­mi­ni̠niy nata­nu̠­ya̠pi nac quín­chic. Pus hasta luu caj huá xpa̠­la­cata ni̠ aquit ma̠n cla­kan­chá̠n. Para luu xli̠­ca̠na qui­mak­ta̠­ya­pu­tuna huata caj xma̠n cali̠­ma̠­pek­sí̠­nanti la̠qui̠ u̠má quin­ta­sa̠cua natat­la̠nti̠y. Porque hasta luu aquit cka­lhíy lac­lanca qui­na­puxcún hua̠nti̠ cca̠­ka­lha­kax­mata hua̠ntu̠ quin­ta­li̠­ma̠­peksi̠y, pero na̠chuná chú aquit na̠ tahui­lá̠­nalh quin­tropa hua̠nti̠ cca̠­ma̠­peksi̠y. Acxni̠ cuaniy cha̠tum: “Capimpi a̠nú”, xlá naán; y para cha̠tum nacuani­paray: “La̠li̠­huán uú catat”, xlá namín; y para túcu nac­li̠­ma̠s­cujuy cha̠tum quin­ta­sa̠cua xlá chuná nat­la­huay.
Huá cli̠­hua­niyá̠n aquit cli̠­pa̠­huán min­ta­chu­huí̠n.
Acxni̠ Jesús kax­mat­ko̠lh a̠má tachu­huí̠n cacs lacáhua y cacs ca̠la­caúcxilhli pu̠tum cris­tianos hua̠nti̠ xta­sta̠­la­ni­má̠­nalh y chiné ca̠huá­nilh:
—Luu laca­tancs pi̠ la̠ta xli̠­ca̠­lanca eé xpu̠­la­tama̠n Israel nia̠ cma̠­nok­lhuy cha̠tum hua̠nti̠ luu xli̠­ca̠na naqui­li̠­pa̠­huán cumu la̠ qui­li̠­pa̠­huán eé chixcú.
10 Ama̠­ko̠lh lac­chix­cu­huí̠n hua̠nti̠ xca̠­ma̠­lac­scu­ju­cani̠t tatás­pitli nac xchic xapuxcu tropa, pero acxni̠ tácha̠lh taúcxilhli pi̠ aya xtat­la̠n­ti̠ni̠t a̠má ta̠tatlá.
Jesús ma̠lacastacuani̠y nac ca̠li̠ní̠n cha̠tum xkahuasa pu̠ni̠na̠ pusca̠t
11 Aca­li̠stá̠n Jesús xama nac aktum ca̠chi­quí̠n hua­nicán Naín pu̠tum xca̠­ta̠ama xta­ma̠­kalh­ta­huaké̠n y na̠chuná xta­sta̠­la­ni­má̠­nalh lhu̠hua cris­tianos. 12 Acxni̠ aya xta­cha̠n­ti̠­lhay lacatzú nac ca̠chi­quí̠n úcxilhli pi̠ xamá̠­calh ma̠c­nu̠cán cha̠tum ni̠n. Hua̠nti̠ xtzí a̠má ni̠n pu̠ni̠ná xuani̠t, xa̠huachí a̠má pusca̠t caj luu xma̠n huá cha̠tum xka­huasa xuani̠t. Luu lhu̠hua cris­tianos nac xala a̠má ca̠chi­quí̠n xta­sta̠­la­ni­má̠­nalh a̠má pusca̠t. 13 Acxni̠ Quim­pu̠­chi­nacán Jesús úcxilhli xli̠­ca̠na luu snu̠n laka­lhá­malh y chiné huá­nilh:
—Ni̠ catasa.
14 Jesús tala­ca­tzú­hui̠lh anta­nícu xle̠­ma̠ca a̠má ca̠xa y xámalh; y hua̠nti̠ xta­cu­cani̠t tata­chó­kolh. Jesús xakát­li̠lh a̠má ni̠n y chiné huá­nilh:
—Kahuasa, aquit cuanimá̠n: ¡Cala­cas­ta­cuánanti!
15 Amá kahuasa hua̠nti̠ xni̠ni̠t táhui nac xca̠xa y tzú­culh chu­hui̠nán. Aca­li̠stá̠n Jesús qui̠­pe­ke­tí­yalh y maca­má̠x­qui̠lh xtzí. 16 Acxni̠ hua̠k cris­tianos taúcxilhli hua̠ntu̠ tlá­hualh Jesús la̠n tape̠­cuáxni̠lh y tzú­culh tapa̠x­cat­ca­tzi̠niy Dios, maka­pi­tzí̠n chiné xta­huán:
—Cha̠tum lanca tali̠­pa̠hu pro­feta quin­ca̠­lak­ma­ca­mi­ni̠tán Dios.
Pero maka­pi­tzí̠n chiné xta­huán:
—Dios mini̠t ca̠lak­ma̠xtuy xca­maná̠n.
17 Y xli̠­hua̠k xli̠­ca̠­lanca nac xapu̠­la­tama̠n Judea catzí̠­calh hua̠ntu̠ Jesús xtla­huani̠t.
Xtama̠kalhtahuaké̠n Juan Bau­tista takalhasquín Jesús para huá Cristo
(Mateo 11.2‑19)
18 Juan Bau­tista cátzi̠lh la̠ta xli̠­chu­hui̠­nancán xta­scújut Jesús porque huá xta­ma̠­kalh­ta­huaké̠n chuná xta­li̠­chu­hui̠nán. Xlá xta­núma nac pu̠la̠­chi̠n y ca̠ta­sá­nilh cha̠tiy hua̠nti̠ xca̠­ta̠­la­ta­pu̠­li̠ni̠t 19 y ca̠má­ca̠lh anta­nícu xla­ma̠chá Jesús la̠qui̠ nata­ka­lhas­quín para luu xli̠­ca̠na huá Cristo hua̠nti̠ xli̠­mínit xuani̠t, osuchí nati­ta­ka­lhi̠ycú para namincú a̠cha̠tum. 20 Ama̠­ko̠lh lac­chix­cu­huí̠n acxni̠ talák­cha̠lh Jesús chiné taka­lhás­quilh:
—Quin­ca̠­ma­ca­mimá̠n Juan Bau­tista la̠qui̠ nac­ca̠­ka­lhas­quiná̠n para mat xli̠­ca̠na huix Cristo hua̠nti̠ namín quin­ca̠­lak­ma̠x­tuyá̠n, o nati­mincú aca­li̠stá̠n hua̠nti̠ luu xax­li̠­ca̠na Cristo.
21 Hua­tiyá a̠má quilh­ta­macú acxni̠ xlacán tachilh, xlacán xtaucxilh­má̠­nalh la̠ta Jesús xca̠­ma̠t­la̠n­ti̠ma lhu̠hua ta̠tat­laní̠n, y na̠chuná hua̠nti̠ xta­si­pa̠­ni̠­ko̠ni̠t xa̠hua hua̠nti̠ xca̠­maka­tla­jani̠t xta­la­ca­pa̠s­tacni xes­pí­ritu akska­huiní, y chu­na­li̠túm la̠ xca̠­ma̠­la­ca­hua̠­ni̠ma lhu̠hua laka­tzí̠n. 22 Acxni̠ taucxilh­ko̠lh xta­scújut Jesús pus ca̠huá­nilh hua̠nti̠ luu xta­ca­tzi̠­putún y chiné ca̠huá­nilh:
—La̠li̠­huán capim­pítit y cali̠­ta̠­chu­hui̠­nántit Juan hua̠ntu̠ hui­xinín ucxílhtit y hua̠ntu̠ kax­páttit. Luu hua̠k cali̠­ma̠­kalh­chu­hui̠­ní̠tit pi̠ hua̠nti̠ laka­tzí̠n xta­la­má̠­nalh chú tla̠n tala­ca­hua̠nán, y hua̠nti̠ lu̠ntu xuani̠t hua̠k tla̠n tat­la̠­huán. Hua̠nti̠ xca̠­ka­lhi̠y a̠má lac­li̠xcáj­nit tzitzi hua­nicán lepra chú hua̠k tapac­smá̠­nalh, na̠chuná hua̠nti̠ aka­ta̠pa xta­la­má̠­nalh hua̠k tla̠n takax­mata, y hasta maka­pi­tzí̠n hua̠nti̠ aya xta­ni̠ni̠t tala­cas­tac­uana­má̠­nalh nac ca̠li̠ní̠n, y hua̠nti̠ lak­li̠­ma̠x­kení̠n tala­má̠­nalh ca̠liakchu­hui̠­na­ni­má̠­calh xta­chu­huí̠n Dios hua̠ntu̠ naca̠­lak­ma̠x­tuniy xli̠s­tac­nicán. 23 Pero na̠ cahua­nítit pi̠ luu li̠pa̠­xúhu nala­tama̠y a̠má chixcú hua̠nti̠ ni̠ naqui­lac­la­ta̠yay acxni̠ aya catzi̠y tícu aquit.
24 Acxni̠ taanko̠lh a̠ma̠ko̠lh lac­chix­cu­huí̠n hua̠nti̠ Juan Bau­tista xca̠­ma­ca­mini̠t, Jesús tzú­culh li̠chu­hui̠nán Juan y chiné ca̠huá­nilh cris­tianos:
—Qui­la­hua­níhu, ¿túcu qui̠ucxílhtit hui­xinín acxni̠ qui̠­látit nac desierto? ¿Lácu pi̠ qui̠ucxílhtit hui­xinín cha̠tum chixcú hua̠nti̠ xta̠­chuná cumu la̠ kantum ká̠ti̠t hua̠ntu̠ akxmu̠t­ya̠­huani̠t u̠n? 25 Pus ni̠para huá qui̠ucxílhtit. ¿Túcu chi̠nchú qui̠ucxílhtit? ¿Osuchí qui̠ucxílhtit cha̠tum chixcú hua̠nti̠ luu lacuán lháka̠t ca̠lha­ka̠ni̠t? Porque mismo hui­xinín catzi̠­yá̠tit pi̠ hua̠nti̠ xalac­ta­pa­ra̠xlá y lacuán lháka̠t ca̠lhaka̠y y luu lak­li̠­la­káti̠t tata­siyuy pus xlacán antá tahui­lá̠­nalh nac xchiccán lac­lanca ma̠pek­si̠­naní̠n anta­nícu ca̠tlá̠n nata­la­tamá̠y. 26 Bueno pero ¿túcu chi̠nchú luu qui̠­pu­tzátit? ¿Lácu pi̠ xuc­xilh­pu­tu­ná̠tit cha̠tum pro­feta? Para huá qui̠­pu­tzátit pus li̠huaca tla̠n porque aquit luu laca­tancs cca̠­hua­niyá̠n pi̠ xli̠­ca̠na tamá chixcú hua̠nti̠ hui­xinín qui̠ucxílhtit a̠tzinú tlak lanca ma̠x­qui̠­cani̠t xta­scújut ni̠ xahua la̠ xca̠­ma̠x­qui̠­cani̠t xtas­cu­jutcán xli̠­hua̠k xalak­maká̠n pro­fetas. 27 Pus hua­tiyá tamá Juan Bau­tista hua̠nti̠ li̠chu­hui̠nán Dios nac xta­chu­huí̠n hua̠ntu̠ tatzok­ta­hui­lani̠t nac li̠kalh­ta­huaka anta­nícu chiné huan:
Pu̠lh nac­macá̠n cha̠tum hua̠nti̠ napu̠­la­niyá̠n
la̠qui̠ xlá naca̠x­tla­hua­ni­ti̠­lhayá̠n min­tiji.
28 Luu xli̠­ca̠na aquit cca̠­hua­niyá̠n pi̠ la̠ta xli̠­pu̠tum pro­fetas hua̠nti̠ tita­qui̠­lachi nac ca̠quilh­ta­macú ni̠para cha̠tum anani̠t hua̠nti̠ a̠tzinú lanca xta­scújut xma̠x­qui̠­cani̠t cumu la̠ xla Juan Bau­tista; pero ma̠squi chuná chú, na̠ mili̠­ca­tzi̠tcán pi̠ cati̠hua̠ cris­tiano ma̠squi ni̠tu̠cu xkásat hua̠nti̠ Dios namaka­maklhti̠nán nac xasa̠sti xta­péksi̠t pus huata namaka­tla­ja­pa­racán Juan porque xlá a̠tzinú luu liactay naka­lhi̠y xta­scújut.
29 La̠ta xli̠­lhu̠hua cris­tianos hasta ma̠squi xma̠­ta̠­ji̠­naní̠n im­pues­tos hua̠nti̠ takax­mát­nilh xta­chu­huí̠n Juan y tala­cás­quilh pi̠ naca̠akmunuy, chuná tali̠­ma̠­sí­yulh pi̠ hua̠ntu̠ Dios xla­cas­quín xpa̠­la­ca­tacán snu̠n xlí̠lat. 30 Pero a̠ma̠ko̠lh fariseos chu xma̠­kalh­ta­hua­ke̠­nacán judíos hua̠nti̠ ni̠ xta­la­cas­quín naca̠akmu­nucán xlacán ni̠ tama̠t­lá̠n­ti̠lh hua̠ntu̠ Dios xca̠­ma̠­lac­nu̠­nima.
31 —¿Túcu cahuá tla̠n nac­ca̠­ta̠­ma̠­lac­xtumi̠y u̠ma̠ko̠lh cris­tianos hua̠nti̠ ca̠lacchú quilh­ta­macú tala­má̠­nalh? Osuchí ¿túcu xta̠­chuná qui̠­taxtuy? 32 Xlacán caj xta̠­chuná tali̠­taxtuy cumu la̠ a̠ma̠ko̠lh lactzu̠ camán hua̠nti̠ ni̠ taka­lha­kax­mat­ni̠nán y hua̠nti̠ ma̠rí taka­ma̠­nan­ta­huilay nac plaza y chiné taqui­lhaniy xcom­pa­ñe­roscán: “Pus ¿túcu luu lacas­qui­ná̠tit? Aquinín aya cca̠­li̠s­ko­li­ninín lí̠spek xtat­lak­nicán hua̠ntu̠ luu lac­li̠­pa̠­xúhu tan­tli̠ní̠n, pero hui­xinín ni̠ tan­tli̠­yá̠tit; cca̠­li̠­quilh­tli̠nín xaya̠ tali̠­pu­huá̠n taquilh­tlí̠n, pero hui­xinín ni̠ tasátit.” 33 Pus luu xta̠­chuná tali̠­taxtuy u̠ma̠ko̠lh cris­tianos, porque qui̠­lachi Juan Bau­tista nac milak­sti̠­pa̠ncán, xlá luu xli̠s­ma­ni̠ni̠t xkalh­xteknín maka̠s quilh­ta­macú y ni̠para tzinú xuay cuchu, pero hui­xinín xuaná̠tit pi̠ xak­chi­pa­nini̠t xta­la­ca­pa̠s­tacni akska­huiní. 34 Ni̠ li̠maka̠s quilh­ta­macú cmimpá aquit Xata­lac­sacni Chixcú, aquit lac­xtum ctzú­culh ca̠ta̠­hua̠yán y ca̠ta̠­kotnún cris­tianos la̠qui̠ pu̠tum naca̠­ta̠­pa̠­xu­huay, pero huata chú hui­xinín huam­pa­ra­yá̠tit pi̠ mat luu lanca xakotni y mat caj luu xma̠nhuá cliaka­tiyún cla­ca­pa̠s­tacnán lácu nacua̠yán, xa̠hua mat hua̠k quiamigos cca̠t­la­huay hua̠nti̠ tama̠­la­ka­xo­ke̠nán im­pues­tos chu maka­pi­tzí̠n hua̠nti̠ mat luu mak­la̠­ka­lhi̠­naní̠n lac­chix­cu­huí̠n. 35 Pero aquit cca̠­hua­niyá̠n pi̠ la̠ta huí xli̠s­ka­lala Dios, antá laca­tancs li̠ta­si­yuma xta­scújut nac xla­táma̠t hua̠nti̠ xli̠­ca̠na aka­ta̠ksma.
Jesús an lakapaxia̠lhnán cha̠tum fariseo huanicán Simón
36 Maktum quilh­ta­macú cha̠tum fariseo huá­nilh Jesús xla­cata caalh nac xchic la̠qui̠ antá nata̠­hua̠­ya­na̠chá; Jesús alh y acxni̠ cha̠lh xlá táhui nac mesa. 37 Na̠ antá nac a̠má ca̠chi­quí̠n xlama cha̠tum pusca̠t pero luu mak­la̠­ka­lhi̠ná xuani̠t. Acxni̠ xlá cátzi̠lh pi̠ Jesús xani̠t laka­pa­xia̠lhnán a̠má fariseo, a̠má pusca̠t la̠li̠­huán má̠ca̠xli pa̠tum lame̠ta xatlá̠n per­fume lí̠cha̠lh anta­nícu xuí Jesús. 38 Amá koxutá pusca̠t laka­ta­tzo­kós­talh nac xtantú̠n Jesús y tzú­culh laka­tasay caj la̠ta xta­li̠­pu­huá̠n, y la̠ta xta­sama xla­kax­tájat xli̠­lac­pa­xi̠ma y xchíxit xli̠­ma̠­lac­sca̠­cama, y tzú­culh tu̠tzu̠ca; y aca­li̠stá̠n li̠lac­tla­hua­pú̠x­tulh nac xlacni a̠má xatlá̠n per­fume. 39 Amá fariseo hua̠nti̠ xla­kan­canít nac xchic xlá xuc­xilhma hua̠ntu̠ xtla­huama a̠má pusca̠t, chiné xlá laca­pá̠s­tacli: “Para xli̠­ca̠na cahuá Jesús huá Dios maca­mini̠t, xlá aya xcá­tzi̠lh tícuya̠ cris­tiano u̠má pusca̠t hua̠nti̠ ma̠rí tu̠xa­mama, porque tamá pusca̠t luu xmak­la̠­ka­lhi̠ná y cati̠­huaj chixcú ca̠xa­katli̠y.” 40 Pero Jesús chiné huá­nilh a̠má fariseo:
—Simón, huí actzu̠ tachu­huí̠n hua̠ntu̠ cuani­pu­tuná̠n.
—Pus caqui­huani, ma̠kalh­ta­hua­ke̠ná —kalh­tí̠­nalh.
41 Jesús chiné huá­nilh:
—Maktum quilh­ta­macú xuí cha̠tum chixcú rico hua̠nti̠ xma̠­sa̠­cuani̠nán tumi̠n, y cha̠tiy lac­chix­cu­huí̠n xca̠­ma̠­sa̠­cuani̠ni̠t xtumi̠n; cha̠tum xla­ka­hui­lá­nilh akqui­tzis mi̠lh y cha̠tum xla­ka­hui­la­nipá aykqui­tzis ciento. 42 Pero cumu a̠ma̠ko̠lh lac­chix­cu­huí̠n ni̠tu̠ xta­li̠­xo­ko̠­nuni, a̠má rico ca̠ma̠­tzan­ke̠­ná­nilh y niaj ca̠ma̠­tá̠­ji̠lh. Chú huix caqui­huani, ¿xatícu cahuá a̠tzinú tlak napa̠x­qui̠y napa̠x­cat­ca­tzi̠niy a̠má chixcú caj xpa̠­la­cata ca̠ma̠­tzan­ke̠­ná­nilh?
43 Simón chiné kálh­ti̠lh:
—Aquit clac­pu­huán pi̠ ma̠x huá a̠má chixcú hua̠nti̠ a̠tzinú luu lhu̠hua xla­ka­hui­lá­nilh y ma̠tzan­ke̠­ná­nilh.
—Simón, luu xli̠­ca̠na la̠ta huana —kálh­ti̠lh Jesús.
44 Jesús cacs lak­lá­ca̠lh a̠má pusca̠t y chiné hua­nipá Simón.
—Cumu la̠ huix ucxílhpa̠t u̠má pusca̠t, la̠ta aquit cti­ta­nu̠chi nac mín­chic huix ni̠para tzinú quin­ta̠s­quihua min­chú­chut la̠qui̠ nac­li̠­lak­chakán, pero xlá aya qui­li̠­lak­che­ke̠ni̠t xla­kax­tájat y qui­li̠­lac­xa­cani̠t xac­chíxit. 45 Huix ni̠para tzinú lac­pú­huanti para naquin­tzu̠ca acxni̠ cchilh, pero la̠ta xlá tanu̠­ni̠­tanchi nac mín­chic tzu­cuni̠t qui­lac­tzu̠ca nac quin­tantú̠n. 46 Huix ni̠tu̠ qui­liac­tla­huápa̠t aceite nac quiakxa̠ka, pero xlá qui­li̠­lac­tla­hua­pú̠x­tulh xala­cuán per­fume nac quin­tantú̠n. 47 Pus huá xpa̠­la­cata cli̠­hua­niyá̠n pi̠ la̠ta xli̠­pu̠­lac­lhu̠hua hua̠ntu̠ xlá li̠ma̠­si­yuma xta­pa̠x­quí̠n pus na̠chuná li̠ta­si­yuma pi̠ la̠ta xli̠­lhu̠hua xta­la̠­ka­lhí̠n hua̠k ma̠tzan­ke̠­na­ni­cani̠t; pero hua̠nti̠ ni̠ luu lhu̠hua xta­la̠­ka­lhí̠n ma̠tzan­ke̠­na­nicán ni̠ luu lhu̠hua laka­lhamán y li̠pa̠x­cat­ca­tzi̠niy hua̠nti̠ ma̠tzan­ke̠­ná­nilh.
48 Jesús chiné huá­nilh a̠má pusca̠t:
—Xli̠­hua̠k min­ta­la̠­ka­lhí̠n aquit cma̠­tzan­ke̠­na­niyá̠n.
49 Xli̠­hua̠k hua̠nti̠ antá xta­ma­kua̠ya­má̠­nalh nac mesa xlacán chiné tzú­culh tala̠­huaniy sac­stucán:
—¿Tícuya̠ chixcú cahuá eé, pus hasta ma̠squi tala̠­ka­lhí̠n hua̠k tla̠n ma̠tzan­ke̠­na­ni̠nán?
50 Pero Jesús hua­nipá a̠má pusca̠t:
—Luu xli̠­ca̠na cuaniyá̠n huix aya ma̠aka­pu̠­tax­ti̠­ni̠ta mili̠s­tacni porque qui­li̠­pa̠­hua­ni̠ta, pus la̠nchú luu li̠pa̠­xúhu capit nac mín­chic.