6
Xtama̠kalhtahuaké̠n Jesús tai̠y trigo sábado acxni̠ ni̠ti̠cu scuja
(Mateo 12.1‑8; Marcos 2.23‑28)
Maktum quilh­ta­macú sábado xuani̠t acxni̠ hua̠k judíos xta­jaxa, Jesús xti̠­pun­tax­tuma anta­nícu luu la̠n xchan­cani̠t trigo, pero xta­ma̠­kalh­ta­huaké̠n tzú­culh tai̠ti̠­lhay xta­huácat, li̠huana̠ xta­lak­pekxa y xta­hua­ni̠niy xatalhtzi. Maka­pitzi fariseos taúcxilhli y chiné taka­lhás­quilh:
—¿Túcu xla­cata hui­xinín ni̠tu̠cu liucxilh­ni̠­na­ná̠tit porque tla­hua­pá̠tit tamá ta­scújut acxni̠ pu̠tum cris­tianos xli̠­ja­xatcán?
Jesús ca̠kálh­ti̠lh:
—¿Lácu pi̠ ne̠cxni a̠ li̠kalh­ta­hua­ka­yá̠tit hui­xinín hua̠ntu̠ tatzokni̠t nac li̠kalh­ta­huaka la̠ta lácu ti̠tax­tuni̠t xamaká̠n quilh­ta­macú, luu mili̠­ca­tzi̠tcán pi̠ maktum quilh­ta­macú acxni̠ rey David xa̠hua xcom­pa­ñeros xta­tzin­c­sni̠­má̠­nalh, David xlá tánu̠lh nac lanca xpu̠­si­culan Dios y ca̠tí­yalh xata­si­cu­la­na̠t­láhu cax­ti­lá̠n­chahu y pu̠tum ca̠tá̠­hualh xcom­pa­ñeros ma̠squi a̠má cax­ti­lá̠n­chahu ni̠ xli̠­huatcán xuani̠t porque xma̠nhuá cura xca̠­mi­ni̠niy nata­huay?
Jesús chiné ca̠hua­nipá a̠ma̠ko̠lh lac­chix­cu­huí̠n:
—Y na̠chuná mili̠­ca­tzi̠tcán pi̠ aquit Xata­lac­sacni Chixcú cka­lhi̠y li̠ma̠­peksí̠n la̠qui̠ nac­ca̠­huaniy cris­tianos hua̠ntu̠ xli̠t­la­huatcán acxni̠ lak­cha̠ni̠t sábado acxni̠ hua̠k jaxcán.
Jesús ma̠pacsay cha̠tum chixcú hua̠nti̠ xlu̠ntu̠huanani̠t xmacán
(Mateo 12.9‑14; Marcos 3.1‑6)
Ni̠ xli̠­maka̠s li̠túm lak­cha̠mpá a̠má quilh­ta­macú sábado acxni̠ xli̠­huancán para tícu nas­cuja, Jesús tanu̠chá nac xpu̠­si­cu­lancán judíos, antá xlá tzú­culh ca̠ma̠­kalh­chu­hui̠ni̠y cris­tianos. Na̠ antá xta­nu̠ma cha̠tum chixcú hua̠nti̠ csca̠c­ni­ko̠ni̠t nac xas­tácat xmacán. Pero na̠ antá xta­nu̠­má̠­nalh maka­pi­tzí̠n fariseos xa̠hua xma̠­kalh­ta­hua­ke̠­nacán judíos xlacán xtas­ka­laj­má̠­nalh Jesús la̠qui̠ nataucxilha chicá para nama̠­pacsay a̠má chixcú acxni̠ xli̠­huancán para tícu nas­cuja y la̠qui̠ chuná huijá nahuán hua̠ntu̠ nata­li̠­ma̠­la­capu̠y. Pero cumu Jesús hua̠k xca­tzi̠y hua̠ntu̠ xlacán xta­la­ca­pa̠s­tac­má̠­nalh pus huá xpa̠­la­cata chiné li̠huá­nilh a̠má hua̠nti̠ csca̠c­ni­ko̠ni̠t xmacán:
—¡Uú cata­la­ca­tzuhui!
Amá chixcú la̠li̠­huán suácaj tá̠yalh y tala­ca­tzú­hui̠lh anta­nícu xlaya Jesús. Jesús chiné ca̠huá­nilh maka­pi­tzí̠n cris­tianos:
—Chú aquit la̠nchú camá̠n ca̠ka­lhas­quiná̠n aktum tachu­huí̠n: ¿Túcu puhua­ná̠tit tlak tla̠n tla­huacán sábado acxni̠ jaxcán? ¿Pi̠ hua̠ntu̠ tla̠n ta­scújut, osuchí hua̠ntu̠ ni̠tlá̠n? ¿Pi̠ tla̠n cahuá namak­ta̠­ya­yá̠hu para tícu luu mac­la­cas­quix­ni̠ma, osuchí ma̠squi ni̠ camak­ta̠­yáhu y ma̠squi cani̠lh?
10 Jesús cacs ca̠la­caúcxilhli pu̠tum hua̠nti̠ antá xta­ta­nu̠­má̠­nalh nac a̠má pu̠si­culan, y aca­li̠stá̠n chiné huá­nilh a̠má chixcú:
—Cas­tonkti mimacán.
Amá chixcú chuná stonkli, y acxni­tiyá ca̠x­la­ní̠­nilh xmacán. 11 Pero a̠ma̠ko̠lh lac­chix­cu­huí̠n ni̠ tama̠t­lá̠n­ti̠lh y luu la̠n tasí̠­tzi̠lh y tzú­culh tala̠­huaniy para túcu cahuá tla̠n natat­la­huaniy Jesús.
Jesús ca̠lacsaca kalhacu̠tiy xapós­toles
(Mateo 10.1‑4; Marcos 3.13‑19)
12 Ni̠ li̠maka̠s li̠túm maktum quilh­ta­macú Jesús alh nac aktum ke̠stí̠n la̠qui̠ antá nat­la­huay ora­ción, y tan­tas­caca antá kalh­ta­hua­ká­nilh Dios. 13 Acxni̠ xka­ka­ko̠lh a̠má tzi̠sní Jesús ca̠ma̠­ké̠s­tokli pu̠tum hua̠nti̠ xta­sta̠­la­ni­má̠­nalh y acxni̠ pu̠tum támilh antá xlá ca̠lác­sacli kalha­cu̠tiy hua̠nti̠ ca̠li̠­ma̠­pa̠­cú­hui̠lh xapós­toles. 14 Ama̠­ko̠lh kalha­cu̠tiy após­toles hua̠nti̠ xlá ca̠lí̠lh­ca̠lh chiné xca̠­hua­nicán: Simón hua̠nti̠ Jesús li̠ma̠­pa̠­cú­hui̠lh Pedro; Andrés xta̠Simón; San­tiago y Juan; Felipe xa̠hua Bar­to­lomé; 15 Mateo chu Tomás; San­tiago xka­huasa Alfeo; Simón hua̠nti̠ xca̠­ta̠­ta­peksi̠y maka­pi­tzí̠n lac­chix­cu­huí̠n xca̠­hua­nicán cana­nistas; 16 Judas hua̠nti̠ xta̠San­tiago; chu Judas hua̠nti̠ aca­li̠stá̠n liak­ska­huí­nalh Quim­pu̠­chi­nacán Jesús.
Jesús ca̠ma̠kalhchuhui̠ni̠y lhu̠hua cristianos
(Mateo 4.23‑25)
17 Acxni̠ Jesús tala­ka­ka­lhu̠­ta­hui­lachi nac a̠má ke̠stí̠n, pu̠tum ca̠tá̠­milh xta­ma̠­kalh­ta­huaké̠n nac aktum pu̠scan, pero lhu̠hua cris­tianos cani̠hua̠ xalaní̠n antá xta­mini̠t: maka­pi­tzí̠n xalac Judea, xalac Jeru­salén, xa̠hua hua̠nti̠ xta­la­má̠­nalh xquilhtú̠n pupunú nac a̠má ca̠chi­quí̠n hua̠ntu̠ xca̠­hua­nicán Tiro y Sidón. Ama̠­ko̠lh cris­tianos caj xta­mini̠t takax­matniy xta­chu­huí̠n y xa̠huachí la̠qui̠ naca̠­ma̠­pac­sa­nicán xta­ja­tatcán. 18 Jesús na̠ xca̠­ma̠t­la̠nti̠y xli̠­hua̠k hua̠nti̠ xca̠akchi­pa­nini̠t xta­la­ca­pa̠s­tac­nicán akska­huiní. 19 Pero na̠chuna li̠túm cumu Jesús xka­lhi̠y li̠t­li­hueke nac xmacni xli̠­hua̠k cris­tianos xta­xa­ma­ni­putún clháka̠t, y a̠ma̠ko̠lh ta̠tat­laní̠n hua̠nti̠ tamac­xá­malh hua̠k tápacsli.
Jesús li̠chuhui̠nán hua̠ntu̠ luu xaxli̠ca̠na tapa̠xuhuá̠n
(Mateo 5.1‑12)
20 Aca­li̠stá̠n Jesús cacs ca̠la­ca­cá̠c­ni̠lh pu̠tum xta­ma̠­kalh­ta­huaké̠n y chiné ca̠huá­nilh:
—Luu li̠pa̠­xúhu caca̠­li̠­pu̠lh­ca̠­cántit hui­xinín hua̠n­ti̠cu lac­pobre porque chuná namaka­maklhti̠­na­ná̠tit pu̠tum hua̠ntu̠ Dios xlá ca̠li̠­ka­lhi̠má̠n y ca̠ma̠x­qui̠­pu­tuná̠n nac xta­péksi̠t.
21 ’Li̠pa̠­xúhu caca̠­li̠­pu̠lh­ca̠­cántit hui­xinín hua̠nti̠ la̠nchú tzin­c­sta­makam­pá̠tit porque namín quilh­ta­macú acxni̠ hui­xinín la̠n naka­sá̠tit.
’Y na̠chuná luu li̠pa̠­xúhu caca̠­li̠­pu̠lh­ca̠­cántit hui­xinín hua̠nti̠ la̠nchú tasa­pá̠tit porque aca­li̠stá̠n luu la̠n nali̠­tzi­ya­ná̠tit.
22 ’Luu li̠pa̠­xúhu hui­xinín camaklh­ca­tzí̠tit acxni̠ cris­tianos naca̠­si̠­tzi̠­niyá̠n, acxni̠ luu naca̠t­la­kax­tu­ca­ná̠tit nac aktum ca̠chi­quí̠n, acxni̠ cala̠huá naca̠­hua­ni­ca­ná̠tit y naca̠­lak­makan­ca­ná̠tit cumu lá̠m­para hua̠nti̠ luu lac­li̠xcáj­nit cris­tianos hui­xinín caj xpa̠­la­cata cumu luu qui­la̠­li̠­pa̠­hua­ná̠hu aquit Xata­lac­sacni Chixcú. 23 Hui­xinín luu capa̠­xu­huátit a̠má quilh­ta­macú acxni̠ chuná naca̠t­la­hua­ca­ná̠tit y ni̠ cali̠­pu­huántit, porque nac akapú̠n hui­xinín naca̠­ma̠s­ka­hui̠­ca­ná̠tit; pus luu caj cala­ca­pa̠s­táctit pi̠ na̠chuná tatit­la­huani̠t xalak­maká̠n xli̠­ta­la­ka­pas­nicán u̠ma̠ko̠lh cris­tianos, la̠n tama̠­pa̠­tí̠­ni̠lh a̠ma̠ko̠lh pro­fetas hua̠nti̠ tica̠­ma­cá­milh Dios.
24 ’Pero koxu­tacu tihua­ná̠tit hui­xinín hua̠nti̠ lac­rricu porque xma̠n huá uú nac ca̠quilh­ta­macú tla̠n luu li̠pa̠­xu­hua­yá̠tit min­tu­mi̠ncán, pero caj antiyá naqui̠­ta̠yay min­ta­pa̠­xu­hua̠ncán.
25 ’Koxu­tacu tihua­ná̠tit hui­xinín hua̠nti̠ la̠nchú li̠pa̠­xu­hua­yá̠tit pi̠ kas­pá̠tit porque aca­li̠stá̠n natzin­csá̠tit.
’Koxu­taní̠n hui­xinín hua̠nti̠ la̠nchú li̠pa̠­xu­hua­yá̠tit pi̠ luu tla̠n li̠tzi­ya­ná̠tit porque aca­li̠stá̠n hui­xinín caj xpa̠­la­cata min­ta­li̠­pu­hua̠ncán la̠n nata­sa­yá̠tit.
26 ’Koxu­tacu tihua­ná̠tit hui­xinín hua̠n­ti̠cu laka­ti̠­yá̠tit hua̠k luu lac­tlá̠n cris­tianos naca̠­li̠­pu̠lh­ca̠­ca­ná̠tit acxni̠ ni̠chuná li̠tax­tu­yá̠tit, porque cala­ca­pa̠s­táctit pi̠ hua̠nti̠ xalak­maká̠n mili̠­ta­la­ka­pas­nicán na̠chuná xta­li̠­pu̠lhca̠y a̠ma̠ko̠lh maka­pi­tzí̠n akska­hui­naní̠n pro­fetas.
Jesús li̠chuhui̠nán lácu napa̠xqui̠ya hua̠nti̠ si̠tzi̠niyá̠n
(Mateo 5.38‑48; 7.12)
27 ’Xli̠­hua̠k hui­xinín hua̠nti̠ kax­pat­pá̠tit quin­ta­chu­huí̠n pus luu caaka­tá̠k­stit hua̠ntu̠ nac­ca̠­hua­niyá̠n: Hui­xinín luu caca̠­pa̠x­quí̠tit hua̠nti̠ ca̠si̠­tzi̠­niyá̠n, tla̠n caca̠­ca­tzi̠­nítit ma̠squi hua̠nti̠ ni̠ naca̠ucxilh­pu­tuná̠n. 28 Luu ya̠ tapa̠­xu­huá̠n caca̠­xa­kat­lí̠tit hua̠nti̠ cala̠huá naca̠­hua­niyá̠n y cakalh­ta­hua­ka­nítit Dios la̠qui̠ camak­tá̠­yalh a̠má hua̠nti̠ naca̠­li̠­kalh­ka­ma̠­naná̠n. 29 Para tícu huix nalak­xti̠­ka­xiyá̠n ni̠ cata­maka­pu̠s­pitni huata mejor calak­xti̠­pi­ni­para a̠lak­xti̠tu la̠qui̠ nalak­xti̠­ka­xi­pa­rayá̠n para luu chuná lac­pu­huán. Y na̠chuna li̠túm para tícu namak­lhti̠yá̠n min­cha­marra pus na̠ cama̠xqui quilh­ta­macú na̠ cale̠lh min­ta­maknu. 30 La̠tachá túcu nas­qui­niyá̠n cha̠tum cris­tiano, pus para kalhi̠ya cama̠xqui; y para tícu namak­lhti̠yá̠n hua̠ntu̠ milá ni̠ cali̠­huani. 31 Pus laca­tancs cca̠­hua­niyá̠n pi̠ xlianka­lhi̠ná caca̠t­la­hua­nítit li̠tlá̠n xa̠maka­pi­tzí̠n cris­tianos chuná cumu la̠ hui­xinín xla­cas­quíntit xlacán xtat­la­huanín li̠tlá̠n.
32 ’Caqui­la̠­hua­níhu, para hui­xinín caj xma̠nhuá ca̠pa̠x­qui̠­yá̠tit hua̠nti̠ na̠ ca̠pa̠x­qui̠yá̠n, ¿túcu chú ya̠ li̠tlá̠n tla­hua­pá̠tit? Pus hasta ma̠squi hua̠nti̠ luu lac­li̠xcáj­nit xta­pu­hua̠ncán na̠chuná tat­la­huay. 33 Osuchí para hui­xinín caj xma̠nhuá tlán ca̠ca­tzi̠­ni­yá̠tit hua̠nti̠ na̠ tla̠n ca̠ca­tzi̠­niyá̠n, ¿túcu chú ya̠ li̠tlá̠n tla­hua­pá̠tit? Pus na̠chuná tala̠­ta̠lay hua̠nti̠ luu lac­li̠xcáj­nit xta­pu­hua̠ncán. 34 Na̠chu­na­li̠túm para hui­xinín xma̠nhuá ca̠ma̠­sa̠­cuani̠­yá̠tit tumi̠n hua̠nti̠ luu catzi̠­ni­yá̠tit pi̠ naca̠­la­ka­xo­ko­niyá̠n, ¿túcu chú ya̠ li̠tlá̠n tla­hua­pá̠tit? Pus na̠chuná xlacán tala̠­ma̠­sa̠­cuani̠y tumi̠n hua̠nti̠ luu lac­li̠xcáj­nit xta­pú­hua̠ncán porque laca­tancs catzi̠y pi̠ hui̠ntú nama̠x­qui̠cán aca­li̠stá̠n. 35 Pero hui­xinín caca̠­pa̠x­quí̠tit ma̠squi hua̠n­ti̠cu luu ca̠si̠­tzi̠­niyá̠n y luu tla̠n caca̠­ca­tzi̠­nítit, y la̠ta túcu cama̠­sa̠­cuaní̠tit pero ni̠ huá cala­ca­pa̠s­tac­nítit para túcu luu naca̠­li̠­xo­ko̠­nu­ni­ca­ná̠tit. Pus chuná hui­xinín tla̠n namaka­maklhti̠­na­ná̠tit min­tas­kahucán nac akapú̠n, y Quin­tla̠­ticán Dios naca̠­li̠­pu̠lh­ca̠yá̠n cumu la̠ xli̠­ca̠na xca­maná̠n. Porque Dios luu tla̠n ca̠ca­tzi̠niy cris­tianos hasta ma̠squi hua̠nti̠ ne̠cxni tapa̠x­cat­ca­tzi̠niy hua̠ntu̠ xlá ca̠ma̠x­qui̠y, y na̠chuná hua̠nti̠ luu lac­li̠xcáj­nit xta­pu­hua̠ncán. 36 Pus na̠chuná hui­xinín luu tla̠n caca̠­ca­tzi̠­nítit xli̠­hua̠k cris­tianos chuná cumu la̠ Min­tla̠­ticán Dios luu tla̠n ca̠ca­tzi̠niy cris­tianos.
Ni̠ caca̠áksanti a̠makapitzí̠n cristianos
(Mateo 7.1‑5)
37 ’Ne̠c­xnicú luu anka­lhi̠ná capu­tza­nítit xcuentajcán hua̠ntu̠ tla̠n nali̠­ya̠­hua­yá̠tit cha̠tum min­ta̠­cris­tiano la̠qui̠ aca­li̠stá̠n Dios na̠ ni̠chuná napu­tza­ni­ko̠yá̠n hua̠ntu̠ nali̠­ya̠­huayá̠n min­cuenta. Ni̠ anka­lhi̠ná caáksanti min­ta̠­cris­tiano para túcu ni̠tlá̠n tla­huama, la̠qui̠ Dios ni̠ hua̠k naaksa­ni­ko̠yá̠n xli̠­hua̠k hua̠ntu̠ huix tla­hua­ni̠ta ni̠tlá̠n. Cala̠­ma̠­tzan­ke̠­na­nítit la̠ta túcu ni̠tlá̠n la̠t­la­hua­ni­yá̠tit la̠qui̠ Dios na̠ naca̠­ma̠­tzan­ke̠­na­niyá̠n min­ta­la̠­ka­lhi̠ncán. 38 Para cha̠tum min­ta̠­cris­tianojcán huí tu̠ mac­la­cas­quima y para huix kalhi̠ya pus cama̠xqui, y chuná Dios na̠ naca̠­ma̠x­qui̠yá̠n hua̠ntu̠ hui­xinín mac­la­cas­quim­pá̠tit. Xlá amá̠n ca̠pu̠­ma̠x­qui̠yá̠n hua̠ntu̠ lanca mim­bol­sajcán, la̠n naca̠aka­tzap­sya̠­hua­niyá̠n y naca̠­chi­qui­ju̠­niyá̠n, porque chuná la̠ta túcu xli̠­lhu̠hua nama̠x­qui̠­yá̠tit min­ta̠­cris­tianojcán acxni̠ túcu mac­la­cas­quima, Dios na̠chuná naca̠­ma̠x­qui̠yá̠n hua̠ntu̠ ca̠lak­cha̠ná̠n.
39 Jesús ca̠li̠­xa­kat­li̠pá aktum tala­ca­pa̠s­tacni y chiné ca̠huá­nilh:
—¿Lácu hui­xinín lac­pu­hua­ná̠tit? ¿Pi̠ tla̠n cahuá cha̠tum laka­tzí̠n nape­ke­chi­palé̠n cha̠tum xta̠­la­ka­tzí̠n? ¿Lácu pi̠ ni̠ acxtum cahuá cati­ta­ta­mó­kosli para nataakchekxa anta­nícu ca̠li̠xcáj­nit? 40 Na̠chu­na­li̠túm cha̠tum hua̠nti̠ kalh­ta­hua­ka­majcú ni̠lay a̠tzinú li̠huacay kalhi̠y xli̠s­ka­lala ni̠ xachuná hua̠nti̠ xma̠­kalh­ta­hua­ke̠ná, ma̠squi luu xli̠­ca̠na acxni̠ xlá nakalh­ta­hua­kako̠y a̠huayu xta̠­chuná naka­lhi̠y xli̠s­ka­lala cumu la̠ xma̠­kalh­ta­hua­ke̠ná.
41 ’Pus na̠chuná chú, ¿lácu chú tla̠n liucxilh­niya a̠má actzu̠ pokxni hua̠ntu̠ laca­ta­nu̠ma nac xla­kas­tapu cha̠tum min­ta̠­cris­tiano y para huata huix ni̠para tzinú maklh­ca­tzi̠ya para nac mila­kas­tapu laca­ta­nu̠má̠n tzinú tlak lanca quihui? 42 Pus cumu ni̠para tzinú catzi̠ya para na̠ huí hua̠ntu̠ laca­ta­nu̠má̠n nac mila­kas­tapu, ¿lácu chú tla̠n li̠hua­niya cha̠tum min­ta̠­cris­tiano: “Caqui­ma̠xqui tala­cas­quín nac­la­ca­ma̠x­tuyá̠n tamá actzu̠ pokxni hua̠ntu̠ laca­ta­nu̠má̠n nac milakastapu”? ¡Pus huix luu aksa­ni̠ná chixcú! Huata xatlá̠n pu̠lh huix cala­ca­ma̠x­tú­canti hua̠ntu̠ laca­ta­nu̠má̠n nac mila­kas­tapu la̠qui̠ chuná luu li̠huana̠ naucxilha y chuná tla̠n nala­ca­ma̠x­tuya a̠má pokxni hua̠ntu̠ laca­ta­nu̠ma min­ta̠­cris­tiano.
Caj xtahuácat akatum quihui li̠talakapasa para tla̠n
(Mateo 7.17‑20; 12.33‑35)
43 ’Pus na̠chuna li̠túm caj cali̠­la­ca­pa̠s­táctit xta­hua­catcán aka­tunu quihui: ni̠para akatum quihui anán hua̠ntu̠ luu xli̠­ca̠na tla̠n y para chú natzucuy tahuacay xta­huácat hua̠ntu̠ ni̠ lacuán; y ni̠para akatum quihui hua̠ntu̠ ni̠ xatlá̠n chú natzucuy tahuacay hua̠ntu̠ luu xala­cuán xta­huácat. 44 Pus caj la̠ta aka­tunu quihui li̠ta­la­ka­pasko̠y xta­hua­catcán; porque ni̠para maktum tahuacay higo nac ca̠lh­tu­cuní̠n, ni̠para ca̠puxcán uvas nac ca̠kajní̠n. 45 Pus na̠chuná chú cris­tianos: hua̠nti̠ tla̠n xta­pu­huá̠n cha̠tum chixcú pus huá li̠chu­hui̠nán hua̠ntu̠ lacuán tachu­huí̠n porque hua̠k huá huí nac xnacú; pero hua̠nti̠ ni̠tlá̠n xta­pu­huá̠n huá xlá li̠chu­hui̠nán hua̠ntu̠ luu lac­li̠xcáj­nit xta­chu­huí̠n porque hua̠k huá tu̠ li̠xcáj­nit huí nac xnacú. Porque hua̠ntu̠ li̠xcáj­nit huí nac xnacú cha̠tum chixcú juerza nali̠­chu­hui̠nán nac xquilhni.
Jesús li̠chuhui̠nán ti̠pa̠tiy chiqui
(Mateo 7.24‑27)
46 ’¿Túcu chú li̠ma­cuán caj min­quilh­nicán ma̠rí qui­la̠­hua­ni­yá̠hu, “Huix Quimpu̠chiná”, cumu para ni̠para tzinú tla­hua­yá̠tit hua̠ntu̠ aquit cca̠­li̠­ma̠­pek­si̠yá̠n? 47 Chú nac­ca̠­hua­niyá̠n hua̠ntu̠ xta̠­chuná a̠má chixcú hua̠nti̠ quis­ta̠­laniy y tzaksay hua̠ntu̠ cuaniy: 48 pus luu xta̠­chuná qui̠­taxtuy cumu la̠ cha̠tum chixcú hua̠nti̠ tla­huay xchic, pu̠lh huáx­nalh pu̠lhmá̠n y li̠huana̠ li̠lak­xket­yá̠­hualh chí­huix xta­la­yá̠hu y acxni̠ stacli luu xali̠­pe̠cua kalh­tu̠­choko a̠má chiqui ni̠para tzinú lac­pa̠­lé̠nca, pus ni̠lay nala­ca­chi­quiy cumu hua̠k chí­huix xli̠­lak­xtek­ya̠­huani̠t xta­la­yá̠hu. 49 Pero na̠ tahui­la̠­nampá maka­pi­tzí̠n cris­tianos hua̠nti̠ na̠ takax­mata hua̠ntu̠ cuan pero cumu ni̠ talak­tzaksay, xlacán luu xta̠­chuná qui̠­taxtuy cumu la̠ a̠má chixcú hua̠nti̠ tlá­hualh xchic y ni̠para tlak pu̠lhmá̠n ma̠tí̠­ju̠lh xta­la­yá̠hu, pero acxni̠ milh luu xali̠­pe̠cua si̠n, stacli kalh­tu̠­choko a̠má chiqui talak­pon­ka­tá̠­yalh y niaj para huá tzinú tasí­yulh para antá xyá chiqui.