5
Jesús kalhi̠y lanca li̠tlihueke y luu lhu̠hua squi̠ti ca̠ma̠chipi̠y makapitzí̠n sakaju̠nuní̠n
(Mateo 4.18‑22; Marcos 1.16‑20)
Maktum quilh­ta­macú Jesús antá xla­ya̠chá xak­chu­hui̠­nama nac xquilhtú̠n pupunú hua­nicán Gene­saret, caj li̠puntzú tachilh lhu̠hua cris­tianos xlacán hasta tzú­culh talak­xqui­ti­ya̠­huay porque xta­kax­mat­putún xta­chu­huí̠n Dios. Jesús úcxilhli nac xquilhtú̠n pupunú pi̠ antá xta­hui­lá̠­nalh aktiy barco pero xpu̠­chi­nacán ni̠ti̠ xta­ta­ju̠­má̠­nalh, pus xlacán xta­la­ka­che­ke̠­má̠­nalh xtza̠lhcán. Antá xlá táju̠lh nac aktum barco, xpu̠­chiná a̠má barco xuanicán Simón y huá­nilh xla­cata cama̠­la­ka­ma­kát­li̠lh tzinú nac xquilhtú̠n. Y antá culucs táhui y tzú­culh ca̠ma̠­kalh­chu­hui̠ni̠y cris­tianos. Acxni̠ ca̠ma̠­kalh­chu­hui̠­ni̠­ko̠lh chiné huá­nilh Simón:
—Chú anta­nícu tlak xapu̠lhmá̠n huí chú­chut cali̠pi mibarco la̠qui̠ nama­ju̠­yá̠tit min­tza̠lhcán y nachi­pa­yá̠tit squi̠ti.
Simón chiné kálh­ti̠lh:
—Ma̠kalh­ta­hua­ke̠ná, tan­tas­ca­catá csa­ka­ju̠­nu­ma̠­náhu y ni̠tu̠cu a̠ cchi­pa­yá̠hu; pero cumu huix qui­la̠­hua­ni­ma̠­náhu pus nac­li̠­tzak­sa­yá̠hu nac­ma­ju̠­pa­ra­yá̠hu quin­tza̠lhcán.
Acxni̠ tamá­ju̠lh tza̠lh, lhu̠hua squi̠ti tahua­cachá y a̠tzinú xuani̠t aya xta­la­cax­ti̠t­putún xtza̠lhcán caj la̠ta xli̠­tzinca squi̠ti. Xlacán tzú­culh tama­ca­huaniy xa̠maka­pi­tzí̠n xta̠s­qui̠­ti̠­na­ni̠ncán hua̠nti̠ xta­ta­ju̠­má̠­nalh nac aktum­li̠tum barco la̠qui̠ namincán ca̠mak­ta̠­yacán. Xlacán la̠li̠­huán talí̠­milh xbar­cucán y tali̠­ma̠­tzá­malh squi̠ti pa̠tiy barco, pero aya xta­lak­tzan­ka̠­putún nac chú­chut caj la̠ta xli̠­tzin­cacán. Acxni̠ Simón Pedro úcxilhli hua̠ntu̠ xtla­huani̠t laka­ta­tzo­kós­talh Jesús y chiné huá­nilh:
—Quim­pu̠­chiná, luu cat­lahua li̠tlá̠n capit porque aquit luu xli̠­ca̠na mak­la̠­ka­lhi̠ná chixcú.
Huá chuná li̠huán porque xlá xpe̠­cuaxni̠ni̠t na̠chuná xa̠maka­pi­tzí̠n xcom­pa­ñeros xta­pe̠­cuani̠t caj xpa̠­la­cata cumu ca̠li̠­ma̠­la­ca­huá̠­ni̠lh aktum lanca li̠cá̠cni̠t ta­scújut. 10 Na̠chuná xta­pe̠­cuamá̠­nalh maka­pi­tzí̠n li̠tum xta̠s­qui̠­ti̠­naní̠n Simón Pedro hua̠nti̠ xca̠­hua­nicán San­tiago y Juan xca­maná̠n Zebedeo, pero Jesús chiné hua­nipá:
—Ni̠ cape̠­cuántit porque chuná cumu hui­xinín saka­ju̠­nu­ná̠tit xla­cata nachi­pa­yá̠tit squi̠ti, la̠nchú aquit nac­ca̠­ma̠­si­yu­niyá̠n lácu naca̠­pu­tza­yá̠tit a̠ma̠ko̠lh cris­tianos hua̠nti̠ taaktzan­ka̠­ta­ma̠ni̠t.
11 Ama­ko̠lh saka­ju̠­nuní̠n acxni̠ talí̠­chilh xbar­cucán nac xquilhtú̠n pupunú pu̠tum la̠ta túcu xta­ka­lhi̠y hua̠k taak­xtek­huí­li̠lh y ta­sta̠­lá­nilh Jesús.
Jesús ma̠pacsay cha̠tum chixcú hua̠nti̠ xkalhi̠y lepraj tzitzi
(Mateo 8.1‑4; Marcos 1.40‑45)
12 Maktum quilh­ta­macú acxni̠ Jesús xcha̠ni̠t nac aktum ca̠chi­quí̠n caj li̠puntzú chilh cha̠tum chixcú xlá xta­ja­tatlay y xka­lhi̠y aktum li̠pe̠­cuánit tzitzi hua­nicán lepra. Acxni̠ a̠má chixcú úcxilhli Jesús xlá lak­ta­la­ca­tzú­hui̠lh y laka­ta­tzo­kós­talh hasta nac ca̠ti­yatni, y chiné li̠ma̠aka­tzán­ke̠lh:
—Quim­pu̠­chiná, para huix chuná laca­squina pus caqui­ma̠­pac­sani eé li̠xcáj­nit quin­tzitzi.
13 Jesús li̠chí­palh xmacán nac xmacni a̠má chixcú y chiné huá­nilh:
—Chuná cla­cas­quín, la̠n­chuj tuncán capacsti.
Acxni̠ chuná huan­ko̠lh Jesús, a̠má chixcú tuncán pác­snilh xtzitzi. 14 Aca­li̠stá̠n Jesús ma̠aka­pék­si̠lh a̠má chixcú la̠qui̠ ni̠ti̠cu nahuaniy lácu pacsli, pero chiné huá­nilh hua̠ntu̠ xlá xli̠t­lá­huat:
—Caj xma̠nhuá tu̠ cuaniyá̠n, la̠li̠­huán calak­pimpi cha̠tum cura la̠qui̠ xlá naca­tzi̠y pi̠ niaj tu̠ kalhi̠yá̠n min­ta­játat, xa̠huachí cama̠xqui mili­mosna cumu la̠ tili̠­ma̠­pek­sí̠­nalh Moisés nata­ma̠sta̠y hua̠nti̠ nata­pacsa ti̠ xka­lhi̠ko̠y tamá tajátat, y la̠qui̠ chuná pu̠tum naca­tzi̠cán pi̠ xli̠­ca̠na aya pac­sni̠ta.
15 Pero xli̠­ca̠­lanca nac a̠má pu̠la­tama̠n xtaakpun­tu­mi̠ma la̠ta xli̠­chu­hui̠­nancán xta­scújut Jesús, y luu lhu̠hua cris­tianos xta­lakmín la̠qui̠ nata­kax­matniy xta­chu­huí̠n y la̠qui̠ naca̠­ma̠t­la̠nti̠y hua̠nti̠ xca̠­ka­lhi̠y tajátat. 16 Pero Jesús anka­lhí̠n xca̠­ta­tam­pu̠x­tuniy y antá xan anta­nícu ni̠ti̠ lama cris­tianos la̠qui̠ chuná xlá tla̠n nakalh­ta­hua­kaniy Dios.
Jesús ma̠tla̠nti̠y cha̠tum chixcú hua̠nti̠ xlu̠ntu̠huanani̠t
(Mateo 9.1‑8; Marcos 2.1‑12)
17 Maktum quilh­ta­macú Jesús xca̠­ma̠­kalh­chu­hui̠­ni̠ma cris­tianos y na̠ antá xta­hui­la̠na maka­pi­tzí̠n fariseos chu xma̠­kalh­ta­hua­ke̠­nacán judíos, u̠ma̠ko̠lh lac­chix­cu­huí̠n xta­mi­ni̠­tanchá nac lactzu̠ ca̠chi­quí̠n hua̠ntu̠ xca̠­ma̠­peksi̠y Gali­lea chu Judea y hasta maka­pi­tzí̠n xta­mini̠t xalac Jeru­salén. Y caj la̠ta xca̠­ma̠t­la̠nti̠y ta̠tat­laní̠n Jesús pus antá xli̠­ta­siyuy xli̠­hua̠k xli̠­maka­tli­hueke Dios. 18 Y na̠ acxni­tiyá tachilh maka­pi­tzí̠n lac­chix­cu­huí̠n xlacán xta­pu̠­le̠­má̠­nalh pu̠chexni cha̠tum chixcú porque xli̠­lanca xlu̠n­tu̠­hua­nani̠t y ni̠lay xtla̠­huán. Xlacán luu xta­ta­mac­nu̠­putún nac chiqui la̠qui̠ nata­li̠­chá̠n anta­nícu xuilachá Jesús. 19 Pero xlacán ni̠lay tatá­nu̠lh porque luu lhu̠hua xtza­macán nac má̠lacchi, huata tu̠ tat­lá­hualh la̠li̠­huán tata­huá­calh nac xak­stí̠n chiqui, tama̠­ta­ké̠­nu̠lh pek­stiy teja y antá talac­má̠c­ti̠lh xpu̠­chexni a̠má ta̠tatlá ma̠squi lhu̠hua xtza­macán, y luu antá xma̠­la­ka­tancs anta­nícu xuí Jesús. 20 Acxni̠ Jesús ca̠úcxilhli pi̠ luu xli̠­ca̠na xta­li̠­pa̠­huán pi̠ xlá tla̠n nama̠t­la̠nti̠y, chiné huá­nilh a̠má ta̠tatlá:
—¡Amigo, la̠ta xli̠­hua̠k min­ta­la̠­ka­lhí̠n cma̠­tzan­ke̠­na­niyá̠n!
21 Pero a̠ma̠ko̠lh xma̠­kalh­ta­hua­ke̠­nacán judíos xa̠hua fariseos chiné tzú­culh talac­pu­huán: “¿Túcu xkásat tamá chixcú? Pus caj xta­chu­huí̠n li̠la­ca­ta̠­qui̠ma Dios, porque ni̠para cha̠tum cris­tiano anán hua̠nti̠ tla̠n nama̠­tzan­ke̠­na­ni̠nán tala̠­ka­lhí̠n, porque xma̠nhuá Dios tla̠n nama̠­tzan­ke̠­na­ni̠nán.”
22 Pero Jesús hua̠k xca­tzi̠y la̠ta túcu xlacán xta­lac­pu­hua­má̠­nalh, y chiné ca̠huá­nilh:
—¿Túcu xpa̠­la­cata chuná la̠n­tamá hui­xinín li̠lac­pu­hua­ná̠tit? 23 Qui­la̠­hua­níhu, ¿túcu a̠tzinú ni̠para tuhua ma̠kan­tax­ti̠cán, pi̠ acxni̠ nahua­niya cha̠tum ta̠tatlá: “Min­ta­la̠­ka­lhí̠n hua̠k cma̠tzanke̠naniyá̠n”, osuchí para nahua­niya: “La̠li̠­huán cata̠qui, y catlá̠huanti”? 24 Pus la̠nchú hui­xinín naca­tzi̠­yá̠tit pi̠ aquit Xata­lac­sacni Chixcú y qui­ma̠x­qui̠­cani̠t li̠ma̠­peksí̠n chu li̠maka­tli­hueke la̠qui̠ caj quin­ta­chu­huí̠n tla̠n nac­li̠­ma̠­tzan­ke̠­na­ni̠nán tala̠­ka­lhí̠n uú nac ca̠quilh­ta­macú.
Pus xlá xakát­li̠lh a̠má chixcú hua̠nti̠ ni̠lay xtla̠­huán y chiné huá­nilh:
—Huix cuanimá̠n, la̠li̠­huán cata̠qui, casacti mim­pu̠­chexni y capittá nac mín­chic.
25 Amá chixcú laca­pálaj tá̠qui̠lh, sacli xpu̠­chexni hua̠ntu̠ xlá xlacma, y alh nac xchic xpa̠x­cat­ca­tzi̠­ni­ti̠­lhama Dios caj xpa̠­la­cata cumu xma̠t­la̠n­ti̠ni̠t, li̠pu̠tum hua̠nti̠ antá xta­yá̠­nalh hua̠k taúcxilhli.
26 Cacs tala­ca­huan­ko̠lh y na̠ tzú­culh tapa̠x­cat­ca­tzi̠niy Dios, y cumu luu la̠n xta­pe̠­cuani̠t chiné tzú­culh tala̠­huaniy:
—Xli̠­ca̠na la̠nchú ca̠ucxilh­ni̠­táhu lac­lanca li̠cá̠cni̠t xta­scújut Dios.
Jesús huaniy Leví casta̠lánilh
(Mateo 9.9‑13; Marcos 2.13‑17)
27 Aca­li̠stá̠n Jesús táx­tulh nac a̠má chiqui, y la̠ta xtla̠­huama nac tiji xlá ma̠nók­lhulh cha̠tum chixcú hua̠nti̠ xca̠­ma̠­ta̠ji̠y cris­tianos la̠qui̠ nata­la­ka­xo­ko̠­nuniy gobier­no xalac Roma. Amá chixcú xuanicán Leví, antá xlá culucs xuí nac aktum chiqui anta­nícu luu xla­ka­xo­ko̠­nuncán. Jesús chiné huá­nilh:
—Huix na̠ caquis­ta̠­lani.
28 Amá Leví la̠li̠­huán suacaj tá̠yalh, pu̠tum la̠ta hua̠ntu̠ xlá xla­káhui akxte­kuili̠­ko̠lh y sta̠­lá­nilh Jesús.
29 Aca­li̠stá̠n Leví tlá­hualh nac xchic aktum pu̠pa̠xcua la̠qui̠ chuná nali̠­maka­pa̠­xu­huay Jesús, pero na̠chuná lhu̠hua xcom­pa­ñeros támilh hua̠nti̠ na̠ xta­ma̠­ta̠ji̠y cris­tianos nata­la­ka­xo­ko̠nún, y lhu̠hua maka­pi­tzí̠n cris­tianos hua̠nti̠ judíos xta­lac­pu­huán pi̠ hua̠k xta­lak­tzan­ka̠­ni̠ttá y ni̠tu̠cu xca̠­liucxilhcán, xlacán na̠ antá pu̠tum tamak­tahui nac mesa. 30 Pero a̠ma̠ko̠lh fariseos xa̠hua xma̠­kalh­ta­hua­ke̠­nacán judíos acxni̠ taúcxilhli pu̠tum hua̠nti̠ xlá xca̠­ta̠­hua̠­yama Jesús xlacán tzú­culh taaksán y chiné tahuá­nilh xta­ma̠­kalh­ta­huaké̠n Jesús:
—¿Túcu xpa̠­la­cata hui­xinín ca̠li̠­ta̠­ta­lak­xtu­pi̠­yá̠tit y lac­xtum ca̠ta̠­hua̠­ya­ná̠tit tama̠­ko̠lh xma̠­ta̠­ji̠­naní̠n im­pues­tos xa̠hua tama̠­ko̠lh maka­pi­tzí̠n lac­lanca mak­la̠­ka­lhi̠­naní̠n lac­chix­cu­huí̠n?
31 Pero cumu Jesús káx­matli hua̠ntu̠ xlacán xta­qui­lhuamá̠­nalh xlá chiné ca̠kálh­ti̠lh:
—Ni̠tu̠ tamac­la­cas­qui­má̠­nalh doctor hua̠nti̠ tla̠n tala­má̠­nalh hua̠nti̠ ni̠tu̠ kalhi̠y tajátat, pus huata huá tamac­la­cas­quín doctor hua̠nti̠ tata̠­tatlay. 32 Pus aquit ni̠ cmini̠t ca̠huaniy nata­lak­pali̠y xta­la­ca­pa̠s­tac­nicán hua̠nti̠ talac­pu­huán lacuán cris­tianos, pus huata huá cmini̠t ca̠ta­saniy hua̠nti̠ luu mak­la̠­ka­lhi̠­naní̠n la̠qui̠ aquit nac­ca̠­lak­ma̠xtuy.
Kalhasquincán Jesús lácu luu li̠lakachixcuhui̠cán Dios acxni̠ kalhxteknincán
(Mateo 9.14‑17; Marcos 2.18‑22)
33 Xlacán chiné tahua­nipá:
—¿Túcu xla­cata hua̠nti̠ xta­ma̠­kalh­ta­huaké̠n Juan Bau­tista xa̠hua xta­ma̠­kalh­ta­hua­ke̠ncán fariseos anka­lhí̠n takalh­xteknín y lhu̠hua tat­la­huay xora­ción li̠huaná̠ nata­la­ka­chix­cu­hui̠y Dios, pero chi̠nchú hua̠nti̠ huix min­ta­ma̠­kalh­ta­huaké̠n anka­lhi̠ná tahua̠­ya­má̠­nalh y ni̠ takalh­xteknín la̠qui̠ nata­la­ka­chix­cu­hui̠y Dios?
34 Jesús chiné ca̠kálh­ti̠lh:
—¿Lac­pu­hua­ná̠tit hui­xinín pi̠ tla̠n nata­kalh­xteknín osuchí ni̠ nata­hua̠yán hua̠nti̠ ca̠pu­tza­cani̠t nac aktum pu̠ta­maka­xtokni, para antá ca̠ta̠­láhui a̠má kahuasa hua̠nti̠ tamaka­xtokma? 35 Pero ámaj lak­chá̠n quilh­ta­macú acxni̠ nas­puta pu̠pa̠xcua y a̠má kahuasa nama̠­ta­pa̠­nu̠cán cumu la̠ aquit ámaj quiok­spulay y acxni̠ xlacán nata­kalh­xteknín ma̠squi ni̠ti̠ caca̠­li̠­ma̠­pék­si̠lh.
36 Na̠chu­na­li̠túm ca̠li̠­xa­kat­li̠pá u̠má takalh­chu­huí̠n la̠qui̠ naca̠­li̠­ma̠­la­ca­pu̠­tun­cu­hui̠niy hua̠ntu̠ xlá xca̠­hua­ni­putún, y chiné ca̠huá­nilh:
—Ni̠para cha̠tum cris­tiano lama hua̠nti̠ xti̠ta mactum xasa̠sti lháka̠t la̠qui̠ nali̠­lak­tzapay mactum xala­kuán ves­tido, porque para chuná nat­la­huay caj nama̠­lak­tzanke̠y xala­kuán ves­tido, xa̠huachí a̠má xasa̠sti lháka̠t naactzu̠­huanán y luu ni̠tlá̠n cati­ta­sí­yulh hua̠ntu̠ nalak­tza­pacán. 37 Na̠chu­na­li̠túm ni̠ti̠ pu̠maju̠y xas­kata pulque nac xala­kuán xmak­xu̠hua bor­rego, porque a̠má pulque natzucuy catlán y nama̠­pankay a̠má xala­kuán xu̠hua, pus caj nalak­tzanka̠y xu̠hua y na̠chuná pulque. 38 Pus huata xatlá̠n maju̠cán xas­kata pulque nac xasa̠sti xmak­xu̠hua bor­rego y chuná lac­xtum nata­ta̠­yaniy. 39 Y na̠chuna li̠túm hua̠nti̠ li̠s­ma­ni̠ni̠t anka­lhi̠ná huay xacatla pulque pus aca­li̠stá̠n niaj hua­putún xas­kata pulque, y chiné huan: “Luu a̠tzinú tla̠n xacatla pulque.”