4
Akskahuiní ta̠la̠tzaksay Jesús
(Mateo 4.1‑11; Marcos 1.12‑13)
Acxni̠ Jesús taakmu­nu­ko̠lh kálhi̠lh xli̠t­li­hueke Espíri­tu Santo y táca̠xli nac xquilhtú̠n kalh­tu̠­choko hua̠ntu̠ xuanicán Jordán y antá alh nac desierto anta­nícu ni̠ti̠ lama cris­tianos, porque chuná xma̠­lac­pu­hua̠­ni̠ma Espíri­tu Santo. Antá xla­ma̠chá ti̠puxam quilh­ta­macú sacstu y ni̠tu̠cu huá̠­yalh, pero acxni̠ tzú­culh tzincsa. Minchá akska­huiní y tzú­culh ta̠la̠­tzaksay y chiné huá­nilh:
—Cumu para xli̠­ca̠na huix Xka­huasa Dios, pus chú la̠nchú catiya eé chí­huix y cali̠­ma̠­pek­sí̠­nanti xla­cata cax­ti­lá̠n­chahu cahuá.
Jesús chiné kálh­ti̠lh:
—Nac xta­chu­huí̠n Dios hua̠ntu̠ tatzok­ta­hui­lani̠t nac li̠kalh­ta­huaka chiné huan: “Ni̠ luu caj xma̠n xtahuá cati­li̠­la­tá­ma̠lh cha̠tum chixcú, pus na̠ luu xla­ca­squinca nali̠­la­tama̠y a̠má xta­chu­huí̠n Dios hua̠ntu̠ xlá li̠ma̠­peksi̠y.”
Aca­li̠stá̠n a̠má akska­huiní tá̠alh nac aktum lanca ke̠stí̠n y antá caj puntzú ma̠ucxilh­ni̠­ko̠lh xli̠­hua̠k lac­lanca pu̠ma̠­peksí̠n hua̠ntu̠ tahui­lá̠­nalh nac ca̠ti­yatni. Y antá a̠má akska­huiní chiné huá­nilh Jesús:
—Xli̠­hua̠k u̠má lac­lanca pu̠ma̠­peksí̠n hua̠ntu̠ la̠nchú ucxílhpa̠t aquit qui­ma̠x­qui̠­cani̠t, y na̠chuná cka­lhi̠y li̠ma̠­peksí̠n y tla̠n nac­ma­ca­ma̠x­qui̠y hua̠nti̠ aquit chuná nac­lac­pu­huaniy. Pus para huix xqui­la­ka­ta­quilh­pu̠ta y xqui­la­ka­chix­cuhui cumu la̠ mim­pu̠­chiná hua̠k milá nahuanko̠y.
Pero Jesús chiné kálh­ti̠lh:
—Huix akska­huiní luu xli̠­ca̠na cat­lahua li̠tlá̠n caquin­ta­ke̠­nu̠ni, porque nac xta­chu­huí̠n Dios hua̠ntu̠ tatzokni̠t nac li̠kalh­ta­huaka chiné huán: “Xma̠nhuá Mim­pu̠­china Dios cala­ka­chix­cuhui y caka­lha­káx­patti hua̠ntu̠ li̠ma̠­pek­si̠má̠n.”
Y aca­li̠s­ta̠n­li̠túm a̠má akska­huiní tá̠alh Jesús nac xaca̠­chi­quí̠n Jeru­salén y antá ta̠ta­huá­calh nac xak­stí̠n xatorre lanca pu̠si­culan y chiné huá­nilh:
—Pus para luu xli̠­ca̠na huix Xka­huasa Dios la̠nchú uú lhken capit hasta nac ca̠ti­yátni, 10 porque nac xta­chu­huí̠n Dios hua̠ntu̠ tatzok­ta­hui­lani̠t nac li̠kalh­ta­huaka chiné huan:
Dios naca̠­ma̠­peksi̠y xán­geles la̠qui̠ nacuentaj­tat­la­huayá̠n.
11 Xlacán li̠huana̠ nata­li̠­chi­pa­pa̠x­toká̠n xmacancán
la̠qui̠ min­tantú̠n ni̠para aktum chí­huix nali̠­ta­ka̠­hui̠y.
12 Jesús tuncán kálh­ti̠lh:
—Pero na̠ luu mili̠­cá­tzi̠t pi̠ hua̠ntu̠ tatzok­ta­hui­lani̠t xta­chu­huí̠n Dios na̠ chiné huan: “Ne̠cxni caj chu­natá cali̠­kalh­ka­má̠­nanti Mim­pu̠­chiná Dios la̠qui̠ nat­la­huay hua̠ntu̠ huix laca­squina cat­lá­hualh min­ta­pa̠­xu­huá̠n hua̠ntu̠ ni̠para tzinú mini̠­niyá̠n.”
13 Pus cumu a̠má akska­huiní niaj cátzi̠lh túcu luu nati­li̠t­la­huaniy tatzaksá̠n Jesús pus huata mejor caj tatam­pú̠x­tulh y luu maka̠s quilh­ta­macú laca­tzá̠­lalh y niaj tzák­salh xla­cata nama̠t­la­hui̠y tala̠­ka­lhí̠n.
Jesús ma̠tzuqui̠y xtascújut nac Gali­lea
(Mateo 4.12‑17; Marcos 1.14‑15)
14 Acxni̠ Jesús qui̠­tás­pitli nac desierto alh nac Gali­lea, pero luu xli̠­ca̠na xka­lhi̠y xli̠t­li­hueke Espíri­tu Santo y cani̠huá lacaxtum nac xli̠­ca̠­lanca a̠má pu̠la­tama̠n xli̠­chu­hui̠­nancán xta­scújut hua̠ntu̠ xlá xca̠t­la­huay. 15 La̠ta nícu xlá xcha̠n xta­nu̠­ya̠chá nac xpu̠­si­cu­lancán judíos y antá xtzucuy ca̠ma̠­kalh­chu­hui̠ni̠y cris­tianos, y xli̠­pu̠tum hua̠nti̠ xta­kax­matniy luu xta­li̠­pa̠­xu­huay hua̠ntu̠ xuan.
Jesús an nac xaca̠chiquí̠n Naza­ret
(Mateo 13.53‑58; Marcos 6.1‑6)
16 Ni̠ li̠maka̠s quilh­ta­macú Jesús alh paxia̠lhnán nac Naza­ret huá a̠má xca̠­chi­quí̠n anta­nícu xlá cstac­ni̠­tanchá. Y a̠má quilh­ta­macú luu sábado acxni̠ ni̠ti̠cu cscuja judíos, xlá tánu̠lh nac xpu­si­cu­lancán cumu xlá luu chuná xli̠s­ma­ni̠ni̠t xtla­huay. Caj li̠puntzú tá̠yalh la̠qui̠ nali̠­kalh­ta­huakay xta­chu­huí̠n Dios hua̠ntu̠ tatzokni̠t nac li̠kalh­ta­huaka. 17 Pus ma̠x­quí̠­calh mactum libro hua̠ntu̠ xtzokni̠t pro­feta Isaías, y acxni̠ ma̠la­ka­pí­tzilh luu antá ma̠nók­lhulh anta­nícu chiné tatzokni̠t:
18 Xes­pí­ritu Dios huí nac qui­la­táma̠t,
xlá qui­lac­sacni̠t la̠qui̠ nac­ca̠­li̠­xa­katli̠y
hua̠nti̠ lak­li̠­ma̠x­kení̠n a̠má li̠pa̠­xúhu xasa̠sti xta­ma̠­ca­tzi̠ní̠n;
na̠ luu huá qui­li̠­ma­ca­mini̠t la̠qui̠ nac­ca̠­huaniy pi̠ huí xlak­tax­tutcán hua̠nti̠ cumu la̠ tachí̠n tala­má̠­nalh caj xpa̠­la­cata xta­la̠­ka­lhi̠ncán,
y na̠chuna li̠túm la̠qui̠ nac­ca̠­ma̠­la­ca­hua̠ni̠y hua̠nti̠ laka­tzí̠n tala­má̠­nalh,
y la̠qui̠ tla̠n nac­ca̠­ma̠­lak­taxti̠y hua̠nti̠ tapa̠­ti̠­na­má̠­nalh.
19 Aquit luu qui­ma­ca­mini̠t la̠qui̠ nac­ca̠­maka­pa̠­xu­huay cris­tianos porque nac­ca̠­huaniy lácu Dios xli̠­ca̠na ca̠la­ka­lhamán.
20 Acxni̠ li̠kalh­ta­hua­ka­ko̠lh a̠má tachu­huí̠n ma̠la­ka­chú­hualh libro y maca­má̠x­qui̠lh a̠má chixcú hua̠nti̠ antá xmak­ta̠­ya­ni̠nán nac pu̠si­culan y culucs táhui. Pero cumu xli̠­lhu̠hua cris­tianos hua̠nti̠ antá xta­hui­lá̠­nalh luu cacs xta­lak­la­ca̠ni̠t, 21 xlá tzú­culh ca̠ma̠­kalh­chu­hui̠ni̠y y chiné tzú­culh ca̠huaniy:
—La̠nchú luu nac mila­ca­ti̠ncán kan­tax­tuni̠t eé xta­chu­huí̠n Dios hua̠ntu̠ aquit cca̠­li̠­kalh­ta­hua­ka­ni­ni̠tán.
22 La̠ta xli̠­pu̠tum cris­tianos hua̠nti̠ xta­kax­mat­ni­má̠­nalh xta­chu­huí̠n luu xli̠­ca̠na xta­la­kati̠y hua̠ntu̠ xlá xuan, y cacs xta­li̠­la­ca­huán porque a̠má xta­chu­huí̠n hua̠ntu̠ xlá xuan luu xli̠­ca̠na tla̠n. Pero maka­pi­tzí̠n luu caj xta­liaklhu̠­hua̠tnán y chiné xta­la̠­huaniy:
—¿Lácu la̠ eé? ¿Lácu pi̠ ni̠ huá tamá xka­huasa José?
23 Jesús chiné ca̠huá­nilh a̠ma̠ko̠lh lac­chix­cu­huí̠n:
—Aquit cca­tzi̠y pi̠ cha̠­ca­tzi̠ya hui­xinín naqui­la̠­hua­ni­yá̠hu a̠má tachu­huí̠n hua̠ntu̠ chiné huan: “Huix hua̠nti̠ tla̠n cuchi̠­nana pus na̠ cacu­chí̠­canti me̠cstu.” Y na̠chuna li̠túm naqui­la̠­hua­ni­pa­ra­yá̠hu: “Pus para xli̠­ca̠na ca̠t­la­hua­ni̠ta lac­lanca ta­scújut nac Caper­naum, pus chú na̠chuná cat­lahua uú nac min­ca̠­chi­quí̠n.”
24 Xlá chu­nacú xchu­hui̠­nama y chiné ca̠huá­nilh:
—Luu xli̠­ca̠na cca̠­hua­niyá̠n pi̠ ni̠para cha̠tum pro­feta hua̠nti̠ li̠chu­hui̠­nama xta­chu­huí̠n Dios luu xli̠­ca̠na li̠pa̠­huancán nac xca̠­chi­quí̠n a̠má xta­chu­huí̠n hua̠ntu̠ xlá qui­lhuama. 25 Xa̠huachí luu caj cala­ca­pa̠s­táctit pi̠ na̠chuná akspú­lalh xamaká̠n pro­feta Elías acxni̠ uú nac quim­pu̠­la­ta­ma̠ncán Israel luu aktutu ca̠ta a̠íta̠t ni̠para tzinú milh si̠n y luu la̠n lalh tatzín­c­stat nac xli̠­ca̠­lanca eé pu̠la­tama̠n, y antá xta­la­má̠­nalh lhu̠hua lac­chaján hua̠nti̠ xca̠­ni̠­makani̠t xta̠­ko̠­lucán, xlacán luu li̠pe̠cua xta­pa̠­ti̠­má̠­nalh porque ni̠ xta­ka­lhi̠y hua̠ntu̠ nata­huay, 26 pero Dios ni̠tu̠ li̠ma̠­pék­si̠lh Elías xla­cata naán ca̠mak­ta̠yay a̠ma̠ko̠lh lac­chaján, pus huata Dios lak­ma­cá­cha̠lh Elías cha̠tum pusca̠t pu̠ni̠ná hua̠nti̠ xuilachá nac Sarepta lacatzú nac a̠má mákat ca̠chi­quí̠n hua̠ntu̠ hua­nicán Sidón. 27 Na̠chu­na­li̠túm cala­ca­pa̠s­táctit acxni̠ xlama pro­feta Eliseo, anta­li̠túm nac Israel xta­la­má̠­nalh lhu̠hua cris­tianos hua̠nti̠ xca̠­ka­lhi̠y a̠má luu li̠xcáj­nit tzitzi hua­nicán lepra, pero a̠má Eliseo ni̠para cha̠tum ca̠ma̠­pác­salh a̠ma̠ko̠lh ta̠tat­laní̠n, pus huata xlá ma̠pác­salh cha̠tum chixcú xuanicán Naamán luu xala mákat ca̠chi­quí̠n hua̠ntu̠ hua­nicán Siria.
28 Acxni̠ chuná takax­mat­ko̠lh a̠má tachu­huí̠n hua̠ntu̠ xlá xquilh­uama, a̠ma̠ko̠lh cris­tianos hua̠nti̠ xta­ta­nu̠­má̠­nalh nac xpu̠­si­cu­lancán judíos luu li̠pe̠cua tzú­culh tasi̠­tzi̠y. 29 Huákaj tatá̠­yalh y tachí­palh Jesús, tále̠lh nac xqui­lhapá̠n ca̠chi­quí̠n la̠qui̠ antá nata­ma̠­kosuy nac talhpá̠n y la̠qui̠ chuná tla̠n nata­makni̠y. 30 Pero Jesús ca̠mak­táx­tulh, xlá ca̠lak­sti̠­pa̠­tá­nu̠lh xli̠­lhu̠hua cris­tianos, antá ca̠ak­xtek­yá̠­hualh y alh.
Jesús ma̠pacsay cha̠tum chixcú hua̠nti̠ xkalhi̠y xespíritu akskahuiní
(Marcos 1.21‑28)
31 Aca­li̠stá̠n Jesús cha̠lh nac aktum ca̠chi­quí̠n hua­nicán Caper­naum, eé ca̠chi­quí̠n huá xta­pek­si̠niy a̠má pu̠la­tama̠n hua­nicán Gali­lea. Maktum quilh­ta­macú sábado acxni̠ hua̠k judíos tajaxa xlá alh ca̠ma̠­kalh­chu­hui̠ni̠y nac xpu̠­si­cu­lancán. 32 Y pu̠tum xli̠­lhu̠hua cris­tianos hua̠nti̠ xta­kax­mat­ni­má̠­nalh luu cacs xta­li̠­la­ca­huán porque la̠ta túcu xlá xca̠­li̠­ma̠­kalh­chu­hui̠­ni̠ma chuná xca̠­huaniy cumu la̠ hua̠nti̠ xli̠­ca̠na kalhi̠y li̠ma̠­peksí̠n.
33 Anta­nícu pu̠tum xta­ta­mak­stokni̠t cris­tianos hua̠nti̠ xta­kax­mat­ni­má̠­nalh xta­chu­huí̠n Jesús na̠ antá xuí cha̠tum chixcú hua̠nti̠ xak­chi­pa­nini̠t xta­la­ca­pa̠s­tacni akska­huiní. Xlá chiné qui­lhá­nilh:
34 —Jesús xalac Naza­ret, ¿túcu xla­cata qui­la̠­li̠­pek­ta­nu̠­yá̠hu anta­nícu aquinín cla­ma̠­náhu? ¿Huix caj tani̠ta qui­la̠­ma̠s­pu­tu­yá̠hu? Cat­lahua li̠tlá̠n caqui­la̠­mak­xtekui y ni̠tu̠ caqui­la̠t­la­hua­níhu, porque aquit cla­ka­pasá̠n, xa̠huachí aquit cca­tzi̠y pi̠ huix hua̠nti̠ Dios lac­sacni̠t la̠qui̠ nas­cuj­na­niya.
35 Jesús kálh­ti̠lh a̠má xes­pí­ritu akska­huiní y chiné huá­nilh:
—¡Cacs caquí­lhuanti, xa̠huachí camák­xtekti tamá chixcú!
Amá akska­huiní ma̠s­nók­ni̠lh u̠n a̠má chixcú y li̠ca̠­tá­lalh nac ca̠ti­yatni y la̠ta pu̠tum xtaucxilh­má̠­nalh mac­táx­tulh a̠má chixcú pero ni̠para tzinú xma̠­ta­ka̠­hui̠ni̠t. 36 Xli̠­pu̠tum cris­tianos tapé̠­cualh y chiné xta­la̠­huaniy:
—¿Túcuya̠ li̠t­li­hueke cahuá kalhi̠y xta­chu­huí̠n? Pus tamá chixcú ca̠ma̠­peksi̠y xes­pi­ri­tucán akska­huiní y cumu xlá kalhi̠y li̠t­li­hueke xlacán tataxtuy.
37 La̠ta túcuya̠ ta­scújut xtla­huay Jesús cani̠huá xli̠­chu­hui̠­nancán xli̠­ca̠­lanca nac a̠má pu̠la­tama̠n.
Jesús ma̠tla̠nti̠y xpu̠tiya̠tzí Simón Pedro
(Mateo 8.14‑15; Marcos 1.29‑31)
38 Acxni̠ Jesús qui̠­táx­tulh nac xpu̠­si­cu­lancán judíos alh nac xchic Simón. Pero xpu̠­ti­ya̠tzí Simón Pedro xta̠­tatlay luu palha lhcúya̠t xuani̠t, y tahuá­nilh Jesús xla­cata xlá cama̠t­lá̠n­ti̠lh. 39 Jesús lak­ta­la­ca­tzú­hui̠lh taquilh­pú̠­talh nac ca̠tu̠tzú anta­nícu xlá xmá y huá­nilh a̠má tajátat xla­cata camák­xtekli. Y xli̠­ca̠na a̠má lhcúya̠t pálaj mák­xtekli, a̠má pusca̠t la̠li̠­huán tá̠qui̠lh y xlá tzú­culh ca̠x­tla­huay xtahuá hua̠ntu̠ naca̠­ta̠­li̠­huay.
Jesús ma̠pacsay lhu̠hua ta̠tatlaní̠n
(Mateo 8.16‑17; Marcos 1.32‑34)
40 Acxni̠ ko̠ta­nu̠­ko̠lh a̠má quilh­ta­macú xli̠­hua̠k cris­tianos hua̠nti̠ xta­hui­lá̠­nalh xta̠­tat­lacán ma̠squi ti̠pa̠­katzi tajátat hua̠ntu̠ xlacán xca̠­ka­lhi̠y pero hua̠k tali̠­mí­nilh anta­nícu xuí Jesús. Xlá ca̠liacchí­palh xmacán y pu̠tum hua̠k ca̠ma̠t­la̠n­ti̠­ko̠lh. 41 Pero na̠chuna li̠túm lhu̠hua ta̠tat­laní̠n xca̠­ma̠t­la̠nti̠y hua̠nti̠ xca̠akchi­pa­ni­ko̠ni̠t xta­la­ca­pa̠s­tac­nicán akska­huiní. Maka­pi­tzí̠n xes­pi­ri­tucán akska­hui­niní̠n acxni̠ xta­mac­tax­tuniy cha̠tum cris­tiano xtzucuy taca̠­tasay y chiné xta­huaniy:
—¡Huix Xka­huasa Dios!
Pero Jesús xca̠­ma̠­quilh­cacsay y ni̠ xca̠­ma̠x­qui̠y quilh­ta­macú nata­chu­hui̠nán porque xlacán xta­ca­tzi̠y pi̠ Jesús xli̠­ca̠na huá Cristo hua̠nti̠ xmini̠t ca̠lak­ma̠xtuy cris­tianos.
Jesús an liakchuhui̠nantapu̠li̠y xtachuhuí̠n Dios cani̠huá
(Marcos 1.35‑39)
42 Acxni̠ xka­ka­ko̠lh a̠má tzi̠sní Jesús alh nac xqui­lhapá̠n a̠má ca̠chi­quí̠n anta­nícu luu ca̠tze̠k, pero cumu luu lhu̠hua cris­tianos hua̠nti̠ xta­pu­tza­má̠­nalh juerza talák­cha̠lh anta­nícu xlá xcha̠ni̠t y luu juerza xta­hua­ni­má̠­nalh xla­cata cata­chó­kolh antá y ni̠ caalh a̠laca­túnuj ca̠chi­quí̠n. 43 Pero Jesús chiné ca̠huá­nilh:
—Pero na̠chuna li̠túm na̠ luu xla­ca­squinca aquit nacán ca̠li̠­xa­katli̠y xa̠maka­pi­tzí̠n cris­tianos hua̠nti̠ tahui­lá̠­nalh nac a̠laca­túnuj ca̠chi­quí̠n u̠má luu li̠pa̠­xúhu xta­chu­huí̠n Dios lácu xlá ma̠tzu­qui̠­putún xasa̠sti xta­péksi̠t nac ca̠quilh­ta­macú, porque luu caj huá tamá quin­ta­scújut qui­li̠­ma­ca­mini̠t Quin­tla̠t.
44 Pus chuná Jesús xlat­la̠­huán xliakchu­hui̠­nam­pu̠lay xta­chu­huí̠n Dios xli̠­hua̠k nac xpu̠­si­cu­lancán judíos hua̠ntu̠ xta­hui­lá̠­nalh nac a̠ma̠ko̠lh lactzu̠ ca̠chi­quí̠n hua̠ntu̠ xca̠­ma̠­peksi̠y Gali­lea.