3
Juan Bau­tista akchuhui̠nán nac desierto
(Mateo 3.1‑12; Marcos 1.1‑8; Juan 1.19‑28)
Acxni̠ aya xle̠ma xliakcu̠­qui­tzis ca̠ta la̠ta xuí li̠go­ber­nador nac Roma lanca ma̠pek­si̠ná Tiberio, Poncio Pilato gober­nador xuani̠t nac Judea, chi̠nchú xlá Herodes gober­nador xuani̠t nac Gali­lea, xta̠Felipe gober­nador xuani̠t nac Iturea chu nac Trac­o­nite, y chi̠nchú xlá Lisa­nias gober­nador xuani̠t nac Abi­linia, na̠ acxni­tiyá a̠má quilh­ta­macú acxni̠ Anás chu Caifás lac­xtum xana­puxcun cura xta­huani̠t nac Jeru­salén la̠qui̠ natas­cujniy Dios, na̠ acxni­tiyá ni̠maka̠s quilh­ta­macú Dios ma̠ca­tzí̠­ni̠lh hua̠ntu̠ xli̠t­lá­huat Juan xka­huasa Zaca­rías acxni̠ xlá antá xla­ma̠chá nac desierto. Y chuná xlá Juan ca̠la­ka­tza̠­la­ko̠lh lactzu̠ ca̠chi­quí̠n hua̠ntu̠ xta­hui­lá̠­nalh lacatzú nac xquilhtú̠n kalh­tu̠­choko hua­nicán Jordán, y xlá xca̠­liakchu­hui̠­na­nima cris­tianos y xca̠­hua­nima pi̠ nata­lak­pali̠y xali̠xcáj­nit xla­ta­ma̠tcán y nata­ta̠k­munuy la̠qui̠ chuná tla̠n naca̠­ma̠­tzan­ke̠­na­nicán xta­la̠­ka­lhi̠ncán. Huá chuná li̠kan­táx­tulh hua̠ntu̠ xtzokni̠t nac xlibro pro­feta Isaías acxni̠ chiné huá:
Takax­mata aktum tachu­huí̠n nac desierto y chiné huan:
“Caca̠x­tla­hua­nítit tiji anta­nícu luu tla̠n nalacmín Quim­pu̠­chi­nacán;
cama̠x­tu­nítit kantum tiji hua̠ntu̠ statua.
La̠ta nícu tapon­ka­nani̠t hua̠k nata­ca̠x­tumi̠y,
y na̠chuná anta­nícu hui­la­ko̠lh ke̠stí̠n hua̠k naca̠­pon­kacán,
y anta­nícu talh­ka­huini̠t tiji hua̠k nama̠­tan­csa­yá̠tit,
y na̠chuná anta­nícu ni̠ ca̠xtum hua̠k nama̠­ca̠x­tu­pi̠­yá̠tit.
Y chuná xli̠­ca̠­lanca ca̠quilh­ta­macú naca­tzi̠cán pi̠ huí lak­táxtut hua̠ntu̠ ma̠sta̠y Dios.”
Luu lhu̠hua cris­tianos xta­lakmín Juan la̠qui̠ nata­taakmunuy, y maka­pi­tzí̠n chiné xlá xca̠­huaniy:
—¡Hui­xinín luu xta̠­chuná lapá̠tit cumu la̠ talay a̠ma̠ko̠lh lac­li̠xcáj­nit xca­naní̠n lu̠hua acxni̠ tatzucuy tatza̠­laniy lhcúya̠t acxni̠ ca̠x­ko­yu­má̠­calh! ¿Tícu chú ca̠ma̠­ca­tzi̠ní̠n para caj la̠ nataakmu­nu­yá̠tit aya tla̠n napu̠­tax­tu­yá̠tit a̠má lanca tapa̠tí̠n hua̠ntu̠ Dios naca̠­ma­ca­mi­niyá̠n? Huata tu̠ tla̠n nahuán pero aksti̠tum cala­ta­pá̠tit la̠qui̠ chuná sta­lanca nali̠­ta­si­yu­yá̠tit pi̠ xli̠­ca̠na aya lak­pa­li̠­ni̠­tátit xali̠xcáj­nit min­ta­la­ca­pa̠s­tac­nicán. Porque para hui­xinín lac­pu­hua­ná̠tit pi̠ cumu xli̠­ta­la­ka­pasni Abraham hui­xinín ni̠lay túcu cati­ca̠ak­spulán, pus niaj chuná calac­pu­huántit; pus para hui­xinín huá li̠pa̠­hua­ná̠tit, aquit laca­tancs cca̠­hua­niyá̠n pi̠ u̠ma̠ko̠lh chí­huix Dios tla̠n naca̠­li̠­ma̠xtuy xli̠­ta­la­ka­pasni Abraham para lacas­quín. Dios ca̠li̠­pu̠lh­ca̠yá̠n cumu la̠ akatum quihui, xlá aya cha̠­ca­tzi̠ya chi­pani̠t xhacha la̠qui̠ naca̠­tan­ca̠mi̠y a̠ma̠ko̠lh quihui hua̠ntu̠ niaj tu̠ li̠ma­cuán. Porque akatum quihui hua̠ntu̠ ni̠ lacuán tahuacay xta­huácat tan­ca̠­mi̠cán y ma̠pu̠cán nac lhcúya̠t.
10 Acxni̠ takáx­matli eé tachu­huí̠n lhu̠hua cris­tianos hua̠nti̠ chiné taka­lhás­quilh:
—¿Túcu chi̠nchú aquinín qui­li̠t­la­huatcán?
11 Y Juan chiné xca̠­kalhti̠y:
—Hua̠nti̠ kalhi̠y mactiy xta­maknu catá̠i̠lh mactum hua̠nti̠ ni̠tu̠cu kalhi̠y ni̠para mactum; y hua̠nti̠ aka­ta̠x­tu­nima hua̠ntu̠ huama pus cata̠hua hua̠nti̠ ni̠tu̠cu kalhi̠y hua̠ntu̠ nahuay.
12 Y na̠chuná maka­pi­tzí̠n lac­chix­cu­huí̠n hua̠nti̠ xta­ma̠­ta̠­ji̠nán im­pues­tos na̠ támilh la̠qui̠ na̠ nata­taakmunuy, xlacán chiné taka­lhás­quilh Juan:
—Ma̠kalh­ta­hua­ke̠ná, ¿túcu aquinín qui­li̠t­la­huatcán?
13 Juan chiné ca̠huá­nilh:
—Ni̠ luu tapa­ra̠xlá cama̠­ta̠­ji̠­nántit, y ni̠ cala­ca­tza̠­látit li̠ma̠­peksí̠n.
14 Maka­pi­tzí̠n sol­dados xlacán na̠ chiné taka­lhás­quilh:
—Chi̠nchú aquinín, ¿túcu qui­li̠t­la­huatcán?
Juan chiné ca̠kálh­ti̠lh:
—Para túcu kalhi̠y cha̠tum chixcú ni̠ afuerza camak­lhtí̠tit, xa̠huachí ni̠ caca̠­ma­ke̠k­lhátit; na̠chuna li̠túm ni̠tu̠ cali̠­ya̠­huátit taaksaní̠n xla­cata chuná tla̠n nama̠­la­ca­pu̠­yá̠tit, na̠chuná min­tas­kahucán mejor cali̠­pa̠x­cat­ca­tzi̠­tittá hua̠ntu̠ ca̠ma̠x­qui̠­ca­ná̠tit.
15 Cumu xli̠­hua̠k cris­tianos xta­kalh­ka­lhi̠­má̠­nalh a̠má quilh­ta­macú acxni̠ namín Cristo hua̠nti̠ naca̠­lak­ma̠xtuy, xlacán xtzu­cu­ni̠ttá talac­pu­huán pi̠ a̠huayu ma̠x Juan Bau­tista huá Cristo. 16 Juan chiné ca̠huá­nilh a̠ma̠ko̠lh cris­tianos:
—Xli̠­ca̠na xlá pi̠ aquit caj chú­chut cca̠­liakmu­numá̠n, pero niaj maka̠s quilh­ta­macú mima cha̠tum chixcú hua̠nti̠ naca̠­liakmu­nuyá̠n xli̠t­li­hueke Espíri­tu Santo chu lhcúya̠t. Xlá a̠tzinú lanca xla­ca­tzúcut ni̠ xachuná aquit, pus aquit ni̠para tzinú qui­mi­ni̠niy nac­li̠­taxtuy xta­sa̠cua nacuán la̠qui̠ nac­xcutniy xata­síhu xtu̠­xu̠hua. 17 Xlá aya li̠huana̠ laca­pa̠s­tacni̠t lácu naca̠­ma̠­paj­pi­tziy cris­tianos, chuná xlá naca̠t­la­huay cumu la̠ a̠má hua̠nti̠ cha̠­ca­tzi̠ya chi­pani̠t xli̠­lac­su­nucán xtrigo la̠qui̠ namakaniy xapalhma, y acxni̠ aya lac­su­nu­ko̠ni̠t nahuán y a̠má xlakstu xatalhtzi trigo antá nama̠­qui̠y nac xchic, y a̠má xapalhma antá nama̠pu̠y nac lhcúya̠t hua̠ntu̠ ne̠cxni lak­mixa.
18 Y na̠chuná lhu̠hua maka­pi­tzí̠n tachu­huí̠n hua̠ntu̠ Juan xca̠­li̠­xa­katli̠y a̠ma̠ko̠lh cris­tianos la̠qui̠ chuná nataaka­ta̠ksa a̠má xasa̠sti tama̠­ca­tzi̠ní̠n lácu Dios xca̠­ma̠­lac­nu̠­nima xta­pá̠x­qui̠t y tla̠n naca̠­lak­ma̠xtuy. 19 Pero milh maktum quilh­ta­macú acxni̠ Juan tamac­nú̠­calh nac pu̠la̠­chi̠n caj xpa̠­la­cata cumu xlá li̠huá­nilh a̠má gober­nador xuanicán Herodes pi̠ ni̠tlá̠n la̠ a̠má xta̠hui Herod­ías xpusca̠t xta̠Felipe y na̠chuná li̠huá­nilh xli̠­hua̠k hua̠ntu̠ xlá ni̠tlá̠n xtla­huani̠t. 20 Pero a̠má Herodes ni̠para tzinú kalha­káx­matli hua̠ntu̠ huá­nilh, huata xlá tla­hualhcú hua̠ntu̠ ni̠tlá̠n porque caj la̠ta maka­sí̠­tzi̠lh ma̠ta­mac­nu̠­ní̠­nalh nac pu̠la̠­chi̠n Juan Bau­tista.
Taakmunuy Jesús
(Mateo 3.13‑17; Marcos 1.9‑11)
21 Maktum quilh­ta­macú acxni̠ Juan nia̠ xta­mac­nu̠cán nac pu̠la̠­chi̠n y acxni̠ lhu̠hua cris­tianos xca̠akmu­numa, Jesús na̠ lák­milh la̠qui̠ na̠ nataakmunuy; y acxni̠ taakmu­nu­ko̠lh tzú­culh kalh­ta­hua­kaniy Dios. Caj xamaktum talá­qui̠lh akapú̠n 22 y Espíri­tu Santo ta̠c­tachi nac xok­spú̠n cumu la̠ actzu̠ paloma xla­cata hua̠k naucxilhcán y takáx­matli aktum tachu­huí̠n hua̠ntu̠ minchá nac akapú̠n y chiné huá:
—Huix Quin­ka­huasa hua̠nti̠ luu cpa̠x­qui̠yá̠n, luu cpa̠­xu­huay caj mila­cata.
Xatapu̠tlekén la̠ta hua̠k xalakmaká̠n xli̠talakapasni Jesús
(Mateo 1.1‑17)
23 Jesús xka­lhi̠y puxa­ma­cá̠hu ca̠ta acxni̠ ma̠tzú­qui̠lh xta­scújut. Cumu xpu­huancán pi̠ huá xtla̠t xuani̠t José xlá xca̠­ka­lhi̠y xalak­maká̠n xli̠­ta­la­ka­pasni y chiné xca̠­hua­nicán: Xtla̠t José xuanicán Elí, 24 xtla̠t Elí xuanicán Matat, xtla̠t Matat xuanicán Leví, xtla̠t Leví xuanicán Melqui, xtla̠t Melqui xuanicán Jana, a̠má xtla̠t Jana xuanicán José, 25 xtla̠t José xuanicán Mata­tías, eé xtla̠t Mata­tías xuanicán Amós, xtla̠t Amós xuanicán Nahum, xtla̠t Nahum xuanicán Esli, xtla̠t Esli xuanicán Nagai, 26 xtla̠t Nagai xuanicán Maat, xtla̠t Maat xuanicán Mata­tías, xtla̠t Mata­tías xuanicán Semei, xtla̠t Semei xuanicán José, xtla̠t José xuanicán Judá, 27 xtla̠t Judá xuanicán Joanán, xtla̠t Joanán xuanicán Resa, xtla̠t Resa xuanicán Zoro­babel, xtla̠t Zoro­babel xuanicán Sala­tiel, xtla̠t Sala­tiel xuanicán Neri, 28 xtla̠t Neri xuanicán Melqui, xtla̠t Melqui xuanicán Adi, xtla̠t Adi xuanicán Cosam, xtla̠t Cosam xuanicán Elma­dam, xtla̠t Elma­dam xuanicán Er, 29 xtla̠t Er xuanicán Josué, xtla̠t Josué xuanicán Eliezer, xtla̠t Elie­zer xuanicán Jorim, xtla̠t Jorim xuanicán Matat, 30 xtla̠t Matat xuanicán Leví, xtla̠t Leví xuanicán Simeón, xtla̠t Simeón xuanicán Judá, xtla̠t Judá xuanicán José, xtla̠t José xuanicán Jonán, xtla̠t Jonán xuanicán Elia­quim, 31 xtla̠t Elia­quim xuanicán Melia, xtla̠t Melia xuanicán Mainán, xtla̠t Mainán xuanicán Matata, xtla̠t Matata xuanicán Natán, 32 xtla̠t Natán xuanicán David, xtla̠t David xuanicán Isaí, xtla̠t Isaí xuanicán Obed, xtla̠t Obed xuanicán Booz, xtla̠t Booz xuanicán Salmón, xtla̠t Salmón xuanicán Naasón, 33 xtla̠t Naasón xuanicán Ami­nadab, xtla̠t Ami­nadab xuanicán Aram, xtla̠t Aram xuanicán Esrom, xtla̠t Esrom xuanicán Fares, xtla̠t Fares xuanicán Judá, 34 xtla̠t Judá xuanicán Jacob, xtla̠t Jacob xuanicán Isaac, xtla̠t Isaac xuanicán Abraham, xtla̠t Abraham xuanicán Taré, xtla̠t Taré xuanicán Nacor, 35 xtla̠t Nacor xuanicán Serug, xtla̠t Serug xuanicán Ragau, xtla̠t Ragau xuanicán Peleg, xtla̠t Peleg xuanicán Heber, xtla̠t Heber xuanicán Sala, 36 xtla̠t Sala xuanicán Cainán, xtla̠t Cainán xuanicán Arfaxad, xtla̠t Arfaxad xuanicán Sem, xtla̠t Sem xuanicán Noé, xtla̠t Noé xuanicán Lamec, 37 xtla̠t Lamec xuanicán Matu­salén, xtla̠t Matu­salén xuanicán Enoc, xtla̠t Enoc xuanicán Jared, xtla̠t Jared xuanicán Maha­la­leel, xtla̠t Maha­la­leel xuanicán Cainán, 38 xtla̠t Cainán xuanicán Enoc, xtla̠t Enoc xuanicán Set, xtla̠t Set xuanicán Adán, xtla̠t Adán huá Dios porque huá Adán xapu̠lh chixcú ti̠ tlá­hualh.