2
Jesús lacachín nac Belén
(Mateo 1.18‑25)
Na̠ acxni­tiyá a̠má quilh­ta­macú acxni̠ xuí cha̠tum gobier­no nac Roma xuanicán Augusto, luu ma̠pek­sí̠­nalh la̠qui̠ nalay aktum censo y nata­ta­tzok­tanu̠y xli̠­hua̠k cris­tianos hua̠nti̠ xlá xca̠­ma̠­peksi̠y. Huá u̠má censo luu huacu pu̠lh tla­hua­cani̠t acxni̠ Cirenio gober­nador xuani̠t nac Siria. Cha̠­tunu cris­tianos xliánat xuani̠t nac xca̠­chi­qui̠ncán anta­nícu xta­ta­peksi̠y la̠qui̠ antá nata­ta­tzok­tanu̠y nac censo.
Pus huá xpa̠­la­cata José táca̠xli nac Naza­ret, u̠má pu̠la­tama̠n xta­peksi̠y nac Gali­lea, y alh nac aktum actzu̠ ca̠chi­quí̠n xuanicán Belén xmu­ni­cipio Judea y anta­nícu xla­ca­chini̠t rey David, porque tamá José xli̠­ta­la­ka­pasni xuani̠t xamaká̠n rey David, pus na̠ anta̠ xta­peksi̠y nac Belén. José lac­xtum tá̠alh María huá a̠má tzuma̠t hua̠nti̠ aya xli̠­kalh­ti̠ni̠t pi̠ nata̠­ta­maka­xtoka, pero chú xlá niaj sacstu xlama. Y luu acxni̠ antá xta­la­ma̠­nanchá nac Belén lák­cha̠lh quilh­ta­macú la̠ta María nama̠­la­ka­tun­cu­hui̠nán. Cumu ni̠ xta­mac­lani̠t xanícu nata­lak­tun­cu­hui̠y nac mesón huata antá ma̠la­ka­tun­cú­hui̠lh a̠má xka­huasa anta­nícu xca̠­ma̠­nu̠cán taka­lhí̠n, y li̠pá̠­chi̠lh pá̠hui̠t y antá tará­mi̠lh nac xpu̠­hua̠y cahua̠yu.
Xángeles Dios an ca̠xakatli̠y makapitzí̠n pas­tores
Lacatzú nac Belén nac ca̠la­kuá̠n xta­lak­tun­cu­hui­má̠­nalh maka­pi­tzí̠n xmak­ta­kalh­nacán bor­regos nac ca̠tu­huá̠n. Caj xamaktum ca̠ta­si­yú­nilh cha̠tum xángel Quim­pu̠­chi­nacán y xli̠­ca̠­lanca anta­nícu xta­hui­lá̠­nalh tasí­yulh xtax­káket Quin­tla̠­ticán Dios. Xlacán luu la̠n tapé̠­cualh. 10 Pero a̠má ángel chiné ca̠huá­nilh:
—Ni̠ cape̠­cuántit porque cmimá̠n ca̠hua­niyá̠n aktum tachu­huí̠n hua̠ntu̠ la̠n nali̠­pa̠­xu­hua­yá̠tit hui­xinín chu xli̠­pu̠tum lac­chix­cu­huí̠n hua̠nti̠ tahui­lá̠­nalh nac ca̠quilh­ta­macú. 11 Pus la̠nchú nac Belén anta­nícu xca̠­chi­quí̠n xuani̠t a̠má xamaká̠n rey David lacá­chilh Cristo hua̠nti̠ luu xli̠­ca̠na Mim­pu̠­chi­nacán hua̠nti̠ naca̠­ma̠aka­pu̠­tax­ti̠yá̠n. 12 Y la̠qui̠ hui­xinín luu laca­tancs naca̠­naj­la­yá̠tit hua̠ntu̠ cca̠­hua­nimá̠n antá nama̠­nok­lhu­yá̠tit actzu̠ skata tara­mi̠­cani̠t nahuán nac xpu̠­hua̠y cahua̠yu y li̠pa̠­chi̠­cani̠t xpá̠­hui̠t.
13 Caj li̠puntzú lhu̠hua maka­pi­tzí̠n li̠túm ángeles xalac akapú̠n támilh anta­nícu xlacán xta­hui­lá̠­nalh y luu li̠pa̠­xúhu tzú­culh taquilh­tli̠y, xta­la­ka­chix­cu­hui̠­má̠­nalh Dios, chiné xta­qui­lhuamá̠­nalh:
14 ¡Cama̠x­quí̠hu cá̠cni̠t Dios hua̠nti̠ hui­lachá nac akapú̠n!
Na̠chuná uú nac ca̠quilh­ta­macú caánalh tapa̠­xu­huá̠n nac xlak­sti̠­pa̠ncán cris­tianos hua̠nti̠ xlá ca̠lac­sacni̠t naca̠­lak­ma̠xtuy.
15 Acxni̠ taanko̠lh ángeles nac akapú̠n, a̠ma̠ko̠lh xmak­ta­kalh­naní̠n bor­regos chiné tzú­culh tala̠­huaniy:
—La̠li̠­huán caáhu nac Belén, caáhu ucxi­lhá̠hu túcu chí mat kan­tax­tuni̠t hua̠ntu̠ quin­ca̠­qui̠­ma̠­ca­tzi̠­ni̠­chín Quim­pu̠­chi­nacán.
16 Y a̠ma̠ko̠lh lac­chix­cu­huí̠n la̠li̠­huán táalh y caj puntzú tácha̠lh, y xli̠­ca̠na taúcxilhli María chu José xa̠hua a̠má actzu̠ skata pi̠ xli̠­ca̠na antá xmá nac xpu̠­hua̠y cahua̠yu. 17 Acxni̠ xlacán taúcxilhli pi̠ xli̠­ca̠na, pus xlacán tzú­culh tali̠­chu­hui̠nán hua̠ntu̠ ángeles xca̠­hua­nini̠t la̠ta lácu xla­ca­chini̠t a̠má skata. 18 Ama̠­ko̠lh cris­tianos hua̠nti̠ takáx­matli cacs tali̠­la­cáhua hua̠ntu̠ xlacán xta­qui­lhuamá̠­nalh. 19 Na̠chuná María luu hua̠k xla­ca­pa̠s­tacma hua̠ntu̠ xkan­tax­tuma, y hua̠k xma̠­químa nac xnacú. 20 Aca­li̠stá̠n a̠ma̠ko̠lh xmak­ta­kalh­naní̠n bor­regos tatás­pitli anta­nícu xlacán xta­mi­ni̠­tanchá, xta­ca̠c­ni̠­na­ni­má̠­nalh y na̠chuná xta­pa̠x­cat­ca­tzi̠­ni­má̠­nalh caj xpa̠­la­cata cumu xli̠­ca̠na hua̠k chuná xqui̠­tax­tuni̠t hua̠ntu̠ xca̠­hua­nini̠t ángeles.
Jesús presentartlahuacán nac lanca pu̠siculan xalac Jerusalén
21 Li̠tzi̠má áncalh cir­cun­ci­dar­tla­huacán a̠má actzu̠ kahuasa y acxni̠ li̠ma̠­pa̠­cu­huí̠ca xta­cu­huiní Jesús porque ángel chuná xuanini̠t María acxni tzu­ma̠tcú xlama. 22 Acxni̠ taká­tzi̠lh quilh­ta­macú la̠ta lácu xuí xli̠­ma̠­peksí̠n Moisés xla­cata acxni̠ nala­ca­chín cha̠tum skata cale̠­ní­calh Dios aktum li̠la­ka­chix­cu­hui̠n la̠qui̠ chuná nache­ke̠­makán xtzí hua̠ntu̠ xli̠x­ca­jua̠lani̠t uú xala ca̠quilh­ta­macú. La̠qui̠ na̠ nata­ma̠­kan­taxti̠y hua̠ntu̠ xta­li̠s­ma­ni̠ni̠t pus na̠chuná tat­lá­hualh José chu María táalh nac xaca̠­chi­quí̠n Jeru­salén y na̠ tále̠lh a̠má actzu̠ kahuasa la̠qui̠ nama­ca­ma̠x­qui̠cán Quim­pu̠­chi­nacán nac lanca pu̠si­culan antá. 23 Huá chuná tali̠t­lá­hualh porque nac xli̠­ma̠­peksí̠n Dios chiné tatzokni̠t: “Amá kahuasa hua̠nti̠ luu pu̠lh nala­ca­chín xlá Dios nali̠­pu̠lh­ca̠cán.” 24 Pus ni̠ lhu̠hua hua̠ntu̠ xlacán tále̠lh caj xma̠nhuá actzú hua̠ntu̠ nata­li̠­la­ka­chix­cu­hui̠nán chuná cumu la̠ talh­ca̠ni̠t nac xli̠­ma̠­peksí̠n Dios nale̠­nicán para tantiy ca̠na̠spu̠n osuchí tantiy paloma.
25 Na̠ acxni̠ a̠má quilh­ta­macú xlama nac Jeru­salén cha̠tum chixcú xuanicán Simeón. Amá chixcú luu tla̠n xca­tzi̠y y luu aksti̠tum xlama y xma̠nhuá Dios xli̠­pa̠­huán, xa̠huachí xlá na̠ xka­lhi̠ma a̠má quilh­ta­macú la̠ta lácu Dios nama­camín hua̠nti̠ nalak­ma̠x­tunún nac xapu̠­la­tama̠n Israel. Espíri­tu Santo xuí nac xla­táma̠t Simeón 26 y huá xlá xma̠­ca­tzi̠­ni̠ni̠t pi̠ xlá ni̠ catí­ni̠lh hasta caní luu ma̠n xla­kas­tapu naliucxilha a̠má Cristo hua̠nti̠ Dios nama­camín la̠qui̠ naca̠­lak­ma̠xtuy. 27 Maktum quilh­ta­macú Espíri­tu Santo ma̠lac­pu­huá̠­ni̠lh xla­cata caalh nac lanca pu̠si­culan, y acxni­tiyá a̠má quilh­ta­macú acxni̠ a̠má actzu̠ kahuasa Jesús xli̠­min­cani̠t nac Jeru­salén la̠qui̠ na̠chuná natat­la­huaniy Dios hua̠ntu̠ xlá xla­cas­quín cumu la̠ xtalh­ca̠ni̠t nac xli̠­ma̠­peksí̠n Moisés. 28 Acxni̠ Simeón úcxilhli a̠má actzu̠ kahuasa chexli y tzú­culh laka­chix­cu­hui̠y Dios, chiné xqui­lhuama:
29 Quin­tla̠­ticán Dios, chú aya tla̠n li̠pa̠­xúhu naqui­ma­ca­ma̠s­ta̠ya ma̠squi cac­ni̠lh,
porque huix aya ma̠kan­tax­ti̠­ni̠ta la̠nchú hua̠ntu̠ tima̠­lac­nu̠ni eé koxutá li̠ma̠xken min­ta­sa̠cua.
30 Aquit luu xli̠­ca̠na ma̠n qui­la­kas­tapu cliucxilhni̠t hua̠nti̠ huix maca­mi­ni̠ta la̠qui̠ naca̠­lak­ma̠xtuy
31 xli̠­hua̠k cris­tianos cani̠hua̠ xalaní̠n hua̠nti̠ nata­li̠­pa̠­huán.
32 Huá u̠má kahuasa li̠taxtuy cumu la̠ tax­káket hua̠nti̠ naca̠­mak­skoniy xli̠­hua̠k cris­tianos hua̠nti̠ ni̠ tala­ka­pasá̠n,
la̠qui̠ chuná naca̠c­ni̠­na­nicán a̠ma̠ko̠lh min­ca­maná̠n xalac Israel hua̠nti̠ huix ca̠lac­sac­ni̠ta.
33 José y María luu cacs xta­kax­mat­má̠­nalh hua̠ntu̠ Simeón xqui­lhuama xpa̠­la­cata a̠má skata. 34 Y Simeón ca̠si­cu­la­na̠t­lá­hualh, y aca­li̠stá̠n chiné huá­nilh xtzí a̠má skata:
—María, eé actzu̠ min­ka­huasa li̠pu̠lh­ca̠­cani̠t xla­cata lhu̠hua hua̠nti̠ uú xalac Israel nata­lak­makán y chuná nata­li̠­lak­tzanka̠y, pero na̠chuna li̠túm lhu̠hua hua̠nti̠ nata­li̠­pa̠­huán y chuná xlacán nata­lak­taxtuy. 35 Chuná nata­li̠­ta­siyuy cha̠­tunu a̠cha̠­tunu cris­tianos lácu tala­ca­pa̠s­tacnán nac xna­cujcán; pero hua̠nchú tu̠ huix mila­cata luu lanca tali̠­pu­huá̠n nahuán porque chuná ámaj qui̠­tax­tu­niyá̠n cumu lá aktum espada hua̠ntu̠ nama̠­lak­tax­ti̠ko̠y mili̠s­tacni.
36 Na̠ antá xlaya nac lanca pu̠si­culan cha̠tum pusca̠t hua̠nti̠ na̠ luu xaka­ta̠ksa xta­la­ca­pa̠s­tacni Dios, u̠má pusca̠t xuanicán Ana; xtla̠t xuanicán Fanuel, u̠má chixcú antá xta­peksi̠y nac aktum ca̠chi­quí̠n hua̠ntu̠ xma̠­quilh­tzu­qui̠ni̠t a̠má xamaká̠n chixcú xuanicán Aser. Ana luu tzi­caná xuani̠t, acxni̠ luu tzu­ma̠tcú xuani̠t xlá tita­ma­káx­tokli, luu tla̠n aktujún ca̠ta ta̠la­tá­ma̠lh xta̠­ko̠lú, pero xlá ni̠lh y chu­natá ca̠ta caj sacstu xlama. 37 Chú aya xle̠ma ta̠ti­pu­xa­ma­ta̠ti ca̠ta la̠ta xni̠­makan­cani̠t y anka­lhi̠ná xan nac pu̠si­culan ma̠squi ca̠cu­huiní chu ca̠tzi̠sa xla­ka­chix­cu­hui̠y Quim­pu̠­chi­nacán Dios y anka­lhí̠n xkalh­xteknín y xkalh­ta­hua­kaniy Dios. 38 Na̠ acxni­tiyá chilh Ana anta­nícu xlacán xta­la­yá̠­nalh y na̠ tzú­culh pa̠x­cat­ca­tzi̠niy Dios caj xpa̠­la­cata a̠má skata. Aca­li̠stá̠n cani̠huá la̠ta­nícu xca̠­ma̠­nok­lhuy hua̠nti̠ xta­ka­lhi̠­má̠­nalh lácu Dios naca̠­lak­ma̠xtuy xca­maná̠n xalac Jeru­salén huá tuncán xca̠­li̠­xa­katli̠y a̠má actzu̠ skata Jesús.
Jesús ta̠taspitcán nac Naza­ret
39 Y aca­li̠stá̠n la̠ tama̠­kan­tax­ti̠­ko̠lh hua̠ntu̠ xlacán xta­li̠s­ma­ni̠ni̠t cumu la̠ xtalh­ca̠ni̠t nac xli̠­ma̠­peksí̠n Dios xlacán la̠li̠­huán tatas­pitpá nac Naza­ret hua̠ntu̠ xma̠­peksi̠y Gali­lea porque antá xalá xta­huani̠t. 40 Y a̠má actzu̠ kahuasa la̠li̠­huán xla­ca­ca­tzi̠ma y skala xuama porque Dios csi­cu­la­na̠t­la­huama.
Jesús tamakxteka̠chá nac lanca xapu̠siculan Jerusalén
41 Xtla̠t Jesús xa̠hua xtzí luu chuná xta­li̠s­ma­ni̠ni̠t xtaa̠n ca̠ta cá̠ta nac Jeru­salén la̠qui̠ nata­la­ka­chix­cu­hui̠nán nac xapa̠xcua taak­spun­tza̠lí̠n. 42 Pus acxni̠ Jesús ma̠ká­tzi̠lh xak­cu̠tiy ca̠ta pu̠tum táalh antá chuná la̠ xta­li̠s­ma­ni̠ni̠t. 43 Acxni̠ la̠ sput­ko̠lh pa̠xcua xlacán la̠li̠­huán tatás­pitli pero Jesús tamak­xtekchá nac Jeru­salén y María ni̠ xca­tzi̠y ni̠para José. 44 Pus cumu xli̠­hua̠k cris­tianos xta­tas­pit­má̠­nalh nac xca̠­chi­qui̠ncán xlacán xta­lac­pu­huán pi̠ ma̠x antá xmak­mima Jesús nac xlak­sti̠­pa̠ncán cris­tianos, tan­tacú tali̠t­lá̠­hualh pero ca̠ko̠­tanú̠n acxni̠ tapú­tzalh y taka­lhás­quilh hua̠nti̠ xli̠­ta­la­ka­pas­nicán chu hua̠nti̠ xta̠­la­ca­tzujcán, 45 ni̠para cha̠tum tícu xkalh­ta­si­yú­nilh. Cumu ni̠ tamácla huata la̠li̠­huán tatas­pitpá nac Jeru­salén la̠qui̠ antá nata­pu­tza­ya̠chá.
46 Xli̠aktutu quilh­ta­macú la̠ta xta­pu­tza­má̠­nalh acxni̠ taqui̠­mác­lalh antá xlá xlahui nac lanca pu̠si­culan xca̠­ta̠­kalh­chu­hui̠­nama xma̠­kalh­ta­hua­ke̠­nacán judíos, xlacán luu cacs xta­kax­matniy y xta­ka­lhas­quín hua̠ntu̠ xlacán xta­ca­tzi̠­putún. 47 Xli̠­pu̠tum hua̠nti̠ xta­kax­mat­ni­má̠­nalh xta­chu­huí̠n luu xli̠­ca̠na cacs xta­li̠­la­ca­huán porque xli̠­ca̠na xka­lhi̠y lanca li̠s­ka­lala, xa̠huachí hua̠ntu̠ xka­lhas­quincán luu tancs xkalh­ti̠nán. 48 Antá talák­cha̠lh xtzí Jesús chu xtla̠t, luu cacs tala­cáhua caj xpa̠­la­cata hua̠ntu̠ xtaucxilh­má̠­nalh, pero xtzí chiné huá­nilh:
—Ta̠ta, ¿túcu xpa̠­la­cata la̠ eé chuná qui­la̠­li̠t­la­hua­yá̠hu? Chí xlá min­tla̠t chu aquit cca̠­pu­tzat­la̠­huaná̠n porque cca̠­mak­li̠­huamá̠n chicá para túcu lánilh clac­pu­hua­ma̠­náhu aquinín.
49 Pero Jesús chiné ca̠huá­nilh:
—Pero ¿túcu chú xqui­la̠­li̠­pu­tza­ma̠­náhu? ¿Lácu pi̠ ni̠ catzi̠­yá̠tit pi̠ aquit huá nac­li̠­taaka­tzanke̠y xta­scújut quin­tla̠t?
50 Pero xlacán ni̠ taaká­ta̠ksli hua̠ntu̠ xlá ca̠kálh­ti̠lh. 51 Xlá ni̠ aklhu̠­huá̠t­nalh y la̠li̠­huán ca̠ta̠­tás­pitli y ca̠ta̠­minchá nac Naza­ret. La̠tachá túcu xli̠­ma̠­pek­si̠cán xlá hua̠k xca̠­ka­lha­kax­mata. Pero María hua̠k xma̠­qui̠ma nac xnacú hua̠ntu̠ xqui̠­tax­tu­nima nac xla­táma̠t a̠má actzu̠ kahuasa. 52 Jesús la̠li̠­huán cstacma xa̠huachí xka­lhi̠ma tla̠n tala­ca­pa̠s­tacni y Dios csi­cu­la­na̠t­la­huama, y na̠chuná cris­tianos luu xta­li̠­pa̠­xu­huay porque xlá xka­lhi̠y xatlá̠n xta­la­ca­pa̠s­tacni.