Li̠pa̠­xúhu Xtama̠­ca­tzi̠ní̠n
San Lucas
San Lucas ni̠ caj xma̠n liucxilha Jesús cumu la̠ xma̠aka­pu̠­tax­ti̠­nacán xna­ta̠­chi­quí̠n israel­itas, huata xlá li̠macá̠n pi̠ huá xma̠aka­pu̠­tax­ti̠­nacán xli̠­hua̠k cris­tianos hua̠nti̠ tahui­lá̠­nalh nac ca̠quilh­ta­macú. Huan pi̠ acxni̠ xlá tzú­culh laca­pa̠s­taca lácu natzoka u̠má xta­tzokni hua̠ntu̠ li̠chu­hui̠nán xla­táma̠t Jesús pu̠lh luu li̠huana̠ putzá̠­nalh y kalhas­qui­ní̠­nalh lácu lacá­chilh Quim­pu̠­chi­nacán y lácu luu qui̠­táx­tulh nac xla­táma̠t xla­cata pi̠ “ti̠tum nahuili̠y la̠ta lácu ti̠tax­tuni̠t.” Chuná tlá­hualh la̠qui̠ nali̠­ma­cuaniy cha̠tum xa̠migo hua̠nti̠ xuanicán Teófilo, y la̠qui̠ nali̠­la­tama̠y nac xla­táma̠t y li̠huana̠ naaka­ta̠ksa a̠má tachu­huí̠n xpa̠­la­cata Cristo hua̠ntu̠ aya xli̠­ma̠­kalh­chu­hui̠­ni̠­cani̠t y chuná nata­lu­loka pi̠ xli̠­ca̠na hua̠ntu̠ huancán.
Amá tachu­huí̠n Teófilo nac xata­chu­huí̠n griego huam­putún “Xamigo Dios”, pero xamaktum para hui̠ntí chuná xli̠­ma̠­pa̠­cu­hui̠cán xta­cu­hui̠ní Teófilo, osuchí xamaktum para huata huá xca̠­quilh­cha̠­nima xli̠­hua̠k hua̠nti̠ aya xta­li̠­pa̠­huán Dios, caj xpa̠­la­cata xta­ca̠­naj­latcán hua̠ntu̠ xta­ka­lhi̠niy cumu xta­li̠­pa̠­huán, a̠huayu para huá xca̠­li̠­ma̠­pa̠­cu­hui̠y o xca̠­li̠­ma̠xtuy “Xamigo Dios”.
1
Amigo Teófilo: Luu xli̠­ca̠na li̠pa̠­xúhu ctzok­niyá̠n a̠má tachu­huí̠n hua̠ntu̠ lhu̠hua cris­tianos tatzak­sani̠t li̠huana̠ xta­tzok­putún la̠ta túcu kan­táx­tulh nac xla­táma̠t Jesu­cristo y luu li̠huana̠ xta­ma̠­lac­ti̠­tu­mi̠­putún, chuná cumu la̠ quin­ca̠­li̠­ta̠­chu­hui̠­na­ni̠tán hua̠nti̠ luu ma̠n taucxilhní̠t la̠ta lácu titzu­cuchá, y aca­li̠stá̠n xlacán na̠ tzú­culh taliakchu­hui̠nán eé tachu­huí̠n porque xta­ca­tzi̠y pi̠ xli̠­cána hua̠ntu̠ xta­li̠­chu­hui̠nán. Aquit na̠ luu li̠huana̠ cpu­tza̠­nani̠t y cka­lhas­qui­ni̠­nani̠t xli̠­hua̠k hua̠ntu̠ qui̠­táx­tulh hasta la̠ta lácu luu titzu­cuchá, y lá̠m­para luu tla̠n clac­pu­huán pi̠ nac­tzok­niyá̠n y nac­ma̠­lac­ti̠­tu­mi̠­niyá̠n pu̠tum hua̠ntu̠ qui̠­tax­tuni̠t nac xla­táma̠t Quim­pu̠­chi­nacán, la̠qui̠ na̠chuná huix naca­tzi̠ya li̠huana̠ hua̠ntu̠ aya li̠ma̠­kalh­chu­hui̠­ni̠­ca­ni̠ta.
Cha̠tum ángel an ma̠catzi̠ni̠nán pi̠ nalacachín Juan Bau­tista
Pus la̠nchú nacuaniyá̠n lácu luu mini̠­tanchá eé tachu­huí̠n: Amá maká̠n quilh­ta­macú acxni̠ Herodes gober­nador xuani̠t nac Judea, na̠ acxni̠ xlama cha̠tum cura xuanicán Zaca­rías xlá antá xca̠­ta̠­ta­peksi̠y maka­pi­tzí̠n cura hua̠ntu̠ maká̠n quilh­ta­maxcú tima̠­la­ca­tzu­qui̠chá Abías. Xpusca̠t Zaca­rías xuanicán Isabel, xlá na̠ xli̠­ta­la­ka­pasni xuani̠t a̠má hua̠nti̠ luu xapu̠lh cura xuanicán Aarón. Zaca­rías chu Isabel luu aksti̠tum xta­la­má̠­nalh nac xla­catí̠n Dios y xta­lak­tzak­sa­má̠­nalh hua̠k tla̠n nata­ma̠­kan­taxti̠y xli̠­ma̠­peksí̠n Quim­pu̠­chi­nacán, xli̠­ca̠na luu tla̠n xta­ca­tzi̠y. Xlacán ni̠ xta­ka­lhi̠y xcamán, xa̠huachí luu xlac­xtumcán xcha̠­tiycán aya xta­ko̠­lu­má̠­nalh.
Maktum quilh­ta­macú acxni̠ lák­cha̠lh la̠ta lácu nata­la­ka­chix­cu­hui̠nán a̠ma̠ko̠lh cura anta­nícu xmak­ta­peksi̠y Zaca­rías, pus huata antá alh nac lanca xpu­si­culan Dios xalac Jeru­salén. Y cumu luu chuná xta­li̠s­ma­ni̠ni̠t cura nata­macá̠n suerte la̠qui̠ nata­ca­tzi̠y xatícu nalak­chá̠n la̠qui̠ pu̠lh natanu̠y y nala­ka­chix­cu­hui̠nán, pus huata huá lák­cha̠lh Zaca­rías natanu̠y anta­nícu xla­ka­chix­cu­hui̠cán Dios hua̠ntu̠ hui­lachá nac xpu̠­lacni lanca pu̠si­culan la̠qui̠ antá nalh­cuyuy ciensus. 10 Li̠huán clhcuma ciensus xa̠maka­pi­tzí̠n xli̠­lhu̠hua cris­tianos xta­kalh­ta­hua­ka­ni­má̠­nalh Dios nac xaquilhtí̠n. 11 Y caj xamaktum xángel Quim­pu̠­chi­nacán tasi­yú­nilh Zaca­rías y úcxilhli pi̠ antá nac xpek­stácat xlaya altar anta­nícu clhcuma ciensus. 12 Acxni̠ Zaca­rías úcxilhli a̠má ángel pé̠cualh y niaj para xca­tzi̠y túcu nat­la­huay. 13 Pero ángel chiné huá­nilh:
—Ni̠ capé̠­cuanti Zaca­rías, porque luu lakati̠y Dios la̠ kalh­ta­hua­ka­niya, xlá aya kax­matni̠t hua̠ntu̠ huix mak­squina y mim­pusca̠t Isabel ámaj ma̠la­ka­tun­cu­hui̠y cha̠tum actzu̠ skata y huix nali̠­ma̠­pa̠­cu­hui̠ya Juan. 14 Huix luu xli̠­ca̠na nali̠­pa̠­xu­huaya min­ka­huasa y na̠chuná xa̠maka­pi­tzí̠n xli̠­lhu̠hua cris­tianos nata­li̠­pa̠­xu­huay acxni̠ xlá nala­ca­chín, 15 porque a̠má min­ka­huasa luu xli̠­ca̠na lanca ta­scújut naka­lhi̠y nac xla­catí̠n Dios. Xlá ni̠ catí­hualh cuchu, y kalhi̠y nahuán xli̠t­li­hueke Espíri­tu Santo hasta acxni̠ nia̠ laca­chín nahuán. 16 Y lhu̠hua cris­tianos xalac Israel hua̠nti̠ taka­lha­kax­mat­makani̠t Quim­pu̠­chi­nacán xlá naca̠­ma̠aka­ta̠k­sni̠y pi̠ xma̠n huá Dios nakax­matko̠y y chuná xlacán nata­li̠­pa̠­huam­paray. 17 Amá min­ka­huasa Juan napu̠­laniy Quim­pu̠­chi­nacán hua̠nti̠ mima, y na̠chuná naka­lhíy xta­la­ca­pa̠s­tacni chú xli̠t­li­hueke hua̠ntu̠ xka­lhi̠y xamaká̠n pro­feta Elías la̠qui̠ naca̠­lak­pa­li̠niy xta­la­ca­pa̠s­tac­nicán xna­cujcán xanat­la̠tni la̠qui̠ nata­pa̠x­qui̠y xca­mancán, y hua̠nti̠ luu lac­li̠­pe̠­cuánit xta­la­ca­pa̠s­tac­nicán xlá naca̠­ma̠­si­yuniy lácu nata­ka­lha­kax­mat­ni̠nán hua̠ntu̠ Dios ca̠li̠­ma̠­pek­si̠­putún. Y chuná xlá naca̠­ma̠­kalh­chu­hui̠ni̠y cris­tianos la̠qui̠ cha̠­ca­tzi̠ya nata­kalh­ka­lhi̠y Quim­pu̠­chi­nacán hua̠nti̠ namín.
18 Zaca­rías kalhás­quilh a̠má ángel:
—¿Pero lácu chú nac­li̠­ca­tzi̠y para xli̠­ca̠na hua̠ntu̠ qui­hua­nípa̠t? Porque aquit aya ko̠lutá y na̠chuná quim­pusca̠t na̠ aya tzi­caná.
19 Amá ángel chiné kálh­ti̠lh:
—Aquit qui­hua­nicán Gab­riel, y aquit cta̠s­cujma Dios, xlá qui­ma­ca­mini̠t la̠qui̠ nac­ta̠­chu­hui̠­naná̠n y nac­ma̠­ca­tzi̠­ni̠yá̠n u̠má xasa̠sti tama̠­ca­tzi̠ní̠n. 20 Pero cumu huix ni̠ ca̠najla hua̠ntu̠ cuanín pus huix la̠nchú pímpa̠t ko̠ko̠na, y ni̠lay cati­chu­huí̠­nanti hasta acxni̠ nakan­tax­tuko̠y hua̠ntu̠ cuani­ni̠tán y nala­ca­chín min­ka­huasa.
21 Y nac xaquilhtí̠n a̠má lanca pu̠si­culan anta­nícu xla­ka­chix­cu­hui̠­nancán, xli̠­lhu̠hua cris­tianos xta­ka­lhi̠­má̠­nalh la̠qui̠ natax­tu­ya̠chi Zaca­rías, pero xlacán aka­tiyuj xta­la­má̠­nalh porque ni̠ pála xtax­tu­ma̠chi nac pu̠si­culan. 22 Pero acxni̠ tax­tuchi Zaca­rías xko̠­ko̠ni̠t y ni̠lay xchu­hui̠nán huata caj xca̠­ma­ca­huaniy acxni̠ xca̠­kalh­ti̠­putún hua̠ntu̠ xta­huaniy; pus acxnicú tacá­tzi̠lh a̠ma̠ko̠lh cris­tianos pi̠ ma̠x tzanká túcu xli̠­ma̠­la­ca­hua̠­ni̠­cani̠t nac xpu̠­lacni pu̠si­culan anta­nícu xla­ka­chix­cu­hui̠­nama.
23 Acxni̠ lák­cha̠lh quilh­ta­macú la̠ta tama̠­ká­tzi̠lh xtas­cu­jutcán li̠la­ka­chix­cu­huí̠nat nac lanca pu̠si­culan xalac Jeru­salén Zaca­rías tás­pitli nac xca̠­chi­quí̠n nac xchic. 24 Chi̠nchú Isabel hua̠nti̠ xpusca̠t Zaca­rías acxni­tiyá tzú­culh maklh­ca­tzi̠y pi̠ niaj sacstu xlama, y ma̠x a̠huayu akqui­tzis papá niaj ni̠ nícu alh; y xlá chiné xlac­pu­huán: 25 “Huá chuná qui­li̠t­la­huani̠t Quim­pu̠­chi­nacán la̠nchú la̠qui̠ cris­tianos niaj pucutá naquin­ta­li̠­kalh­ka­ma̠nán.”
Cha̠tum ángel ma̠catzi̠ni̠nán pi̠ nalacachín Jesús
26 Xliakcha̠xán papá Dios maca̠mpá ángel Gab­riel nac aktum ca̠chi­quí̠n xuanicán Naza­ret cxa­pu̠­la­tama̠n Gali­lea 27 la̠qui̠ naán laka­pa­xia̠lhnán cha̠tum tzuma̠t xuanicán María, u̠má tzuma̠t aya xli̠­kalh­ti̠ni̠t José la̠qui̠ nata̠­ta­maka­xtoka; a̠má José na̠ xli̠­ta­la­ka­pasni xuani̠t xamaká̠n rey David. 28 Amá ángel lak­ta­nu̠chá anta­nícu xuí María y chiné huá­nilh:
—¡Luu ca̠na li̠pa̠­xúhu clak­chimá̠n huix tzuma̠t hua̠nti̠ Dios lac­sac­ni̠tán! Dios Quim­pu̠­chi­nacán huix anka­lhi̠ná ta̠huilán, y xa̠huachí a̠tzinú huix sicu­la­na̠t­la­hua­ni̠tán ni̠ xachuná xa̠maka­pi­tzí̠n lac­chaján.
29 Acxni̠ María úcxilhli ángel xlá xli̠­ca̠na cacs li̠la­cáhua la̠ta tu̠ xli̠­xa­kat­li̠ma, y xlá xlac­pu­huama túcu cahuá chuná xli̠­hua­nima. 30 Pero ángel tuncán hua­nipá:
—María, ni̠ capé̠­cuanti porque Dios lac­sac­ni̠tán la̠qui̠ nama̠­kan­tax­ti̠ya hua̠ntu̠ xlá lac­lhca̠­hui­li̠ni̠t. 31 Huix la̠nchú pímpa̠t kalh­ka­lhi̠ya cha̠tum actzu̠ skata, y acxni̠ nala­ca­chín huix nali̠­ma̠­pa̠­cu­hui̠ya Jesús. 32 Xlá luu xli̠­ca̠na tali̠­pa̠hu chixcú nahuán nac xlak­sti̠­pa̠ncán cris­tianos y luu nami­ni̠niy nali̠­ta­pa̠­cu­hui̠y Xka­huasa Dios hua̠nti̠ luu lanca xla­ca­tzúcut. Xa̠huachí Dios nali̠­ma̠xtuy lanca rey cumu la̠ xamaká̠n xli̠­ta­la­ka­pasni rey David, 33 la̠qui̠ nama̠­pek­si̠nán nac xli̠­ca̠­lanca xpu̠­la­tama̠n Israel cane̠c­xni­cahuá quilh­ta­macú, xa̠huachí xli̠­ma̠­peksí̠n ne̠cxni cati­lák­sputli nac ca̠quilh­ta­macú.
34 María kalhás­quilh a̠má ángel:
—¿Pero lácu chú luu naqui̠­taxtuy porque aquit ni̠ti̠ cta̠hui chixcú?
35 Xlá kálh­ti̠lh:
—Espíri­tu Santo nalak­miná̠n y xli̠t­li­hueke Dios naakmi­liyá̠n cumu lá puc­lhni, pus huá xpa̠­la­cata a̠má kahuasa hua̠nti̠ nala­ca­chín xla Dios nahuán y luu Xka­huasa Dios nali̠­ma̠­pa̠­cu­hui̠cán. 36 Na̠chuná cacatzi pi̠ min­ta̠­pux­nímit Isabel na̠ nama̠­la­ka­tun­cu­huiy cha̠tum actzu̠ skata ma̠squi aya tzi­caná. Pus ma̠squi chuná huancán pi̠ xlá ni̠lay kalhi̠y xcamán pus chú aya le̠ma xliakcha̠xán papá la̠ta niaj sacstu lama. 37 Porque xli̠­hua̠k hua̠ntu̠ xta­la­cas­quín Dios ni̠lay cati­ta­mák­xtekli para ni̠ nakan­taxtuy.
38 Acxni­tiyá María chiné huá:
—Aquit cli̠­taxtuy cumu la̠ xta­sa̠cua Quim­pu̠­chi­nacán, pus chuná cat­lá­hualh Dios nac qui­la­táma̠t la̠ta hua̠ntu̠ huix qui­hua­ni­ni̠ta.
Acxni̠ chuná huan­ko̠lh María, a̠má ángel na̠ alhá.
María an lakapaxia̠lhnán Isabel
39 Ni̠ li̠maka̠s quilh­ta­macú María la̠li̠­huán alh nac xapu̠­la­tama̠n Judea hasta nac aktum ca̠chi­quí̠n hua̠ntu̠ xuilachá nac ca̠si­pijni. 40 Acxni̠ cha̠lh nac xchic Zaca­rías tuncán tánu̠lh y xakát­li̠lh xta̠­pux­nímit Isabel, 41 y acxni̠ káx­matli Isabel pi̠ xakát­li̠lh María tuncán maklh­cá­tzi̠lh pi̠ tasa­ká̠­li̠lh cskata nac xpu­lacni y lák­chilh xli̠t­li­hueke Espíri­tu Santo. 42 Y palha chiné huá:
—¡Dios a̠tzinú huix sicu­la­na̠t­la­hua­ni̠tán ni̠ xachuná xa̠maka­pi­tzí̠n lac­chaján, y na̠chuná sicu­la­na̠t­la­huani̠t min­ka­huasa hua̠nti̠ nala­ca­chín! 43 ¿Túcu aquit quin­kásat la̠qui̠ namín qui­la­ka­pa­xia̠lhnán hua̠nti̠ xtzí Quim­pu̠­chiná? 44 Porque caj la̠ ckáx­matli pi̠ qui­xa­katli, a̠má quis­kata caj la̠ta pa̠xú­hualh tasa­ká̠­li̠lh nac quim­pu̠­lacni. 45 Xli̠­ca̠na luu li̠pa̠­xúhu huix lápa̠t nahuán porque ca̠najla xta­chu­huí̠n hua̠ntu̠ huanín; pus luu xli̠­ca̠na pi̠ chuná nakan­taxtuy hua̠ntu̠ ma̠ca­tzi̠­ni̠­ni̠tán Quim­pu̠­chi­nacán.
46 Aca­li̠stá̠n María na̠ chiné tzú­culh chu­hui̠nán:
Qui­li̠s­tacni maka­pa̠­xu­huay Quim­pu̠­chiná;
47 chi̠nchú qui­nacú luu li̠pa̠­xu­huay quiDios hua̠nti̠ qui­ma̠aka­pu̠­tax­ti̠ná.
48 Porque xlá quiucxilh­la­ca­chini̠t aquit koxuta li̠ma̠xken xta­sa̠cua,
hasta la̠ la̠nchú eé quilh­ta­macú xli̠­hua̠k cris­tianos naquin­ta­li̠­chu­hui̠nán lácu Dios xli̠­ca̠na qui­ma̠x­qui̠ni̠t lanca tapa̠­xu­huá̠n.
49 Porque Dios hua̠nti̠ lanca xla­ca­tzúcut lac­lanca li̠cá̠cni̠t ta­scújut tla­huani̠t nac qui­la­táma̠t.
¡Luu xli̠­ca̠na pi̠ xma̠n huá tla̠n catzi̠y xta­pu­huá̠n!
50 Anka­lhi̠ná naca̠­la­ka­lhamán hua̠nti̠ luu xli̠­ca̠na aksti̠tum tale̠m­putún xla­ta­ma̠tcán nac xla­catí̠n.
51 Uú nac ca̠quilh­ta­macú lac­lanca ta­scújut xlá ca̠t­la­huani̠t,
y hua̠nti̠ luu lac­lanca y lac­ta­li̠­pa̠hu xta­li̠­taxtuy xlá ca̠maka­tla­ja­ko̠lh y ca̠ma̠actzu­hui̠­ko̠lh.
52 Y na̠chuná hua̠nti̠ luu lac­ta­li̠­pa̠hu ma̠pek­si̠­naní̠n na̠ ca̠ma̠actzu­hui̠­ko̠lh,
y huata hua̠nti̠ ni̠tu̠ xka­satcán xta­huani̠t lac­ta­li̠­pa̠hu ca̠t­lá­hualh.
53 Hua̠nti̠ lak­li̠­ma̠x­kení̠n xta­tzin­c­sni̠­má̠­nalh xlá ca̠má̠x­qui̠lh hua̠ntu̠ xlacán xta­mac­la­cas­qui­má̠­nalh,
y hua̠nti̠ lac­rrico ca̠mak­lhti̠­ko̠lh hua̠ntu̠ xta­ka­lhi̠y y caj chu­natá ca̠má­ca̠lh.
54 Ca̠mak­tá̠­yalh xca­maná̠n xalac Israel porque xca̠­lac­sacni̠t natas­cujniy,
y ne̠cxni chu­natá ca̠mák­xtekli huata juerza ca̠la­ka­lhá­malh.
55 Porque chuná xca̠­li̠­ta̠­ya­nini̠t Abraham chu xa̠maka­pi­tzí̠n lak­maká̠n qui­li̠­ta­la­ka­pas­nicán,
tica̠­ma̠­lac­nú̠­nilh xla­cata naca̠ucxilh­la­ca­chá̠n hua̠nti̠ xli̠­ta­la­ka­pas­nicán Abraham cane̠cxni cahuá quilh­ta­macú.
56 Ma̠x cumu aktutu papá ta̠ta­mak­xtekchá xta̠­pux­nímit Isabel y aca­li̠stá̠n María tas­pitpá nac xchic.
Juan Bau­tista lacachín
57 Ni̠ li̠maka̠s quilh­ta­macú taká­tzi̠lh acxni̠ Isabel nata̠­tatlay y ma̠la­ka­tun­cú­huilh actzu̠ skata. 58 Xli̠­hua̠k hua̠nti̠ xli̠­ta­la­ka­pasni chu hua̠nti̠ xta̠­la­ca­tzuní̠n acxni̠ tacá­tzi̠lh lácua Quim­pu̠­chi­nacán xla­ka­lha­mani̠t y xma̠x­qui̠ni̠t cha̠tum cskata xlacán taqui̠­la­ka­pa­xiá̠lhnalh y acxtum tata̠­pa̠­xú­hualh. 59 Li̠tzi̠má áncalh cir­cun­ci­dar­tla­huacán ámá skata chuná cumu lá xta­li̠s­ma­ni̠ni̠t judíos xtat­la­huay xla­ka­huasán, y na̠chuná xta­li̠­ma̠­pa̠­cu­hui̠­putún cumu la̠ hua­nicán Zaca­rías porque cumu mat huá xtla̠t. 60 Pero xtzí chiné huá:
—Tamá kahuasa nahua­nicán Juan.
61 Pero maka­pi­tzí̠n cris­tianos tahuá­nilh:
—¿Túcu xla­cata chuná nali̠­ma̠­pa̠­cu­hui̠ya min­ka­huasa, pus ni̠para cha̠tum mili̠­ta­la­ka­pasni chuná hua­nicán?
62 Pero cumu Zaca­rías aka­ta̠pa y ko̠ko xuani̠t caj tzú­culh tama­ca­huaniy acxni̠ xta­ka­lhas­qui­má̠­nalh túcu xlá xli̠­ma̠­pa̠­cu­hui̠­putún actzu̠ kahuasa. 63 Zaca­rías squilh pi̠tzu̠ pák­lha̠t la̠qui̠ antá natzoknún, y antá chiné tzók­nulh: “Tamá kahuasa nali­ta­pa̠­cu­hui̠y Juan.” Y xli̠­pu̠tum cris­tianos hua̠nti̠ antá xta­la­yá̠­nalh luu cacs tala­cáhua acxni̠ tacá­tzi̠lh pu̠tum hua̠ntu̠ xkan­tax­tuma. 64 Acxni­tiyá a̠má quilh­ta­macú cá̠x­lalh csi̠­máka̠t Zaca­rías y tla̠n chu­hui̠­nampá y tzú­culh laka­chix­cu­hui̠y Dios. 65 Xli̠­hua̠k cris­tianos hua̠nti̠ antá lacatzú xta­hui­lá̠­nalh cacs xta­li̠­la­ca­huán porque ni̠ xtaaka­ta̠ksa a̠má hua̠ntu̠ xqui̠­tax­tuma, y xli̠­ca̠­lanca nac a̠má xpu̠­la­tama̠n Judea hua̠k xli̠­chu­hui̠­nancán la̠ta lácu xla­ca­chini̠t a̠má skata. 66 Pu̠tum hua̠nti̠ xta­ca­tzi̠y lácu qui̠­tax­tuni̠t xtzucuy tala­ca­pa̠s­taca y chiné xta­li̠­chu­hui̠nán:
—¿Túcu cahuá nali̠­taxtuy eé actzu̠ kahuasa?
Huá chuná xta­li̠­huán porque xli̠­ca̠na xta­siyuy lácu Quim­pu̠­chi­nacán csi­cu­la­na̠t­la­huama a̠má skata.
Zacarías pa̠xcatcatzi̠niy hua̠ntu̠ tlahuani̠t Dios
67 Espíri­tu Santo akchi­pa­ni­ko̠lh xta­la­ca­pa̠s­tacni Zaca­rías hua̠nti̠ xtla̠t a̠má skata y chuná xlá tzú­culh chu­hui̠nán cumu lá Espíri­tu Santo xma̠­lac­pu­hua̠­ni̠ma, y chiné huá:
68 Cane̠c­xni­cahuá cala­ka­chix­cu­huí̠­calh Quim­pu̠­chi­nacán Dios hua̠nti̠ xma̠nhuá li̠pa̠­hua­ná̠hu aquinín xalac Israel,
porque chú xlá quin­ca̠ucxilh­la­ca­chi­ni̠tán aquinín xca­maná̠n la̠qui̠ naquin­ca̠­lak­ma̠x­tuyá̠n.
69 Xlá niaj maka̠s aya amajá macamín cha̠tum luu tali̠­pa̠hu chixcú hua̠nti̠ tla̠n naquin­ca̠­ma̠­ka­pu̠­tax­ti̠yá̠n,
a̠má chixcú hua̠nti̠ namín xli̠­ta­la­ka­pasni nahuán rey David hua̠nti̠ na̠chuná scuj­nini̠t nac xla­táma̠t.
70 Pus hasta la̠ta maka̠sá quilh­ta­macú chuná tali̠­chu­hui̠­nani̠t
a̠ma̠ko̠lh pro­fetas hua̠nti̠ xlá tica̠­lác­sacli la̠qui̠ naquin­ca̠­hua­niyá̠n,
71 pi̠ xli̠­ca̠na naquin­ca̠­lak­ma̠x­tuyá̠n nac xlak­sti̠­pa̠ncán hua̠nti̠ quin­ca̠­si̠­tzi̠­niyá̠n,
y xli̠­pacs hua̠nti̠ ni̠ quin­ca̠ucxilh­pu­tuná̠n.
72 Pus la̠nchú Dios ma̠kan­tax­ti̠ni̠t hua̠ntu̠ tíhua
pi̠ juerza naca̠­la­ka­lhamán xalak­maká̠n qui­li̠­ta­la­ka­pas­nicán,
y ni̠para maktum cati­pa̠­tzán­ka̠lh pi̠ ca̠ta̠t­la­huani̠t aktum tala­ca̠xlán.
73 Porque Dios tima̠­lac­nú̠­nilh xamaká̠n qui­li̠­ta­la­ka­pas­nicán Abraham
hua̠ntu̠ la̠nchú juerza ma̠kan­tax­ti̠ma.
74 Xlá tihuá­nilh Abraham pi̠ naquin­ca̠­lak­ma̠x­tuyá̠n aquinín judíos nac xlak­sti̠­pa̠ncán hua̠nti̠ quin­ca̠­si̠­tzi̠­niyá̠n,
la̠qui̠ chuná tla̠n xma̠n huá nac­li̠­ma­cuani­yá̠hu y ni̠ti̠ cati­la­ca­pu­hua­níhu,
75 y na̠chuná la̠qui̠ cane̠c­xni­cahuá aksti̠tum nali̠­la­ta­ma̠­yá̠hu xli̠­ma̠­peksí̠n,
y chuná tla̠n nali̠­ma­cuani­yá̠hu xma̠nhuá Quim­pu̠­chi­nacán.
76 Chi̠nchú huix koxutá actzu̠ quin­ka­huasa, pímpa̠t li̠tax­tuya lanca xpro­feta Quin­tla̠­ticán Dios,
porque huix pu̠la­ni­ti̠­lhaya nahuán a̠má Quim­pu̠­chi­nacán hua̠nti̠ namín la̠qui̠ huix naca̠x­tla­hua­niya xtiji.
77 Porque huix naca̠­ma̠­ca­tzi̠­ni̠ya hua̠nti̠ luu ca̠lac­sacni̠t Dios
pi̠ lak­cha̠­ni̠ttá quilh­ta­macú acxni̠ naca̠­ma̠­tzan­ke̠­na­nicán xta­la̠­ka­lhi̠ncán
y la̠qui̠ chuná tla̠n nata­ma̠aka­pu̠­taxti̠y xli̠s­tac­nicán.
78 Porque xli̠­ca̠na Dios quin­ca̠­pa̠x­qui̠yá̠n y quin­ca̠­la­ka­lha­maná̠n,
pus nama­ca­mi­na̠chá nac akapú̠n cha̠tum hua̠nti̠ li̠taxtuy cumu la̠ xtax­káket chi­chiní hua̠nti̠ nama̠­tzu­qui̠y aktum xasa̠sti quilh­ta­macú nac qui­la­ta­ma̠tcán.
79 La̠qui̠ xli̠­hua̠k hua̠nti̠ xta­lak­tzan­ka̠­ta̠­ya­ni̠ttá,
y hua̠nti̠ tala­má̠­nalh nac xaca̠­pucsua,
xlá naca̠­ma̠­la­ca­tzu­hui̠y anta­nícu huí tax­káket,
y chuná xlá naquin­ca̠­ma̠­si­yu­niyá̠n a̠má tiji hua̠ntu̠ luu xli̠­ca̠na xaak­sti̠tum.
80 Kampá̠a quilh­ta­macú y a̠má kahuasa Juan la̠li̠­huán xla­ca­ca­tzi̠ma, cstacma xti­yat­li̠hua y na̠chuná xta­la­ca­pa̠s­tacni. Aca­li̠stá̠n acxni̠ cstac­ni̠ttá xlá alh latama̠y nac aktum pu̠la­tama̠n hua­nicán desierto anta­nícu ni̠tu̠ staca y na̠ ni̠ti̠cu lama cris­tianos, y acxni̠ lák­cha̠lh quilh­ta­macú xlá tzú­culh ca̠ma̠­kalh­chu­hui̠ni̠y cris­tianos xalac Israel.