16
Jesús lacastacuanán ca̠li̠ní̠n
(Mateo 28.1‑10; Lucas 24.1‑12; Juan 20.1‑10)
Ti̠tax­tu­ko̠lh sábado acxni̠ ni̠ti̠ cscuja, y acxni̠ tzí̠­sualh hua­tiyá a̠má quilh­ta­macú, María Mag­da­lena, María xtzí José y San­tiago, xa̠hua Salomé, xlacán táalh tata­ma̠­huay xala­cuán per­fumes la̠qui̠ nataán tali̠t­la­hua­pu̠xtuy xti­yat­li̠hua Jesús. Li̠cha̠lí domingo luu laca­tzi̠sa tatá̠­qui̠lh y táalh antaní xma̠c­nu̠­cani̠t Jesús cajcu xtax­tu­ma̠chi chi­chiní. Sac­stucán chiné xta­la̠­hua­ni­ti̠­lhay:
—¿Tícu chú nama̠­ta­ke̠nu̠y cahuá a̠má lanca chí­huix hua̠ntu̠ laca­hui­li̠­cani̠t a̠má lhucu?
Pero acxni̠ tácha̠lh taúcxilhli pi̠ ta̠má lanca chí­huix hua̠ntu̠ xli̠­la­ka­ta­la­cani̠t nac lhucu aya xma̠­ta­ke̠­nu̠­cani̠t. Tatá­nu̠lh tzinú nac xpu̠­lacni lhucu y antá taúcxilhli pi̠ xuí cha̠tum kahuasa, pero luu sna­papa xlháka̠t y pu̠lhmá̠n hua̠ntu̠ clha­ka̠ni̠t, xlacán luu la̠n tape̠­cualh. Pero xlá chiné ca̠huá­nilh:
—Ni̠ cape̠­cuántit. Hui­xinín putza­yá̠tit Jesús xalac Naza­ret hua̠nti̠ pekex­to­ko­hua­cá­calh nac cruz. Pero xlá aya lacas­ta­cuánalh nac ca̠li̠ní̠n. Ma̠squi luu caucxílhtit uú ni̠ti̠ antaní xta­ra­mi̠­cani̠t. Xa̠huachí capi­tittá y caca̠­hua­ni­pítit xdis­cí­pulos xa̠hua Pedro xla­cata pi̠ naca̠­pu̠­la­niyá̠n naán a̠má nac Gali­lea y antá naucxi­lha̠­pítit porque chuná tica̠­huanín.
Ama̠­ko̠lh lac­chaján xta­pe̠­cuacán tzú­culh talh­pipiy; la̠li̠­huán tatáx­tulh y tokosú̠n táalh. Pero ni̠ti̠ tuncán tali̠­ta̠­chu­huí̠­nalh hua̠ntu̠ xtaucxilhni̠t porque xta­pe̠­cuaxni̠­má̠­nalh.
Jesús tasiyuniy María Magdalena
(Juan 20.11‑18)
Acxni̠ nia̠ cxka­kako̠y a̠má quilh­ta­macú domingo Jesús xla­cas­ta­cuana­ni̠ttá nac ca̠li̠ní̠n; pero pu̠lh María Mag­da­lena tasi­yú­nilh la̠qui̠ xlá naucxilha pi̠ lama xas­tacná. Huá eé pusca̠t hua̠nti̠ xta­mac­xtu­nini̠t kalha­tujún xes­pí­ritu akska­huiní. 10 Acxni̠ xlá úcxilhli Jesús xlá ca̠lá­kalh a̠ma̠ko̠lh xcompañeros Jesús hua̠nti̠ maka̠s quilh­ta­macú xta­ta̠­la­ta­pu̠­li̠ni̠t y ca̠huá­nilh lácu xuc­xilhni̠t, xlacán xta­li̠­pu­hua­má̠­nalh y xta­ta­sax­ni̠­má̠­nalh. 11 Pero acxni̠ xlacán ca̠hua­ní­calh pi̠ Jesús xla­cas­ta­cuanani̠t y xlama xas­tacná, ni̠ taca̠­náj­lalh.
Jesús ca̠tasiyuniy cha̠tiy xtama̠kalhtahuaké̠n
(Lucas 24.13‑35)
12 Caj li̠puntzú na̠ ca̠ta­si­yú­nilh cha̠­tiy­li̠tum xta­ma̠­kalh­ta­huaké̠n xlacán xta­yá̠­nalh nac tiji xtaamá̠­nalh nac aktum ca̠chi­quí̠n; ca̠ta­si­yú­nilh la̠qui̠ nataucxilha pi̠ xlama xas­tacná. 13 Acxni̠ taucxilh­ko̠lh, xlacán la̠li̠­huán tatás­pitli y táalh tali̠­ta̠­chu­hui̠nán xa̠maka­pi­tzí̠n dis­cí­pulos pi̠ xli̠­ca̠na xla­cas­ta­cuanani̠t. Pero xlacán ni̠para chuná taca̠­náj­lalh.
Amá tascújut hua̠ntu̠ natama̠kantaxti̠y após­toles
(Mateo 28.16‑20; Lucas 24.36‑49; Juan 20.19‑23)
14 Y aca­li̠sta̠n li̠túm Jesús ca̠ta­si­yú­nilh pacs kalha­ca̠­huitu xdis­cí­pulos la̠qui̠ nata­ca̠­najlay pi̠ xli̠­ca̠na lama xas­tacná. Xlacán xta­hui­lá̠­nalh nac mesa xta­hua̠­ya­má̠­nalh; xlá ca̠la­ca­quílh­ni̠lh tzinú porque luu ni̠ xta­ca̠­naj­la­putún para xli̠­ca̠na xlama xas­tacná, porque caj taliaklhu̠­huá̠t­nalh acxni̠ xli̠­chu­hui̠­nan­cani̠t pi̠ xla­cas­ta­cuanani̠t. 15 Aca­li̠stá̠n acxni̠ xlacán lacatum xta­ta­mac­xtu­mi̠ni̠t chiné ca̠huá­nilh:
—Capítit xli̠­hua̠k ca̠chi­quí̠n hua̠ntu̠ tahui­lá̠­nalh xli̠­ca̠­lanca ca̠quilh­ta­macú y caca̠­li̠­ma̠­kalh­chu­hui̠­ní̠tit xli̠­hua̠k cris­tianos eé quin­ta­chu­huí̠n hua̠ntu̠ ma̠sta̠y lak­táxtut. 16 Hua̠nti̠ naquin­ta­li̠­pa̠­huán y nata­taakmunuy nata­lak­ma̠xtuy xli̠s­tac­nicán, pero hua̠nti̠ ni̠ naqui­li̠­pa̠­huán pus ámaj ma̠lak­tzanke̠y xli̠s­tacni nac xla­catí̠n Dios acxni̠ naca̠­ma̠­xo­ko̠­ni̠cán hua̠ntu̠ tatit­la­huani̠t. 17 Y xla­cáta nata­ca­tzi̠y pi̠ Dios lama nac mila­ta­ma̠tcán maka­pi­tzí̠n hua̠nti̠ naquin­ta­li̠­pa̠­huán naca̠­ma̠x­qui̠cán li̠t­li­hueke xla­cata tla̠n nata­ma̠­pacsay hua̠nti̠ ca̠maka­tla­jani̠t xes­pí­ritu akska­huiní y tla̠n nata­li̠­chu­hui̠nán ti̠pa̠­katzi tachu­huí̠n hua̠ntu̠ xlacán nia̠ xta­ca­tzi̠y. 18 Hasta tla̠n nata­chipay lu̠hua y ni̠tu̠ cati­ca̠t­la­huá­nilh, y para túcu nata­huay hua̠ntu̠ kalhi̠y veneno ni̠tu̠ cati­ta­li̠­lá­nilh, y caj xmacán tla̠n nata­li̠­ma̠­pacsay ta̠tat­laní̠n.
Jesús an nac akapú̠n
(Lucas 24.50‑53)
19 La̠ chuná ca̠ta̠­chu­hui̠­nan­ko̠lh Quim­pu̠­chi­nacán Jesús tzú­culh tata̠lh­ma̠ni̠y y alh nac akapú̠n antaní hui­lachá Dios. 20 Y aca­li̠stá̠n a̠ma̠ko̠lh xta­ma̠­kalh­ta­huaké̠n tatá­ca̠xli y táalh antaní tahui­lá̠­nalh lactzu̠ ca̠chi­quí̠n, tzú­culh tama̠­kalh­chu­hui̠ni̠y cris­tianos xta­chu­huí̠n Cristo hua̠ntu̠ ma̠sta̠y lak­táxtut. Y cumu Dios xca̠­mak­ta̠­yama xlacán xtat­la­huay lhu̠hua lac­lanca li̠cá̠cni̠t ta­scújut la̠qui̠ chuná naca­tzi̠cán pi̠ Dios xlama nac xla­ta­ma̠tcán y xli̠­ca̠na xta­li̠­chu­hui̠­na­má̠­nalh xta­la­ca­pa̠s­tacni.