15
Pilato ma̠kalhapali̠y Jesús
(Mateo 27.1‑2, 11‑14; Lucas 23.1‑5; Juan 18.28‑38)
Acxni̠ xka­ka­ko̠lh amá tzi̠sní tata­mac­xtu­mi̠pá xana­puxcun cura chu xma̠­kalh­ta­hua­ke̠­nacán judíos xa̠hua lak­ko̠­lu­tzi̠nni, y tachí̠n tále̠lh Jesús nac xla­catí̠n ma̠pek­si̠ná Pilato. Xlá ma̠ka­lha­pá­li̠lh Jesús y kalhás­quilh:
—¿Pi̠ xli̠­ca̠na huix xreycán judíos?
Jesús kálh­ti̠lh:
—Xli̠­ca̠na hua̠ntu̠ qui­lhuámpa̠t porque aquit xli̠­ca̠na rey —huá­nilh.
Y hua̠nti̠ xta­si̠­tzi̠niy catu̠huá tzú­culh tali̠­ya̠­huay taaksaní̠n. Pilato tá̠yalh y huá­nilh Jesús:
—¿Lácu pi̠ ni̠tu̠ cati­kalh­tí̠­nanti? ¿Pi̠ ni̠ kax­pata pi̠ catuhuá tali̠­ya̠­huamá̠n u̠ma̠ko̠lh lac­chix­cu­huí̠n?
Pero Jesús ni̠tu̠ kalh­tí̠­nalh y huá xla­cata niaj cátzi̠lh Pilato túcu naka­lhas­quín.
Pilato li̠ma̠peksi̠nán camakni̠calh Jesús
(Mateo 27.15‑31; Lucas 23.13‑25; Juan 18.38–19.16)
Acxni̠ xlak­chá̠n xapa̠xcua taak­spun­tza̠lí̠n xli̠s­ma­ni̠ni̠t Pilato xmak­xtéka cha̠tum tachí̠n porque chuná xta­li̠s­quiniy pu̠tum lac­chix­cu­huí̠n. Y nac pu̠la̠­chi̠n xta­nu̠ma cha̠tum tachí̠n xuanicán Bar­rabás chu xcompañeros hua̠nti̠ xta­ma̠­la­ca­tzu­qui̠ni̠t tasi̠tzi nac xca̠­chi­qui̠ncán y lhu̠hua cris­tianos xta­mak­ni̠ni̠t. Y caj li̠puntzú tachilh lhu̠hua cris­tianos, tzú­culh tas­quiniy Pilato xla­cata naca̠­mak­xtekniy cha̠tum tachí̠n cumu la̠ xta­li̠s­ma­ni̠ni̠t. Pero Pilato ca̠ka­lhás­quilh:
—¿Pi̠ lacas­qui­ná̠tit hui­xinín cac­mák­xtekli xreycán judíos?
10 Porque Pilato xca­tzi̠y pi̠ caj xta­quic­lhca­tzán xana­puxcun cura por eso xta­li̠­ma­ca­ma̠x­qui̠ni̠t. 11 Pero xana­puxcun cura la̠li̠­huán tzú­culh tama̠­kalh­chu­hui̠ni̠y cris­tianos la̠qui̠ mejor catás­quilh xla­cata camak­xtékca Bar­rabás. 12 Pilato ca̠ka­lhas­quimpá:
—¿Y túcu lacas­qui­ná̠tit nac­tla­huaniy a̠má chixcú hua̠nti̠ hui­xinín hua­ni­yá̠tit xreycán judíos?
13 Xli̠­pu̠tum cris­tianos tzú­culh taqui­lhán:
—¡Cape­kex­to­ko­huaca nac cruz!
14 Pilato ca̠hua­nipá:
—¿Pero túcu ni̠tlá̠n tla­huani̠t?
Pero xlacán caj tzu­cupaj taqui­lhán:
—¡Cape­kex­to­ko­hua­cá­calh nac cruz!
15 Cumu Pilato ni̠ xla­cas­quín tícu nasi̠­tzi̠niy pus huá li̠mák­xtekli Bar­rabás y ma̠pek­sí̠­nalh xla­cata nake̠s­nokcán Jesús, aca­li̠stá̠n ca̠ma­ca­má̠x­qui̠lh tropa la̠qui̠ xlacán nata­pe­kex­to­ko­huacay nac cruz.
16 Ama̠­ko̠lh tropa tále̠lh ca̠la­kuá̠n pero cxpu­lacni xpu̠­ma̠­peksí̠n Pilato anta­nícu pu̠tum tropa xta­ta­mac­xtú­mi̠ni̠t. 17 Xlacán tama̠­lák­xtulh clháka̠t Jesús y tama̠­lhá­ke̠lh mactum xapu̠s­ta­pu̠hua lháka̠t cumu la̠ xla rey, y taacuíli̠lh nac xak­xa̠ka aktum corona xla lhtucú̠n. 18 Y tzú­culh tama̠­tasi̠y:
—¡Cane̠c­xni­cahuá cala­tá­ma̠lh xreycán judíos!
19 Tzú­culh taliak­snokmi̠y kantum lasasa y tala­ca­chuj­má­ni̠lh, tala­ka­ta­quilh­pú̠­talh y tata­tzo­kos­tá­nilh xta̠­chuná cumu la̠ tla­huacán nac xla­catí̠n cha̠tum rey. 20 Acxni̠ tali̠­ka­ma̠­nan­ko̠lh, tama̠­lák­xtulh a̠má xapu̠s­ta­pu̠hua lháka̠t y huá tama̠­lhá­ke̠lh hua̠ntu̠ luu clháka̠t Jesús. Aca­li̠stá̠n tata­mác­xtulh nac quilhtí̠n y tále̠lh antaní nape­kex­to­ko­hua­cacán nac cruz.
Jesús pekextokohuacacán nac cruz
(Mateo 27.32‑44; Lucas 23.26‑43; Juan 19.17‑27)
21 Cha̠tum chixcú xalac Cirene xuanicán Simón xla­ka­huasán xca̠­hua­nicán Ale­jandro y Rufo, xlá xqui̠­tas­pitma nac xca̠­tu­huá̠n y antá xti̠­tax­tuma antaní xta­la­yá̠­nalh tropa acxni̠ tachi­pa­pá̠x­tokli maka­pi­tzí̠n tropa y akchú tama̠­lé̠­ni̠lh xcruz Jesús. 22 Antá lé̠n­calh Jesús nac aktum ke̠stí̠n xuanicán Gól­gota. Eé tachu­huí̠n huam­putún: Cxac­lúcut Ni̠n. 23 Acxni̠ antá li̠chá̠n­calh Jesús, ma̠x­quí̠­calh nahuay cuchu hua̠ntu̠ xlak­ma­ca̠n­cani̠t lí̠cuchu la̠qui̠ ni̠ namaklh­ca­tzi̠y hua­nicán mirra. Xlá caj ma̠ka­lhua̠ní̠­calh y ni̠ hualh.
24-25 Ca̠mak­na­ja̠tza hora xuani̠t acxni̠ pekex­to­ko­hua­cá­calh nac cruz. Ama̠­ko̠lh tro­pajni tzú­culh tali̠­macá̠n suerte clháka̠t Jesús la̠qui̠ xatícu nalak­chá̠n. 26 Nac xacpú̠n cruz xto­ko­hua­cá­calh pi̠tzu̠ pák­lha̠t antá xuan túcu xpa̠­la­cata xli̠­mak­ni̠­cani̠t, y nac pák­lha̠t chiné xta­tzokni̠t: “Huá eé chixcú xreycán judíos.” 27 Y na̠ antá xca̠­pe­kex­to­ko­hua­ca­cani̠t cha̠tiy kalha̠­naní̠n, cha̠tum xpek­stácat Jesús y cha̠tum xpek­xuqui. 28 Pus chuná li̠kan­táx­tulh hua̠ntu̠ xta­tzok­ta­hui­lani̠t nac li̠kalh­ta­huaka la̠ta tu̠ xámaj pa̠x­toka Cristo: “Cumu la̠ cha̠tum kalha̠ná li̠ma̠x­tú­calh.”
29 Cati̠huá ti̠ antá xta­ti̠­taxtuy ma̠rí xta­li̠­kalh­ka­ma̠nán, xta­ta­la­calh­cata y chiné xta­huaniy:
—¡Chi̠nchú cumu huana pi̠ nalac­tla­huaya lanca quim­pu̠­si­cu­lancán y caj liaktutu quilh­ta­macú naya̠­huaya tunu a̠tzinú xatlá̠n! 30 ¿Túcu chú lani? ¿Lácu pi̠ ni̠lay chú ta̠c­taya nac cruz y calak­ma̠x­tú­canti me̠cstu?
31 Maka­pi­tzí̠n xana­puxcun cura xa̠hua xma̠­kalh­ta­hua­ke̠­nacán judíos, na̠chuná xta­li̠­kalh­ka­ma̠nán, chiné xta­huán:
—¡Chi̠nchú cumu tla̠n ca̠ma̠­pác­salh a̠tunu cris­tianos pus chú calak­ma̠x­tú­calh sacstu! 32 Para xlá xli̠­ca̠na huá Cristo osuchí xreycán judíos sacstu catá̠c­talh nac cruz xla­cata naliucxi­lhá̠hu y chuná chú naca̠­naj­la­ni­yá̠hu.
Ama̠­ko̠lh kalha̠­naní̠n na̠chuná xta­li̠­kalh­ka­ma̠nán.
Jesús ni̠y nac cruz
(Mateo 27.45‑56; Lucas 23.44‑49; Juan 19.28‑30)
33 Amá quilh­ta­macú, ma̠x cumu luu tas­túnut xuani̠t, acxni̠ chu­natá la̠ta ca̠puc­suanko̠lh nac a̠má pu̠la­tama̠n y hasta ca̠mak­tutu hora xalac ca̠ko̠­tanú̠n a̠cu ca̠x­ka­kapá. 34 Y na̠ luu acxni­tiyá chú a̠má hora Jesús luu palha chiné ca̠tá­salh:
—Eloi, Eloi, ¿lama sabac­tani? —eé tachu­huí̠n huam­putún: “Papá Dios, ¿túcu xla­cata qui­liak­xtek­ma­ka­ni̠ta eé quilh­ta­macú?”
35 Maka­pi­tzí̠n lac­chix­cu­huí̠n hua̠nti̠ antá xta­la­yá̠­nalh takáx­matli y chiné tzú­culh tala̠­huaniy:
—¡Jó! Cakax­páttit, tasa­nima pro­feta Elías.
36 Cha̠tum tokosú̠n alh li̠lupa xax­cuta vinagre caj la̠ panáma̠c y ma̠aká­nu̠lh nac kantum lasasa quihui, li̠ta­ma­ca­yá̠­hualh la̠qui̠ nahuay Jesús. Y chiné ca̠huá­nilh maka­pi­tzí̠n:
—Cala­ke̠lh para namín ma̠cti̠y pro­feta Elías.
37 Amaktum luu palha tásalh Jesús y aya tuncán ni̠lh. 38 Acxni̠ ni̠lh Jesús a̠má lanca lháka̠t xlí­la­kat­la­pa­nancán nac lanca pu̠si­culan xalac Jeru­salén pu̠maka­tiy huá la̠ta sacstu talác­xti̠tli tzu­cuchá ta̠lhmá̠n hasta tu̠tzú. 39 Cha̠tum capitán romano antá xlaya lacatzú antaní xuaca Jesús, xlá hua̠k káx­matli lácu chu­huí̠­nalh y úcxilhli acxni̠ ni̠lh. Xlá chiné huá:
—Xli̠­ca̠na, eé chixcú Xka­huasa Dios xuani̠t.
40 Y antá na̠ caj mákat xta­la­ca­mi­yá̠­nalh maka­pi­tzí̠n lac­chaján, na̠ antá xlaya María Mag­da­lena, María xtzí San­tiago xatajú y José, xa̠hua Salomé. 41 Uma̠­kó̠lh lac­chaján xta­sta̠­la­nit­la̠­huani̠t Jesús acán cani̠huá xan, y xlacán xta­mak­ta̠­yani̠t acxni̠ xla­ma̠chá nac Gali­lea. Xa̠hua antá xta­yá̠­nalh a̠maka­pi­tzí̠n lhu̠hua lac­chaján hua̠nti̠ lac­xtum xta­ta̠­mini̠t Jesús nac Jeru­salén.
Jesús ma̠cnu̠cán
(Mateo 27.57‑61; Lucas 23.50‑56; Juan 19.38‑42)
42 Acxni̠ xko̠­ta­nu̠yá a̠má a̠hua­tiyá quilh­ta­macú acán tla̠n scujcán porque xta­ma̠­ko̠­taní̠n quilh­ta­macú acxni̠ pu̠tum judíos xta­jaxa, 43 milh cha̠tum tali̠­pa̠hu chixcú hua̠nti̠ na̠ xmak­ta­peksi̠y nac xpu̠­ma̠­pek­si̠ncán judíos nac Jeru­salén xuanicán José xlá xalac Ari­matea. Eé tla̠n chixcú xuani̠t, xli̠­pa̠­huán Dios y xkalh­ka­lhi̠ma acxni̠ Dios nali̠mín lak­táxtut. José kálhi̠lh li̠ca­mama y tánu̠lh nac xpu̠­ma̠­peksí̠n Pilato, huá­nilh xla­cata camá̠x­qui̠lh quilh­ta­macú naán ma̠cti̠y xti­yat­li̠hua Jesús. 44 Pilato cacs lacáhua acxni̠ cátzi̠lh pi̠ aya xni̠ni̠t Jesús y tasá­nilh capitán xla­cata naka­lhas­quín para xli̠­ca̠na aya xni̠ni̠t. 45 Acxni̠ huá­nilh capitán pi̠ xli̠­ca̠na aya xni̠ni̠t xlá má̠x­qui̠lh tala­cas­quín José xla­cata cale̠lh xti­yat­li̠hua Jesús. 46 José tamá̠­hualh mactum sábana y alh ma̠cti̠y nac cruz xti­yat­li̠hua Jesús, huá li̠pu̠­mák­suitli, y aca­li̠stá̠n má̠c­nu̠lh nac aktum tahuaxni hua̠ntu̠ aya xuaxcani̠t nac xlacán sipi y li̠huana̠ li̠la­ka­tá­lalh aktum lanca chí­huix antaní xlac­ta­nu̠cán. 47 María Mag­da­lena y María xtzí José xlacán taúcxilhli antaní ma̠c­nú̠­calh.