14
Hua̠nti̠ tata̠la̠makasi̠tzi̠y Jesús tali̠lacchuhui̠nán lácu natamakni̠y
(Mateo 26.1‑5; Lucas 22.1‑2; Juan 11.45‑53)
Aktiy quilh­ta­macú xtzanka̠y xla­cata nalak­chá̠n xpa̠x­cuajcán judíos xla taak­spun­tza̠lí̠n acxni̠ xli̠­hua̠k cris­tianos xalac Israel xta­huay cax­ti­lá̠n­chahu hua̠ntu̠ ni̠tu̠ kalhi̠y leva­dura. Ama̠­ko̠lh xana­puxcun cura xa̠hua xma̠­kalh­ta­hua­ke̠­nacán judíos tzú­culh tali̠­lac­chu­hui̠nán xla­cata lácu tla̠n nata­chipay Jesús, nata­liak­ska­huinín y aca­li̠stá̠n nata­makni̠y. Pero xlacán xta­qui­lhuamá̠­nalh:
—Ni̠ cachi­páhu acxni̠ luu xquilh­ta­macú xapa̠x­cuaj taak­spun­tza̠lí̠n porque lhu̠hua cris­tianos nata­si̠­tzi̠y hua̠nti̠ tapa̠x­qui̠y.
Cha̠tum pusca̠t liakpaxi̠y perfumes Jesús
(Mateo 26.6‑13; Juan 12.1‑8)
Jesús xani̠t laka­pa­xia̠lhnán Simón a̠má chixcú hua̠nti̠ xma̠­pac­sani̠t acxni̠ xka­lhi̠y aktum li̠xcáj­nit tajátat hua­nicán lepra, xlá antá xuilachá nac Betania. Jesús xuí nac mesa xua̠yama acxni̠ chilh cha̠tum pusca̠t xli̠mín pa̠tum lameta xatlá̠n per­fume xla nardo xánat luu tapa­ra̠xlá xuani̠t xta­palh a̠má quilh­ta­macú. Ma̠kálh­ke̠lh lameta y liakpa­xi̠­ko̠lh per­fume nac xak­xa̠ka Jesús. Hua̠nti̠ antá xta­hui­lá̠­nalh lacatzú tzú­culh tasi̠­tzi̠niy a̠má pusca̠t y chiné tzú­culh tala̠­huaniy:
—¿Túcu xpa̠­la­cata luu caj pá̠xcat tlá­hualh eé xatlá̠n per­fume? Pus tla̠n xti­li̠s­tá̠­calh li̠huacay aktutu ciento denario tumi̠n, y hua̠ntu̠ xti­tás­tokli xatumi̠n xti­ca̠­li̠­mak­ta̠­yá­calh lak­li̠­ma̠x­kení̠n.
Jesús ca̠ka­lha­káx­matli hua̠ntu̠ xlacán xta­qui­lhuamá̠­nalh y chiné ca̠huá­nilh:
—¿Túcu xpa̠­la­cata li̠ma̠aklhu̠­hui̠­yá̠tit eé pusca̠t? Porque hua̠ntu̠ xlá tla­huani̠t luu xli̠­ca̠na tla̠n. Pus hua̠nti̠ lak­li̠­ma̠x­kení̠n tala­má̠­nalh cris­tianos anka­lhi̠ná ca̠ta̠­lamá̠n nahuán nac milak­sti̠­pa̠ncán, y tla̠n naca̠­mak­ta̠­ya­yá̠tit acxni̠ hui­xinín nalac­pu­hua­ná̠tit, pero aquit niaj maka̠s quilh­ta­macú cac­ti­ca̠­ta̠­la­tamá̠n. Hua̠ntu̠ xlá tla̠n lac­pú­hualh pus chuná tlá­hualh, y ma̠squi ni̠ catzi̠y xlá a̠li̠sok qui­li̠t­la­hua­pú̠x­tulh per­fumes la̠qui̠ acxni̠ naqui­ma̠c­nu̠cán ma̠squi niaj tu̠ caqui­li̠t­la­huá­calh. Xli̠­ca̠na cca̠­hua­niyá̠n pi̠ la̠ta chá nícu nali̠­chu­hui̠­nancán xta­chu­huí̠n Dios xli̠­ca̠­lanca ca̠quilh­ta­macú na̠ nali̠­chu­hui̠­nancán hua̠ntu̠ tlá­hualh eé pusca̠t la̠qui̠ hua̠k nali̠­la­ca­pa̠s­taccán.
Judas ca̠ta̠laca̠xlay hua̠nti̠ tasi̠tzi̠niy Jesús
(Mateo 26.14‑16; Lucas 22.3‑6)
10 Judas Isca­riote hua̠nti̠ xta̠­ta­peksi̠y a̠má xka­lha­cu̠tiy xdis­cí­pulos Jesús alh ca̠ta̠­chu­hui̠nán hua̠nti̠ xta­si̠­tzi̠niy Jesús xana­puxcun cura la̠qui̠ naca̠­ta̠­la­ca̠xlay y naca̠­ma­ca­ma̠x­qui̠y. 11 Acxni̠ xlacán takáx­matli hua̠ntu̠ xca̠­ma̠­lac­nu̠­ni­má̠­calh xlacán tapa̠­xu­hua­ko̠lh, tali̠­ta̠­yá­nilh pi̠ nata­ma̠x­qui̠y tumi̠n; Judas tzú­culh lac­pu­tzay lácu nat­la­huay xla­cata nama­ca­ma̠sta̠y Jesús.
Jesús a̠huata ca̠ta̠hua̠yán xdiscí­pulos ca̠ko̠tanú̠n
(Mateo 26.17‑29; Lucas 22.7‑23; Juan 13.21‑30; 1 Corin­tios 11.23‑26)
12 Acxni̠ lák­cha̠lh a̠má quilh­ta­macú xta­ma̠­ko̠­taní̠n xpa̠x­cuajcán judíos xla taak­spun­tza̠lí̠n acxni̠ xlacán tahuay cax­ti­lá̠n­chahu hua̠ntu̠ ni̠tu̠ kalhí̠y leva­dura y acxni̠ ca̠mak­ni̠cán xalactzu bor­rego hua̠ntu̠ li̠la­ka­chix­cu­hui̠­nancán nac a̠má pa̠xcua, xta­ma̠­kalh­ta­huaké̠n Jesús chiné taka­lhás­quilh:
—¿Nícu laca­squina naca­ná̠hu ca̠x­tla­hua­yá̠hu hua̠ntu̠ nahua­yá̠hu eé xta­ma̠­ko̠­taní̠n pa̠xcua?
13 Pus Jesús ca̠ma̠­la­ká­cha̠lh cha̠tiy xdis­cí­pulos xla­cata nata­ca̠x­tla­huay a̠má tahuá, y chiné ca̠huá­nilh:
—Capim­pítit nac ca̠chi­quí̠n y antá hui­xinín naucxi­lhá̠tit cha̠tum chixcú cuca­le̠ma pa̠tum stu̠n chú­chut. Ca­sta̠­la­nítit 14 y antaní nata­nu̠­ya̠chá na̠ antá cata­nú̠tit, cahua­nítit xpu̠­china chiqui: “Huan qui­ma̠­kalh­ta­hua­ke̠­nacán: ¿Nícu huí amá pu̠lactum chiqui antaní nac­ca̠­ta̠­huay quin­ta­ma̠­kalh­ta­huaké̠n tahuá xla taak­spun­tza̠lí̠n eé tzi̠sní?” 15 Xlá naca̠­le̠ná̠n, nac xli̠­quilh­mactiy chiqui naca̠­ma̠­si­yu­niyá̠n pu̠lactum chiqui juerza tzinú ca̠lak­lanca y pacsa kalhi̠y tu̠ tamac­la­cas­quín, antá hui­xinín caca̠x­tla­huátit quin­ta­huajcán hua̠ntu̠ nahua­yá̠hu eé tzi̠sní.
16 Y a̠ma̠ko̠lh dis­cí­pulos táalh nac ca̠chi­quí̠n, xli̠­ca̠na chuná tama̠­nóklh­ulh la̠ta tu̠ xca̠­hua­nini̠t Jesús, xlacán antá taca̠x­tlá­hualh tahuá hua̠ntu̠ nata­li̠­la­ka­chix­cu­hui̠nán xapa̠xcua taak­spun­tza̠lí̠n.
17 Acxni̠ aya tzí̠­sualh, Jesús ca̠tá̠­chilh xa̠maka­pi­tzí̠n xdis­cí­pulos 18 y pu̠tum tatáhui xla­cata nata­hua̠yán. Acxni̠ luu xquilhta xta­hua̠­ya­má̠­nalh Jesús ca̠huá­nilh:
—Xli̠­ca̠na cca̠­hua­niyá̠n pi̠ chá̠tum natax­tu­ya̠chá mili̠­pu̠­tumcán hua̠nti̠ naqui­ma­ca­ma̠sta̠y nac xmacancán hua̠nti̠ quin­ta­si̠­tzi̠niy.
19 Xlacán luu snu̠n tali̠­púhua y tzú­culh tala̠­ka­lhas­quín cha̠tum a̠cha̠tum:
—¿Ma̠x aquit cámaj maca­ma̠sta̠y?
Y cha̠tum huampá:
—¿Ahuayu ma̠x aquit cámaj liak­ska­huinín?
20 Jesús ca̠kálh­ti̠lh:
—La̠ta mili̠­ka­lha­cu̠­tiycán cha̠tum natax­tu­ya̠chá hua̠nti̠ lak­xtum quin­ta̠­ta­ma­ka­ju̠ma nac quim­pu­la̠­tucán. 21 Pus chuná li̠kan­tax­tuma hua̠ntu̠ tatzok­ta­hui­lani̠t nac li̠kalh­ta­huaka hua̠ntu̠ naquiak­spulay aquit Xata­lac­sacni Chixcú; pero koxutá a̠má chixcú hua̠nti̠ ámaj qui­ma­ca­ma̠sta̠y. ¡Xatlá̠n xtíhua pi̠ ni̠ xti­la­cá­chilh!
22 Y li̠huán xta­hua̠­ya­má̠­nalh Jesús tíyalh mactum cax­ti­lá̠n­chahu, pa̠x­cat­ca­tzí̠­nilh Dios xtahuá, y acxni̠ lak­ché­kelh ca̠má̠x­qui̠lh xdis­cí­pulos y chiné ca̠huá­nilh:
—Cati­yátit y cahuátit eé cax­ti­lá̠n­chahu porque huá li̠taxtuy quin­ti­yat­li̠hua.
23 Aca­li̠stá̠n tiyapá pa̠tum vaso xchú­chut uva, pa̠x­cat­ca­tzí̠­nilh Dios, ca̠má̠x­qui̠lh xta­ma̠­kalh­ta­huaké̠n; y hua̠k tali̠­kót­nulh aca­tzuní̠n hua̠ntu̠ xta­ju̠ma cvaso. 24 Y chiné ca̠huá­nilh:
—Huá eé xchú­chut uva li̠taxtuy quin­kalhni hua̠ntu̠ nas­taj­ta­makán xpa̠­la­ca­tacán pu̠tum cris­tianos la̠qui̠ naca­tzi̠cán li̠pu̠tum pi̠ Dios tla­huani̠t xasa̠sti xta­la­ca̠xlán la̠ naca̠­lak­ma̠xtuy. 25 Xli̠­ca̠na cca̠­hua­niyá̠n pi̠ niaj maktum cac­ti­li̠­kót­nulh xchú­chut uva hasta acxni̠ nama̠­lak­cha̠níy quilh­ta­macú la̠ nac­li̠­kotnún tunu xasa̠sti xchú­chut uva nac xpa̠xtú̠n.
Jesús li̠chuhui̠nán xlacata Pedro ámaj huan pi̠ ni̠ lakapasa
(Mateo 26.30‑35; Lucas 22.31‑34; Juan 13.36‑38)
26 Acxni̠ la̠ taquilh­tli̠­ko̠lh kam­pa̠tum salmo taampá nac amá ke̠stí̠n hua­nicán Monte de los Olivos. 27 Y antá ca̠huá­nilh Jesús:
—Eé tzi̠sní pu̠tum hui­xinín naqui­la̠­tza̠­la­ma­ka­ná̠hu. Pus chuná ámaj kan­taxtuy la̠ titzók­nulh cha̠tum pro­feta acxni̠ ma̠lac­pu­huá̠­ni̠lh Dios: “Aquit nac­ma̠sta̠y quilh­ta­macú camak­ní̠­calh xma̠­pu­tzua̠yi̠ná bor­regos y pu̠tum bor­regos nata­ta̠­ka­hua­ni̠ko̠y.” 28 Pero acxni̠ aquit nac­la­cas­ta­cuanán nac ca̠li̠ní̠n pu̠lh nacam­paray nac Gali­lea la̠qui̠ antá nata­nok­lha̠­chá̠hu.
29 Pedro huá­nilh:
—Ma̠squi pu̠tum cata­tza̠­la­makán, aquit ni̠ cac­tiak­xtek­makán.
30 Pero Jesús huá­nilh:
—Xli̠­ca̠na cuaniyá̠n pi̠ eé tzi̠sní acxni̠ nia̠ tasay nahuán xli̠­maktiy pu̠yu, huix hua­ni̠­tatá nahuán mak­tutu pi̠ ni̠ qui­la­ka­pasa.
31 Pero xlá chiné hua­nipá:
—Ma̠squi na̠ acxtum xquin­ta̠­mak­ní̠­canti, pero ni̠ cac­tíhua pi̠ ni̠ cla­ka­pasá̠n.
Y xa̠maka­pi­tzí̠n dis­cí­pulos hua̠k chuná tahuánilh.
Jesús an kalhtahuakaniy Dios nac Getsemaní
(Mateo 26.36‑46; Lucas 22.39‑46)
32 Acxni̠ tácha̠lh nac aktum ca̠qui­huí̠n hua­nicán Get­se­maní, Jesús chiné ca̠huá­nilh xdis­cí­pulos:
—Uú cata­hui­la­ké̠tit li̠huán u̠cámaj kalh­ta­hua­kaniy Dios.
33 Xma̠n huá ca̠tá̠alh Pedro, San­tiago y Juan a̠laca­tunu cá̠le̠lh. Antá caj xamaktum tzú­culh liaka­tiyún y li̠li̠­pu­huán tu̠ xámaj akspulay. 34 Y chiné ca̠huá­nilh:
—Luu xli̠­ca̠na cmaklh­ca­tzi̠y aktum tali̠­pu­huá̠n nac qui­nacú, la̠m­para cámaj ni̠y. Uú cata­hui­látit pero ni̠ calh­ta­tátit.
35 Jesús alh tzinú antaní tlak laka­mákat, tatzo­kós­talh nac ca̠ti­yatni, huá­nilh Dios para tla̠n ni̠ xmá̠x­qui̠lh tapa̠tí̠n hua̠ntu̠ xámaj lak­chá̠n. 36 Y chiné kalh­ta­hua­ká­nilh Dios:
—Quin­tla̠t Dios, huix hua̠k tla̠n catu̠huá tla­huaya, pus para huix laca­squina ni̠ caqui­ma̠xqui eé tapa̠tí̠n, pero ni̠ calalh hua̠ntu̠ aquit cla­cas­quín sinoque huá calalh min­ta­pa̠­xu­huá̠n.
37 Tas­pitpá antaní xta­hui­lá̠­nalh xta­ma̠­kalh­ta­huaké̠n pero xlacán pu̠tum xtalh­ta­ta­má̠­nalh. Chiné huá­nilh Pedro:
—Simón, ¿lácu pi̠ lhta­tápa̠t? ¿Lácu pi̠ ni̠lay laca­ta̠­yani ca̠na̠caj aktum hora talh­tata? 38 Ská­lalh cata­hui­látit y cakalh­ta­hua­ka­nítit Dios la̠qui̠ ni̠ natat­la­ji̠­yá̠tit acxni̠ naca̠­tzak­sa­ca­ná̠tit. Pus ma̠squi mili̠s­tac­nicán luu xli̠­ca̠na aksti̠tum li̠pi­ná̠tit xta­la­ca­pa̠s­tacni, min­ti­yat­li̠­huacán ni̠ ta̠yaniy porque ni̠ kalhi̠y li̠t­li­hueke.
39 Jesús ampá kalh­ta­hua­kaniy Dios y chu­na­li̠túm qui̠­li̠­xa­kát­li̠lh cumu la̠ xapu̠lh. 40 Aca­li̠stá̠n ampá antaní xta­hui­lá̠­nalh xdis­cí­pulos pero xlacán xtalh­ta­ta­ma̠­nampá porque niajlay xta­la­ca­ta̠­yaniy xla­kas­ta­pucán talh­tata. Y acxni̠ tzú­culh ca̠xa­katli̠y Jesús, xlacán ni̠ xta­ca­tzi̠y lácu nata­kalh­ti̠nán. 41 Xlá ampaj kalh­ta­hua­kaniy Dios xli̠­mak­tutu, y acxni̠ qui̠­tás­pitli chiné ca̠huá­nilh:
—¿Pi̠ chu­nacú lhta­ta­pá̠tit y jax­pá̠tit? Niaj chuná cat­la­huátit porque aya lak­cha̠ni̠t quilh­ta­macú la̠ naqui­ma­ca­ma̠s­ta̠cán aquit Xata­lac­sacni Chixcú nac xmacancán hua̠nti̠ quin­ta­si̠­tzi̠niy. 42 La̠li̠­huán cata̠­quí̠tit porque aya mima hua̠nti̠ naqui­ma­ca­ma̠sta̠y.
Jesús chi̠le̠ncán
(Mateo 26.47‑56; Lucas 22.47‑53; Juan 18.2‑11)
43 Jesús xchu­hui̠­na­majcú acxni̠ talák­chilh lhu̠hua cris­tianos huá xca̠­pu̠­la­ni­ti̠­lhay xdis­cí­pulo hua­nicán Judas Isca­riote. Catu̠huá xta­li̠mín, hui̠ntí xli̠mín espada, maka­pi­tzí̠n ya̠ quihui. Uma̠­kó̠lh lac­chix­cu­huí̠n huá xta­ma̠­la­ka­cha̠ni̠t xana­puxcún cura, xa̠hua xma̠­kalh­ta­hua­ke̠­nacán judíos y lak­ko̠­lu­tzi̠nni hua̠nti̠ xta­ma̠­pek­si̠nán. 44 Judas hua̠nti̠ maca­má̠s­ta̠lh xca̠­hua­nini̠t lácu nata­li̠­la­ka­pasa la̠qui̠ natalé̠n:
—Hua̠nti̠ quit nac­la­ca­tzu̠ca huá cachi­pátit y cali̠­pítit.
45 Acxni̠ lák­cha̠lh, lak­ta­la­ca­tzú­hui̠lh y chiné huá­nilh:
—Uú clak­mimá̠n, ma̠kalh­ta­hua­ke̠ná.
La̠n­chuná hua­ni­ko̠lh lacá­tzu̠cli. 46 Y maka­pi­tzí̠n tachí­palh Jesús la̠qui̠ natalé̠n cumu la̠ cha̠tum tachí̠n.
47 Cha̠tum xdis­cí­pulo xtat má̠x­tulh xes­pada y ca̠c­tí̠­nilh xtaké̠n cha̠tum xta­sa̠­cuacán hua̠nti̠ xta­ma̠­la­ka­cha̠ni̠t xana­puxcun cura. 48 Jesús ca̠huá­nilh a̠ma̠ko̠lh lac­chix­cu­huí̠n:
—¿Túcu xpa̠­la­cata hui­xinín tani̠­tátit qui­la̠­chi­pa­yá̠hu cumu la̠ cha̠tum kalha̠ná y hasta li̠ta­ni̠­tátit espada xa̠hua quihui? 49 Cha̠li cha̠lí aquit antá xqui­la̠ucxi­lhá̠hu acxni̠ xac­ca̠­ma̠­kalh­chu­hui̠ni̠y cris­tianos, pero ne̠cxni xqui­la̠­chi̠­lé̠hu; pero juerza huá chuná qui̠­li̠­táx­tulh xla­cata nakan­taxtuy hua̠ntu̠ tatzokni̠t nac li̠kalh­ta­huaka tu̠ ámaj quiak­spulay.
50 Y pu̠tum xdis­cí­pulos tatza̠­la­má­kalh, sacstu taak­xtek­yá̠­hualh Jesús. 51 Pero cha̠tum xdis­cí­pulo csta̠­la­nima antaní xlac­le̠­ma̠ca Jesús nac pu̠ma̠­peksí̠n; acxni̠ ucxílhca na̠ xamá̠­calh chi­pacán. 52 Chi­pa­níca clháka̠t, pero cumu caj xamactum caj la̠ sábana, huata xlá tapú̠x­tulh clháka̠t y xalh­tan­tala tzá̠­lalh.
Xanapuxcún cura tama̠kalhapali̠y Jesús
(Mateo 26.57‑68; Lucas 22.54‑55, 63‑71; Juan 18.12‑14, 19‑24)
53-54 Huata Pedro na̠ tis­ta̠­lá­nilh tlak tzinú laka­mákat hasta li̠chá̠n­calh Jesús nac xpu̠­ma̠­pek­si̠ncán cura y antá xlá tamák­xtekli antaní xta­hui­lá̠­nalh poli­cías y tzú­culh ca̠ta̠skón. Pu̠tum xana­puxcun cura xa̠hua lak­ko̠­lu­tzi̠nni hua̠k tata­mac­xtú­mi̠lh xa̠hua xma̠­kalh­ta­hua­ke̠­nacán judíos. Caj li̠puntzú li̠mínca Jesús nac xla­catí̠n xapuxcu cura.
55 Maka­pi­tzí̠n xana­puxcun cura xa̠hua hua̠nti̠ xalac­ta­li̠­pa̠hu ma̠pek­si̠­naní̠n tzú­culh talac­pu­tzay lácu tla̠n nata­makni̠y Jesús, pero ni̠tu̠ tamac­lá­nilh hua̠ntu̠ nata­li̠­ya̠­huay. 56 Ma̠squi maka­pi­tzí̠n cris­tianos catu̠huá tzú­culh tahuán hua̠ntu̠ xta­li̠­ya̠­huay pero aca­li̠stá̠n xtzu­cu­paray tala̠­li̠­ma̠aklhu̠­hui̠y porque ni̠ acxtum xta­li̠­ca­tzi̠y hua̠ntu̠ xtaaksa­ni̠­na­má̠­nalh. 57 Y maka­pi­tzí̠n tatá̠­yalh, chiné taliak­ska­huí­nalh:
58 —Aquinín ckax­mat­ni̠­táhu pi̠ chiné huá tamá chixcú: “Aquit nac­lac­tla­huay eé xpu̠­si­culan Dios hua̠ntu̠ taca̠x­tla­huani̠t lac­chix­cu­huí̠n pero caj xliaktutu quilh­ta­macú aquit nac­tla­huay aktum pero a̠tzinú xatlá̠n ni̠xa­chuná hua̠ntu̠ tla­huani̠t lac­chix­cu­huí̠n.”
59 Pero ni̠para chuná acxtum xta­li̠­ca­tzi̠y hua̠ntu̠ xta­liaksa­ni̠­na­má̠­nalh y ni̠tu̠ xta­ma̠t­la̠nti̠y hua̠ntu̠ xta­li̠­ya̠­hua­má̠­nalh.
60 Acxni̠ tá̠yalh hua̠nti̠ luu xapuxcu cura, chiné huá­nilh Jesús:
—¿Lácu pi̠ ni̠tu̠ cati­kalh­tí̠­nanti? ¿Pi̠ ni̠ kax­pátpa̠t la̠ta túcu tali̠­ya̠­huamá̠n u̠ma̠ko̠lh lac­chix­cu­huí̠n?
61 Jesús ni̠tu̠ kalh­tí̠­nalh, caj xma̠n cacs tá̠yalh. Pero a̠má xapuxcu cura a̠maktum kalhas­quimpá y huá­nilh:
—¿Pi̠ xli̠­ca̠na huix Cristo hua̠nti̠ Xka­huasa Dios?
62 Jesús huá­nilh:
—Xli̠­ca̠na aquit Cristo. Y namín quilh­ta­macú acxni̠ hui­xinín naucxi­lhá̠tit la̠ aquit Xata­lac­sacni Chixcú cuilachá nahuán nac xpa̠xtú̠n Dios, y na̠chuná la̠ aquit cmi­ma̠­pa­rachá nahuán nac xlacni puc­lhni.
63 Amá xapuxcu cura xti̠tli clháka̠t la̠qui̠ pu̠tum naca­tzi̠cán pi̠ sí̠tzi̠lh, y ca̠huá­nilh xcompañeros:
—¿Túcuajya̠ tes­tigos tila­cas­qui­ná̠hu? 64 Caj xpa̠­la­cata xta­chu­huí̠n eé chixcú ta̠la̠­la­ca­ta̠­qui̠ni̠t Dios, aya kax­páttit. ¿Túcu nat­la­hua­ni­yá̠hu, hui­xinín lac­pu­hua­ná̠tit?
Xli̠­hua̠k hua̠nti̠ antá xta­hui­lá̠­nalh takalh­tí̠­nalh:
—¡Mejor camak­ní̠­calh!
65 Maka­pi­tzí̠n tzú­culh tala­ca­chuj­mani̠y, tali̠­la­ká­chi̠lh mactum lháka̠t, tala­ka­ká­xilh y chiné tzú­culh tahuaniy:
—Cama̠­lak­chi­pini, ¿tícu laka­kaxín?
La̠n­chuná tat­la­hua­ko̠lh ca̠ma­ca­ma̠x­quí̠­calh poli­cías y xlacán na̠chuná tzú­culh tala­ka­kaxiy.
Pedro ni̠ li̠ta̠yay para lakapasa Jesús
(Mateo 26.69‑75; Lucas 22.56‑62; Juan 18.15‑18, 25‑29)
66 Antaní xca̠­ta̠s­koma Pedro maka­pitzi poli­cías chilh cha̠tum csqui­ti­hui̠ná xapuxcu cura. 67 Acxni̠ úcxilhli pi̠ antá cskoma, cacs laca­cá̠c­ni̠lh y chiné huá­nilh:
—Huix na̠ xta̠­la­pu̠­laya Jesús xalac Naza­ret.
68 Pedro ni̠ li̠tá̠­yalh y kálh­ti̠lh:
—Ni̠ aquit, ni̠ cla­ka­pasa tamá chixcú hua̠nti̠ huix hua­nípa̠t.
Táx­tulh nac quilhtí̠n antaní lac­ta­nu̠cán acxni­tiyá tásalh tantum pu̠yu. 69 Amá squi­ti­hui̠ná cacs lacaucxilhpá Pedro y tzú­culh ca̠huaniy hua̠nti̠ antá xta­la­yá̠­nalh:
—Xli̠­ca̠na huá eé chixcú na̠ xta­ma̠­kalh­ta­huaké̠n Jesús.
70 Pedro ni̠ li̠ta̠­yapá para ca̠na laka­pasa, y caj li̠puntzú a̠ma̠ko̠lh poli­cías hua̠nti̠ antá xta­hui­lá̠­nalh lacatzú tzú­culh tahuaniy:
—Xli̠­ca̠na huix na̠ xta̠­la­pu̠­laya Jesús porque huix xalac Gali­lea, caj huá tuncán min­ta­chu­huí̠n tlán li̠la­ka­pas­cana.
71 Pedro tzú­culh liaklhu̠­hua̠tnán y chiné ca̠huá­nilh:
—Te Dios ni̠ cla­ka­pasa aquit tamá chixcú, y hasta ni̠ cca­tzi̠y tícu li̠chu­hui̠­nam­pá̠tit.
72 Acxni̠ káx­matli pi̠ tásalh xli̠­maktiy pu̠yu xlá laca­pá̠s­tacli hua̠ntu̠ xuanini̠t Jesús: “Acxni̠ nia̠ tasay nahuán xli̠­maktiy pu̠yu huix pímpa̠t huana mak­tutu pi̠ ni̠ qui­la­ka­pasa.” Pedro luu xli̠­ca̠na li̠púhua acxni̠ laca­pa̠s­tac­ko̠lh pi̠ xli̠­ca̠na kan­táx­tulh hua̠ntu̠ xuanini̠t Jesús y tzú­culh tasay.