13
Jesús li̠chuhui̠nán lácu ámaj laclay lanca pu̠siculan xalac Jerusalén
(Mateo 24.1‑2; Lucas 21.5‑6)
Jesús aya xtax­tu­ma̠chi nac lanca pu̠si­culan xalac Jeru­salén y cha̠tum xdis­cí­pulo chiné huá­nilh:
—Ma̠kalh­ta­hua­ke̠ná, caca̠úcxilhti lak­li̠­la­káti̠t chí­huix hua̠ntu̠ li̠ca̠x­tla­hua­cani̠t u̠má pá̠tzaps xla pu̠si­culan.
Jesús kálh­ti̠lh:
—Luu tla̠n ucxílhpa̠t u̠ma̠ko̠lh chí­huix hua̠ntu̠ li̠ca̠x­tla­hua­cani̠t eé pu̠si­culan, pero ni̠ catzi̠ya xla­cata niaj maka̠s quilh­ta­macú eé pu̠si­culan niaj cati­ta­sí­yulh porque amá̠­calh lac­tilh­mi̠cán y niaj para aktum chí­huix cati­tahui antaní xca̠­hui­li̠­cani̠t.
Jesús li̠chuhui̠nán la̠ amaj sputa ca̠quilhtamacú
(Mateo 24.3‑28; Lucas 21.7‑24; 17.22‑24)
Y aca­li̠stá̠n ca̠tá̠alh xdis­cí­pulos nac aktum ke̠stí̠n hua­nicán Monte de los Olivos. Umá ke̠stí̠n luu xma̠­la­ka­tancs lanca pu̠si­culan nac Jeru­salén xuilachá. Acxni̠ antá tácha̠lh Jesús culucs táhui, y entonces Pedro, San­tiago, Juan xa̠hua Andrés talá­kalh y chiné tze̠k taka­lhás­quilh:
—Cla­cas­qui­ná̠hu xqui­la̠­hua­níhu túcuya̠ quilh­ta­macú chuná amaj lak­chá̠n xla­cata nalak­pon­ka­mi̠cán a̠má pu̠si­culan. ¿Túcu nali̠­ta­siyuy hua̠ntu̠ naliucxilh­ti­ya­yá̠hu xla­cata naca­tzi̠­yá̠hu aquinín pi̠ aya kan­tax­tuma hua̠ntu̠ la̠nchú qui­la̠­li̠­ta̠­chu­hui̠­na­ma̠­náhu?
Jesús ca̠kálh­ti̠lh:
—Cuentaj cat­la­huátit ni̠ti̠ naca̠ak­ska­huiyá̠n. Porque lhu̠hua ti̠ natamín xta̠­chuná cumu la̠ aquit nata­li̠­tax­tu­putún, y nata­huán: “Aquit Cristo”, lhu̠hua hua̠nti̠ nata­taak­ska­huiy y nata­ca̠­naj­laniy xta­chu­hui̠ncán. Na̠chu­na­li̠túm hui­xinín pim­pá̠tit kax­pa­tá̠tit la̠ta nali̠­chu­hui̠­nancán cani̠huá tala­má̠­nalh guerras, pero hui­xinín ni̠ cape̠­cuántit porque tala­cas­quín pi̠ pu̠lh chuná nalay. Pero pu̠tum eé cajcu xquilh­tzúcut la̠ta tu̠ ámaj lay aca­li̠stá̠n. Xli̠­lhu̠hua lac­lanca pu̠la­tama̠n ámaj ta̠la̠­la­ca­ta­huacay tunu pu̠la­tama̠n, y xli̠­lhu̠hua ca̠chi­quí̠n ámaj ta̠la̠­ma­ka­si̠­tzi̠y tunu ca̠chi­quí̠n. Tíyat lacaxtum amaj tachi­quiy nac ca̠quilh­ta­macú y nalay tatzín­c­stat. Pero pu̠tum u̠má cajcu li̠quilh­tzu­cuma nahuán la̠ta tu̠ ámaj min lanca tapa̠tí̠n.
’Pero hui­xinín catat­li­huék­lhtit xpa̠­la­cata tu̠ naca̠ok­spu­layá̠n porque pim­pa̠­cántit ca̠ma­ca­ma̠s­ta̠­ca­ná̠tit nac xpu̠­ma̠­pek­si̠ncán lac­lanca napuxcún, y naca̠­ma̠­pa̠­ti̠­ni̠­ca­ná̠tit nac xpu̠­si­cu­lancán judíos, naca̠­li̠­pin­ca­ná̠tit nac xla­ca­ti̠ncán reyes caj quim­pa̠­la­cata; chuná hui­xinín tla̠n naqui­la̠­li̠­chu­hui̠­na­ná̠hu pi̠ xli̠­ca̠na qui­la̠­li̠­pa̠­hua­ná̠hu. 10 Pus la̠ta nia̠ lak­chá̠n nahuán quilh­ta­macú la̠ nakan­taxtuy hua̠ntu̠ cca̠­hua­nimá̠n u̠má quin­ta­chu­huí̠n hua̠ntu̠ ma̠sta̠y lak­táxtut amá̠­calh li̠chu­hui̠­nan­ko̠cán xli̠­ca̠­lanca ca̠quilh­ta­macú y hua̠k amá̠­calh laka­pascán. 11 Y acxni̠ hui­xinín naca̠­li̠­pin­ca­ná̠tit, ni̠ cali̠­pu­huántit xla­cata lácu nahua­ná̠tit, ni̠para a̠li̠sok cala­ca­pa̠s­táctit. Hui­xinín chuná nahua­ná̠tit hua̠ntu̠ Dios naca̠­ma̠­ca­tzi̠­ni̠yá̠n a̠má quilh­ta­macú, pus ni̠ hui­xinín cati­chu­hui̠­nántit sino huá a̠má Espíri­tu Santo ámaj chu­hui̠nán mim­pa̠­la­ca­tacán. 12 Amá quilh­ta­macú sacstu li̠na­ta̠lán taamá̠­nalh tala̠­ma­ca­ma̠sta̠y xla­cata naca̠­mak­ni̠cán, y maka­pi­tzí̠n nata­liak­ska­huinín hasta ma̠squi xca­mancán la̠qui̠ naca̠­mak­ni̠cán, y maka­pi­tzí̠n laka­huasán nata­liak­ska­huinín hasta ma̠squi xtla̠tcán la̠qui̠ na̠ naca̠­mak­ni̠cán. 13 Hua̠k cris­tianos ámaj ca̠si̠­tzi̠­niyá̠n caj xpa̠­la­cata ca̠naj­la­yá̠tit quin­ta­chu­huí̠n, pero hua̠nti̠ nata̠­yaniy y ni̠ nali̠­mak­xtek­ta̠yay xla­cata pi̠ qui­li̠­pa̠­huán hasta la̠ta nati̠­tax­tuko̠y u̠má ni̠lac­tlá̠n quilh­ta­macú pus huá tamá ámaj ma̠aka­pu̠­taxti̠y xli̠s­tacni.
14 ’Acxni̠ hui­xinín naucxi­lhá̠tit pi̠ kan­tax­tuma hua̠ntu̠ títzokli pro­feta Daniel acxni̠ tili̠­chu­huí̠­nalh la̠ta lácu nali̠­ka­ma̠­nancán y li̠xcáj­nit nali̠­ma̠x­tucán amá lanca xpu̠­si­culan Dios xalac Jeru­salén, y antá nac xpu̠­lacni naya̠­huacán tzincun; acxnicú hui­xinín hua̠nti̠ tala­ma̠­nanchá nahuán nac xapu̠­la­tama̠n Judea cata­tzá̠­lalh tuncán nac ca̠lac­si­pijni. —Hua̠nti̠ li̠kalh­ta­huakay eé libro caaká­ta̠ksli hua̠ntu̠ li̠chu­hui̠­nama Jesús—. 15 Y hua̠nti̠ lahua­cachá nahuán nac xak­stí̠n xchic, acxni̠ nata̠ctay xla­cata natza̠lay, mejor ni̠ catá­nu̠lh xla­cata nama̠xtuy para túcu nalé̠n hua̠ntu̠ kalhi̠y nac xchic. 16 Na̠chuná hua̠nti̠ ani̠t nahuán nac xca̠­tu­huá̠n, mejor ni̠ catás­pitli cxchic xla­cata namín tiyay clháka̠t, mejor chu­natá catzá̠­lalh. 17 ¡Koxu­taní̠n a̠ma̠ko̠lh lac­chaján hua̠nti̠ luu acxni̠ amá quilh­ta­macú tata̠­tatlay y niaj sacstu tala­má̠­nalh nahuán, osuchí hua̠nti̠ tama̠­tzi­qui̠y nahuán cska­tacán! 18 Cali̠s­qui­nítit Dios xla­cata ni̠tu̠ tica̠­pu̠t­la­ka­ca­ná̠tit acxni̠ luu xquilhta lonkni, 19 porque lhu̠hua tapa̠tí̠n ámaj lay a̠má quilh­ta­macú cumu ne̠c­xnicú chuná a̠ lay hasta la̠ta Dios tit­lá­hualh ca̠tu­xá̠­huat, y niaj para cati­lapá aca­li̠stá̠n. 20 Pero para Dios ni̠ nama̠­chokoy a̠má quilh­ta­macú la̠ ámaj lay tapa̠tí̠n ni̠para cha̠stum catiaka­pu̠­táx­tulh; pero xlá catzi̠y hua̠ntu̠ tla­huama y nama̠­chokoy porque ca̠la­ka­lhamán cris­tianos hua̠nti̠ xlá ca̠lac­sacni̠t.
21 ’Y a̠má quilh­ta­macú para tícu naca̠­hua­niyá̠n: “Eé caucxílhtit, a̠má chixcú huá Cristo”, osuchí tunu ti̠ nahuán: “Umá chixcú huá Cristo”, hui­xinín ni̠ caca̠­naj­látit. 22 Porque natamín hua̠nti̠ nataak­ska­huinán y nata­huán pi̠ huá Cristo, y tunu ti̠ nata­huán pi̠ Dios ca̠ma̠­la­ka­cha̠ni̠t xla­cata nata­li̠­chu­hui̠nán xta­la­ca­pa̠s­tacni. Xlacán natat­la­huay lac­lanca li̠cá̠cni̠t ta­scújut hua̠ntu̠ naliucxilhcán xla­cata taka­lhíy li̠t­li­hueke, y la̠qui̠ tla̠n nata­tak­ska­hui­nanko̠y; y na̠ naca̠ak­ska­hui­putún hasta hua̠nti̠ Dios ca̠lac­sacni̠t para tla̠n cahuá nata­ma̠t­la̠nti̠y. 23 Huá xla­cata cca̠­hua­niyá̠n, luu ská­lalh cata­hui­látit porque a̠li̠sok cca̠­hua­nimá̠n hua̠ntu̠ ámaj qui̠­taxtuy aca­li̠stá̠n.
Lácu namimparay Xkahuasa Dios
(Mateo 24.29‑35, 42, 44; Lucas 21.25‑36)
24 ’Pero a̠má quilh­ta­macú acxni̠ aya ti̠tax­tu­ko̠ni̠t nahuán tapa̠tí̠n, niaj cati­ta­sí­yulh chi­chiní nala­ca̠­puc­suanko̠y; y papá niaj cati­ma̠x­ka­ké­nalh ca̠tzi̠sní. 25 Amá stacu hua̠ntu̠ tahui­lá̠­nalh nac akapú̠n nata­ta­mo­kosa y hua̠k la̠ta tu̠ huí nac akapú̠n nata­lac­chi­quiko̠y y hui­lhaj nalako̠y. 26 Entonces pu̠tum cris­tianos naquin­taucxilha aquit Xata­lac­sacni Chixcú y cmímaj nahuán nac xlacni puc­lhni y nata­siyuy lanca qui­li̠t­li­hueke xa̠hua qui­li̠­cá̠cni̠t. 27 Y aquit nac­ca̠­ma̠­la­ka­cha̠y ángeles xli̠­ca̠­lanca ca̠quilh­ta­macú hasta tlak xatan­ke̠nu̠y, y na̠chuná hasta antaní qui̠akas­puta akapú̠n xla­cata naca̠­ma̠­mac­xtu­mi̠cán xli̠­hua̠k xcamán Dios hua̠nti̠ ca̠lac­sacni̠t.
28 ’Acán ucxi­lhá̠tit tzucuy aka­yuja maka­pi­tzí̠n quihui y tzucuy akas­ka­tam­paray, hui­xinín catzi̠­yá̠tit xla­cata pi̠ aya tala­ca­tzu­hui̠ma quilh­ta­macú la̠ta lhca̠cnán. 29 Pus na̠chuna li̠túm acxni̠ naucxi­lhá̠tit pi̠ aya kan­tax­tuma hua̠ntu̠ la̠nchú cca̠­li̠­ta̠­chu­hui̠­namá̠n, pus caca­tzí̠tit pi̠ aya tala­ca­tzu­hui̠ma quilh­ta­macú la̠ta amá̠­calh sputcán. 30 Xli̠­ca̠na cca̠­hua­niyá̠n pi̠ hasta nia̠ tani̠ko̠y nahuán maka­pi­tzí̠n hua̠nti̠ la̠nchú tala­ma̠­nalhcú acxni̠ nakan­taxtuy hua̠ntu̠ la̠nchú cca̠­li̠­ta̠­chu­hui̠­namá̠n. 31 Luu laca­tancs cca̠­hua­niyá̠n xla­cata hua̠k akapú̠n chu ca̠quilh­ta­macú ma̠squi calak­tzán­ka̠lh, pero quin­ta­chu­huí̠n ni̠lay cati­lak­tzán­ka̠lh hasta nakan­tax­tuko̠y hua̠k la̠ta tu̠ cli̠­chu­hui̠­nani̠t.
Ni̠ti̠ catzi̠y túcuya̠ quilhtamacú ámaj min Jesús
32 ’Pero huá la̠ta túcuya̠ quilh­ta­macú osuchí túcuya̠ hora amaj lak­chá̠n ni̠ti̠ catzi̠y, na̠ ni̠para aquit Xata­lac­sacni Chixcú, ni̠para ángeles xalac akapú̠n, huata caj xma̠n Quin­tla̠t Dios catzi̠y. 33 Pus huá xpa̠­la­cata cca̠­li̠­hua­niyá̠n luu ska­lalh y cha̠­ca­tzi̠ya cata­hui­látit porque ni̠ catzi̠­yá̠tit túcuya̠ quilh­ta­macú ámaj lak­chá̠n. 34 Na̠chuná ámaj qui̠­taxtuy cumu la̠ cha̠tum chixcú hua̠nti̠ an paxia̠lhnán mákat, pero acxni̠ nia̠ an, ca̠ma̠­cuentajli̠y xta­sa̠­cuá̠n nac xchic y ca̠ma­ca­ma̠x­qui̠y cha̠­tunu xtas­cu­jutcán, y ya̠huay cha̠tum nac lanca má̠lacchi la̠qui̠ nama̠­la­qui̠niy xpu̠­chiná acán namim­paray. 35 Pus na̠chuná hui­xinín ská­lalh cata­hui­látit porque ni̠ catzi̠­yá̠tit túcuya̠ quilh­ta­macú cámaj min aquit, para acán tzi̠­suama, osuchí la̠ naita̠tlay tzi̠sní, o acxni̠ natasay pu̠yu, osuchí acxni̠ nas­palh­ca̠­huanko̠y, o acxni̠ ca̠cu­hui­nitá. 36 Pus luu ská­lalh cata­hui­látit porque, ¿chí para xamaktum ni̠ li̠ca­tzi̠­hui­látit nahuán acxni̠ nac­tax­tu­ya̠chi y lhta­ta­pá̠tit nahuán? 37 Eé hua̠ntu̠ cca̠­hua­nimá̠n hui­xinín na̠chuná cla­cas­quín cata­cá­tzi̠lh hua̠k a̠maka­pi­tzí̠n cris­tianos hua̠nti̠ naquin­ta­kalh­ka­lhíy acán nacmín, xla­cata ská­lalh cata­táhui.