12
Xatakalhchuhuí̠n ti̠ ni̠ xalacuán tasa̠cuá̠n
(Mateo 21.33‑46; Lucas 20.9‑19)
Caj li̠puntzú Jesús tzú­culh ca̠ma̠­kalh­chu­hui̠ni̠y cris­tianos, caj ca̠li̠­ta̠­chu­huí̠­nalh aktum takalh­chu­huí̠n, chiné ca̠huá­nilh:
—Maktum quilh­ta­macú xuí cha̠tum chixcú chalh nac xpu̠­cuxtu lhu̠hua xali̠­chánat uva. Xlá li̠huana̠ sti­lim­pá­calh, aca­li̠stá̠n tlá­hualh aktum lanca torre antaní nata­huacay ti̠ namak­ta­kalha xta­chaná̠n. Y na̠ tlá­hualh xpu̠­chitni la̠qui̠ antá nalak­chita xuvas acxni̠ nacha̠y. Ni̠ maka̠s quilh­ta­macú xlá ca̠ma̠­cuentáj­li̠lh maka­pi­tzí̠n tasa̠­cuá̠n xca̠­ta­cuxtu, xlá alh latama̠y mákat ca̠chi­quí̠n. Acxni̠ lák­cha̠lh quilh­ta­macú la̠ta tzucuy cha̠y y lak­chitcán uvas, xlá ma̠la­ká­cha̠lh cha̠tum xta­sa̠cua xla­cata naca̠s­qui­nicán hua̠ntu̠ xlak­chá̠n xlá nachipay xata­chitni uvas. Pero xlacán tachí­palh, la̠n taakka­xí­mi̠lh, caj chu­natá tama­ca̠mpá y ni̠tu̠ tamá̠x­qui̠lh tachitni. Amá xapu̠­chiná pú̠cuxtu ma̠la­ka­cha̠pá tunuj­li̠túm xta­sa̠cua, pero xla̠ taliacta­lan­chí­palh chí­huix, taákpak­lhli y cala̠huá tahuá­nilh. Xapu­chiná ca̠ta­cuxtu ma̠la­ka­cha̠pá a̠cha̠tum xta­sa̠cua, pero xlá mak­ni̠­canchá. Na̠chuná lhu̠hua ca̠ma̠­la­ka­cha̠pá xta­sa̠­cuá̠n; hui̠ntí ca̠mak­ní̠­calh y maka­pi­tzí̠n ca̠lak­ka­xi­mí̠­calh.
’Amá ko̠lu­tzí̠n a̠hua­tiyá chú xka­lhi̠y cha̠tum xka­huasa luu xli̠­ca̠na xpa̠x­qui̠y; xlac­pu­huán: “Para nac­ma̠­la­ka­cha̠y quin­ka­huasa, ma̠x a̠huayu nata­kax­matniy hua̠ntu̠ naca̠­huaniy.” Xli̠­ca̠na ma̠la­ká­cha̠lh xka­huasa. Y acxni̠ ca̠lák­cha̠lh a̠má kahuasa, a̠ma̠ko̠lh tasa̠­cuá̠n chiné tzú­culh tala̠­huaniy: “Huá tamá kahuasa ti̠ nata­mak­xtek­niko̠y pu̠tum u̠má pú̠cuxtu, huata mejor camak­ní̠hu la̠qui̠ aquinín naquin­ca̠­ta­mak­xtek­ni­ko̠yá̠n.” Amá xka­huasa xapu̠­chiná a̠má pú̠cuxtu tachí­palh tamák­ni̠lh y tata­mác­xtulh xti­yat­li̠hua, táalh tamakán nac xqui­lhapá̠n pú̠cuxtu.
Jesús ca̠ka­lhás­quilh a̠ma̠ko̠lh lac­chix­cu­huí̠n hua̠nti̠ xta­kax­mat­ni­má̠­nalh:
—¿Túcu hui­xinín lac­pu­hua­ná̠tit nat­la­huay a̠má xpu̠­china pú̠cuxtu? Pus eé xapu̠­chiná ámaj min y naca̠­mak­ni̠ko̠y a̠ma̠ko̠lh ni̠ lacuán tasa̠­cuá̠n y xlá naca̠­ma̠x­qui̠y xpu̠­chaná̠n tunuj tasa̠­cuá̠n.
10 ’Hui­xinín, ¿Pi̠ nia̠ li̠kalh­ta­hua­ka­yá̠tit la̠ tatzokni̠t xta­chu­huí̠n Dios nac li̠kalh­ta­huaka? Lacatum chiné tatzokni̠t:
Amá lanca chí­huix hua̠ntu̠ tita­lak­má­kalh tzap­snaní̠n porque tita­lac­púhua pi̠ ni̠tu̠ li̠ma­cuán,
huata la̠nchú huá luu li̠ma­cuama porque huá ani̠t li̠jaxko̠y la̠ta xli̠­lanca chiqui.
11 Pero huá Quim­pu̠­chi­nacán Dios hua̠nti̠ lac­lhca̠ni̠t xla­cata chuná naqui̠­taxtuy
la̠qui̠ aquinín caj cacs nali̠­la­ca­hua­ná̠hu la̠ta túcu tla­huani̠t.
12 Pus xlacán xta­chi̠­le̠m­putún Jesús porque xtaaka­ta̠k­sni̠t pi̠ caj xlac­sacni̠t u̠má takalh­chu­huí̠n xla­cata naca̠­li̠­ma̠­la­ca­hua̠ni̠y. Pero cumu lhu̠hua cris­tianos xta­la­yá̠­nalh hua̠nti̠ xta­ca̠­naj­la­nini̠t xta­chu­huí̠n pus tapé̠­cualh chicá nata­si̠­tzi̠niy, y huata mejor caj taak­xtek­yá̠­hualh y taalhá.
Kalhasquincán Jesús para mini̠niy lakaxoko̠nuncán
(Mateo 22.15‑22; Lucas 20.20‑26)
13 Caj li̠puntzú hua̠nti̠ xta­si̠­tzi̠niy Jesús tama̠­la­ká­cha̠lh maka­pi­tzí̠n fariseos xa̠hua ti̠ xta­ta̠­yá̠­nalh rey Herodes, caj xta­ma̠­kalh­pu­tza̠­ni̠­putún chicá para túcu ni̠tlá̠n naca̠­li̠­chu­hui̠nán ma̠pek­si̠­naní̠n la̠qui̠ chuná nata­ma̠­la­capu̠y. 14 Acxni̠ talák­chilh chiné taka­lhás­quilh:
—Ma̠kalh­ta­hua­ke̠ná, cca­tzi̠­yá̠hu xla­cata hua̠ntu̠ huix huana luu huá talu­lóktat, y huix ni̠ti̠cu li̠quilh­pu­huana y hua­niya hua̠ntu̠ ni̠tlá̠n tla­huama, ma̠squi lhu̠hua hua̠nti̠ ni̠ taliucxilh­pu­tuná̠n, huata laca­squina xli̠­pu̠tum cris­tianos nata­la­ka­pasa la̠ta lácu Dios lacas­quín nata­la­tama̠y. Pus caqui­la̠­hua­níhu, ¿pi̠ lak­chá̠n la̠ta cla­ka­xo­ko̠­nu­ni­yá̠hu a̠má xapuxcu gobier­no xalac Roma? ¿Pi̠ tla̠n cla­ka­xo­ko̠­nu­ni­yá̠hu o ni̠tlá̠n la̠ cla­ka­xo­ko̠­nu­ma̠­náhu?
15 Jesús xca­tzi̠y pi̠ caj xta­kalh­pu­tza­má̠­nalh y chiné ca̠huá­nilh:
—¿Túcu xpa̠­la­cata hua­tiyá chú qui­la̠­lac­pu­tza̠­na­ni­má̠hu hua̠ntu̠ tla̠n naqui­la̠­li̠­ma̠­ma­ko­si̠­ya̠­hua­yá̠hu? Cali̠­tátit okxtum tumi̠n la̠qui̠ nacuc­xilha.
16 Li̠mi­nica okxtum tumi̠n, acxni̠ úcxilhli Jesús ca̠ka­lhás­quilh:
—¿Tícu xla­capú̠n talh­ca̠ni̠t eé, y tícu xta­cu­huiní tatzok­ta­hui­lani̠t nac eé tumi̠n?
Xlacán takalh­tí̠­nalh:
—Huá xla­capú̠n xapuxcu ma̠pek­si̠ná romano.
17 Jesús ca̠huá­nilh:
—Pus cama­ca­ma̠x­quí̠tit gobier­no hua̠ntu̠ lak­chá̠n gobier­no, y na̠chuná cama­ca­ma̠x­quí̠tit Dios hua̠ntu̠ lak­chá̠n nama­ca­ma̠x­qui̠­yá̠tit.
Xlacán caj cacs tala­cáhua y niaj xta­ca­tzi̠y túcu nata­ka­lhas­quim­paray.
Jesús kalhasquincán para talacastacuanán ni̠n
(Mateo 22.23‑33; Lucas 20.27‑40)
18 Aca­li̠stá̠n táalh tata̠­chu­hui̠nán Jesús maka­pi­tzí̠n sadu­ceos. Uma̠­kó̠lh cris­tianos xta­huán pi̠ xli̠s­tacni cha̠tum cris­tiano ni̠ cati­la­cas­ta­cuánalh acxni̠ nani̠y, pus huá xpa̠­la­cata tali̠­ka­lhás­quilh:
19 —Ma̠kalh­ta­hua­ke̠ná, Moisés quin­ca̠­mak­xtek­ni­ni̠tán aktum tapéksi̠t, para cha̠tum chixcú nani̠y naak­xtek­makán xpusca̠t y ni̠tu̠ ta̠ká­lhi̠lh xca­mancán, tla̠n hua­tiyá cha̠tum xta̠lá nata̠­ta­maka­xtoka xya̠stá y nata̠­ka­lhi̠y xca­mancán la̠qui̠ ni̠ nalak­sputa xta­cu­huiní xta̠lá hua̠nti̠ ni̠lh. 20 Pus maktum quilh­ta­macú xta­hui­lá̠­nalh kalha­tujún laka­huasán li̠na­ta̠lán, xapuxcu tama­káx­tokli, y ni̠ li̠maka̠s ni̠lh pero ni̠ taká­lhi̠lh xca­mancán. 21 Xli̠­cha̠tiy xta̠lá ta̠ta­ma­káx­tokli xya̠stá, y ni̠ li̠maka̠s quilh­ta­macú xlá na̠ ni̠pá y ni̠para huá ta̠ká­lhi̠lh xca­mancán. Na̠ chuná okspú­lalh xli̠­ka­lha­tutu. 22 Y pu̠tum xli̠­ka­lha­tu­juncán hua̠k tata̠­ta­ma­káx­tokli a̠má pusca̠t, y ni̠para cha̠tum ta̠ká­lhi̠lh xca­mancán. Y ni̠ li̠maka̠s a̠má pusca̠t na̠ ni̠lh. 23 Chi̠nchú acxni̠ xli̠s­tac­nicán nata­la­cas­ta­cuanán nac ca̠li̠ní̠n y nata­la­ta­ma̠­paray, ¿tícuya̠ chixcú luu xpusca̠t ámaj huán, pus hua̠k tata̠­ta­ma­káx­tokli xka­lha­tu­juncán?
24 Jesús ca̠kálh­ti̠lh:
—Hui­xinín luu xli̠­ca̠na aktzan­ka̠­ni̠­tátit porque ni̠ catzi̠­yá̠tit y ni̠ aka­ta̠k­sá̠tit lácu huan xta­chu­huí̠n Dios hua̠ntu̠ tatzok­ta­hui­lani̠t nac li̠kalh­ta­huaka, y na̠ ni̠para catzi̠­yá̠tit lácu kalhi̠y xli̠t­li­hueke Dios, lácu xlá ca̠li̠­ka­lhi̠­ma̠chá xli̠s­tac­nicán ní̠n nac akapú̠n acxni̠ xlá naca̠­ma̠­laca­stac­uani̠y nac ca̠li̠ní̠n. 25 Porque acxni̠ ni̠n nata­la­cas­ta­cuanán nac ca̠li̠ní̠n a̠ma̠ko̠lh lac­chix­cu­huí̠n xa̠hua lac­pus­ca̠tní̠n niaj ti̠ cati­ta­ma­káx­tokli, ni̠para cati­ta­ká­lhi̠lh xlac­tzu­ma­jancán hua̠nti̠ nata­ma̠­maka­xtoka, porque chuná nata­li̠­taxtuy cumu la̠ xán­geles Dios hua̠nti̠ tahui­la̠­nanchá nac akapú̠n. 26 Chú xla­cata para nata­la­cas­ta­cuanán ni̠n, osuchí ni̠ nata­la­cas­ta­cuanán, ¿pi̠ ni̠ aka­ta̠k­sá̠tit lácu huam­putún li̠kalh­ta­huaka hua̠ntu̠ tzokli Moisés acxni̠ xlá tzokli la̠ ta̠chu­huí̠­nalh Dios nac akatum actzu̠ quihui acxni̠ xak­xko­ta̠­yama? Chiné huá­nilh: “Aquit xDios Abraham xa̠hua xlá Isaac chu xlá Jacob.” 27 Antá huam­putún pi̠ hua̠nti̠ tala­má̠­nalh xas­tacná nac ca̠quilh­ta­macú chu hua̠nti̠ aya tani̠ni̠t lac­xtum lá̠m­para xas­tac­nacú tala­má̠­nalh, porque Dios ni̠ huá xDioscán ni̠n sinoque hua̠nti̠ tala­má̠­nalh xas­tacná.
Jesús kalhasquincán xatúcu xli̠ma̠peksí̠n Dios tlak xlacasquinca
(Mateo 22.34‑40)
28 Cha̠tum xma̠­kalh­ta­hua­ke̠­nacán judíos xlá xka­lha­kax­matma la̠ xca̠­ta̠­la̠­hua­nima Jesús a̠má lac­chix­cu­huí̠n, y cumu aká­ta̠ksli pi̠ tla̠n xkalh­ti̠­nani̠t, na̠ tala­ca­tzú­hui̠lh xla­cata nakalh­pu­tzay, chiné kalhás­quilh:
—La̠ta xli̠­pacs li̠ma̠­peksí̠n hua̠ntu̠ Dios ma̠s­ta̠ni̠t nat­la­hua­yá̠hu, ¿xatú­cuya̠ tlak xla­ca­squinca?
29 Jesús kálh­ti̠lh:
—Hua̠ntu̠ tlak xla­ca­squinca li̠ma̠­peksí̠n la̠ta xli̠­pacs chiné huan: “Cakax­páttit cha̠­tunu hui­xinín xalac Israel, huá Quim­pu̠­chi­nacán Dios xta̠stum huá Dios, ni̠ti̠ a̠cha̠tum anán, y xma̠nhuá Mim­pu̠­chiná nat­la­huaya. 30 Huá capa̠xqui y cali̠­pá̠­huanti Mim­pu̠­chiná Dios xli̠­hua̠k minacú, xli̠­hua̠k mili̠s­tacni, xli̠­hua̠k min­ta­la­ca­pa̠s­tacni y xli̠­hua̠k mili̠t­li­hueke.” 31 Y xli̠­kam­pa̠tiy li̠ma̠­peksí̠n hua̠ntu̠ na̠ caj xta̠­chuná, chiné huan: “Cala­ka­lhá­manti min­ta̠­cris­tiano xta̠­chuná cumu la̠ me̠cstu laka­lha­man­cana.” Huá la̠ta u̠ma̠ko̠lh kam­pa̠tiy li̠ma̠­peksí̠n ni̠ anán a̠kam­pa̠tum hua̠ntu̠ tlak xla­ca­squinca o hua̠ntu̠ Dios lacas­quín nama̠­kan­tax­ti̠­yá̠hu.
32 Amá xma̠­kalh­ta­hua­ke̠­nacán judíos huá­nilh Jesús:
—Ma̠kalh­ta­hua­ke̠ná, luu cma̠t­la̠nti̠y tu̠ huana, pus xli̠­ca̠na hua̠ntu̠ huana, caj xma̠n cha̠tum Dios kalhi̠­yá̠hu y ni̠ti̠ anán a̠cha̠tum. 33 Pus xli̠­cána luu qui­li̠­pa̠x­qui̠tcán Dios xli̠­hua̠k qui­na­cujcán, xli̠­hua̠k quin­ta­la­ca­pa̠s­tac­nicán, xli̠­hua̠k qui­li̠s­tac­nicán y xli̠­hua̠k qui­li̠t­li­hue­kecán. Pus hua̠nti̠ tla­huay eé kam­pa̠tiy li̠ma̠­peksí̠n nac xla­táma̠t a̠tzinú maka­pa̠­xu­huay Dios ni̠xa­chuná la̠ta túcu nahui­li̠­nicán nac pu̠si­culan, osuchí namak­ni̠­nicán qui­tzis­tancá̠n xla­cata nali̠­la­ka­chix­cu­hui̠­yá̠hu.
34 Acxni̠ káx­matli Jesús la̠ aksti̠tum kálh­ti̠lh a̠má chixcú, chiné huá­nilh:
—Pus huix aka­tá̠k­spa̠t la̠ Dios ma̠pek­si̠­nam­putún nac mila­táma̠t, y la̠m­para niaj mákat nata­nu̠­ya̠pi nac xta­péksi̠t Dios.
Aca­li̠stá̠n niaj tícu kalhás­quilh para túcu.
Jesús li̠chuhui̠nán hua̠nti̠ luu xli̠ca̠na xtla̠t
(Mateo 22.41‑46; Lucas 20.41‑44)
35 Antacú xlama Jesús nac pu̠si­culan y tzu­cupaj ca̠ma̠­kalh­chu­hui̠ni̠y cris­tianos, chiné ca̠ka­lhás­quilh:
—¿Túcu xla­cata tali̠­huán xma̠­kalh­ta­hua­ke̠­nacán judíos xla­cata pi̠ Cristo hua̠nti̠ namín ca̠lak­ma̠x­tuyá̠n mat xli̠­ta­la­ka­pasni xamaká̠n rey David nahuán? 36 Porque maktum quilh­ta­macú hua­tiyá rey David acxni̠ Espíri­tu Santo ma̠lac­pu­huá̠­ni̠lh chiné tili̠­chu­huí̠­nalh Cristo:
Quim­pu̠­chiná Dios chiné huá­nilh cha̠tum li̠túm ti̠ na̠ Quim­pu̠­chiná:
“Cata­huila nac quim­pa̠xtú̠n xla­cata naquin­ta̠­ma̠­pek­si̠­nana,
hasta acxni̠ aquit nac­ca̠­maka­tla­jako̠y pu̠tum hua̠nti̠ tasi̠­tzi̠­niyá̠n li̠mac­xtum nata­la­ka­chix­cu­hui̠yá̠n.”
37 Pus, ¿lácu chú lac­pu­hua­ná̠tit xla­cata Cristo xli̠­ta­la­ka­pasni nahuán rey David para hua­tiyá David xca̠c­ni̠­naniy xli̠­ma̠­pa̠­cu­hui̠y, Quim­pu̠china?
Amá quilh­ta­macú luu lhu̠hua xta­kax­matniy xta­chu­huí̠n.
Jesús lhu̠hua hua̠ntu̠ ca̠li̠ya̠huay xma̠kalhtahuake̠nacán judíos
(Mateo 23.1‑36; Lucas 11.37‑54; 20.45‑47)
38 La̠ta Jesús xca̠­ma̠­kalh­chu­hui̠ni̠y cris­tianos chiné ca̠hua­nipá:
—Ská­lalh cata­hui­látit ni̠ naca̠ak­ska­hui­mi̠yá̠n a̠má mima̠­kalh­ta­hua­ke̠­nacán hua̠nti̠ tama̠­siyuy xley Moisés. Xlacán tapu̠­la­ta­ma̠­putún lac­pu̠lhmá̠n clha­ka̠tcán y na̠ tala­kati̠y hua̠k naca̠c­ni̠­na­nicán antaní naca̠­xa­kat­li̠­pa̠x­tokcán nac tiji. 39 Acxni̠ taán nac pu̠si­culan tala­cas­quín naca̠­li̠­ka­lhi̠cán tlak lacuán pu̠tá­hui̠lh anta­nícu nata­ta­huilay, y na̠chuná tat­la­huay anta­nícu huí pu̠pa̠xcua. 40 Y hua̠nti̠ ca̠ni̠­makan­cani̠t lac­chaján taak­ska­hui­mak­lhti̠y xchiccán, la̠qui̠ ni̠ti̠ mat naca­tzi̠y lácu xta̠­yatcán maka̠s takalh­ta­hua­kaniy Dios. Pero ni̠para tzinú taca­tzi̠y xla­cata pi̠ a̠tzinú xlacán la̠n a̠ma̠ko̠lh tapa̠­ti̠nán.
Xli̠mosna cha̠tum li̠ma̠xken pu̠ni̠ná
(Lucas 21.1‑4)
41 Maktum quilh­ta­macú Jesús xuí lacatzú antaní hui­la­ko̠lh cajas xla limos­nas, xlá caj xca̠ucxilhma cris­tianos la̠ xta­ma­ju̠­má̠­nalh tumi̠n; y lac­rrico xta­maju̠y lhu̠hua tumi̠n. 42 Caj li̠puntzú chilh cha̠tum pu̠ni̠na pusca̠t luu xli̠­ca̠na li̠ma̠xken xuani̠t, y nac aktum caja xlá máju̠lh okxtiy tumi̠n xla cobre nitúcu tuncán xta­palh xuani̠t. 43 Jesús ca̠ta­sá­nilh xta­ma̠­kalh­ta­huaké̠n, chiné ca̠huá­nilh:
—Xli̠­ca̠na cca̠­hua­niyá̠n, eé li̠ma̠xken viuda a̠tzinú lhu̠hua maju̠ni̠t tumi̠n nac caja ni̠xa­chuná a̠ma̠ko̠lh lac­rrico hua̠nti̠ tama­ju̠­ko̠ni̠t lhu̠hua tumi̠n. 44 Pus xlacán tama̠s­ta̠ni̠t hua̠ntu̠ aya xca̠aka­ta̠x­tu­nini̠t, pero xlá tamá pusca̠t caj la̠ta xca̠­ta­pobre ma̠s­ta̠­ko̠ni̠t hua̠ntu̠ xka­lhi̠y tu̠ xti­li̠­mac­uánilh.