11
Jesús tanu̠ya̠chá nac xaca̠chiquí̠n Jerusalén
(Mateo 21.1‑11; Lucas 19.28‑40; Juan 12.12‑19)
Acxni̠ tácha̠lh nac aktum ke̠stí̠n hua­nicán Monte de los Olivos, xma̠­la­ka­tancs aktiy ca̠chi­quí̠n ca̠hua­nicán Bet­fagé y Betania, u̠ma̠ko̠lh ca̠chi­quí̠n ta̠pek­sto­kuila­ko̠lh Jeru­salén, Jesús ca̠má­ca̠lh cha̠tiy xdis­cí­pulos y ca̠huá­nilh:
—Capim­pítit nac a̠má ca̠chi­quí̠n hua̠ntu̠ hui­lachi tuncán, acxni̠ nachi­pi­ná̠tit nac aktum chiqui hui­xinín naucxi­lhá̠tit pi̠ chi̠­ya̠­hua­cani̠t tantum burro hua̠ntu̠ ni̠ti̠ a̠ ke̠ta­huilay, la̠li̠­huán nax­cu­tá̠tit y nali̠­ta­ná̠tit. Y para tícu naca̠­hua­niyá̠n túcu li̠la­yá̠tit, hui­xinín cahua­nítit: “Quim­pu̠­chi­nacán mac­la­cas­quim­putún y pálaj napu̠s­pit­paray.”
Xlacán táalh y xli̠­ca̠na tama̠­nók­lhulh tantum burro xchi̠­ya̠­hua­cani̠t nac xtan­quilhtí̠n aktum chiqui lacatzú cmá̠­lacchi. Xlacán táx­cutli y hua̠nti̠ antá xta­la­yá̠­nalh lacatzú taúcxilhli hua̠ntu̠ xtat­la­hua­má̠­nalh, chiné ca̠hua­níca:
—¿Túcu tla­hua­pu­tu­ná̠tit? ¿Túcu li̠la­yá̠tit xcu­tá̠tit tamá burro?
Ama̠­ko̠lh dis­cí­pulos chuná takalh­tí̠­nalh la̠ xca̠­hua­nini̠t Jesús y niaj tu̠ ca̠hua­ní­calh, ca̠ma̠x­quí̠­calh tala­cas­quín natalé̠n. Tali̠­mí­nilh a̠má burro antaní xuí Jesús y tali̠­ke̠t­la­pá­nilh clha­ka̠tcán, Jesús ke̠táhui y la̠li̠­huán táalh pekán cJerusalén. Lhu̠hua ti̠ tzú­culh tata­rami̠y clha­ka̠tcán nac tiji antaní xla­cama y maka­pi­tzí̠n tzú­culh taca̠y lactzú xmakx­pi̠ní̠n ke̠ske y na̠ xta­ta­rami̠y nac tiji.
Y lhu̠hua cris­tianos ti̠ xta­pu̠­la­má̠­nalh xa̠hua ti̠ xta­sta̠­la­ni­ti̠­lhay chiné tzú­culh tama̠­tasi̠y:
—¡Cama̠x­quí̠hu cá̠cni̠t Dios! ¡Dios casi­cu­la­na̠t­lá­hualh eé chixcú hua̠nti̠ xlá maca­mima! 10 ¡Dios casi­cu­la­na̠t­lá­hualh xli̠­ma̠­peksí̠n hua̠ntu̠ xlá ma̠la­ka­cha̠ni̠t xla­cata naquin­ca̠­ma̠­pek­si̠yá̠n na̠chuná la̠ ma̠pek­sí̠­nalh xamaká̠n quin­quilh­tzu­cutcán rey David! ¡Cala­ka­chix­cu­huí̠hu Dios caj xpa̠­la­cata tu̠ tla­huama!
11 Pus chuná tanu̠chá Jesús nac Jeru­salén, aca­li̠stá̠n alh nac lanca pu̠si­culan xalac Jeru­salén. Y acxni̠ ko̠ta­nu̠­ko̠lh ca̠ta̠ampá xdis­cí­pulos nac Betania porque aya xca̠s­ma­lan­kama.
Jesús lacaquilhni̠y akatum suji porque ni̠tu̠ xkalhi̠y xtahuácat
(Mateo 21.18‑19)
12 Li̠cha̠lí tzi̠sa Jesús taca̠xpá nac Betania y la̠ta xtla̠­huama xlá tzú­culh tzincsa. 13 Ali̠­mákat úcxilhli akatum suji luu stakni̠t xtá̠ya xapalhma, alh ucxilha para xka­lhi̠y xta­huácat pero ni̠tu̠ mac­lá­nilh acxni̠ lák­cha̠lh porque ni̠ xquilh­ta­macú xuani̠t la̠ nata­huacay xta­huácat. 14 Jesús chiné huá­nilh a̠má suji:
—Aquit cla­cas­quín pi̠ niaj para cha̠tum cris­tiano nahua­paray min­ta­huácat.
Y xta­ma̠­kalh­ta­huaké̠n hua̠k takáx­matli hua̠ntu̠ huá­nilh a̠má suji.
Jesús ca̠pu̠tlakaxtuy hua̠nti̠ xtasta̠namá̠nalh nac lanca pu̠siculan xalac Jerusalén
(Mateo 21.12‑17; Lucas 19.45‑48; Juan 2.13‑22)
15 Caj li̠puntzú tácha̠lh nac Jeru­salén, Jesús tuncán ta̠nu̠lh nac lanca pu̠si­culan y tzú­culh ca̠ta­mac­xtuy hua̠nti̠ antá xta­sta̠­na­má̠­nalh xa̠hua ti̠ xta­ta­ma̠­hua­na­má̠­nalh nac xtan­quilhtí̠n pu̠si­culan, ca̠ma̠k­pu̠s­pít­nilh xme­sajcán hua̠nti̠ xta­lak­pa­li̠­má̠­nalh tumi̠n xa̠hua ti̠ xta­ka­lhi̠y xpa̠­lo­ko­yucán ca̠na̠spu̠n y xtasta̠y. 16 Niajti̠ má̠x­qui̠lh quilh­ta­macú xla­cata nata̠­ta­nu̠­ya̠chá xlí̠sta̠t nac xtan­quilhtí̠n pu̠si­culan. 17 Y chiné ca̠huá­nilh a̠ma̠ko̠lh lac­chix­cu­huí̠n:
—Nac xta­chu­huí̠n Dios hua̠ntu̠ tatzok­ta­hui­lani̠t nac li̠kalh­ta­huaka chiné huan: “Umá quín­chic luu cajhuá nali̠­ma̠x­tucán pi̠ antá naquin­ta­kalh­ta­hua­kaniy xli̠­hua̠k cris­tianos cani̠huá xalaní̠n”, pero hui­xinín aya li̠ma̠x­tu­ni̠­tátit cumu la̠ xpu̠­ta­tze̠k­nicán kalha̠­naní̠n.
18 Maka­pi­tzí̠n xma̠­kalh­ta­hua­ke̠­nacán judíos xa̠hua xana­puxcun cura takáx­matli hua̠ntu̠ xlá xqui­lhuama huata tzú­culh talac­pu­tzay lácu natat­la­huay xla­cata tze̠k nata­makni̠y, porque xta­pe̠­cuaniy la̠ta xca̠­ma̠­kalh­chu­hui̠ni̠y cris­tianos y xli̠­hua̠k xta­ca̠­naj­laniy hua̠ntu̠ xlá xca̠­li̠­ta̠­chu­hui̠nán. 19 Acxni̠ aya tzú­culh ca̠s­ma­lankán Jesús ca̠ta̠­ta­ca̠xpá xdis­cí­pulos y ca̠ta̠ampá cBetania.
Suji sca̠cni̠t hua̠ntu̠ tilacaquílhni̠lh Jesús
(Mateo 21.20‑22)
20 Li̠cha̠lí laca­tzi̠sa lacatzú tati̠­táx­tulh antaní xyá a̠má suji hua̠ntu̠ tila­ca­quílh­ni̠lh Jesús y taúcxilhli pi̠ hua̠k csca̠c­ko̠ni̠t la̠ta xakán hasta xtan­káxe̠k. 21 Pedro laca­pa̠s­tac­tá̠­yalh y chiné huá­nilh Jesús:
—Quim­pu̠­chi­nacán, caúcxilhti a̠má suji hua̠ntu̠ tila­ca­quilhni ko̠tán, aya acsca̠c­ta̠­ya­ko̠ni̠t.
22 Jesús chiné kálh­ti̠lh:
—Huá lí̠lalh xla­cata nali̠­pa̠­hua­ná̠tit Dios. 23 Pus luu xli̠­ca̠na cca̠­hua­niyá̠n para tícu nahuaniy eé ke̠stí̠n: “Cata­ke̠nu la̠ tahuila y capit taju̠ya nac pupunú”, para xlá ca̠najlay y catzi̠y pi̠ chuná naqui̠­taxtuy xli̠­ca̠na chuná ámaj qui̠­tax­tuniy. 24 Na̠chu­na­li̠túm para túcu namaks­qui­ná̠tit Dios acxni̠ hui­xinín nakalh­ta­hua­ka­ni­yá̠tit, para li̠pa̠­hua­ná̠tit y catzi̠­yá̠tit pi̠ xlá amá̠n ca̠ma̠x­qui̠yá̠n xli̠­ca̠na chuná naca̠­qui̠­tax­tu­niyá̠n. 25 Na̠chu­na­li̠túm acxni̠ hui­xinín nakalh­ta­hua­ka­ni­yá̠tit Dios, para tícu min­ta̠­cris­tiano ta̠ra̠t­la­hua­ni̠tán y ta̠la̠­ma­ka­si̠­tzi̠­ni̠tán, pus huata pu̠lhá cata̠­pa̠ti y cama̠­tzan­ke̠­nani laquimpi Min­tla̠­ticán hua̠nti̠ hui­lachá nac akapú̠n na̠ naca̠­ma̠­tzan­ke̠­na­niyá̠n min­ta­la̠­ka­lhi̠ncán. 26 Pero para hui­xinín ni̠ nala̠­ma̠­tzan­ke̠­na­ni­yá̠tit hua̠ntu̠ ca̠t­la­hua­ni­ni̠tán min­ta̠­cris­tiano, pus na̠chuná Min­tla̠­ticán Dios hua̠nti̠ hui­lachá nac akapú̠n na̠ ni̠ cati­ca̠­ma̠­tzan­ke̠­nanín min­ta­la̠­ka­lhi̠ncán.
Hui̠nti̠ ni̠tu̠ taliucxilha xli̠ma̠peksí̠n Jesús
(Mateo 21.23‑27; Lucas 20.1‑8)
27 Tatas­pitpá nac Jeru­salén y acxni̠ xta­lak­cho­ko­pu̠lay Jesús nac pu̠si­culan talak­ta­la­ca­tzú­hui̠lh xana­puxcun cura chu xma̠­kalh­ta­hua­ke̠­nacán judíos, xa̠hua lak­ko̠­lu­tzi̠nni ma̠pek­si̠­naní̠n. 28 Chiné taka­lhás­quilh:
—¿Túcu xpa̠­la­cata huix li̠si̠­tzi̠ya la̠ta tu̠ lama nac pu̠si­culan? ¿Tícu ma̠x­qui̠­ni̠tán li̠ma̠­peksí̠n xla­cata chuná nat­la­huaya?
29 Pero Jesús ca̠kálh­ti̠lh:
—Pus aquit na̠ huí hua̠ntu̠ camá̠n ca̠kalh­pu­tzayá̠n, para hui­xinín naqui­la̠­kalh­ti̠­yá̠hu pus aquit na̠ nac­ca̠­hua­niyá̠n tícu qui­ma̠x­qui̠ni̠t li̠ma̠­peksí̠n xla­cata hua̠ntu̠ ctla­huay. 30 La̠n­chuj tuncán caqui­la̠­hua­níhu, ¿tícu má̠x­qui̠lh li̠ma̠­peksí̠n Juan Bau­tista xla­cata naakmu­nu̠nún, pi̠ huá Dios osuchí lac­chix­cu­huí̠n?
31 Xlacán tzú­culh tala̠­li̠­ta̠­kalh­chu­hui̠nán, xta­la̠­ka­lhas­quín y xta­la̠­huaniy:
—Para nahua­ni­yá̠hu pi̠ Dios ma̠la­ká­cha̠lh naquin­ca̠­hua­niyá̠n: “¿Lácu chi̠nchú ni̠ li̠ca̠­naj­la­nítit hua̠ntu̠ ca̠li̠­ta̠­chu­hui̠nán?” 32 Y para nahua­ni­yá̠hu pi̠ huá cris­tianos li̠ma̠­pék­si̠lh na̠ ni̠lay.
Pus ni̠chuná xta­li̠­kalh­ti̠­nam­putún porque xta­ca­tzi̠y pi̠ luu lhu̠hua xca̠­naj­la­ni­cani̠t xla­cata pi̠ Dios xli̠­ca̠na xma̠­la­ka­cha̠ni̠t Juan Bau­tista naliakchu­hui̠nán xta­la­ca­pa̠s­tacni, huá xta­li̠­pe̠­cuaniy xli̠­lhu̠hua cris­tianos; y xlacán ni̠ tacá­tzi̠lh lácu nata­kalh­ti̠nán. 33 Chiné tali̠­huá­nilh Jesús:
—Ni̠ cca­tzi̠­yá̠hu.
Jesús ca̠kálh­ti̠lh:
—Pus na̠ ni̠para aquit cac­ti­ca̠­huanín tícu qui­ma̠x­qui̠ni̠t li̠ma̠­peksí̠n xla­cata la̠ta tu̠ aquit tla̠n ctla­huay.