10
Jesús li̠chuhui̠nán para tícu makxteka xpusca̠t osu xta̠ko̠lú
(Mateo 19.1‑12; Lucas 16.18)
Jesús taca̠xpá nac Caper­naum cha̠lh nac Judea y ca̠ti̠­lak­táx­tulh hua̠nti̠ xta­la­má̠­nalh nac a̠li̠quilh­tu̠án kalh­tu̠­choko Jordán. Lhu̠hua cris­tianos tata­mák­stokli antaní xuí Jesús, xlá tzú­culh ca̠ma̠­kalh­chu­hui̠ni̠y chuná cumu la̠ xlá xli̠s­ma­ni̠ni̠t tla­huay. Caj xamaktum támilh maka­pi­tzí̠n fariseos xla­cata nata­kalh­pu­tzay para túcu xlá ni̠ tancs nahuán. Y taka­lhás­quilh xla­cata para kalhi̠y dere­cho cha̠tum chixcú namak­xteka xpusca̠t. Jesús chiné ca̠kálh­ti̠lh:
—¿Túcuya̠ tapéksi̠t ca̠ma̠x­quí̠n Moisés?
Xlacán chiné takalh­tí̠­nalh:
—Moisés li̠ma̠­pek­sí̠­nalh xla­cata cha̠tum chixcú tla̠n namak­xteka xpusca̠t pero nata̠­la­ca̠xlay nac pu̠ma̠­peksí̠n y nama̠x­qui̠y mactum xala­ca̠xlán cáp­snat.
Jesús ca̠hua­nipá:
—Moisés má̠s­ta̠lh tamá tapéksi̠t porque hui­xinín snu̠n lani̠t mina­cujcán. Pero acxni̠ Dios ma̠la­ca­tzú­qui̠lh la̠ta túcu ananko̠y nac ca̠quilh­ta­macú pus xlá tlá­hualh cha̠tum chixcú y cha̠tum pusca̠t. Por eso huá xla­cata cha̠tum kahuasa acxni̠ nata­maka­xtoka tla̠n akxtek­makán xtla̠t chu xtzí la̠qui̠ xlá nata̠­ta­lak­xtumi̠y xpusca̠t. Y a̠má kahuasa chu tzuma̠t hua̠nti̠ xcha̠­tiycán xta­huani̠t, chú luu cha̠­tumá nata­li̠­taxtuy. Pus huá xpa̠­la­cata cca̠­li̠­hua­niyá̠n pi̠ ni̠para cha̠tum cris­tiano mini̠niy nama̠­paj­pi­tziy hua̠ntu̠ Dios ma̠la­cas­tucni̠t.
10 Acxni̠ ca̠ta̠­chu­hui̠­nan­ko̠lh a̠má fariseos, Jesús tánu̠lh nac chiqui antaní xlaca̠n xta­ta­mak­xteka, y xdis­cí­pulos taka­lhás­quilh túcu xuani­putún a̠má takalh­chu­huí̠n. 11 Jesús ca̠huá­nilh:
—Para tícu namak­xteka xpusca̠t caj xla­cata nata̠­ta­maka­xtoka túnuj pusca̠t luu lhu̠hua tala̠­ka­lhí̠n kalhi̠y xla­catí̠n Dios xa̠hua xla­catí̠n xapu̠lh xma̠­hui̠ná. 12 Na̠chu­na­li̠túm hua̠nti̠ mak­xteka xta̠­ko̠lú xla­cata nata̠án tunuj chixcú a̠má pusca̠t kalhi̠y lhu̠hua tala̠­ka­lhí̠n xla­catí̠n Dios xa̠hua xla­catí̠n xapu̠lh xta̠­ko̠lu.
Jesús ca̠siculana̠tlahuay lactzu̠ camán
(Mateo 19.13‑15; Lucas 18.15‑17)
13 Aca­li̠stá̠n li̠mi­ní­calh Jesús lactzu̠ camán la̠qui̠ naca̠­si­cu­la­na̠t­la­huay, pero xta­ma̠­kalh­ta­huaké̠n tzú­culh tala­ca­quilhni̠y hua̠nti̠ xta­li̠­mi­má̠­nalh. 14-15 Pero acxni̠ ca̠úcxilhli Jesús hua̠ntu̠ xtat­la­hua­má̠na ca̠si̠­tzí̠­nilh tzinú y chiné ca̠huá­nilh:
—Luu xli̠­ca̠na cat­la­huátit li̠tlá̠n ni̠ caca̠­li̠­hua­nítit tama̠­ko̠lh lactzu̠ camán xla­cata naquin­ta­lakmín anta­nícu aquit cuí, porque xli̠­ca̠na pi̠ caj xma̠nhuá hua̠nti̠ kalhi̠y xta­la­ca­pa̠s­tacni cumu la̠ actzu̠ kahuasa xlá luu lak­chá̠n pi̠ namaka­maklhti̠nán hua̠ntu̠ Dios ca̠ma̠x­qui̠­pu­tuná̠n y tla̠n nata­ta­nu̠­ya̠chá nac xta­péksi̠t.
16 Y aca­li̠stá̠n cá̠chexli a̠má lactzu̠ camán y ca̠si­cu­la­na̠t­lá­hualh.
Cha̠tum kahuasa rico ta̠chuhui̠nán Jesús
(Mateo 19.16‑30; Lucas 18.18‑30)
17 Acxni̠ Jesús aya xama a̠laca­tunu y xtla̠­hua­majá, tokosú̠n lák­milh cha̠tum kahuasa, laka­ta­tzo­kós­talh nac xla­catí̠n y chiné huá­nilh:
—Ma̠kalh­ta­hua­ke̠ná, xli̠­ca̠na huix luu tla̠n catzi̠ya, ¿túcu qui­li̠t­lá­huat la̠quí̠ tla̠n nac­ka­lhi̠y a̠má latáma̠t nac akapú̠n hua̠ntu̠ ne̠c­xnicú lak­sputa?
18 Jesús kálh­ti̠lh:
—¿Túcu xla­cata qui­li̠­hua­niya pi̠ aquit luu tla̠n cca­tzi̠y? Porque uú ni̠ti̠cu anán hua̠nti̠ xli̠­ca̠na tla̠n huata caj xma̠n cha̠tum y huá Dios. 19 Huix catzi̠ya la̠ huí kam­pa̠­cá̠hu xli̠­ma̠­peksí̠n Dios hua̠ntu̠ ma̠s­ta̠ni̠t Moisés: “Ni̠ caxa­katli túnuj pusca̠t para huí mim­pusca̠t; ni̠ camakni min­ta̠­cris­tiano; ni̠ camak­ka­lhá̠­nanti min­ta̠­cris­tiano; ni̠ti̠ caak­skahui min­ta̠­cris­tiano; ne̠c­xnicú tima̠x­tu­niya ta̠k­saní̠n min­ta̠­cris­tiano; caca̠­ma̠xqui cá̠cni̠t mintzí xa̠hua min­tla̠t.”
20 Amá kahuasa chiné kálh­ti̠lh:
—Quim­pu̠­chiná, hasta la̠ta tlak actzu̠cú xacuani̠t ctzu­cuni̠t ma̠kan­taxti̠y hua̠ntu̠ hua­nípa̠t.
21 Jesús hua­nipá:
—Pero huí a̠kam­pa̠tum hua̠ntu̠ tzan­ka̠­niyá̠n mili̠t­lá­huat: castá̠t la̠ta tu̠ kalhi̠ya y caca̠­ma̠­paj­pi­tzini lak­li̠­ma̠x­kení̠n min­tumi̠n, aca­listá̠n caqui­lakta y caquis­ta̠­lani; chuná xli̠­ca̠na luu lhu̠hua min­ta­pa̠­xu­huá̠n pímpa̠t li̠ma̠s­toka cumu la̠ min­tumi̠n nac akapú̠n.
22 Acxni̠ káx­matli a̠má tachu­huí̠n hua̠ntu̠ huá­nilh Jesús a̠má kahuasa cha̠­li̠­pu­hua̠na̠ alh porque luu rico xuani̠t.
23 Jesús ca̠lak­lá­ca̠lh antaní xta­yá̠­nalh xta­ma̠­kalh­ta­huaké̠n y chiné ca̠huá­nilh:
—Xli̠­ca̠na cca̠­hua­niyá̠n pi̠ luu tuhua ámaj ca̠qui̠­tax­tuniy lac­rrico xla­cata nata­maka­maklhti̠nán xta­péksi̠t Dios.
24 Ama̠­ko̠lh xta­ma̠­kalh­ta­huaké̠n ni̠ xtaaka­ta̠k­sni̠t hua̠ntu̠ xca̠­hua­nini̠t y cacs xta­li̠­la­ca­huán, pero Jesús ca̠hua­nipá:
—Hui­xinín quin­ca­maná̠n, aquit cca̠­hua­niyá̠n xla­cata pi̠ luu tuhua naca̠­qui̠­tax­tuniy a̠ma̠ko̠lh cris­tianos hua̠nti̠ tali̠­pa̠­huán xtu­mi̠ncán y catu̠huá tali̠­lac­tla­hua­yá̠­huay xta­la­ca­pa̠s­tac­nicán xla­cata tla̠n nata­maka­maklhti̠nán xta­péksi̠t Dios. 25 Y huata ni̠ xatuhua xtá­nu̠lh tantum camello nac xtzan kantum li̠tzápan que huata rico nata­tanu̠y nac xta­péksi̠t Dios y nachá̠n nac xpa̠xtú̠n.
26 Acxni̠ xta­ma̠­kalh­ta­huaké̠n takax­mat­ko̠lh, cacs tala­cáhua y tzú­culh tala̠­ka­lhas­quín:
—Pus para chuná, ¿tícu chi̠nchú luu nalak­ma̠xtuy xli̠s­tacni nac akapú̠n?
27 Jesús ca̠ka­lha­káx­matli y ca̠huá­nilh:
—Para caj sacstu cha̠tum chixcú luu lac­pu­huán xla­cata tla̠n nalak­ma̠xtuy xli̠s­tacni, xlá ni̠lay túcu tama̠t­la̠nti̠y; pero Dios hua̠k tla̠n ma̠t­la̠nti̠y la̠ta túcu lac­pu­huán, ni̠tu̠ tuhua xpa̠­la­cata.
28 Entonces Pedro chiné huá­nilh:
—Quim­pu̠­chi­nacán, aquinín cak­xtek­ma­ka­ni̠­táhu la̠ta túcu xac­ka­lhi̠­yá̠hu xla­cata cca̠s­ta̠­la­ni­ni̠tán, ¿túcu chi̠nchú amá̠n quin­ca̠­lak­cha̠ná̠n?
29 Jesús ca̠kálh­ti̠lh:
—Xli̠­ca̠na cca̠­hua­niyá̠n, para tícu cris­tiano naak­xtek­makán la̠ta túcu kalhi̠y, para xchic o xnat­la̠tni, o xpusca̠t xa̠hua xcamán, osuchí xpar­cela caj xla­cata naquis­ta̠­laniy osuchí caj xla­cata nama̠­kalh­chu­hui̠ni̠y cris­tianos la̠qui̠ tla̠n naca̠­ma̠­tzan­ke̠­naniy Dios xta­la̠­ka­lhi̠ncán, 30 aquit cca̠­hua­niyá̠n xla­cata a̠má chixcú luu lhu̠hua chiqui ámaj kalhi̠y la̠ta nícu nachá̠n, lhu̠hua cumu la̠ xna­ta̠lán, cumu la̠ xnat­la̠tni, osuchí cumu la̠ xca­maná̠n, o cumu la̠ xpar­cela, luu xli̠­ca̠na lhu̠hua ámaj maclay, y ma̠squi luu la̠n cali̠aksanca y ca̠li̠­pu­tza­sta̠­laca caj quim­pa̠­la­cata; porque xlacán a̠ma̠ko̠lh cris­tianos taamá̠­nalh tamaklh­ti̠nán lanca tapa̠­xu­huá̠n hua̠ntu̠ ne̠cxni lak­sputa nac akapú̠n. 31 Y a̠má quilh­ta­macú lhu̠hua lac­ta­li̠­pa̠hu cris­tianos hua̠nti̠ la̠nchú luu tama­ca­pu̠­la­má̠­nalh aca­li̠stá̠n huata xlacán a̠huatá tahui­lá̠­nalh nahuán; y lhu̠hua hua̠nti̠ la̠nchú ni̠tu̠cu xka­satcán tali̠­taxtuy luu a̠huatá taqui̠­tax­tu­má̠­nalh pero acxni̠ chú a̠má quilh­ta­macú huata pu̠lh huá naca̠­ma̠x­qui̠cán xpu̠­ta­hui̠lhcán nac akapú̠n.
Jesús li̠chuhui̠namparay xlacata amá̠calh makni̠cán
(Mateo 20.17‑19; Lucas 18.31‑34)
32 Maktum quilh­ta­macú Jesús chu xta­ma̠­kalh­ta­huaké̠n xtat­la̠­hua­má̠­nalh nac tiji xtaamá̠­nalh nac ca̠chi­quí̠n Jeru­salén; Jesús xca̠­pu̠­la­nima xlacán caj xta­sta̠­la­ti̠­lhay, ni̠ xtaamputún y xta­la­ca­li̠­pu­huan­ti̠­lhay porque xta­pe̠­cuán túcu tla̠n cahuá xpá̠x­tokli Jesús antá. Xamaktum Jesús túnuj ca̠ma̠­mac­xtu­mi̠pá xka­lha­cu̠­tiycán y tzú­culh ca̠li̠­ta̠­chu­hui̠nán la̠ta túcu xlá xámaj okspulay. 33 Chiné ca̠huá­nilh:
—Lá eé hui­xinín ucxilh­pá̠tit ama̠­náhu nac Jeru­salén antaní amá̠­calh qui­ma­ca­ma̠s­ta̠cán aquit Xata­lac­sacni Chixcú nac xmacancán xana­puxcun cura y xma̠­kalh­ta­hua­ke̠­nacán judíos; xlacán naquin­ta­li̠lhca̠y naqui­mak­ni̠cán y naquin­ta­ma̠­la­capu̠y nac xla­ca­ti̠ncán ma̠pek­si̠­naní̠n ro­manos. 34 Xlacán la̠n naquin­ta­li̠­ka­ma̠nán, naquin­ta­hui­li̠niy, naquin­ta­la­ca­chuj­mani̠y y aca­li̠stá̠n naquin­ta­makni̠y; pero aquit xliaktutu quilh­ta­macú cámaj lacas­ta­cuanán nac ca̠li̠ní̠n.
San­tiago y Juan tasquiniy Jesús aktum li̠tlá̠n
(Mateo 20.20‑28)
35 Aca­li̠stá̠n xla­ka­huasán Zebedeo xca̠­hua­nicán San­tiago y Juan talak­ta­la­ca­tzú­hui̠lh Jesús y tahuá­nilh:
—Quim­pu̠­chi­nacán, cla­cas­qui­ná̠hu xqui­la̠t­la­hua­níhu aktum li̠tlá̠n hua̠ntu̠ cca̠­mak­squim­pu­tuná̠n.
36 Jesús ca̠huá­nilh:
—¿Túcu lacas­qui­ná̠tit nac­tla­huay caj mila­ca­tacán?
37 Xlacán tahuá­nilh:
—Acxni̠ huix naca̠­maka­tla­ja­ko̠ya xli̠­hua̠k hua̠nti̠ tasi̠­tzi̠­niyá̠n y natzu­cuya ma̠pek­si̠­nana antá nac li̠pa̠­xúhu mim­pu̠­ma̠­peksí̠n, xqui­la̠­ma̠x­quí̠hu quilh­ta­macú xac­ta­hui­la­chá̠hu nac mim­pa̠xtú̠n xla­cata nac­ca̠­ta̠­ma̠­pek­si̠­naná̠n.
38 Jesús ca̠kálh­ti̠lh:
—Hui­xinín ni̠para tzinú catzi̠­yá̠tit hua̠ntu̠ squim­pá̠tit. ¿Lac­pu­hua­ná̠tit pi̠ tla̠n nata̠­ya­ni­yá̠tit nac a̠má lanca tapa̠tí̠n hua̠ntu̠ aquit cámaj pa̠ti̠y?
39 Xlacán takalh­tí̠­nalh:
—Nac­pa̠­ti̠­yá̠hu.
Jesús ca̠hua­nipá:
—Xli̠­ca̠na pim­pá̠tit li̠pa̠­ti̠­yá̠tit tapa̠tí̠n hua̠ntu̠ aquit ámaj quiok­spulay, y na̠chuna li̠túm pim­pá̠tit pa̠ti̠­yá̠tit hua̠ntu̠ aquit cámaj pa̠ti̠y, y juerza pim­pá̠tit ta̠ya­ni­yá̠tit. 40 Pero huá la̠ hui­xinín lacas­qui­ná̠tit nac­ca̠­hui­li̠yá̠n nac quim­pa̠xtú̠n acxni̠ nac­tzucuy ma̠pek­si̠nán, ni̠ aquit cca­tzi̠y sino xma̠n huá Quin­tla̠t Dios ámaj ca̠ma̠x­qui̠y hua̠nti̠ ca̠mi­ni̠niy y ca̠li̠­ka­lhi̠­má̠­calh.
41 Acxni̠ tacá­tzi̠lh xa̠maka­pi­tzí̠n xta­ma̠­kalh­ta­huaké̠n hua̠ntu̠ xta­la­cas­quín Juan chu San­tiago, tasi̠­tzí̠­nilh. 42 Jesús hua̠k ca̠ta­sá­nilh nata­ta­la­ca­tzu­hui̠y y chiné ca̠huá­nilh:
—Hui­xinín catzi̠­yá̠tit xla­cata hua̠nti̠ xana­puxcun ma̠pek­si̠­naní̠n xalac aktum pu̠la­tama̠n xlacán hua̠k taakchipay la̠ta tu̠ huí nac ca̠chi­quí̠n y luu tli­hueke tahuili̠y xli̠­ma̠­peksí̠n, na̠chuná hua̠nti̠ xalac­ta­li̠­pa̠hu taak­ska­hui­mak­lhti̠y hua̠ntu̠ taka­lhi̠y ni̠ lac­ta­li̠­pa̠hu cris­tianos. 43 Pero hui­xinín hua̠nti̠ qui­la̠­ta̠­la­pu̠­la­yá̠hu ni̠chuná cati­ca̠­qui̠­tax­tunín, porque hua̠nti̠ luu tali̠­pa̠hu li̠tax­tu­putún nac milak­sti̠­pa̠ncán mejor huata caj caca̠­li̠­ma­cuánilh xa̠maka­pi­tzí̠n y cat­lá­hualh hua̠ntu̠ xlacán nata­li̠­ma̠­peksi̠y xcompañeros. 44 Y na̠chuná para tax­tu­ya̠chá cha̠tum la̠ hui­xinín hua̠nti̠ ca̠ma̠­pek­si̠­putún xa̠maka­pi­tzí̠n compañeros xta̠­chuná cumu la̠ xapuxcu, huata xlá luu mini̠niy nali̠­taxtuy cumu la̠ cha̠tum tasa̠cua hua̠nti̠ na̠ caj naka­lha­kax­mat­ni̠nán hua̠ntu̠ nali̠­ma̠­pek­si̠cán. 45 Xta̠­chuná cumu la̠ aquit Xata­lac­sacni Chixcú ni̠ huá clak­mini̠t nac ca̠quilh­ta­macú la̠qui̠ caj naqui­li̠­ma­cuanicán, huata huá clak­mini̠t la̠qui̠ chuná nac­ca̠­li̠­ma­cuaniy xa̠maka­pi­tzí̠n, y na̠chuna li̠túm la̠qui̠ aquit nac­ma­ca­ma̠sta̠y qui­la­táma̠t xpa̠­la­cata pi̠ tla̠n nac­ca̠­pa̠­la­ka­xo­ko̠nún xla­ta­ma̠tcán lhu̠hua cris­tianos.
Jesús ma̠pacsay cha̠tum lakatzí̠n huanicán Bartimeo
(Mateo 20.29‑34; Lucas 18.35‑43)
46 Tácha̠lh nac aktum ca̠chi­quí̠n hua­nicán Jericó, caj xta­ti̠­pun­tax­tu­má̠­nalh luu lhu̠hua cris­tianos xta­sta̠­la­ni­má̠­nalh Jesús. Acxni̠ aya xta­tax­tu­má̠­nalh nac a̠má ca̠chi­quí̠n cha̠tum laka­tzí̠n hua­nicán Bar­timeo xka­huasa xuani̠t Timeo, antá xuí nac xquilhpá̠n tiji csquima limos­na. 47 Acxni̠ xlá káx­matli pi̠ xta­la­ca­tzu­hui̠ma Jesús xalac Naza­ret a̠má laka­tzí̠n tzú­culh qui­lhaniy:
—¡Jesús xli̠­ta­la­ka­pasni David, cat­lahua li̠tlá̠n caqui­ma̠­la­cát­la̠nti!
48 Lhu̠hua ti̠ tala­ca­quílh­ni̠lh xla­cata cacs caqui­lhua, pero xlá li̠huaca tzú­culh qui­lhaniy:
—¡Jesús xli̠­ta­la­ka­pasni David, cat­lahua li̠tlá̠n caqui­ma̠­la­cát­la̠nti!
49 Jesús chókoj lalh y ca̠huá­nilh xa̠maka­pi­tzí̠n cris­tianos:
—Cahua­nítit camilh tamá laka­tzí̠n.
Y cha̠tum alh tasaniy y chiné huá­nilh:
—Catu̠x­ca̠ni, kahua; cata̠ya porque Jesús tasa­nimá̠n.
50 Xlá lhken ma̠kó­sulh xmac­ta­huaca nac tíyat, la̠li̠­huán tá̠yalh y tala­ca­tzú­hui̠lh antaní xyá Jesús. 51 Jesús kalhás­quilh:
—¿Túcu laca­squina cac­tlá­hualh mila­cata?
Amá laka­tzí̠n chiné kalh­tí̠­nalh:
—Quim­pu̠­chiná, aquit clac­pu­huán xac­la­ca­huá̠­nalh.
52 Jesús huá­nilh:
—Tla̠ná li̠pa̠­xúhu napina nac mín­chic. Huix aya pímpa̠t laca­hua̠­nana porque qui­li̠­pa̠­hua­ni̠ta.
Amá laka­tzí̠n acxni­tuncán laca­huá̠­nalh y na̠ sta̠­lá­nilh Jesús antaní xlá xama.