9
Jesús chiné ca̠hua­nipá:
—Xli̠­ca̠na cca̠­hua­niyá̠n pi̠ maka­pi­tzí̠n cris­tianos uú tayá̠­nalh hasta nia̠ tani̠y nahuán acxni̠ nataucxilha la̠ natzucuy lay xta­péksi̠t Dios nac ca̠quilh­ta­macú y lácu lanca li̠t­li­hueke nali̠mín.
Maktum quilhtamacú Jesús tatanuja la̠ xtasiyuy
(Mateo 17.1‑13; Lucas 9.28‑36)
Li̠tzi̠má quilh­ta­macú Jesús alh nac aktum lanca ke̠stí̠n y caj xma̠nhuá ca̠tá̠alh Pedro, San­tiago xa̠hua Juan; acxni̠ aya xta­cha̠ni̠t, nac xla­ca­ti̠ncán, Jesús tzú­culh tata­nuja niaj chuná la̠ anka­lhí̠n xta­siyuy. La̠ta clháka̠t luu sna­papa huan­ko̠lh y luu slipua, ni̠ti̠cu anán cris­tiano ma̠squi luu la̠n cha­kanán xla­cata nama̠­lak­cha̠níy la̠ xli̠s­na­papa a̠má clháka̠t hua̠ntu̠ taúcxilhli xta­ma̠­kalh­ta­huaké̠n Jesús. Caj xamaktum taúcxilhli pro­feta Elías, chu pro­feta Moisés xta­ta̠­chu­hui̠­na­má̠­nalh Jesús. Pedro chiné huá­nilh Jesús:
—Ma̠kalh­ta­hua­ke̠ná, huata ma̠x xali̠­huaca tla̠n antiyá uú xta­mak­xtekui, para huix chuná laca­squina u̠ctla­hua­yá̠hu aktutu lactzu chiqui, aktum milá, aktum xlá Moisés xa̠hua aktum xlá Elías.
Ama̠­ko̠lh xta­ma̠­kalh­ta­huaké̠n Jesús xta­pe̠­cuaxni̠ni̠t, y Pedro caj niaj xca­tzi̠y túcu xqui­lhuama. Caj li̠puntzú taúcxilhli la̠ také̠­talh puc­lhni nac xlak­sti̠­pa̠ncán, ca̠akmi­li­ko̠lh, y takáx­matli xta­chu­huí̠n Dios minchá nac akapú̠n:
—Huá eé Quin­ka­huasa hua̠nti̠ luu cpa̠x­qui̠y, xma̠nhuá cakax­pat­nítit y cat­la­huátit hua̠ntu̠ xlá ca̠li̠­ma̠­pek­si̠yá̠n.
Acxni̠ xlacán tala­ca̠mpá, tzú­culh tala­ca­pu­tza̠nán, niaj tu̠ xta­la­yá̠­nalh a̠ma̠ko̠lh pro­fetas hua̠nti̠ xta­ta̠­chu­hui̠­na­má̠­nalh, huata ca̠ta caj sacstu xlaya Jesús.
Aca­li̠stá̠n acxni̠ aya xta­qui̠­tas­pit­ma̠na xta­ta­la­ka­ka­lhu̠­ma̠­nanchi nac ke̠stí̠n Jesús ca̠huá­nilh xka­lha­tu­tucán xla­cata ni̠ti̠ cata­li̠­ta̠­chu­huí̠­nalh hua̠ntu̠ xtaucxilhni̠t hasta acxni̠ xlá Xata­lac­sacni Chixcú nala­cas­ta­cuanán ca̠li̠ní̠n. 10 Y xlacán ni̠tu̠ tali̠­chu­huí̠­nalh la̠ta tu̠ xtaucxilhni̠t, huata caj tzú­culh tala̠­ka­lhas­quín túcu cahuá xuamputún, o lácu cahuá tamá lacas­ta­cuanancán ca̠li̠ní̠n. 11 Y chiné taka­lhás­quilh Jesús:
—¿Túcu xla­cata xma̠­kalh­ta­hua­ke̠­nacán judíos tali̠­huán pi̠ pu̠lh ámaj min ca̠quilh­ta­macú Elías y aca­li̠stá̠n namín Cristo?
12-13 Jesús chiné ca̠kálh­ti̠lh:
—Xli̠­ca̠na tu̠ tahuán, ni̠ caj tali̠­huán, porque Elías pu̠lh ámaj min, xlá ámaj ca̠x­tla­huay xtiji. Pero aquit xli̠­cána cca̠­hua­niyá̠n pi̠ Elías aya qui̠­lachi nac ca̠quilh­ta­macú pero lhu̠hua cris­tianos ni̠ tala­ká­pasli, xlá pá̠ti̠lh la̠ta túcu tla­hua­ni­pu­tún­calh chuná la̠ xta­tzokni̠t nac xta­chu­huí̠n Dios xla­cata hua̠ntu̠ xámaj pa̠x­toka. Pero chú aquit na̠ cca̠­ka­lhas­quiná̠n: ¿Túcu huan nac xta­chu­huí̠n Dios ámaj quim­pa̠x­toka aquit Xata­lac­sacni Chixcú? ¿Lácu pi̠ ni̠ catzi̠­yá̠tit la̠ta lácu huan cámaj pa̠ti̠nán y lhu̠hua cris­tianos taamá̠­nalh quin­ta­lak­makán?
Jesús ma̠pacsay cha̠tum kahuasa ti̠ kalhi̠y xespíritu akskahuiní
(Mateo 17.14‑21; Lucas 9.37‑43)
14 Acxni̠ tatás­pitli antaní xta­hui­lá̠­nalh xa̠maka­pi­tzí̠n xta­ma̠­kalh­ta­huaké̠n taúcxilhli pi̠ lhúhua cris­tianos xta­ta­mak­stokni̠t xa̠hua xma̠­kalh­ta­hua­ke̠­nacán judíos xlacán xta­ta̠­la̠­li̠­ta­mak­spit­má̠­nalh y xta­ta̠­la̠­hua­ni­má̠­nalh. 15 Pero maka­pi­tzí̠n cris­tianos acxni̠ taúcxilhli Jesús luu la̠n tapa̠­xú­hualh, tokosú̠n táalh tapa̠x­toka la̠qui̠ nata­ta̠­chu­hui̠nán. 16 Jesús chiné ca̠ka­lhás­quilh:
—¿Túcu xli̠­chu­hui̠­nam­pá̠tit?
17 Cha̠tum hua̠nti̠ antá lacatzú xlaya chiné kálh­ti̠lh:
—Ma̠kalh­ta­hua­ke̠ná, cli̠mín quin­ka­huasa xlá akchi­pa­ni­ko̠ni̠t xta­la­ca­pa̠s­tacni xes­pí­ritu akska­huiní y hasta niajlay chu­hui̠nán. 18 Pus la̠ta nícu xlá lapu̠lay nama̠­la­ka­huitiy y tara­mi̠­ya̠chá nac ca̠ti­yatni; tzucuy kalh­pupuy y tzucuy la̠lac­xcay xta­tzán, caj huá xla­cata aya li̠s­ca̠c­ta­makanko̠y. Aya ca̠huá­nilh midis­cí­pulos cata­ta­mac­xtú­nilh, pero ni̠lay tama̠t­lá̠n­ti̠lh.
19 Jesús chiné ca̠huá­nilh:
—Koxu­taní̠n hui­xinín cris­tianos hua̠nti̠ ni̠ ca̠naj­la­pu­tu­ná̠tit quin­ta­chu­huí̠n. ¿Hasta ni̠n­co̠cxni camá̠n tica̠­ta̠­la­ta­ma̠yá̠n y camá̠n ca̠ta̠­pa̠­ti̠yá̠n xla­cata ni̠lay qui­la̠­li̠­pa̠­hua­ná̠hu?
Y chiné huá:
—Cali̠­tátit tamá kahuasa.
20 Li̠mi­nica a̠má kahuasa antaní xyá Jesús. Y a̠má xes­pí­ritu akska­huiní acxni̠ úcxilhli Jesús ma̠la­ka­huí­tilh, tama̠chá nac ca̠ti­yatni, tzú­culh tapiliy y kalh­pupuy. 21 Jesús kalhás­quilh xtla̠t a̠má kahuasa:
—¿Pi̠ maka̠sá chuná la̠ eé lay?
Xatla̠t kalh­tí̠­nalh:
—Hasta acxni̠ actzu̠cú xuani̠t. 22 Y mak­lhu̠­huatá tamá xes­pí­ritu akska­huiní tla­kapu̠y nac lhcúya̠t osuchi nac chú­chut xla­cata mak­ni̠­putún. Huá xla­cata cli̠­hua­niyá̠n, para tla̠n ma̠t­la̠n­ti̠ya pus caqui­la̠­la­ka­lha­máhu y caqui­la̠­mak­ta̠­yáhu.
23 Jesús chiné kálh­ti̠lh:
—Aquit tla̠n cma̠­pacsay, pero xma̠n tzan­ka̠­niyá̠n pi̠ huix naca̠­naj­laya, porque la̠ta tícu ca̠najlay chuná lay la̠ta lácu lac­pu­huán.
24 Xtla̠t a̠má kahuasa kalh­tí̠­nalh:
—Cca̠­najlay pero caqui­mak­ta̠ya la̠qui̠ tlak nac­li̠­pa̠­huaná̠n.
25 Acxni̠ úcxilhli Jesús pi̠ luu lhu̠hua tzú­culh tata­mak­stoka cris­tianos, huá­nilh a̠má akska­huiní:
—Aquit cli̠­ma̠­pek­si̠yá̠n, camák­xtekti tamá kahuasa y niaj ne̠cxni camac­tanu porque huix ma̠ko̠­ke̠ná.
26 Amá xes­pí­ritu akska­huiní ma̠tá­si̠lh y ma̠la­ka­hui­tipá a̠má kahuasa pero mac­táx­tulh, a̠má kahuasa cumu la̠ xaní̠n xmá; lhu̠hua cris­tianos hua̠nti̠ antá xta­la­yá̠­nalh taquilh­tzú­culh pi̠ xaní̠n.
27 Pero Jesús maca­chí­palh y laka­siyu má̠qui̠lh, a̠má kahuasa tá̠yalh.
28 Aca­li̠stá̠n Jesús alh nac chiqui antaní xta­ta­mak­xteka y antá xta­ma̠­kalh­ta­huaké̠n taka­lhás­quilh:
—¿Túcu xla­cata la̠ a̠má aquinín ni̠lay ctla­kax­túhu a̠má xes­pí­ritu akska­huiní?
29 Jesús ca̠kálh­ti̠lh:
—Porque tamá xes­pí­ritu akska­huiní xma̠nhuá li̠t­la­kax­tucán para hui­xinín luu xli̠­ca̠na li̠pa̠­hua­ná̠tit Dios, anka­lhi̠ná kalh­ta­hua­ka­ni­yá̠tit y kalh­xtek­ni­ná̠tit.
Jesús li̠chuhui̠namparay pi̠ amá̠calh makni̠cán
(Mateo 17.22‑23; Lucas 9.43‑45)
30 Acxni̠ aya ca̠tá̠alh xdis­cí­pulos a̠laca­tunu tati̠­pun­táx­tulh antaní xma̠­peksi̠y Gali­lea, pero ni̠ní tata­chó­kolh porque ni̠ xla­cas­quín tícu naca­tzi̠y para antá xlá xlac­tla̠­huama. 31 Porque xlá lhu̠hua tu̠ xca̠­li̠­ta̠­chu­hui̠­nam­putún xdis­cí­pulos nac tiji. Y ca̠li̠­ta̠­kalh­chu­huí̠­nalh xla­cata pi̠ xlá Xata­lac­sacni Chixcú xama̠ca maca­ma̠s­ta̠cán nac xmacanca̠n lac­chix­cu­huí̠n hua̠nti̠ ni̠ xtaucxilh­putún, xlacán xtaamá̠­nalh tamakníy pero caj xliaktutu quilh­ta­macú xlá xama̠paj lacas­ta­cuanán ca̠li̠ní̠n. 32 Ama̠­ko̠lh xdis­cí­pulos ni̠ xtaaka­ta̠ksa lácu luu xama qui̠­taxtuy pero cumu juerza xta­ma̠­xa­naníy niaj tu̠ xta­ka­lhas­quín.
Tícuya̠ chixcú a̠tzinú tlak tali̠pa̠hu
(Mateo 18.1‑5; Lucas 9.46‑48)
33 Acxni̠ tácha̠lh nac Caper­naum tatá­nu̠lh nac chiqui nícu nata­mak­xteka, y ca̠ka­lhás­quilh Jesús:
—¿Túcu xla̠­li̠­ma̠aklhu̠­hui̠­ti̠­lha­yá̠tit nac tiji?
34 Xlacán ni̠ takalh­tí̠­nalh porque nac tiji xta­li̠­chu­hui̠­nan­ti̠­lhay xatícu cahuá xta­ma̠­kalh­ta­huaké̠n Jesús luu a̠tzinú xli̠­pa̠­huán. 35 Pero cumu Jesús hua̠k xca­tzi̠y túcu xlacán xta­li̠­chu­hui̠­nani̠t nac tiji, aca­li̠stá̠n culucs táhui y ca̠ta­sá­nilh kalha­cu̠tiy xta­ma̠­kalh­ta­huaké̠n, chiné ca̠huá­nilh:
—Para xatícu hui­xinín a̠tzinú tlak xata­li̠­pa̠hu huam­putún pus xlá a̠tzinú tlak xaa̠huatá sta̠­lama naqui̠­taxtuy xla­cata naca̠­li̠­ma­cuaniy xa̠maka­pi­tzí̠n o cumu la̠ cha̠tum tasa̠cua ti̠ caj nama̠­pek­si̠cán y la̠tachá túcuya̠ ta­scújut nata­ma̠t­la­hui̠y.
36 Aca­li̠stá̠n tasá­nilh cha̠tum actzu̠ kahuasa hua̠nti̠ antá lacatzú xlama, íta̠t ca̠ya̠­huá­nilh, chexli, y chiné ca̠huá­nilh:
37 —Hua̠nti̠ ni̠ nalak­makán cha̠tum actzu̠ kahuasa la̠ eé y napa̠x­qui̠y caj xpa̠­la­cata catzi̠y pi̠ aquit cpa̠x­qui̠y pus cliucxilha la̠ aquit quim­pa̠x­qui̠ma, na̠chuná hua̠nti̠ aquit quim­pa̠x­qui̠y na̠ qui̠­taxtuy la̠ hua­tiyá Dios pa̠x­qui̠ma hua̠nti̠ qui­ma­ca­mini̠t.
Hua̠nti̠ ni̠ quinca̠lakmakaná̠n quinca̠pa̠xqui̠yá̠n
(Mateo 10.42; Lucas 9.49‑50)
38 Caj li̠puntzú Juan chiné huá­nilh Jesús:
—Ma̠kalh­ta­hua­ke̠ná, cuc­xi­lhui cha̠tum chixcú hua̠nti̠ caj min­ta­cu­huiní xli̠­qui­lhán y xca̠­ma̠t­la̠nti̠y hua̠nti̠ xta­ka­lhi̠y xes­pí­ritu akska­huiní, pero cumu ni̠ acxtum quin­ca̠­ta̠­la­pu̠­layá̠n pus cli̠­hua­níhu xla­cata niaj ti̠ cama̠­pác­salh.
39 Jesús huá­nilh:
—Ni̠ xti­li̠­hua­nítit porque ni̠para cha̠tum chixcú tla̠n catit­lá­hualh lac­lanca xta­scújut Dios nac quim­pa̠­lák­xoko para aca­li̠stá̠n cala̠huá naqui­li̠­chu­hui̠nán. 40 Porque para la̠ta tícuya̠ cris­tiano ni̠ quin­ca̠­lak­makaná̠n pus huata lakati̠y hua̠ntu̠ li̠s­cuj­ma̠­náhu. 41 Porque xli̠­ca̠na cca̠­hua­niyá̠n pi̠ para tícuya̠ cris­tiano naca̠­ta̠s­qui­huayá̠n ca̠na̠caj pek­stum má̠ko̠t chú­chut xla­cata catzi̠y pi̠ aquit qui­la̠­lac­scuj­ni­ma̠­náhu, mima quilh­ta­macú acxni̠ xlá namak­lhtínán xtas­káhu.
Hua̠nti̠ ma̠tlahui̠y tala̠kalhí̠n xa̠makapitzi ámaj xoko̠nún
(Mateo 18.6‑9; Lucas 17.1‑2)
42 ’Para cha̠tum cris­tiano akas­tac­ya̠­huay xla­cata cat­lá­hualh tala̠­ka­lhí̠n y caquin­ta­li̠­lak­tzan­ka̠­tá̠­yalh cha̠tum actzú̠ camán hua̠nti̠ aya tzu­cuni̠t qui­li̠­pa̠­huán, li̠huán nia̠ tla­huay, a̠tzinú tla̠n xuá pu̠lh xpix­chi̠­nú̠­calh aktum chí­huix y xma­ca̠nca nac pupunú la̠quí̠ antá xjíc­sualh. 43 Xli̠­ca̠na cca̠­hua­niyá̠n para mimacán ma̠t­la­hui̠yá̠n tala̠­ka­lhí̠n mejor caca̠cti y camá­kanti, porque a̠tzinú tla̠n nachi­pina nac akapú̠n maka­putu y ni̠tlá̠n para kalhi̠ya makatiy mimacán y napina cpu̠­pa̠tí̠n, 44 ca̠lh­cu­ya̠tni anta­nícu ne̠cxní lak­sputa tapa̠tí̠n. 45 Para min­tantú̠n le̠ná̠n xla­cata nat­la­huaya tala̠­ka­lhí̠n mejor catan­tu̠­ca̠c­tí̠­canti porque a̠tzinú tla̠n nachi­pina nac akapú̠n tan­tu̠lh­túlu ni̠xa­chuná para acchá̠n kalhi̠ya tan­tu̠tiy min­tantú̠n y nama­ca­pin­cana nac pu̠pa̠tí̠n 46 anta­nícu ne̠cxní mixa lhcúya̠t y anka­lhi̠ná pa̠ti̠­námpa̠t nahuán. 47 Para mila­kas­tapu ma̠t­la­hui̠yá̠n tala̠­ka­lhí̠n, mejor cata­macxtu porque a̠tzinú tla̠n nachi­pina nac akapú̠n lakatu laka­xo̠ko, y ni̠tlá̠n para acchá̠n lakati̠y mila­kas­tapu y caj xpa̠­la­cata huá huix napina cpu̠­pa̠tí̠n 48 nac ca̠lh­cu­ya̠tni anta­nícu ne̠cxni mixa lhcúya̠t y min­ta­pa̠tí̠n ne̠cxni cati­lák­sputli.
49 ’Porque xli̠­hua̠k cris­tianos amá̠­calh ca̠liucxilhcán nac lhcúya̠t para xli̠­ca̠na taka­lhi̠y mátzat. 50 Pus xli̠­ca̠na, mátzat luu snún tla̠n, pero mátzat para cspút­nilh xli̠s­koko, ¿túcu nali̠­ma̠s­ko­ke̠­nam­pa­raya? Anka­lhi̠ná hui­xinín nac mila­ta­ma̠tcán caka­lhí̠tit mátzat, ni̠ti̠ cata̠­la̠­si̠­tzi̠­nítit y cala̠­pa̠x­quí̠tit li̠mac­xtum cha̠tum a̠cha̠tum min­ta̠­cris­tianoscán.