8
Jesús ca̠ma̠hui̠y akta̠ti mi̠lh cristianos
(Mateo 15.32‑39)
Maktum quilh­ta­macú luu lhu̠hua xta­ta­mak­stokni̠t cris­tianos xlacán ni̠ xta­li̠mín hua̠ntu̠ nata­huay. Jesús ca̠ta­sá­nilh xta­ma̠­kalh­ta­huaké̠n y ca̠huá­nilh:
—Luu cca̠­la­ka­lhamán eé cris­tianos porque aya tu̠xa­matá la̠ta quin­ta­ta̠­la­pu̠lay y xlacán ni̠tu̠ tali̠mín hua̠ntu̠ nata­li̠­hua̠yán. Ni̠para lay cca̠­huaniy cataalhá nac xchiccán, para ni̠ tahua̠­yan­ta̠­qui̠ni̠t nata­la­ka­hui­ti­ta̠yay nac tiji porque maka­pi­tzí̠n mákat ní tami­ni̠­tanchá.
Xdis­cí­pulos takálh­ti̠lh:
—Pero, ¿lácu chú nat­la­hua­yá̠hu naca̠­ma̠­hui̠­yá̠hu pu̠tum eé cris­tianos anta­nícu ni̠ti̠ lama̠­ko̠lh cris­tianos?
Jesús ca̠ka­lhás­quilh:
—Chi̠nchú hui­xinín, ¿nícu macli̠t cax­ti­lá̠n­chahu li̠ta­ná̠tit?
Xlacán takalh­tí̠­nalh:
—Mac­tujún.
Ca̠ma̠­pék­si̠lh xla­cata pu̠tum cris­tianos cata­táhui nac ca̠ti­yatni, Jesús tíyalh a̠má mac­tujún cax­ti­lá̠n­chahu, pa̠x­cat­ca­tzí̠­nilh Dios xtahuá, aca­li̠stá̠n lak­ché­kelh y ca̠má̠x­qui̠lh xta­ma̠­kalh­ta­huaké̠n, xlacán tama̠akpi­tzí­nilh pu̠tum cris­tianos. Y na̠chuná xta­ka­lhi̠y tan­c­stiy squi̠ti, Jesús na̠ ca̠si­cu­la­na̠t­lá­hualh y ca̠ma̠akpi­tzi­ní­calh pu̠tum cris­tianos. Hua̠k tahuá̠­yalh y la̠n tákasli, aca­li̠stá̠n tama̠­tza­mapá pa̠tujún cana̠sta xata­lak­che­ke­tamá̠n cax­ti­lá̠n­chahu hua̠ntu̠ ni̠ tahua­ko̠lh a̠ma̠ko̠lh cris­tianos. Hua̠nti̠ tahuá̠­yalh ma̠x cumu akta̠ti mi̠lh cris­tianos. Aca­li̠stá̠n Jesús ca̠huá­nilh xla­cata cataalhá nac xchiccán. 10 Y ca̠ta̠­tá­ju̠lh xdis­cí­pulos nac aktum barco y táalh nac aktum ca̠chi­quí̠n hua­nicán Dal­ma­nuta.
Fariseos taucxilhputún aktum li̠cá̠cni̠t xtascújut Jesús
(Mateo 16.1‑4; Lucas 12.54‑56)
11 Maktum quilh­ta­macú talák­milh antaní xlaya Jesús maka­pitzi Fari­seos y tzú­culh tata̠­la̠­huaniy, aca­li̠stá̠n tahuá­nilh xla­cata cat­lá­hualh aktum lanca li̠cá̠cni̠t ta­scújut hua̠ntu̠ xlacán nata­li̠­la­ca­hua̠nán para xli̠­ca̠na Dios xma­ca­mini̠t. 12 Jesús luu maka̠s jalh­pá̠­ni̠lh li̠puhua y chiné ca̠kálh­ti̠lh:
—¿Túcu xla­cata hui­xinín li̠s­qui­ná̠tit aktum li̠cá̠cni̠t ta­scújut hua̠ntu̠ caj nali̠­la­ka­sta̠­na­ná̠tit? Xli̠­ca̠na cca̠­hua­niyá̠n pi̠ ni̠tu̠ cac­ti­ca̠t­la­huanín hua̠ntu̠ hui­xinín lacas­qui­ná̠tit y ni̠ ca̠mi­ni̠­niyá̠n naucxi­lhá̠tit.
13 Entonces Jesús ca̠ak­xtek­yá̠­hualh y ca̠ta̠­tá­ju̠lh xdis­cí­pulos nac barco, táalh a̠li̠quilh­tu̠tu pupunú.
Xta̠yatcán fariseos caj la̠ levadura
(Mateo 16.5‑12)
14 Xdis­cí­pulos Jesús xta­pa̠­tzan­ka̠ni̠t natalé̠n hua̠ntu̠ nata­huay y caj xma̠n mactum cax­ti­lá̠n­chahu xtalé̠n. 15 Jesús caj xamaktum chiné ca̠huá­nilh:
—Cuentaj cat­la­huátit xla­cata ni̠ naca̠­ma̠­pa­si̠yá̠n xle­va­du­rajcán fariseos xa̠hua xle­va­dura rey Herodes.
16 Ama̠­ko̠lh dis­cí­pulos ni̠ taaká­ta̠ksli hua̠ntu̠ xlá xli̠­chu­hui̠­nama, xlacán tzú­culh tala̠­huaniy:
—Ma̠x huá chuná quin­ca̠­li̠­hua­nimá̠n cumu ni̠tu̠ li̠mi­ná̠hu cax­ti­lá̠n­chahu hua̠ntu̠ nahua­yá̠hu.
17 Jesús cátzi̠lh hua̠ntu̠ xlacán xta­qui­lhuamá̠­nalh y chiné ca̠huá­nilh:
—¿Túcu xla­cata la̠n­tamá li̠hua­ná̠tit pi̠ ni̠tu̠ li̠ta­ná̠tit cax­ti­lá̠n­chahu hua̠ntu̠ nahua­yá̠tit? ¿Luu xli̠­ca̠na ni̠lay aka­ta̠k­sá̠tit hua̠ntu̠ aquit cca̠­ma̠­si­yu­ni­pu­tuná̠n? ¿Xli̠­ca̠na mina­cujcán chu­nacú ni̠lay ca̠najlay hua̠ntu̠ aquit tla̠n cca̠t­la­huay? 18 Ma̠squi kalhi̠­yá̠tit mila­kas­ta­pucán la̠m­para ni̠tu̠ li̠la­ca­hua̠­na­ná̠tit; ma̠squi kalhi̠­yá̠tit min­ta­ke̠ncán la̠m­para ni̠tu̠ li̠kax­pa­tá̠tit. ¿Lácu pi̠ niaj pa̠s­ta­cá̠tit hua̠ntu̠ aquit ctla­huani̠t? 19 Acxni̠ cca̠­má̠­hui̠lh akqui­tzis mi̠lh cris­tianos caj mac­qui­tzis cax­ti­lá̠n­chahu xka­lhi̠­yá̠tit ¿y nícu pa̠li̠t cana̠sta ma̠s­tóktit hua̠ntu̠ xlacán ni̠ tahua­ko̠lh?
Xlacán takalh­tí̠­nalh:
—Pa̠cu̠tiy cana̠sta.
20 —Y chi̠nchú acxni̠ cca̠­má̠­hui̠lh akta̠ti mi̠lh cris­tianos hui­xinín xli̠­ta­ná̠tit caj mac­tujún cax­ti­lá̠n­chahu, ¿nícu pa̠li̠t cana̠sta ma̠s­tóktit hua̠ntu̠ ni̠ tahua­ko̠lh hua̠nti̠ tahuá̠­yalh?
Xlacán takalh­ti̠­nampá:
—Pa̠tujún cana̠sta.
21 Jesús ca̠huá­nilh:
—¿Y hasta ni̠naj aka­ta̠k­sá̠tit xla­cata pi̠ tunu tu̠ cca̠­li̠­ma̠­si­yu­ni­pu­tuná̠n xata­kalh­chu­huí̠n leva­dura?
Jesús ma̠pacsay cha̠tum lakatzí̠n nac Bet­saida
22 Ni̠ xli̠­maka̠s tácha̠lh nac aktum ca̠chi­quí̠n hua­nicán Bet­saida; acxni̠ tacutli Jesús nac barco li̠mi­ní­calh cha̠tum laka­tzí̠n tas­quí­nilh li̠tlá̠n xla­cata ca̠na̠caj caxá­malh y cama̠t­lá̠n­ti̠lh. 23 Pus Jesús le̠lh a̠má laka­tzí̠n nac xqui­lhapá̠n ca̠chi­quí̠n, antá li̠la­cat­lá­hualh xchújut nac xla­kas­tapu y kalhás­quilh para tla̠n tzinú laca­hua̠nán. 24 Amá laka­tzí̠n laca­huá̠­nalh tzinú y chiné huá­nilh:
—Cca̠ucxilha lac­chix­cu­huí̠n cumu la̠ akatum quihui, a̠huatá cumu tat­la̠­huán.
25 Jesús hui­li̠pá xmacán nac xla­kas­tapu a̠má chixcú, caj puntzú cacs tá̠yalh y aya tancs tala­cat­lá̠n­ti̠lh porque luu tla̠n laca­huá̠­nalh. 26 Jesús huá­nilh caalhá nac xchic y chiné li̠ma̠­pék­si̠lh:
—Huata ni̠naj capit nac xpu̠íta̠t ca̠chi­quí̠n, y ni̠ti̠ cali̠­ta̠­chu­huí̠­nanti lácu huix tala­cat­la̠n­ti̠­ni̠ta.
Pedro huán pi̠ Jesús huá Cristo hua̠nti̠ xmini̠t ca̠lakma̠xtuy
(Mateo 16.13‑20; Lucas 9.18‑21)
27 Aca­li̠stá̠n Jesús ca̠tá̠alh xdis­cí­pulos nac lactzu̠ pu̠la­tama̠n xca̠­ma̠­peksi̠y Cesarea de Felipo, y acxni̠ xta­la­ti̠­lhay nac tiji tzú­culh ca̠kalh­pu­tzay y ca̠huá­nilh:
—¿Tícuya̠ chixcú quin­ta­li̠­macá̠n aquit acxni̠ quin­ta­li̠­chu­hui̠nán cris­tianos?
28 Xlacán takálh­ti̠lh:
—Hui̠nti̠ hua̠n pi̠ mat huix Juan Bau­tista, y hui̠ntí huan pi̠ mat huix pro­feta Elías mat lacas­ta­cuánanti nac ca̠li̠ní̠n y tam­pa­ra­ni̠ta nac ca̠quilh­ta­macú, y maka­pi­tzí̠n cris­tianos tahuán pi̠ mat huix tzanká tícuya̠ pro­feta hua̠nti̠ xta­la­má̠­nalh xapu̠lh ca̠quilh­ta­macú.
29 Jesús ca̠ka­lhás­quilh:
—Chi̠nchú hui­xinín, ¿tícuya̠ chixcú qui­la̠­li̠­ma̠x­tu­yá̠hu aquit?
Pedro luu tancs kálh­ti̠lh:
—Huix Cristo hua̠nti̠ maca­minít Dios xla­cata naquin­ca̠­lak­ma̠x­tuyá̠n.
30 Acxni̠ chuná káx­matli Jesús hua̠ntu̠ xlá xuanini̠t Pedro, ca̠huá­nilh xla­cata ni̠ti̠ nata­li̠­ta̠­chu­hui̠nán hua̠ntu̠ xlacán xta­ca­tzi̠y.
31 Entonces aca­li̠stá̠n tzú­culh ca̠li̠­ta̠­chu­hui̠nán lácu la̠n ámaj pa̠ti̠y y chiné ca̠huá­nilh:
—Aquit Xata­lac­sacni Chixcú taamá̠­nalh quin­ta­lak­makán lak­ko̠lún ma̠pek­si̠­naní̠n xa̠hua xana­puxcun cura, chu fariseos, xa̠hua xma̠­kalh­ta­hua­ke̠­nacán judíos porque ni̠ tala­kati̠y hua̠ntu̠ cma̠­siyuy. Aca­li̠stá̠n taamá̠­nalh quin­ta­makni̠y, pero xliaktutu quilh­ta­macú aquit cámaj lacas­ta­cuanán nac ca̠li̠ní̠n.
32 Xlá luu laca­tancs ca̠huá­nilh hua̠ntu̠ xamaj okspulay; entonces Pedro le̠lh tzinú laka­mákat y tzú­culh li̠huaniy túcu xla­cata chuná xli̠­chu­hui̠­nama. 33 Jesús huitek talák­spitli, láca̠lh pekán antaní xta­hui­lá̠­nalh xa̠maka­pi­tzí̠n xdis­cí­pulos y chiné huá­nilh Pedro:
—Cat­lahua li̠tlá̠n, huix akska­huiní, cata­tam­pu̠xtu antaní cyá porque huix ni̠ laca­pa̠s­tac­nana cumu la̠ Dios sino cumu la̠ tala­ca­pa̠s­tacnán lac­chix­cu­huí̠n uú xalac ca̠quilh­ta­macú.
34 Aca­li̠stá̠n ca̠ta­sá­nilh xdis­cí­pulos xa̠hua xli̠­hua̠k cris­tianos hua̠nti̠ antá xta­la­yá̠­nalh y chiné ca̠huá­nilh:
—Para tícu luu qui­li̠­pa̠­huán y quis­ta̠­la­ni­putún capa̠­tzán­ka̠lh la̠ta tu̠ xkásat, caquis­ta̠­lá­nilh ma̠squi cali̠­pa̠­tí̠­nalh caj quim­pa̠­la­cata y cama­ca­má̠s­ta̠lh xla­táma̠t. 35 Porque hua̠nti̠ luu mak­li̠­huán para nama­ka­tzanka̠y xla­táma̠t ámaj maka­tzanka̠y tu̠ lak­ca­tzán, pero hua̠nti̠ nama̠­lak­tzanke̠y xla­táma̠t caj quim­pa̠­la­cata, osu caj xpa̠­la­cata nali̠­chu­hui̠nán xta­chu­huí̠n Dios, xlá ámaj lak­ma̠xtuy nac xla­catí̠n Dios. 36 Porque, ¿túcu li̠ma­cuaniy cha̠tum chixcú para la̠n xká­lhi̠lh la̠ta túcu anán nac ca̠quilh­ta­macú y para antá nac xla­catí̠n Dios ámaj ma̠lak­tzanke̠y xla­táma̠t? 37 Porque, ¿nícu chulá cahuá tla̠n cxo­kóx­tulh xla­táma̠t cha̠tum chixcú xla­cata ní napa̠­ti̠nán? 38 Y na̠chuna li̠túm para tícu la̠ hui­xinín naqui­li̠­ma̠­xanán osuchí nali̠­ma̠­xanán quin­ta­chu­huí̠n nac xla­ca­ti̠ncán a̠ma̠ko̠lh cris­tianos hua̠nti̠ ni̠tlá̠n xta­pu­hua̠ncán uú xalac ca̠quilh­ta­macú, pus aquit Xata­lac­sacni Chixcú na̠ nac­li̠­ma̠­xanán acxni̠ nac­mim­paray a̠maktum y nac­ca̠­ta̠mín ángeles xla­cata xli̠­hua̠k pu̠tum cris­tianos nataucxilha lácu kalhi̠y xli̠t­li­hueke xta­péksi̠t Dios.