7
La̠ lacasquín Dios naca̠cni̠nanicán
(Mateo 15.1‑20)
Maktum quilh­ta­macú talak­ta­la­ca­tzú­hui̠lh Jesús maka­pitzi fariseos xa̠hua xma̠­kalh­ta­hua­ke̠­nacán judíos xlacán xta­mi­ni̠­tanchá nac Jeru­salén. Cumu aya xtas­ka­laj­má̠­nalh xla­cata nata­mac­laniy hua̠ntu̠ nata­li̠­ya̠­huay taúcxilhli xla­cata maka­pi­tzí̠n xdis­cí­pulos acxni̠ xta­hua̠yán ni̠ xta­ma­ka­chakán cumu la̠ xta­li̠s­ma­ni̠ni̠t judíos xta­li̠­ca̠c­ni̠­naniy Dios, huá xla­cata tzu­cú­calh ca̠liaksancán. Ama̠­ko̠lh fariseos xa̠hua pu̠tum judíos xta­li̠s­ma­ni̠ni̠t tat­la­huay la̠ta tu̠ lactzu̠ lactzú xta­li̠­hui­lá̠­nalh xapu̠lh xli̠­ta­la­ka­pas­nicán. Acxni̠ xlacán xta­hua̠yán pu̠lh la̠n nata­ma­ca­ta­huacay chú­chut caj lá̠m­para ca̠li̠­ma­ca­si­cu­la­na̠t­la­huacán la̠qui̠ mat xta­la­ka­chix­cu­hui̠y Dios. Y acxni̠ xta­qui̠­ta­ma̠­hua­nanko̠y nac plaza ni̠ cati­ta­huá̠­yalh para ni̠ pu̠lh nali̠­ma­ka­chakán tzinú chú­chut. Na̠chuná para xva­socán osu cxa̠­lujcán, o la̠ta túcu xta­mac­la­cas­quín nac xcu­si̠­najcán, hasta xpu̠­ta­macán hua̠k la̠n xta­che­ke̠­makaniy xcuenta xala ca̠quilh­ta­macú. Ama̠­ko̠lh fariseos xa̠hua xma̠­kalh­ta­hua­ke̠­nacán judíos talák­milh Jesús y taka­lhás­quilh:
—Chí a̠ma̠ko̠lh min­ta­ma̠­kalh­ta­huaké̠n, ¿túcu xpa̠­la­cata ni̠ tali̠t­la­huay hua̠ntu̠ mini̠­tanchá xtas­ma­ni̠ncán qui­li̠­ta­la­ka­pas­nicán? Xlacán ni̠ tama­ka­chakán.
Jesús chiné ca̠kálh­ti̠lh:
—Xli̠­ca̠na tu̠ tíhua pro­feta Isaías, chiné tzók­nulh acxni̠ xlá aya xuc­xilh­la­ca­cha̠ma la̠ta tu̠ hui­xinín min­ka­satcán, porque xlá chiné tíhua:
Uma̠­ko̠lh cris­tianos caj luu xma̠n xquilh­nicán tali̠­chu­hui̠nán acxni̠ tahuán pi̠ mat quin­ta­li̠­pa̠­huán y quin­ta­la­ka­chix­cu­hui̠y,
pero huata antá nac xna­cujcán luu túnuj tala­ca­pa̠s­tacni tahui­li̠ni̠t,
y chuná chú quin­ta­li̠­ma̠­la­ka­maka­tli̠niy.
Pus luu laca­tancs pi̠ ni̠tu̠ li̠ma­cuán ma̠squi xquin­ta­la­ka­chix­cú­hui̠lh,
porque xli̠­hua̠k hua̠ntu̠ xlacán tali̠­ma̠­pek­si̠nán catat­lá­hualh cris­tianos hua̠k huá caj xtas­ma­ni̠ncán lac­chix­cu­huí̠n y ni̠ huá hua̠ntu̠ aquit cca̠­li̠­ma̠­pek­si̠ni̠t.
Porque hui­xinín mak­xtek­ta̠­ya­yá̠tit xta­péksi̠t Dios xla­cata sta̠­la­ni­yá̠tit xtas­ma­ni̠ncán lac­chix­cu­huí̠n y tzu­cu­yá̠tit ca̠lak­che­ke̠­pi̠­yá̠tit miva­sucán, chu mixa̠­lujcán xa̠hua la̠ta túcu mac­la­cas­qui­ná̠tit mim­pu̠­kot­nicán, y la̠ta túcua hui­xinín tla­hua­yá̠tit.
Na̠ ca̠huá­nilh:
—La̠ta tla­hua­yá̠tit min­tas­ma­ni̠ncán aca­tunu hasta ni̠tu̠ xta­palh li̠ma̠x­tu­yá̠tit xta­péksi̠t Dios. 10 Maka̠n quilh­ta­macú Moisés chiné ma̠lac­pu­huá̠­ni̠lh Dios catzók­nilh xli̠­ma̠­peksí̠n: “Capa̠xqui y cala­ka­lhá­manti min­tla̠t chu mintzí. Para cha̠tum cris­tiano nata̠­la̠­la­ca­ta̠­qui̠y xtla̠t osuchí xtzí y para cala̠huá nahuaniy, tamá cris­tiano luu mini̠niy pi̠ maktum cani̠lh.” 11 Pero chi̠nchú hui­xinín kalhtum ma̠lu­lo­ká̠tit pi̠ ni̠ tla­huay tala̠­ka­lhí̠n acxni̠ ca̠mac­la­cas­quimá̠n min­tla̠tcán o lacas­quín naca̠­mak­ta̠­ya­yá̠tit y hui­xinín chiné naca̠­hua­ni­yá̠tit: “La̠nchú ni̠lay cca̠­mak­ta̠­yayá̠n ma̠squi xac­ca̠­mak­ta̠­ya­putún porque xli̠­hua̠k hua̠ntu̠ cka­lhi̠y actzú, hua̠k hua̠ cma̠­lac­nu̠­nini̠t Dios xla­cata nac­li̠­la­ka­chix­cu­hui̠y y huá chú nac­ma̠x­qui̠y.” 12 Acxni̠ chuná hui­xinín hua­ná̠tit luu laca­tancs huam­pu­tu­ná̠tit pi̠ niaj ne̠cxni cati­mak­ta̠­yátit min­tla̠tcán osuchí min­tzicán. 13 Pus chuná hui­xinín ni̠tu̠ xta­palh tla­hua­yá̠tit xta­péksi̠t Dios hua̠ntu̠ huán la̠ nala­ta­pa̠­yá̠tit caj xpa̠­la­cata li̠s­ma­ni̠­ni̠­tátit tla­hua­yá̠tit maka­pitzi tala­ca­pa̠s­tacni hua̠ntu̠ mini̠­tanchá xtas­maní̠n mili̠­ta­la­ka­pas­nicán. Na̠ lhu̠hua la̠ta tu̠ xta̠­chuná ni̠tlá̠n tapu­huá̠n kalhi̠­yá̠tit.
14 La̠n­chuná ca̠hua­ni­ko̠lh ca̠ta­sá­nilh pu̠tum cris­tianos xla­cata actzú tu̠ xca̠­hua­ni­putún, chiné ca̠huá­nilh:
—Li̠huana̠ cakax­pátit y caaka­tá̠k­stit hua̠ntu̠ camá̠n ca̠li̠­ta̠­chu­hui̠­naná̠n. 15 Hui­xinín catzi̠­yá̠tit hua̠ntu̠ huay cha̠tum chixcú án hasta nac xpu̠­lacni y ni̠ mak­la̠­ka­lhi̠y xli̠s­tacni, hua̠ntu̠ mak­la̠­ka­lhi̠y xli̠s­tacni hua̠ntu̠ mina̠chá nac xpu̠­lacni xnacú. 16 Para hui­xinín kalhi̠­yá̠tit min­ta­ke̠ncán, tancs cakax­páttit hua̠ntu̠ mili̠t­la­huatcán.
17 Jesús ca̠ak­xtek­yá̠­hualh pu̠tum cris­tiano y ca̠ta̠­tá­nu̠lh xdis­cí­pulos nac xchic; acxni̠ a̠ma̠ko̠lh dis­cí­pulos taka­lhás­quilh túcu xuani­putún a̠má takalh­chu­huí̠n. 18 Jesús chiné ca̠huá­nilh:
—¿Lácu pi̠ ni̠ aka­ta̠k­sá̠tit hui­xinín hua̠ntu̠ cca̠­hua­ni­pu­tuná̠n? Ni̠ catzi̠­yá̠tit xla­cata hua̠ntu̠ huay cha̠tum chixcú ni̠lay cati­ma̠x­ca­juá̠li̠lh xli̠s­tacni, 19 porque ni̠ antá cha̠n nac xnacú sino taju̠­ya̠chá nac xpa̠­lu̠hua y aca­li̠stá̠n makam­paray.
Xlá xuamputún xla­cata la̠tachá túcuya̠ tahuá hua̠k tla̠n huacán y ni̠ cati­ma̠x­ca­juá̠li̠lh xla­tama̠t cha̠tum cris­tiano. 20 Y chiné ca̠hua­nipá:
—Pero ma̠x­ca­jua̠li̠y xli̠s­tacni cha̠tum cris­tiano hua̠ntu̠ mina̠chá xta­pu­huá̠n nac xnacú. 21 Porque antá mina̠chá nac xpu̠­lacni xnacú cha̠tum cris­tiano ni̠ lacuán tapu­huá̠n, antá lac­pu­huán la̠ nala­ka­maklh­ti̠y xpusca̠t xta̠­chixcú, la̠ naxa­katli̠y túnuj pusca̠t o chixcú, 22 la̠ namak­ni̠nán, la̠ naka­lha̠nán, la̠ naaksa­ni̠nán, la̠ nalak­ca­tzán catu̠huá tu̠ ni̠ xlá, la̠ nala̠­quic­lhca­tzaniy, la̠ nala̠­ma­ka­si̠­tzi̠y, y catu̠huá tu̠ ni̠ lacuán tapu­huá̠n. 23 Hua̠k eé tapu­huá̠n mina̠chá nac xnacú y ma̠x­ca­jua̠li̠y xli̠s­tacni nac xla­catí̠n Dios.
Cha̠tum pusca̠t xala mákat ca̠najlaniy xtachuhuí̠n Jesús
(Mateo 15.21‑28)
24 Jesús alh lata­pu̠li̠y lacatzú nac ca̠chi­quí̠n hua­nicán Tiro y Sidón, y tánu̠lh nac aktum chiqui anta­nícu nata­mak­xteka. Ni̠ xla­cas­quín tícu naca­tzi̠y pi̠ antá xuí pero ni̠lay tátze̠kli 25-26 porque cha̠tum pusca̠t ni̠ antá xalac Israel xuani̠t xlá xchu­hui̠nán griego xala­ca­chín xuani̠t nac Siro­fen­icia luu mákat ca̠chi­quí̠n. Xlá xuí cha̠tum xtzuma̠t hua̠nti̠ xmaka­tla­ja­nini̠t xta­la­ca­pa̠s­tacni xes­pí­ritu akska­huiní. Xlá cátzi̠lh pi̠ antá xuí Jesús, acxni̠ lák­chilh laka­ta­tzo­kós­talh nac xla­catí̠n, huá­nilh xla­cata cama̠­pác­salh y cata­mac­xtú­nilh xes­pí­ritu akska­huiní hua̠ntu̠ xka­lhi̠y xtzuma̠t. 27 Pero Jesús chiné kálh­ti̠lh:
—Caca̠­ma̠xqui quilh­ta­macú pu̠lh cac­ca̠­mak­tá̠­yalh xcamán Dios uú xalac Israel, porque ni̠tlá̠n ca̠mak­lhti̠cán xta­huajcán camán xla­cata naca̠­ma̠x­qui̠cán chi­chí̠n hua̠nti̠ ni̠ nata­pa̠x­cat­ca­tzi̠niy.
28 Pero a̠má pusca̠t aká­ta̠ksli tu̠ xuani­putún y chiné kálh­ti̠lh:
—Quim­pu̠­chiná, xli̠­ca̠na xlá la̠ huana, pero hasta lactzu̠ chi­chí̠n ni̠ma tata­huilay nac xtampí̠n mesa tasa­cuaqui̠y hua̠ntu̠ ni̠ tahuako̠y xta­huajcán camán.
29 Jesús chiné huá­nilh:
—Luu cla­ká­ti̠lh la̠ chu­huí̠­nanti, tla̠n li̠pa̠­xúhu napina cmín­chic porque a̠má xes­pí­ritu akska­huiní aya mak­xtekni̠t min­tzuma̠t.
30 Amá pusca̠t pálaj alh nac xchic y acxni̠ cha̠lh xli̠­ca̠na ma̠nók­lhulh xtzuma̠t niaj xka­lhi̠y xes­pí­ritu akska­huiní, lacas­ta­lanca xuani̠t y clhta­tama nac xpu̠­tama.
Jesús ma̠tla̠nti̠y cha̠tum chixcú ko̠ko y akata̠pa
31 Jesús taca̠xpá nac Tiro alh laka­tza̠lay cxa­pu̠­la­tama̠n Sidón, hua̠k ca̠la­ka­tzá̠­lalh maka­pitzi lactzu̠ ca̠chi­quí̠n hua̠ntu̠ xta­peksi̠y nac Decá­polis y chuná cha̠lh nac xapu­punú Gali­lea. 32 Antá li̠mi­ní­calh cha̠tum chixcú ko̠ko y aka­ta̠pa xuani̠t. Maka­pitzi cris­tianos tahuá­nilh Jesús xla­cata cat­lá­hualh li̠tlá̠n cali̠­tan­ka­pi̠­xá­malh xmacán la̠qui̠ napacsa y tla̠n nakax­mata. 33 Jesús laca­tunu tá̠alh a̠má chixcú anta­nícu ni̠ luu lhu̠hua xta­la­yá̠­nalh cris­tianos la̠qui̠ ni̠ti̠ naca̠ucxilha. Antá aka­má̠­nu̠lh lactzu xmacán nac xtaké̠n, aca­li̠stá̠n chujli y hui­lí̠­nilh xchújut nac csi̠­máka̠t. 34 Láca̠lh nac akapú̠n, jalh­pá̠­ni̠lh y chiné huá­nilh:
—¡Efata! —u̠má tachu­huí̠n huam­putún: ¡Cata­káx­matli min­také̠n!
35 Tuncán takáx­matli xtaké̠n a̠má chixcú xa̠hua csi̠­máka̠t cá̠x­lalh y tla̠n tzú­culh chu­hui̠nán.
36 La̠tachá tícu xma̠­pacsay Jesús xca̠­huaniy xla­cata ni̠ nata­li̠­chu­hui̠nán, pero acxni̠ chuná xca̠­huaniy, a̠tzinú xlacán xtzucuy tali̠­chu­hui̠nán. 37 Xli̠­hua̠k ti̠ xta­ca­tzi̠ni̠t hua̠ntu̠ xca̠t­la­huani̠t Jesús cacs xta­la­ca­huán y chiné xta­huán:
—Catu̠huá hua̠k tla̠n ca̠t­la­huay y hasta ma̠squi ko̠ko hua̠k tla̠n ca̠ma̠­chu­hui̠ni̠y y aka­ta̠pa ca̠ma̠akat­la̠nti̠y.