16
Xatakalhchuhuí̠n cha̠tum mañoso tasa̠cua
Jesús ca̠li̠­ma̠­kalh­chu­hui̠­ni̠pá xdis­cí­pulos eé takalh­chu­huí̠n:
—Maktum quilh­ta­macú xuí cha̠tum chixcú pero luu rico xuani̠t. Huá u̠má chixcú xka­lhi̠y cha̠tum xapuxcu xta­sa̠cua hua̠nti̠ luu xli̠­pa̠­huán, y hua̠k huá xma̠­mak­ta­kalhni̠y xli̠­hua̠k hua̠ntu̠ xlá xka­lhi̠y. Pero maktum quilh­ta­macú áncalh hua­nicán pi̠ a̠má xapuxcu xta­sa̠cua lhu̠hua antá xak­ska­huix­tu­nima xtumi̠n. Pus a̠má chixcú tasá­nilh xta­sa̠cua y ciné huá­nilh: “¿Pi̠ xli̠­ca̠na hua̠ntu̠ qui­hua­ni­má̠ca xla­cata hmat huix akska­huix­túpa̠t quin­tumi̠n? Pus la̠nchú caqui­ma̠x­qui̠­ko̠ca cuenta la̠ta lácu huí quin­ta­scújut y hua̠nti̠ quin­ta­la­ka­hui­lá­nilh porque chú niaj cac­ti­ma̠x­quí̠n li̠ta­scújut xla­cata huix nacuentaj­laya pu̠tum cumu la̠ xapuxcu tasa̠cua.” Eé tasa̠cua chiné tzú­culh lac­pu­huán: “¿Túcu cahuá chú nac­tla­huay cumu quim­patrón ámaj qui­mak­lhti̠y quin­ta­scújut? Porque aquit ni̠ cka­lhi̠y li̠t­li­hueke xla­cata nac­scuja nac ca̠tu­huá̠n, y na̠chuna li̠túm luu ma̠rí cma̠­xanán para caj nac­squi­hua̠­yan­ta̠k­chokoy. ¡Ah, aya ccá­tzi̠lh hua̠ntu̠ nac­tla­huay! Nac­ca̠­ta̠­la­ca̠xlay hua̠nti̠ laka­hui­la­ni­ko̠lh quim­patrón la̠qui̠ xlacán naquin­ta­mak­ta̠yay acxni̠ aquit naqui­mak­lhti̠cán a̠má qui­li̠­ta­scújut.” Pus chuná xlá tlá­hualh y cha̠­tunu cha̠­tunu tzú­culh ca̠ta­saniy hua̠nti̠ xta­la­ka­hui­lá­nilh xpatrón. Hua̠nti̠ pu̠lh milh kalhás­quilh: “¿Lácu chuná laka­hui­lani quim­patrón?” Xlá kalh­tí̠­nalh: “Pus aquit cla­ka­hui­lani aktum ciento barril aceite.” Amá xapuxcu tasa̠cua chiné huá­nilh: “Xli̠­ca̠na, porque chuná talh­ca̠ni̠t nac mire­cibo hua̠ntu̠ firmar tla­hua­ni̠ta, huata mejor calác­xti̠tti hua̠ntu̠ aya firmar tla­hua­ni̠ta y tunu cat­lahua anta­nícu nahuán pi̠ caj íta̠t ciento barril laka­hui­lani.” Y aca­li̠stá̠n kalhas­quimpá cha̠tum: “Chi̠nchú huix, ¿nícu chulá laka­hui­lani?” Amá chixcú kalh­tí̠­nalh: “Aktum ciento cúx­ta̠lh trigo.” Amá xapuxcu tasa̠cua huá­nilh: “Xli̠­cána, porque hui­lachá mire­cibo, la̠li̠­huán calác­xti̠tti y tunu cat­lahua la̠qui̠ antá nahuán pi̠ caj ta̠ti­pu­xa­ma­cá̠hu cúx­ta̠lh laka­hui­lani.” Acxni̠ cátzi̠lh xpatrón hua̠ntu̠ xtla­huama xli̠­ca̠na hasta luu cacs li̠la­cáhua caj la̠ta lácu xlá xka­lhi̠ni̠t li̠s­ka­lala y lac­pú­tzalh lácu tla̠n nala­tama̠y aca­li̠stá̠n a̠má mañoso tasa̠cua. Pus xli̠­ca̠na lhu̠hua cris­tianos hua̠nti̠ uú xala nac ca̠quilh­ta­macú luu lak­ska­lalán tahuán acxni̠ lácu talac­pu­tzay para túcu natat­la­huay hasta luu ca̠maka­tla­jacán hua̠nti̠ luu aksti̠tum tas­cuj­má̠­nalh nac xla­catí̠n Dios.
Pus Jesús chiné na̠ ca̠huá­nilh xta­ma̠­kalh­ta­huaké̠n:
—Hui­xinín na̠ ca̠ma­ca­ma̠x­qui̠­ca­ni̠­tátit hua̠ntu̠ namak­ta­ka­lhá̠tit uú nac ca̠quilh­ta­macú anta­nícu tahui­lá̠­nalh lhu̠hua cris­tianos hua̠nti̠ ni̠ tala­ka­pasa Dios; pus uú nac ca̠quilh­ta­macú la̠ta túcu kalhi̠­yá̠tit caca̠­li̠­pu­tzátit hui­xinín la̠qui̠ tla̠n naka­lhi̠­yá̠tit miami­goscán pero hua̠ntu̠ luu aksti̠tum, la̠qui̠ acxni̠ hui­xinín nani̠­yá̠tit y niaj kalhi̠­yá̠tit nahuán hua̠ntu̠ xta­palh tumi̠n naca̠­mak­ta̠­yayá̠n xlacán nata­maka­maklhti̠­naná̠n nac a̠má xasa̠sti pu̠tá­hui̠lh hua̠ntu̠ ne̠cxni lak­sputa.
10 ’Porque hua̠nti̠ ma̠cuentaj­li̠cán hua̠ntu̠ ni̠ luu lhu̠hua ta­scújut y para xlá luu cuentaj nat­la­huay chuná li̠ma̠­siyuy pi̠ tali̠­pa̠hu la̠qui̠ acxni̠ nama̠­mak­ta­kalh­ni̠cán hua̠ntu̠ luu lhu̠hua li̠ta­scújut pus na̠ huá luu cuentaj nat­la­huay; pero hua̠nti̠ luu ni̠ cuentaj tla­huay hua̠ntu̠ ni̠ lhu̠hua li̠ta­scújut hua̠ntu̠ ma̠mak­ta­kalh­ni̠cán, pus na̠chuná ni̠ li̠huana̠ cati­mak­tá­kalhli acxni̠ para nama̠x­qui̠cán lhu̠hua xli̠­mak­ta­ká­lhat. 11 Pus para hui­xinín ni̠ li̠huana̠ mak­ta­ka­lhá̠tit hua̠ntu̠ ca̠ma̠­cuentaj­li̠­ca­ná̠tit uú nac ca̠quilh­ta­macú ma̠squi hua̠ntu̠ ni̠ luu lhu̠hua, ¿pi̠ li̠huaca chú namak­ta­ka­lhá̠tit hua̠ntu̠ Dios naca̠­ma̠x­qui̠yá̠n xta­la­ca­pa̠s­tacni? 12 Chu­na­li̠túm, para hui­xinín ni̠tlá̠n namak­ta­ka­lhá̠tit hua̠ntu̠ Dios ca̠ma̠­cuentaj­li̠­ni̠tán y ni̠ milacán, ¿pi̠ li̠huaca chú naca̠­ma̠x­qui̠yá̠n hua̠ntu̠ xlá aya lac­lhca̠­hui­li̠ni̠t xla­cata naca̠­ma̠x­qui̠yá̠n cha̠­tunu hui­xinín?
13 ’Hui­xinín catzi̠­yá̠tit pi̠ ni̠para cha̠tum tasa̠cua ma̠t­la̠nti̠y naca̠­ta̠s­cuja cha̠tiy xpatrón aktumá quilh­ta­macú, porque acxni̠ naka­lha­kax­mata cha̠tum, hua̠nchú cha̠­tum­li̠túm juerza nalak­makán; osuchí acxni̠ nat­la­hua­putún hua̠ntu̠ nali̠­ma̠­paksi̠y cha̠tum juerza que naka­lha­kax­mat­makán cha̠tum. Pus aquit cla­cas­quín luu li̠huana̠ caaka­tá̠k­stit hua̠ntu̠ cuani­putún: cha̠tum chixcú ni̠lay li̠pa̠­huán Dios xli̠­hua̠k xnacú y na̠ hua­tiyá a̠má quilh­ta­macú luu nali̠­pa̠­huán xtumi̠n xla­cata pi̠ huá tla̠n catu̠huá li̠ma̠t­la̠nti̠y.
14 Maka­pi­tzí̠n fariseos hua̠nti̠ na̠ antá xta­la­yá̠­nalh hua̠k xta­kax­mat­má̠­nalh hua̠ntu̠ xlá xqui­lhuama, huata tzú­culh tali̠­kalh­ka­ma̠nán Jesús porque xlacán luu xta­la­kati̠y nata­ka­lhi̠y lhu̠hua tumi̠n. 15 Huata xlá chiné ca̠huá­nilh:
—Hui­xinín hua̠nti̠ nac xla­ca­ti̠ncán cris­tianos li̠ta­si­yu­pu­tu­ná̠tit cumu la̠ hua̠nti̠ luu lac­tlá̠n lac­chix­cu­huí̠n, pero Dios hua̠k laka­pasa hua̠ntu̠ xali̠xcáj­nit huí nac mina­cujcán. Porque na̠ luu mili̠­ca­tzi̠tcán pi̠ hua̠ntu̠ hui­xinín lac­chix­cu­huí̠n puhua­ná̠tit pi̠ luu lhu̠hua xta­palh nac xlak­sti̠­pa̠ncán cris­tianos, xli̠­ca̠na cca̠­hua­niyá̠n pi̠ Dios ni̠ ucxilh­putún, huata xlá lak­makán.
Ni̠para pu̠lactum chunatá catitamákxtekli xli̠ma̠peksí̠n Dios para ni̠ juerza nakantaxtuy
16 ’Acxni̠ Juan Bau­tista nia̠ xma̠­tzu­qui̠y xli̠­ta­scújut caj xma̠n huá tla̠n nakax­pa­tá̠tit y nama̠­kan­tax­ti̠­yá̠tit xli̠­ma̠­peksí̠n Moisés chu hua̠ntu̠ xta­tzokni̠t nac xlib­rojcán xalak­maká̠n pro­fetas; pero acxni̠ Juan tzú­culh li̠chu­hui̠nán a̠má xasa̠sti xta­ma̠­ca­tzi̠ní̠n Dios la̠ta lácu xlá xámaj ma̠tzu­qui̠y xasa̠sti xta­peksi̠t nac ca̠quilh­ta­macú, y acxni­tiyá a̠má quilh­ta­macú lhu̠hua cris­tianos juerza tatzak­sa­má̠­nalh nata­mak­lhti̠nán a̠má lak­táxtut hua̠ntu̠ xlá ma̠lacnu̠y. 17 Pero aquit luu laca­tancs cca̠­hua­niyá̠n xla­cata pi̠ akapú̠n chu ca̠quilh­ta­macú tla̠n xlak­tzán­ka̠lh, pero hua̠ntu̠ xamaká̠n tatzok­ta­hui­la­ni̠ttá xta­chu­huí̠n Dios nac li̠kalh­ta­huaka ni̠para pu̠lactum caj chu­natá cati­ta­mák­xtekli para ni̠ juerza nakan­taxtuy.
Jesús li̠chuhui̠nán pi̠ ni̠tlá̠n para tícu la̠makxteka
(Mateo 19.1‑12; Marcos 10.1‑12)
18 ’Para cha̠tum chixcú namak­xteka xpusca̠t caj xpa̠­la­cata cumu tunu hua̠nti̠ nata̠­ta­maka­xtoka, pus tamá chixcú tla­huay lanca tala̠­ka­lhí̠n nac xla­catí̠n Dios; y a̠má chixcú hua̠nti̠ chú nata̠­ta­maka­xtoka a̠má pusca̠t hua̠nti̠ mak­xtek­cani̠t na̠chuná luu lhu̠hua tala̠­ka­lhí̠n tla­huay.
Xatakalhchuhuí̠n cha̠tum chixcú ricu y cha̠tum pobre huanicán Lázaro
19 Jesús na̠ ca̠huá­nilh eé takalh­chu­huí̠n:
—Maktum quilh­ta­macú xuí cha̠tum chixcú pero luu rico xuani̠t. Ni̠túcu xtzan­ka̠niy para túcu namac­la­cas­quín, y hua̠ntu̠ luu xala­cuán lháka̠t xlá xli̠­lha­ka̠nán, y anka­lhi̠ná xcha̠­liyá̠n xtla­huay pu̠pa̠xcua pero hua̠k xala­cuán tahuá hua̠ntu̠ xlá xta̠­hua­ni̠nán. 20 Na̠ antiyá nac a̠má ca̠chi­quí̠n xlama cha̠tum chixcú pero xlá luu snu̠n pobre xuani̠t xlá xuanicán Lázaro. Umá koxutá chixcú xli̠­pu̠nu̠y nac xli̠­lanca nac xmacni xtzitzi, antá xlá xan lata­huilay nac xtan­quilhtí̠n xchic a̠má ricu. 21 Caj u̠cú la̠n xlí̠­kasli xlac­pu­huán hua̠ntu̠ xta­mo­kosa nac xmesa a̠má ricu la̠ta túcu xlá xkalh­ta̠x­tuma, pero ni̠tu̠ xta̠­huacán ca̠na caj actzú, pus hasta huata mejor chi­chí̠n xtamín tamac­slipiy la̠ta xka­lhi̠y xtzitzi. 22 Maktum quilh­ta­macú a̠má koxutá li̠ma̠xken Lázaro ni̠lh, huata xán­geles Dios luu li̠pa̠­xúhu tále̠lh nac xpa̠xtú̠n Abraham anta­nícu xlá hui­lachá nac akapú̠n, y ni̠ li̠maka̠s quilh­ta­macú a̠má rico na̠ ni̠lh.
23 ’Acxni̠ antá xuilachá nac xpu̠­la­ta­ma̠ncán ni̠n luu li̠pe̠cua la̠ xpa̠­ti̠­nama, tala­ca­yá̠­hualh nac akapú̠n úcxilhli xuí nac xpu̠­tá­hui̠lh Abraham chu Lázaro antá xuí nac xpa̠xtú̠n. 24 Huata palha xlá ma̠tá­si̠lh y chiné qui­lhá­nilh: “Quin­tla̠­ticán Abraham, luu cat­lahua li̠tlá̠n, caqui­la­ka­lhá­manti, cama­ca­tampi Lázaro la̠qui̠ nama̠s­tajay xok­spú̠n xmacán y napi̠­munuy qui­si̠­máka̠t la̠qui̠ tzinú nama̠s­ka­hui­hui̠y porque uú nac ca̠lh­cu­ya̠tni luu li̠pe̠cua la̠ cpa̠­ti̠­nama.” 25 Pero Abraham chiné kálh­ti̠lh: “Luu xli̠­ca̠na cala­ca­pá̠s­tacti xla­cata pi̠ luu tla̠n huix xlápa̠t nac ca̠quilh­ta­macú y ni̠tu̠cu xtzan­ka̠­niyá̠n hua̠ntu̠ xmac­la­ca­squina y chi̠nchú u̠má koxutá Lázaro luu xli̠­ca̠na xlá ni̠tu̠cu xka­lhi̠y; pus la̠nchú xlá luu li̠pa̠­xúhu lama y li̠huán la̠nchú huix pa̠ti̠­námpa̠t. 26 Xa̠hua chi̠nchú ma̠squi chuná, huí aktum lanca pu̠lhmá̠n hua̠ntu̠ quin­ca̠­ma̠­paj­pi­tziyá̠n; pus caj huá xla­cata ni̠lay taana̠chá hua̠nti̠ uú tahui­lá̠­nalh, y na̠ ni̠para hua̠nti̠ tahui­la̠­nanchá tanú ni̠lay tamín uú.”
27 ’Amá chixcú hua̠nti̠ ricu xuani̠t chiné hua­nipá: “Cumu para ni̠lay lac­pu­huana hua̠ntu̠ cmak­squimá̠n, pus ca̠na caj camaca­pi Lázaro nac xchic quin­tla̠t, 28 la̠qui̠ naán ca̠xa­katli̠y hua̠nti̠ tahui­la̠­nanchá kalha­qui­tzis qui­na­ta̠lán, y luu naca̠­ma̠aka­ta̠k­sni̠y la̠qui̠ xlacán ni̠tu̠ natamín uú, porque luu xli̠­ca̠na li̠pé̠cua la̠ huí tapa̠tí̠n.” 29 Abraham chiné kalh­ti̠pá: “Xlacán aya taka­lhi̠y xli̠­ma̠­peksí̠n hua̠ntu̠ títzokli Moisés chu maka­pi­tzí̠n pro­fetas nac li̠kalh­ta­huaka, pus huata mejor huá cata­ma̠­kan­tax­ti̠chá.” 30 “Quin­tla̠­ticán Abraham, luu xli̠­ca̠na hua̠ntu̠ huix qui­lhuámpa̠t, pero para tícu naca̠­lakán hua̠nti̠ aya qui̠­tas­pit­ni̠ttá nac ca̠li̠ní̠n, cha̠­ca­tzi̠ya xlacán nata­kax­matniy y nata­lak­pali̠y xali̠xcáj­nit xta­la­ca­pa̠s­tac­nicán.” 31 “Cumu para xlacán ni̠ taka­lha­kax­mata hua̠ntu̠ tatzokni̠t Moisés chu xli̠­hua̠k pro­fetas, ¿pi̠ li̠huaca chú nata­kax­matniy para nala­cas­ta­cuanán cha̠tum ni̠n nac ca̠li̠ní̠n?”, kálh­ti̠lh Abraham.