17
Hua̠nti̠ nama̠tlahui̠y tala̠kalhí̠n xa̠makapitzí̠n xta̠cristianos luu li̠pe̠cua la̠ ámaj xoko̠nún
(Mateo 18.6‑7, 21‑22; Marcos 9.42)
Maktum quilh­ta­macú Jesús chiné ca̠huá­nilh xta­ma̠­kalh­ta­huaké̠n:
—Uú nac ca̠quilh­ta­macú anka­lhi̠ná tala­má̠­nalh nahuán cris­tianos hua̠nti̠ nata­ma̠t­la­hui̠nán tala̠­ka­lhí̠n, pero koxu­tacú tihuán a̠má chixcú hua̠nti̠ naca̠­ma̠t­la­hui̠y tala̠­ka­lhí̠n u̠ma̠ko̠lh cris­tianos hua̠nti̠ aya quin­ta­li̠­pa̠­huán. Huata luu xali̠­huaca tla̠n xuá li̠huán ni̠ a̠ ma̠t­la­hui̠y tala̠­ka­lhi̠n xta̠­cris­tianos, mejor xpix­chi̠­nú̠­calh aktum lanca xachí­huix molino y xma­cá̠n­calh nac pupunú. ¡Pus luu cuentaj cat­la­huátit la̠qui̠ ni̠chuná nat­la­hua­yá̠tit!
’Pus para cha̠tum cris­tiano nat­la­hua­niyá̠n hua̠ntu̠ ni̠tlá̠n, acxni­tuncán cali̠­huani; y para nahuán pi̠ niaj ne̠cxni chuná catit­lá­hualh pus huix cama̠­tzan­ke̠­nani hua̠ntu̠ tla­huanín. Ma̠squi hasta mak­tujún la̠ta caj tan­tacú cat­la­huanín hua̠ntu̠ ni̠tlá̠n, y para mak­tujún naminá̠n hua­niyá̠n: “Chú niaj ne̠cxni chuná cactitláhualh”, huix cama̠­tzan­ke̠­nani hua̠ntu̠ tla­huanín.
Hua̠nti̠ ca̠najlay pi̠ Dios hua̠k tla̠n catu̠huá ca̠tlahuay xlá hasta na̠ catu̠huá tla̠n natlahuay
Maktum quilh­ta­macú após­toles chiné tahuá­nilh Quim­pu̠­chi­nacán Jesús:
—Quim­pu̠­chi­nacán, xqui­la̠­ma̠­li̠­hua­qui̠­níhu la̠ta lácu tla̠n nac­ca̠­naj­la­yá̠hu xli̠­hua̠k hua̠ntu̠ tla̠n tla­huay Dios.
Jesús chiné ca̠huá­nilh:
—Para xli̠­ca̠na hui­xinín ca̠naj­la­yá̠tit cahuá hua̠ntu̠ xli̠­ca̠na tla̠n tla­huay Dios, ma̠squi chuná xka­lhí̠tit taca̠­nájlat ca̠na caj la̠ xliactzuná cumu la̠ actzú xatalhtzi acúla, hui­xinín hasta tla̠n xuanítit a̠má akatum lanca quihui: “Cata­pulhu la̠ u̠yá̠t y capit tati̠­ju̠­ta̠­yaya nac xla­quíta̠t pupunú”, y aquit tancs cca̠­hua­niyá̠n pi̠ a̠má quihui xca̠­ka­lha­kax­matni hua̠ntu̠ xli̠­ma̠­pek­sí̠tit.
Cha̠tum tasa̠cua ni̠ catilacpúhualh pi̠ luu li̠pa̠xcatcatzí̠nit hua̠ntu̠ caj xli̠tláhuat
’Para tícu la̠ hui­xinín kalhi̠y cha̠tum tasa̠cua y la̠ naqui̠­tas­pita nac ca̠tu­huá̠n para antá xpon­ka­nama osuchí xmak­ta­kalh­nima xuá̠cax xpatrón, acxni̠ xlá nachín, ¿lac­pu­hua­ná̠tit hui­xinín pi̠ chiné nahuaniy: “La̠li̠­huán catanu, cata­huila la̠ u̠yá mesa y cahuá̠­yanti”? Pus aquit luu laca­tancs cca̠­hua­niyá̠n pi̠ ni̠chuná cati­huá­nilh, huata mejor chiné nahuaniy: “La̠li̠­huán catanu y caca̠x­tlahua quin­tahuá porque aya nacua̠yán xala ca̠ko̠­tanú̠n, y acxni̠ chú aquit nacua̠yanko̠y pus chú aca­li̠stá̠n na̠ nahua̠­yana huix.” Ma̠squi xli̠­ca̠na tamá tasa̠cua luu la̠n scujni̠t tan­tacú, pero ni̠ calac­pu­huántit para amá̠­calh pa̠x­cat­ca­tzi̠­nicán hua̠ntu̠ xlá qui̠­lí̠s­cujli, porque xlá luu caj xma̠nhuá tlán ma̠kan­tax­ti̠ni̠t hua̠ntu̠ xli̠t­lá­huat xuani̠t. 10 Pus na̠chuná chú hui­xinín acxni̠ nat­la­hua­ko̠­yá̠tit aktum ta­scújut hua̠ntu̠ Dios naca̠­ma̠t­la­hui̠yá̠n na̠ chiné cahuántit: “Aquinín caj tasa̠­cuá̠n hua̠nti̠ ni̠para tzinú quin­ca̠­mi­ni̠­niyá̠n naquin­ca̠­pa̠x­cat­ca­tzi̠­ni­caná̠n hua̠ntu̠ cli̠s­cuj­ma̠­náhu, caj xma̠nhuá cma̠­kan­tax­ti̠­ni̠­táhu hua̠ntu̠ qui­li̠t­la­huatcán xuani̠t.”
Jesús ca̠ma̠tla̠nti̠y kalhacá̠hu lacchixcuhuí̠n hua̠nti̠ xca̠kalhi̠y lepraj tzitzi
11 Acxni̠ Jesús xtla̠­huama nac tiji ti̠tum xama nac Jeru­salén, y ca̠ti̠­pun­táx­tulh laca­lhu̠hua lactzu̠ ca̠chi­quí̠n hua̠ntu̠ ca̠ma̠­peksi̠y Samaria chu Gali­lea. 12 Acxni̠ cha̠lh nac aktum actzu̠ ca̠chi­quí̠n taúcxilhli kalha­cá̠hu lac­chix­cu­huí̠n hua̠nti̠ xca̠­pa­sani̠t pu̠lactum li̠xcáj­nit tzitzi hua­nicán lepra, xlacán juerza tzinú laka­mákat tata̠­yachá. 13 Huata caj taqui­lhá­nilh y chiné tahuá­nilh:
—¡Luu xli̠­ca̠na cat­lahua lanca li̠tlá̠n caqui­la̠­la­ka­lha­máhu!
14 Acxni̠ xlá ca̠úcxilhli chiné ca̠huá­nilh:
—Tla̠n, pero la̠li̠­huán chú capítit ma̠si­yu­ni­yá̠tit mimac­nicán cha̠tum cura la̠qui̠ xlá nama̠­lu­loka pi̠ aya pac­sni̠­tátit min­ta­ja­tatcán.
Acxni̠ xlacán takáx­matli hua̠ntu̠ ca̠hua­ní­calh la̠li̠­huán táalh, pero acxni̠ xtat­la̠­hua­má̠­nalh nac tiji ca̠pac­sni­ko̠lh a̠má xta­ja­tatcán hua̠ntu̠ xca̠­ka­lhi̠y. 15 Y cha̠tum chixcú hua̠nti̠ xalac Samaria xlá ni̠ judío xuani̠t, acxni̠ xlá mak­lhcá­tzi̠lh pi̠ aya xtat­la̠n­ti̠ni̠t huata la̠li̠­huán talák­spitli y luu palha la̠ta xca̠­ta­sa­ti̠­lhay xla­ka­chix­cu­hui̠ma y xpa̠x­cat­ca­tzi̠­nima Dios. 16 Amá samari­tano acxni̠ cha̠lh nac xla­catí̠n Jesús la̠li̠­huán laka­ta­tzo­kós­talh la̠qui̠ chuná napa̠x­cat­ca­tzi̠niy y taquilh­pú̠­talh hasta caní lí̠cha̠lh xlacán nac ca̠ti­yatni. 17 Pero Jesús chiné chu­huí̠­nalh:
—¿Ja, lácu pi̠ ni̠ kalha­cá̠hu xta­huani̠t hua̠nti̠ xca̠­ka­lhi̠y a̠má li̠xcáj­nit tzitzi y hua̠k tápacsli? ¿Nícu chi̠nchú tayá̠­nalh xa̠maka­pi­tzí̠n kalha­na­ja̠tza? 18 ¿Lácu pi̠ caj xma̠nhuá eé chixcú hua̠nti̠ ni̠ judío huata huá tás­pitli la̠qui̠ napa̠x­cat­ca­tzi̠niy Dios?
19 Aca­li̠stá̠n chiné li̠ma̠­pék­si̠lh a̠má chixcú:
—La̠li̠­huán cata̠ya y capittá li̠pa̠­xúhu nac mín­chic. Huix luu xli̠­ca̠na tat­la̠n­ti̠­ni̠ta cumu chuná qui­li̠­pá̠­huanti.
Acxni̠ nachín xtapéksi̠t Dios nac ca̠quilhtamacú ni̠ catitasíyulh
(Mateo 24.23‑28, 36‑41)
20 Ama̠­ko̠lh fariseos taka­lhás­quilh Jesús nícu acxni̠ luu nachín a̠má xta­péksi̠t Dios hua̠ntu̠ nama̠­tzu­qui̠y. Xlá chiné ca̠kálh­ti̠lh:
—Acxni̠ nachín xta­péksi̠t Dios ni̠ calac­pu­huántit para tícu tla̠n naucxilha. 21 Y ni̠para tícu catíhua: “Uú huí”, osuchí “Ahuilachá”; porque a̠má xta­péksi̠t Dios hua̠ntu̠ cli̠­chu­hui̠­nani̠t aya antiyá lama nac milak­sti̠­pa̠ncán.
22 Aca­li̠stá̠n xlá chiné ca̠huá­nilh xta­ma̠­kalh­ta­huaké̠n:
—Na̠ nalak­chá̠n quilh­ta­macú acxni̠ hui­xinín naucxilh­pu­tu­ná̠tit la̠ta lácu aquit Xata­lac­sacni Chixcú nac­mim­paray la̠qui̠ nac­tzucuy ma̠pek­si̠nán, pero ni̠lay catiucxílhtit. 23 Y hui­xinín naca̠­li̠­ta̠­chu­hui̠­nan­ca­ná̠tit: “Uú huí”, osuchí naca̠­hua­ni­ca­ná̠tit: “Anú huilachá.” Pero hui­xinín ni̠ capítit y ni̠ caca̠­naj­látit. 24 Porque na̠ xta̠­chuná cumu la̠ tasiyuy mak­lipni lacatum lacatúm nac akapú̠n, pus na̠chuná chú aquit Xata­lac­sacni Chixcú chuná ámaj lak­chá̠n quilh­ta­macú acxni̠ nac­mim­paray. 25 Pero pu̠lh la̠n nac­pa̠ti̠y uú nac ca̠quilh­ta­macú, porque u̠ma̠ko̠lh cris­tianos hua̠nti̠ tala­má̠­nalh la̠ ca̠lacchú quilh­ta­macú maktum naquin­ta­lak­makán. 26 Na̠chuná cumu la̠ taak­spú­lalh cris­tianos a̠má quilh­ta­macú acxni̠ xlama Noé y spút­calh nac ca̠quilh­ta­macú, pus na̠ luu chuná nalak­chá̠n a̠má quilh­ta­macú acxni̠ nac­mim­paray. 27 Ama̠­ko̠lh cris­tianos luu li̠pa̠­xúhu xta­la­má̠­nalh, xta­hua̠­ya­má̠­nalh, maka­pi­tzí̠n xta­pa̠x­cuajna­má̠­nalh, xta­ta­maka­xtok­má̠­nalh, y xta­ma­ca­ma̠s­ta̠­má̠­nalh xlac­tzu­ma­jancán, hasta acxni̠ lák­cha̠lh quilh­ta­macú la̠ta lácu Noé táju̠lh nac a̠má lanca barco hua̠ntu̠ hua­nicán arca, y chuná tílalh mun­cá̠ctat y pu̠tum cris­tianos táni̠lh. 28 Na̠chuná tilapá acxni̠ xlama Lot: li̠pu̠tum hua̠nti̠ xta­la­má̠­nalh nac Sodoma luu li̠pa̠­xúhu xta­la­má̠­nalh, xta­hua̠­ya­má̠­nalh, xta­kot­má̠­nalh, xta­ta­ma̠­huanán, xtat­la­hua­má̠­nalh xchiccán, y xta­cha­na̠nán. 29 Pero acxni̠ Lot tax­tuchá nac xaca̠­chi­quí̠n Sodoma, porque chuná xuanini̠t Dios cat­lá­hualh, pus ta̠c­tachi lhcúya̠t nac akapú̠n chu azufre hua̠ntu̠ clhcuma, y pu̠tum hua̠k ca̠mák­ni̠lh cris­tianos. 30 Pus na̠chuná chú ni̠ cha̠­ca­tzi̠ya nata­la­tama̠y cris­tianos a̠má quilh­ta­macú acxni̠ aquit nac­mim­paray.
31 ’Acxni̠ nalak­chá̠n a̠má quilh­ta­macú para tícu hui­lachá nahuán nac xak­stí̠n ta̠lh­ma̠ná chiqui, y para antá hui­li̠ni̠t nahuán nac xpu̠­lacni xchic xmac­la­cas­quínit, niaj capá̠s­tacli para túcu namín tamac­xtuy huata mejor caj catzá̠­lalh; y para tícu lama̠chá nahuán nac ca̠tu­huá̠n niaj catás­pitli nac xchic. 32 Caj luu cala­ca­pa̠s­táctit hua̠ntu̠ lánilh xpusca̠t Lot caj xpa̠­la­cata cumu xlak­li̠­pu­huán hua̠ntu̠ xak­xtek­makani̠t. 33 Porque hua̠nti̠ lak­li̠­pu­huán y luu nalak­ma̠x­tu­putún xla­táma̠t uú nac ca̠quilh­ta­macú pus huata nama̠­lak­tzanke̠y, pero hua̠nti̠ nama̠­lak­tzanke̠y xla­táma̠t huata huá nalak­ma̠xtuy.
34 ’Aquit xli̠­ca̠na cca̠­hua­niyá̠n pi̠ a̠má tzi̠sní cha̠tiy hua̠nti̠ talh­ta­ta­má̠­nalh nahuán nac aktumá lac­tama, cha̠tum nale̠ncán y cha̠tum namak­xtekcán. 35 Cha̠tiy lac­pus­ca̠tní̠n lac­xtum tas­qui­ti­má̠­nalh nahuán, cha̠tum nale̠ncán y cha̠tum namak­xtekcán. 36 Cha̠tiy lac­chix­cu­huí̠n lac­xtum tas­cuj­má̠­nalh nahuán nac aktumá ca̠tu­huá̠n, cha̠tum nale̠ncán y cha̠tum namak­xtekcán.
37 Ama̠­ko̠lh após­toles acxni̠ chuná takax­mat­ko̠lh a̠má tachu­huí̠n hua̠ntu̠ Jesús huá, chiné taka­lhás­quilh:
—¿Nícu chuná nakan­taxtuy hua̠ntu̠ qui­lhuámpa̠t?
Xlá chiné ca̠kálh­ti̠lh:
—Pus anta­nícu má xaní̠n, antá juerza natzucuy tata­ke̠s­toka chu̠n.