18
Xatakalhchuhuí̠n cha̠tum pu̠ni̠na̠ pusca̠t y cha̠tum juez
Jesús na̠ ca̠li̠­xa­kát­li̠lh aktum takalh­chu­huí̠n la̠qui̠ chuná naca̠­li̠­ma̠­la­ca­pa̠s­tacni̠y pi̠ luu xla­ca­squinca anka­lhi̠ná nata­kalh­ta­hua­kaniy Dios y ne̠cxni nata­la­ka­cha̠niy. Xlá chiné ca̠huá­nilh:
—Maktum quilh­ta­macú nac aktum ca̠chi­quí̠n xuí cha̠tum juez, xlá ni̠para tzinú xla­ca­pu­huaniy Dios, xa̠huachí xlá ni̠ti̠cu xla­ka­lhamán. Na̠ antiya li̠túm nac a̠má ca̠chi­quí̠n xlama cha̠tum pu̠ni̠na̠ pusca̠t, xlá anka­lhi̠ná xlakán a̠má juez la̠qui̠ nat­la­huaniy jus­ticia, porque xlá xka­lhi̠y aktum xtaaklhú̠­hui̠t, pus huata xla­cas­quín nakalh­mak­ta̠­yacán nac xla­catí̠n hua̠nti̠ xta̠­la̠­si̠­tzi̠niy. La̠ta nícu xli̠­makli̠t xqui̠­lak­la­ca­ni̠ttá a̠má juez ni̠ xtla­hua­putún hua̠ntu̠ xli̠­ma̠aka­tzan­ke̠ma; pero aca­li̠stá̠n xlá chiné laca­pá̠s­tacli: “Ma̠squi xli̠­ca̠na ni̠para tzinú cpe̠­cuaniy Dios, y ni̠para quin­cuenta hua̠ntu̠ ca̠ak­spulay cris­tianos, pero cumu eé pusca̠t anka­lhi̠ná qui­ma̠aka­tzan­ke̠t­la̠­huán, huata mejor nac­mak­ta̠yay la̠qui̠ chuná niaj ne̠cxni namín qui­ma̠aklhu̠­hui̠y y naqui­ma̠­ka­tzanke̠y.”
Jesús chiné ca̠huá­nilh xapós­toles:
—Ma̠squi a̠má juez luu ni̠para tzinú tla̠n xta­pu­huá̠n, juerza chuná tla­huá­nilh a̠má pusca̠t la̠qui̠ niaj nama̠aklhu̠­hui̠y. Pus para tamá juez mak­tá̠­yalh a̠má pusca̠t tla­huá­nilh jus­ticia, ¿lácu pi̠ ni̠lay chú ca̠naj­la­yá̠tit xla­cata pi̠ Dios naca̠­mak­ta̠yay xca­maná̠n hua̠nti̠ xlá ca̠lac­sacni̠t y lac­pu­hua­ná̠tit pi̠ naca̠­ma̠­ma­ka­ka­lhi̠ni̠y a̠ma̠ko̠lh hua̠nti̠ anka­lhi̠ná takalh­ta­hua­ka­ni­má̠­nalh ma̠squi ca̠cu­huiní o ca̠tzi̠sní? Pus aquit luu laca­tancs cca̠­hua­niyá̠n pi̠ naca̠­mak­ta̠yay y ni̠ cati­ca̠­ma̠­maka­pá­li̠lh. Pero chi̠nchú acxni̠ aquit Xata­lac­sacni Chixcú nac­mim­paray, ¿pi̠ nac­mac­laycú cahuá hua̠nti̠ xli̠­ca̠na taca̠­najlay nahuán la̠nchú cca̠­hua­nimá̠n?
Xatakalhchuhuí̠n cha̠tum fariseo chu cha̠tum hua̠nti̠ xma̠ta̠ji̠nán im­pues­tos
Cumu luu lhu̠hua lac­chix­cu­huí̠n hua̠nti̠ xta­kax­mat­ni­má̠­nalh xta­chu­huí̠n antá xta­la­yá̠­nalh, xlacán xta­lac­pu­huán pi̠ luu tla̠n xta­pu­hua̠ncán y huata xta­lak­makán hua̠nti̠ ni̠tu̠cu xka­satcán, pus caj huá xpa̠­la­cata Jesús ca̠li̠­ma̠­kalh­chu­huí̠­ni̠lh eé takalh­chu­huí̠n:
10 —Maktum quilh­ta­macú cha̠tiy lac­chix­cu­huí̠n táalh takalh­ta­hua­kaniy Dios nac lanca pu̠si­culan; cha̠tum fariseo xuani̠t hua̠nti̠ luu xli̠­ca̠na li̠huana̠ xta­la­ka­pasa y xta­ma̠­kan­taxti̠y xley Moisés, y cha̠­tum­li̠túm caj xma̠­la­ka­xo­ke̠ná im­púes­tos y xlac­pu­hua­nicán pi̠ xlá ni̠tu̠cu xkásat xli̠­taxtuy. 11 Amá fariseo antá xla­ca­huáya lacatzú anta­nícu luu laka­chix­cu­huí̠­nancán y chiné xkalh­ta­hua­ka­nima Dios: “Quim­pu̠­chiná Dios, luu cpa̠x­cat­ca­tzi̠­niyá̠n porque aquit luu tla̠n chixcú y ni̠chuná cli̠­ca­tzi̠y cumu la̠ a̠ma̠ko̠lh hua̠nti̠ taka­lha̠nán, chu hua̠nti̠ luu lac­li̠xcáj­nit xta­pu­hua̠ncán, osuchí cumu la̠ a̠ma̠ko̠lh hua̠nti̠ taxa­katli̠y túnuj lac­pus­ca̠tní̠n, xa̠huachí aquit ni̠ li̠xcáj­nit clama ni̠ xta̠­chuná cumu la̠ u̠láya xma̠­la­ka­xo­ke̠ná im­pues­tos. 12 Aquit maktiy ckalh­xteknín aktum xama̠na la̠qui̠ chuná cli̠­la­ka­chix­cu­hui̠yá̠n, y aquit cma̠sta̠y qui­li­mosna lhu̠hua quin­tumi̠n hua̠ntu̠ ctlajay.” 13 Y a̠má cha̠­tum­li̠túm chixcú hua̠nti̠ xma̠­la­ka­xo­ke̠ná im­pues­tos, huata xlá mákat quilh­pu̠tay tá̠yalh y ni̠para tzinú xta­la­ca­ya̠­hua­putún ta̠lhmá̠n, mejor xlá xcux­mu̠­ka­xi­má̠­calh y chiné xkalh­ta­hua­kama xqui­lhuama: “Quim­pu̠­chiná Dios, cat­lahua li̠tlá̠n caqui­la­ka­lhá­manti y caqui­ma̠­tzan­ke̠­nani porque luu lhu̠hua hua̠ntu̠ ctla­huani̠t quin­ta­la̠­ka­lhí̠n.”
14 Y Jesús ca̠huá­nilh a̠ma̠ko̠lh cris­tianos:
—Xli̠­ca̠na cca̠­hua­niyá̠n pi̠ a̠má chixcú hua̠nti̠ xma̠­la­ka­xo­ke̠ná im­pues­tos acxni̠ a̠má quilh­ta­macú xlá chilh nac xchic, Dios aya xma̠­tzan­ke̠­na­nini̠t xli̠­hua̠k xta­la̠­ka­lhí̠n hua̠ntu̠ xlá xtit­la­huani̠t, y ni̠ xachuná a̠má fariseo hua̠nti̠ luu tla̠n xta­pu­huá̠n maklh­ca­tzi̠cán. Porque hua̠nti̠ luu xli̠­ca̠na tla̠n cris­tianos li̠ma̠x­tucán sacstu huata xlá amá̠­calh lak­makan­cán; pero hua̠nti̠ li̠ta̠yay pi̠ ni̠tu̠cu xkásat y kalha­palay pi̠ luu mak­la̠­ka­lhi̠ná huata xlá namá­lan­qui̠cán.
Jesús ca̠siculana̠tlahuay lactzu̠ camán
(Mateo 19.13‑15; Marcos 10.13‑16)
15 Maka­pi­tzí̠n cris­tianos xta­li̠mín xca­mancán la̠qui̠ Jesús naca̠­si­cu­la­na̠t­la­huay; pero a̠ma̠ko̠lh xta­ma̠­kalh­ta­huaké̠n acxni̠ xlacán taúcxilhli tzú­culh tala­ca­quilhni̠y hua̠nti̠ xta­li̠­mi­má̠­nalh. 16 Jesús ca̠ta­sá­nilh y chiné ca̠huá­nilh:
—Luu xli̠­ca̠na cat­la­huátit li̠tlá̠n ni̠ caca̠­li̠­hua­nítit tama̠­ko̠lh lactzu̠ camán xla­cata naquin­ta­lakmín; porque Dios caj xma̠nhuá ca̠ma̠x­qui̠y quilh­ta­macú nata­mak­lhti̠nán xta­péksi̠t hua̠nti̠ la̠ lactzu̠ camán taka­lhi̠y xta­la­ca­pa̠s­tac­nicán. 17 Xli̠­ca̠na cca̠­hua­niyá̠n pi̠ hua̠nti̠ ni̠ nata­li̠­taxtuy cumu la̠ lactzu̠ camán hua̠nti̠ tla̠n tat­la­huay naca̠­ma̠­pek­si̠cán, pus ni̠lay xlacán cati­ta­tá­nu̠lh nac xta­péksi̠t Dios.
Cha̠tum luu rico chixcú ta̠chuhui̠nán Jesús
(Mateo 19.16‑30; Marcos 10.17‑31)
18 Maktum quilh­ta­macú cha̠tum luu tali̠­pa̠hu chixcú kalhás­quilh Jesús:
—Ma̠kalh­ta­hua­ke̠ná, huix luu xli̠­ca̠na tla̠n catzi̠ya, ¿túcu qui­li̠t­lá­huat la̠qui̠ tla̠n nac­ka­lhi̠y a̠má li̠pa̠­xúhu latáma̠t hua̠ntu̠ ne̠cxni lak­sputa?
19 Jesús huá­nilh:
—¿Túcu xpa̠­la­cata qui­li̠­hua­niya pi̠ aquit luu tla̠n cca­tzi̠y? Porque uú ni̠ti̠cu anán hua̠nti̠ xli̠­ca̠na tla̠n catzi̠y, huata caj xma̠n cha̠tum y huá Dios. 20 ¿Túcu chi̠nchú xpa̠­la­cata qui­li̠­ka­lhas­quina? Porque huix catzi̠­yatá lácu huí kam­pa̠­cá̠hu tapéksi̠t hua̠ntu̠ Dios maca­má̠x­qui̠lh Moisés, chiné huan: “Ni̠ caxa­katli túnuj pusca̠t para huí mim­pusca̠t; ni̠ namak­ni̠ya min­ta̠­cris­tiano; ni̠ naka­lha̠­nana; ni̠ti̠cu caca̠áksanti min­ta̠­cris­tianos; caca̠­pa̠xqui mintzí chu min­tla̠t.”
21 Amá chixcú chiné kalh­tí̠­nalh, huá:
—Pu̠tum tamá hua̠ntu̠ huix qui­hua­nípa̠t hasta la̠ta actzu̠cú xacuani̠t ctzu­cuni̠t ma̠kan­taxti̠y.
22 Jesús luu li̠pa̠­xúhu laca­cá̠c­ni̠lh y chiné huá­nilh:
—Pero huí a̠kam­pa̠tum hua̠ntu̠ tzan­ka̠­nimá̠n mili̠t­lá­huat: cas­ta̠ko la̠ta túcua kalhi̠ya y caca̠­ma̠xqui min­tumi̠n hua̠nti̠ lak­li̠­ma̠x­kení̠n, la̠qui̠ chuná huix naka­lhi̠ya lhu̠hua cumu la̠ min­tumi̠n nac akapú̠n. Acxni̠ chú chuná nat­la­hua­ko̠ya la̠li̠­huán natana la̠qui̠ anka­lhi̠ná naquis­ta̠­la­niya.
23 Pero acxni̠ xlá káx­matli hua̠ntu̠ huá­nilh Jesús, a̠má chixcú luu li̠púhua porque luu rico xuani̠t. 24 Acxni̠ Jesús úcxilhli pi̠ li̠púhua chiné ca̠huá­nilh cris­tianos:
—Pero xli̠­ca̠na luu tuhua xla­cata para hua̠nti̠ lac­rrico nata­tanu̠y nac xta­péksi̠t Dios. 25 Huata ni̠ xatuhua xtá­nu̠lh tantum camello nac xtzan li̠tzapan, ni̠ caj la̠ rico para tla̠n natanu̠y nac xta­péksi̠t Dios.
26 La̠ta tícua takáx­matli hua̠ntu̠ xlá huá, chiné taquilh­tzú­culh:
—¿Xatícu chi̠nchú nalak­ma̠xtuy xli̠s­tacni?
27 Jesús chiné ca̠huá­nilh:
—Hua̠ntu̠ hui­xinín lac­chix­cu­huí̠n ni̠lay tla­hua­yá̠tit, pero Dios hua̠k tla̠n tla­huay hua̠ntu̠ xlá lacas­quín.
28 Pedro chiné huá­nilh:
—Quim­pu̠­chi­nacán, aquinín hua̠k cak­xtek­ma­ka­ni̠­táhu la̠ta túcua xac­ka­lhi̠­yá̠hu caj xpa̠­la­cata cumu huix cca̠s­ta̠­lanín.
29 Jesús chiné kálh­ti̠lh:
—Xli̠­ca̠na cca̠­hua­niyá̠n pi̠ la̠tachá tícu naak­xtek­makán xchic, osuchí xtla̠t, chu xtzí, o xna­ta̠lán, osuchí xpusca̠t, o para xcamán caj xpa̠­la­cata kalha­kax­mat­putún Dios nac xta­péksi̠t, 30 pus huata a̠tzinú luu lhu̠hua hua̠ntu̠ nama̠x­qui̠cán ni̠ xachuná la̠ta tu̠ xka­lhi̠y uú nac ca̠quilh­ta­macú, y na̠ nama̠x­qui̠cán a̠má latáma̠t hua̠ntu̠ ne̠cxni lak­sputa.
Jesús li̠chuhui̠namparay pi̠ namakni̠cán
(Mateo 20.17‑19; Marcos 10.32‑34)
31 Jesús caj tunu ca̠tá̠alh kalha­cu̠tiy xapós­toles y chiné ca̠huá­nilh:
—Hui­xinín catzi̠­yá̠tit pi̠ la̠nchú ama̠­náhu nac Jeru­salén la̠qui̠ antá nakan­tax­tu­ya̠chá pu̠tum hua̠ntu̠ tita­li̠­chu­huí̠­nalh pro­fetas acxni̠ titá­tzokli hua̠ntu̠ naquiok­spulay aquit Xata­lac­sacni Chixcú. 32 Pus antá naqui­ma­ca­ma̠s­ta̠cán nac xmacancán lac­chix­cu­huí̠n hua̠nti̠ a̠laca­túnuj xalaní̠n hua̠nti̠ ni̠ judíos; xlacán la̠n naquin­ta­li̠­kalh­ka­ma̠nán, y cala̠huá naquin­ta­huaniy hasta naquin­ta­la­ca­chuj­mani̠y. 33 La̠n naquin­ta­hui­li̠niy, y aca­li̠stá̠n naquin­ta­makni̠y; pero caj xliaktutu quilh­ta­macú nac­la­cas­ta­cuanán nac ca̠li̠ní̠n.
34 Ama̠­ko̠lh após­toles ni̠para tzinú taaká­ta̠ksli, xa̠huachí hasta ni̠para tzinú xta­ca­tzi̠y hua̠ntu̠ xlá xli̠­chu­hui̠­nama, porque a̠má takalh­chu­huí̠n hua̠ntu̠ xca̠­hua­ni­má̠­calh ni̠lay xtaaka­ta̠ksa.
Jesús ma̠lacatla̠nti̠y cha̠tum lakaxo̠ko xalac Jericó
(Mateo 20.29‑34; Marcos 10.46‑52)
35 Acxni̠ Jesús laca­tzu̠huá xla­ti̠­lhay nac xaca̠­chi­quí̠n Jericó, cha̠tum laka­xo̠ko xuí nac xquilhpá̠n tiji la̠qui̠ naca̠s­quiniy limos­na hua̠nti̠ antá xta­lac­tla̠­huán. 36 Acxni̠ xlá káx­matli pi̠ luu lhu̠hua cris­tianos xtat­la̠­hua­má̠­nalh kalhas­qui­ní̠­nalh para túcu xlama. 37 Pus hua­ní­calh pi̠ Jesús xalac Naza­ret antá xlac­tla̠­huama. 38 Acxni̠ xlá káx­matli hua̠ntu̠ hua­ní­calh chiné qui­lhá­nilh:
—¡Jesús, xli̠­ta­la­ka­pasni rey David! ¡Cat­lahua li̠tlá̠n caqui­la­ka­lhá­manti!
39 Hua̠nti̠ xta­pu̠­la­ti̠­lhay nac tiji tzú­culh tala­ca­quilhni̠y la̠qui̠ mat nacac­squi­lhuán; pero xlá a̠tzinú luu li̠huaca tzú­culh qui­lhaniy:
—¡Jesús, xli̠­ta­la­ka­pasni xamaká̠n rey David, cat­lahua li̠tlá̠n caqui­la­ka­lhá­manti!
40 Jesús tachó­kolh y ma̠ta­sa­ní̠­nalh. Acxni̠ antiyá lacatzú xla­ka­láya chiné kalhás­quilh:
41 —¿Túcu laca­squina aquit nac­tla­huay mim­pa̠­la­cata?
Xlá chiné huá­nilh:
—Quim­pu̠­chiná, aquit cla­cas­quín xac­la­ca­huá̠­nalh.
42 Jesús chiné huá­nilh:
—¡Pus la̠n­chuj tuncán cala­ca­huá̠­nanti! Huix aya tala­cat­la̠n­ti̠­ni̠ta porque xli̠­ca̠na ca̠najla y qui­li̠­pá̠­huanti pi̠ tla̠n nac­ma̠­la­cat­la̠n­ti̠yá̠n.
43 Acxni tuncán a̠má laka­xo̠ko tla̠n laca­huá̠­nalh y sta̠­lá­nilh Jesús, xpa̠x­cat­ca­tzi̠­ni­ti̠­lhay Dios. Xli̠­pu̠tum cris­tianos taúcxilhli xta­scújut Jesús na̠chuná xta­pa̠x­cat­ca­tzi̠­ni­má̠­nalh Dios.