19
Cha̠tum chixcú xuanicán Zaqueo xlakapasputún Jesús
Jesús cha̠lh nac Jericó y antá xti̠­pu̠­lac­pun­tax­tuma ca̠chi­quí̠n. Na̠ antá nac a̠má ca̠chi­quí̠n xuí cha̠tum chixcú luu rico xuani̠t xuanicán Zaqueo. Huá xlá xapuxcu xuani̠t hua̠nti̠ xta­ma̠­la­ka­xo­ke̠nán im­pues­tos. Xlá luu xla­ka­pas­putún Jesús pero ni̠lay xuc­xilha porque luu lhu̠hua xtza­macán, xa̠huachí Zaqueo actzu̠ chixcú xuani̠t. Huata la̠qui̠ tla̠n xlá naucxilha, tokosú̠n pú̠lalh y la̠li̠­huán tahuá­calh nac akatum quihui anta­nícu xlá xámaj ti̠lac­taxtuy Jesús. Acxni̠ luu antá xlá xti̠­tax­tuma tala­ca­yá̠­hualh nac xakán quihui, li̠ma̠­pá̠­cu­hui̠lh xta­cu­hui̠ní y chiné huá­nilh:
—Zaqueo, la̠li̠­huán cata̠cta porque la̠nchú nac mín­chic nac­ta­mak­xteka.
Xlá la̠li̠­huán tá̠c­talh y luu cha̠­pa̠­xu­hua̠na̠ tá̠alh Jesús nac xchic. Maka­pi­tzí̠n cris­tianos acxni̠ taúcxilhli tzú­culh taaksán Jesús y chiné xta­huán:
—Ani̠t laka­pa­xia̠lhnán a̠má li̠xcáj­nit chixcú hua̠nti̠ luu la̠n kalhi̠y xta­la̠­ka­lhí̠n.
Pero nac xchic Zaqueo xlá huákaj tá̠yalh y chiné huá­nilh Quim­pu̠­chi­nacán:
—Quim­pu̠­chiná, hua̠nti̠ lak­li̠­ma̠x­kení̠n íta̠t nac­ca̠­ma̠x­qui̠y la̠ta túcua aquit cka­lhi̠y; y para tícu ca̠ta catu̠huá cak­ska­hui­mak­lhti̠ni̠t xtumi̠n, la̠nchú mak­ta̠ti nacak­xo­ko­le̠niy.
Y Jesús huá­nilh:
—La̠nchú nac eé chiqui chini̠t lak­táxtut, porque eé chixcú na̠ cli̠­ma̠xtuy cumu la̠ xli̠­ca̠na xli̠­ta­la­ka­pasni Abraham caj xpa̠­la­cata cumu qui­li̠­pa̠­huán. 10 Pus aquit Xata­lac­sacni Chixcú cmini̠t putzay y cmini̠t lak­ma̠xtuy hua̠nti̠ aya xta­lak­tzan­ka̠­ta̠­yani̠t cumu la̠ eé chixcú.
Xatakalhchuhuí̠n okxcá̠hu tumi̠n
(Mateo 25.14‑30)
11 Acxni̠ chuná hua­ni­ko̠lh Zaqueo, la̠ta xli̠­lhu̠hua cris­tianos ca̠li̠­xa­kát­li̠lh aktum takalh­chu­huí̠n. Pus cumu aya xta­la­ca­tzu­hui̠ma nac xaca̠­chi­quí̠n Jeru­salén xlacán xta­lac­pu­huán pi̠ ma̠x a̠huayu antá xámaj ma̠la­ca­tzu­qui̠y xta­péksi̠t Dios. 12 Huata xlá ca̠huá­nilh eé takalh­chu­huí̠n la̠qui̠ nataaka­ta̠ksa la̠ta lácu luu naqui̠­taxtuy:
—Maktum quilh­ta­macú xuí cha̠tum chixcú nac aktum pu̠la­tama̠n. Xlá luu tali̠­pa̠hu xuani̠t, y maktum maca­chi­ní­calh cáp­snat la̠qui̠ naán nac a̠má lanca ca̠chi­quí̠n anta­nícu xta­peksi̠y xpu̠­la­tama̠n la̠qui̠ nali̠­ma­ca̠ncán li̠go­bierno, y aca­li̠stá̠n natas­pit­paray. 13 Acxni̠ aya xamajá an ca̠ta­sá­nilh kalha­cá̠hu xta­sa̠­cuá̠n, y cha̠­tunu ca̠má̠x­qui̠lh lhu̠hua tumi̠n la̠qui̠ xlacán nata­ma̠s­cujuy y chiné ca̠huá­nilh: “Cama̠s­cu­jútit eé tumi̠n y cama̠s­ka­tí̠tit hasta acxni̠ aquit nac­mim­paray.” 14 Pero lhu̠hua cris­tianos hua̠nti̠ xta̠­chiqui ni̠ xtaucxilh­putún luu xta­si̠­tzi̠niy, acxni̠ xlá alh na̠ pu̠tum táalh nac a̠má ca̠chi­quí̠n anta­nícu xta­peksi̠y xpu̠­la­ta­ma̠ncán la̠qui̠ nata­huán: “Ni̠ cla­cas­qui­ná̠hu huá nalak­chá̠n li̠go­bierno la̠qui̠ naquin­ca̠­ma̠­pek­si̠yá̠n.” 15 Pero xlá ni̠tu̠cu li̠maka­tla­já­calh y huá juerza lák­cha̠lh li̠go­bierno; y ni̠ li̠maka̠s xlá tás­pitli nac xca̠­chi­quí̠n. Y acxni̠ xlá chilh ca̠ma̠­ta­sa­ní̠­nalh a̠ma̠ko̠lh xta­sa̠­cuá̠n hua̠nti̠ xca̠­ma̠x­qui̠ni̠t xtumi̠n la̠qui̠ xlá naca­tzi̠y nícu chulá xta­ma̠t­la­ji̠ni̠t la̠ta cha̠­tunu. 16 Hua̠nti̠ pu̠lh chilh ti̠tum lák­cha̠lh y chiné huá­nilh: “Patrón, a̠má min­tumi̠n hua̠ntu̠ quin­ti­ma̠xqui, la̠nchú ma̠x mak­ca̠hu xla­cata la̠ta cma̠s­ka­wi̠ni̠t.” 17 Amá gobier­no chiné huá­nilh: “Li̠huaca tla̠n, huix luu xli̠­ca̠na tla̠n tasa̠cua; pus cumu luu cuentaj tlahua hua̠ntu̠ ni̠ luu lhu̠hua, pus la̠nchú aquit nacuili̠yá̠n li̠go­ber­nador la̠qui̠ naca̠­ma̠­pek­si̠ya akcá̠hu ca̠chi­quí̠n.” 18 Na̠ mimpá xli̠­cha̠tiy xta­sa̠cua y chiné huá­nilh: “Patrón, min­tumi̠n hua̠ntu̠ quin­ti­ma̠xqui, mak­qui­tzis a̠chuná cma̠s­ka­ti̠ni̠t.” 19 Amá gobier­no chiné huá­nilh: “Pus huix na̠ nacuili̠yá̠n li̠go­ber­nador naca̠­ma̠­pek­si̠ya akqui­tzis ca̠chi­quí̠n.”
20 ’Mimpá cha̠tum y chiné huá­nilh: “Patrón, u̠huí chú min­tumi̠n hua̠ntu̠ quin­ti­ma̠xqui. Aquit ni̠tu̠ cma̠s­cu­juni̠t huata caj li̠huana̠ cmá̠­qui̠lh, la̠qui̠ ni̠ natzanka̠y nac quim­pa̠yu li̠huana̠ xac­chi̠ni̠t. 21 Pus aquit cla­ca­pu­huanín porque cca­tzi̠y pi̠ huix luu tam­pa̠xtum tla­huaya taxokó̠n, y cca­tzi̠y la̠ta lácu ca̠akchi­paya hua̠ntu̠ ni̠ milá y ca̠mak­lhti̠ya xta­cha­na̠ncán xa̠maka­pi­tzí̠n hua̠nti̠ tali̠s­cujni̠t.” 22 Amá gobier­no chiné huá­nilh: “Huix luu xli̠­ca̠na ni̠tlá̠n tasa̠cua, caj hua tuncán min­ta­chu­huí̠n me̠cstu li̠ta­la­ca­pu̠ya, pus para xli̠­ca̠na xca­tzi̠ya pi̠ aquit luu lanca qui­la­ka­yá̠­calh, y para xca­tzi̠ya pi̠ cak­chipay hua̠ntu̠ ni̠ quilá y cxka̠nán anta­nícu aquit ni̠tu̠ cha­na̠­nani̠t, 23 ¿lácu chi̠nchú ni̠ huata mejor pit li̠hui­li̠ya quin­tumi̠n nac banco la̠qui̠ acxni̠ aquit xac­tí­milh xquin­tiakxo­ko­ní­calh acxni̠ xac­tíalh ti̠tiyay?” 24 Amá rey chiné ca̠huá­nilh hua̠nti̠ antá xta­la­yá̠­nalh: “La̠li̠­huán camak­lhtí̠tit tumi̠n, y huata huá cama̠x­quí̠tit hua̠nti̠ kalhi̠y okxcá̠hu.” 25 Xlacán chiné tahuá­nilh: “Patrón, pero xlá aya kalhi̠y okxcá̠hu tumi̠n.” 26 Amá gobier­no chiné kalh­tí̠­nalh: “Pus xli̠­cána cca̠­hua­niyá̠n pi̠ hua̠nti̠ lhu̠hua kalhi̠y hua̠ntu̠ mac­la­cas­quín, a̠tzinú li̠huaca nama̠x­qui̠cán; pero hua̠nti̠ ni̠ lhu̠hua kalhi̠y hua̠ntu̠ mac­la­cas­quín namak­lhti̠­ko̠cán hasta ma̠squi ni̠ lhu̠hua hua̠ntu̠ xlá kalhi̠y. 27 Xa̠huachí a̠ma̠ko̠lh lac­chix­cu­huí̠n hua̠nti̠ quin­ta­si̠­tzi̠niy hua̠nti̠ ni̠ xta­la­cas­quín aquit nac­ta­huilay li̠go­bierno, la̠li̠­huán caca̠­li̠­tátit y anta uú nac qui­la­catí̠n caca̠­mak­ní̠tit.”
Jesús tanu̠ya̠chá nac xaca̠chiquí̠n Jerusalén
(Mateo 21.1‑11; Marcos 11.1‑11; Juan 12.12‑19)
28 Acxni̠ chuná huan­ko̠lh eé tachu­huí̠n Jesús la̠li̠­huán taca̠xpá xla­cata ti̠tum nachá̠n nac xaca̠­chi­quí̠n Jeru­salén. 29 Acxni̠ aya xta­ma̠­la­ca­tzu­hui̠ni̠t a̠ma̠ko̠lh aktiy ca̠chi­quí̠n ca̠hua­nicán Bet­fagé y Betania lacatzú nac a̠má ke̠stí̠n hua̠ntu̠ xuanicán Monte de los Olivos, xlá ca̠má­ca̠lh cha̠tiy xdis­cí­pulos, 30 y chiné ca̠huá­nilh:
—Capim­pítit nac tamá ca̠chi­quí̠n hua̠ntu̠ tahui­lachi tuncán, y acxni̠ antá nachi­pi­ná̠tit naucxi­lhá̠tit tantum burru xlá antá chi̠­ya̠­hua­cani̠t y ni̠para cha̠tum chixcú a̠ ke̠ta­huilay. Hui­xinín nax­cu­tá̠tit y nali̠­ta­ná̠tit. 31 Y para tícu naca̠­ka­lhas­quiná̠n: “¿Túcu li̠la­yá̠tit xcu­tá̠tit?” hui­xinín cahua­nítit pi̠ huá Mim­pu̠­chi­nacán mac­la­cas­quim­putún.
32 Ama̠­ko̠lh diesí­pulos táalh y xli̠­ca̠na chuná tama̠­nók­lhulh cumu la̠ Jesús xca̠­hua­nini̠t. 33 Acxni̠ luu xtax­cut­má̠­nalh a̠má burru tax­tuchi hua̠nti̠ xpu̠­chiná y chiné ca̠ka­lhás­quilh:
—¿Túcu xpa̠­la­cata li̠x­cut­pá̠tit tamá qui­burru?
34 —Porque Quim­pu̠­chi­nacán mac­la­cas­quim­putún —takalh­tí̠­nalh xlacán.
35 Amá xpu̠­chiná burru niaj tu̠ ca̠huá­nilh y xlacán talé̠­nilh anta­nícu xuilachá Jesús, tali̠­ke̠t­lá­palh clha­ka̠tcán y tahui­lá­nilh Jesús. 36 Acxni̠ tzú­culh tala­ka­ka­lhu̠y a̠má ke̠stí̠n hua­nicán Monte de los Olivos lhu̠hua cris­tianos hua̠nti̠ xta­ta­ra­mi̠­má̠­nalh clha­ka̠tcán nac tiji la̠qui̠ antá nalac­tla̠­huán Jesús. 37 Y xli̠­hua̠k hua̠nti̠ xta­ca̠­naj­la­nini̠t Jesús tzú­culh tala­ka­chix­cu­hui̠y Dios caj xpa̠­la­cata lac­lanca xta­scújut hua̠ntu̠ xlacán xtaucxilhni̠t y xlacán tzú­culh taquilh­tli̠niy, 38 y chiné xta­huán:
—¡Dios casi­cu­la­na̠t­lá­hualh u̠má lanca quim­pux­cucán hua̠nti̠ la̠nchú mima nac xta­cu­huiní Quim­pu̠­chi­nacán Dios! Caánalh tapa̠­xu­huá̠n nac akapú̠n y xli̠­hua̠k cala­ka­chix­cu­huí̠­calh Dios xpa̠­la­cata hua̠ntu̠ xlá tla­huani̠t.
39 Maka­pi­tzí̠n fariseos hua̠nti̠ na̠ antá xta­mak­sta̠­la­má̠­nalh nac xlak­sti̠­pa̠ncán cris­tianos, chiné tzú­culh tahuaniy Jesús:
—Ma̠kalh­ta­hua­ke̠ná, cat­lahua li̠tlá̠n caca̠­huani min­ta­ma̠­kalh­ta­huaké̠n cacs cata­qui­lhua.
40 Xlá chiné ca̠kálh­ti̠lh:
—Xli̠­ca̠na cca̠­hua­niyá̠n, para hua­tuní̠n nata­kalh­xteka, u̠ma̠ko̠lh chí­huix hua̠ntu̠ tamá̠­nalh nac xpa̠xtú̠n tiji natzucuy quin­ta­la­ka­chix­cu­hui̠y.
Jesús laktasay Jerusalén
41 Acxni̠ tancs lak­la­cá­cha̠lh Jeru­salén, úcxilhli a̠má lanca ca̠chi­quí̠n Jesús luu snu̠n li̠púhua y tzú­culh tasay. 42 La̠ta xta­sama chiné huá:
—¡Koxutá huix Jeru­salén! ¡Para aka­ta̠ksa cahuá ca̠na caj xma̠n huá la̠ u̠má quilh­ta­macú pi̠ lak­chi­ni̠tán hua̠ntu̠ xli̠­ca̠na xma̠x­quí̠n xacacsua latáma̠t hua̠ntu̠ Dios ma̠x­qui̠­pu­tuná̠n! Pero cumu huix ni̠ xuc­xilh­pu­tuna hua̠ntu̠ Dios xma̠­cu­xilh­ni̠­pu­tuná̠n, niaj naucxi­lhá̠tit huata caj tala­ka­tze̠k­niya nahuán cane̠c­xni­cahuá. 43 Pero amá̠n lak­cha̠ná̠n quilh­ta­macú acxni̠ huix luu li̠pe̠cua la̠ nama̠­pa̠­ti̠­ni̠­cana caj luu mim­pa̠­la­cata, porque hua̠nti̠ luu tasi̠­tzi̠­niyá̠n natas­ti­li­hui­li̠yá̠n la̠qui̠ ni̠ti̠cu natza̠lay, xlá cani̠huá nata­tax­tu­ya̠chi la̠qui̠ maktum nata­ma̠s­pu­tuyá̠n. 44 Y hua̠n­ta­ma̠­ko̠lh hua̠nti̠ ni̠ taucxilh­pu­tuná̠n ca̠tu̠tzú nata­ma­ca̠ná̠n, y nata­makni̠y pu̠tum min­ca­mancán hua̠nti̠ uú tahui­lá̠­nalh nac ca̠chi­quí̠n; y ni̠para aktum chí­huix cati­ta­mák­xtekli anta­nícu xca̠­hui­li̠­cani̠t hua̠ntu̠ xca̠­li̠t­la­hua­cani̠t chiqui. Pero ma̠squi chuná hua̠k huix li̠pina cuenta porque ni̠ aka­ta̠k­spu­tuna pi̠ Dios maca­mi­ni­ni̠tán la̠nchú hua̠nti̠ nalak­ma̠x­tuyá̠n.
Jesús ca̠tlakaxtuy hua̠nti̠ xtasta̠namá̠nalh nac pu̠siculan
(Mateo 21.12‑17; Marcos 11.15‑19; Juan 2.13‑22)
45 Acxni̠ luu cha̠lh nac Jeru­salén tanu̠chá nac lanca pu̠si­culan y cha̠lh lacatum anta­nícu xta­hui­lá̠­nalh hua̠nti̠ xta­sta̠­na­má̠­nalh; xlá ca̠t­la­kax­tu­ko̠lh a̠ma̠ko̠lh cris­tianos hua̠nti̠ xta­sta̠­na­má̠­nalh chu hua̠nti̠ xta­ta­ma̠­hua­na­má̠­nalh. 46 Y chiné xlá ca̠ma̠­kalh­chu­huí̠­ni̠lh:
—Nac li̠kalh­ta­huaka anta­nícu tatzokni̠t xta­chu­huí̠n Dios chiné huan: “Nac quín­chic caj luu huá nali̠­ma̠x­tucán naquin­ta­kalh­ta­hua­kaniy xli̠­hua̠k cristianos”; pero chi̠nchú hui­xinín aya li̠ma̠x­tu­ni̠­tátit cumu la̠ xpu̠­ta­tze̠k­nicán kalha̠­naní̠n.
47 Jesús cha̠li cha̠lí xmin ca̠ma̠­kalh­chu­hui̠ni̠y cris­tianos nac lanca pu̠si­culan; pero a̠ma̠ko̠lh xana­puxcun cura chu xma̠­kalh­ta­hua­ke̠­nacán judíos, y na̠ xa̠hua hua̠nti̠ xta­ma̠­pek­si̠nán nac a̠má ca̠chi­quí̠n, xlacán aya xta­lac­pu­tza­má̠­nalh lácu natat­la­huay la̠quí tla̠n nata­makni̠y. 48 Pero ma̠squi chuná xlacán ni̠lay xta­ma̠t­la̠nti̠y lácu natat­la­huay porque luu lhu̠hua cris­tianos xta­pa̠x­qui̠y y xta­kax­matniy hua̠ntu̠ xlá xli̠­chu­hui̠nán.