20
Huí ti̠ ni̠tu̠ taliucxilha xli̠ma̠peksí̠n Jesús
(Mateo 21.23‑27; Marcos 11.27‑33)
Maktum quilh­ta­macú Jesús xca̠­ma̠­kalh­chu­hui̠­ni̠ma cris­tianos nac lanca pu̠si­culan, xlá xca̠­li̠­ma̠­kalh­chu­hui̠­ni̠ma la̠ta lácu tla̠n nata­ma̠aka­pú­taxti̠y xli̠s­tac­nicán, y na̠ acxni̠ tachilh xana­puxcun cura xa̠hua xma̠­kalh­ta­hua­ke̠­nacán judíos. Xlacán chiné taka­lhás­quilh:
—Luu xli̠­ca̠na cat­lahua li̠tlá̠n caqui­la̠­hua­níhu túcu xpa̠­la­cata huix uú li̠ta­nu̠­ni̠­tan­chita nac pu̠si­culan y ca̠t­la­kax­tu­ko̠­ni̠ta hua̠nti̠ tas­ta̠nán. ¿Túcuya̠ li̠ma̠­peksí̠n huix kalhi̠ya? Osuchí ¿tícu ma̠x­qui̠­ni̠tán tamá li̠ma̠­peksí̠n?
Jesús chiné ca̠kálh­ti̠lh:
—Tla̠n nac­ca̠­hua­niyá̠n, pero pu̠lh na̠ huí hua̠ntu̠ cca̠­ka­lhas­quim­pu­tuná̠n, chú hui­xinín caqui­la̠­hua­níhu. ¿Tícu li̠ma̠­pék­si̠lh Juan Bau­tista xla­cata xlá naakmu­nu̠nún, pi̠ huá Dios, osuchí huá cris­tianos?
Xlacán chiné tzú­culh talac­pu­huán y tzú­culh tala̠­huaniy:
—¿Lácu chú nahua­ni­yá̠hu nakalh­ti̠­yá̠hu? Porque para nahua­ni­yá̠hu pi̠ huá Dios macá­milh xlá naquin­ca̠­hua­niyá̠n: “¿Túcu chi̠nchú xpa̠­la­cata ni̠ li̠ca̠­naj­látit?” Y chi̠nchú para nahua­ni­yá̠hu pi̠ huá lac­chix­cu­huí̠n xta­li̠­ma̠­pek­si̠ni̠t, la̠ta xli̠­lhu̠hua cris­tianos naquin­ca̠acta­lan­chi­payá̠n y naquin­ca̠­mak­ni̠yá̠n. Porque xlacán taca­tzi̠y pi̠ Juan Bau­tista huá xliakchu­hui̠­nan­tla̠­huán xta­chu­huí̠n Dios.
Pero huata mejor xlacán takalh­tí̠­nalh pi̠ ni̠ xta­ca­tzi̠y tícu xli̠­ma̠­pek­si̠ni̠t Juan la̠qui̠ naakmu­nu̠nún. Y Jesús chiné ca̠huá­nilh:
—Pus para hui­xinín ni̠ catzi̠­yá̠tit hua̠ntu̠ cca̠­ka­lhas­quimá̠n, pus na̠ ni̠para aquit cac­ti­ca̠­huanín tícu qui­ma̠x­qui̠ni̠t li̠ma̠­peksí̠n caj xpa̠­la­cata hua̠ntu̠ aquit cca̠t­la­huay.
Xatakalhchuhuí̠n hua̠nti̠ ni̠tlá̠n xtapuhua̠ncán tasa̠cuá̠n
(Mateo 21.33‑44; Marcos 12.1‑11)
Aca­li̠stá̠n Jesús tzu­cupaj ca̠ta̠­kalh­chu­hui̠nán cris­tianos y chiné ca̠li̠­ma̠­kalh­chu­huí̠­ni̠lh eé tachu­huí̠n:
—Maktum quilh­ta­macú xuí cha̠tum chixcú hua̠nti̠ la̠n chalh nac xpú̠­cuxtu lhu̠hua xali̠­chánat uvas, y aca­li̠stá̠n xlá a medias ca̠r­ren­taj­má̠x­qui̠lh maka­pi­tzí̠n tasa̠­cuá̠n, porque xlá alh latama̠y mákat nac a̠laca­túnuj ca̠chi­quí̠n y luu maka̠s antá xla­ma̠chá. 10 Acxni̠ lák­cha̠lh quilh­ta­macú la̠ta lácu cha̠y uvas, a̠má xpu̠­chiná máca̠lh cha̠tum tasa̠cua la̠qui̠ naancán ca̠s­qui­nicán a̠ma̠ko̠lh tasa̠­cuá̠n hua̠ntu̠ xlá xlak­chá̠n nachipay xata­huácat xta­chaná̠n. Pero xlacán huata caj tachí­palh y la̠n tahui­lí̠­nilh, caj chu­natá tamá­ca̠lh y ni̠tu̠ tama̠­lé̠­ni̠lh. 11 Y hua̠nti̠ xpu̠­chiná a̠má tachaná̠n maca̠mpá a̠cha̠­tum­li̠tum xta­sa̠cua, xlá na̠chuná tat­lá­hualh cala̠­huaj cala̠huá tahuá­nilh y na̠ tahui­lí̠­nilh y ni̠tu̠ tama̠­lé̠­ni̠lh. 12 Y a̠má chixcú juerza maca̠mpá a̠cha̠tum xta­sa̠cua, pero a̠ma̠ko̠lh tasa̠­cuá̠n hua̠nti̠ antá xtas­cuj­má̠­nalh nac a̠má par­cela tama̠­ta­ká̠­hui̠lh lhken tata­mác­xtulh y ni̠tu̠ tamá̠x­qui̠lh hua̠ntu̠ xlak­mini̠t.
13 ’Y hua̠nti̠ xpu̠­chiná a̠má ca̠tu­huá̠n xlá chiné lac­púhua: “¿Túcu cahuá nac­tla­huay? Huata mejor nac­macá̠n quin­ka­huasa hua̠nti̠ luu cpa̠x­qui̠y la̠qui̠ acxni̠ xlacán nataucxilha ma̠x a̠huayu para tzinú nata­la­ca­pu­huaniy y nata­ka­lha­kax­mata hua̠ntu̠ naca̠­huaniy.” 14 Pus máca̠lh xka­huasa, pero a̠ma̠ko̠lh tasa̠­cuá̠n acxni̠ taúcxilhli a̠má kahuasa chiné tzú­culh tala̠­huaniy: “Huá eé xka­huasa hua̠nti̠ xpu̠­chiná eé tachaná̠n, pus huá naaka­ta̠x­tu­nicán pu̠tum hua̠ntu̠ aquinín la̠nchú li̠s­cuj­ma̠­náhu; huata mejor camak­ní̠hu la̠qui̠ hua̠k aquinín naquin­ca̠­ta­mak­xtek­ni­ko̠yá̠n.” 15 Pus chuná tat­lá­hualh, tata­mác­xtulh nac xqui­lhapá̠n pu̠cuxcu y antá tamák­ni̠lh.
Jesús chiné ca̠ka­lhás­quilh hua̠nti̠ xta­kax­mat­má̠­nalh:
—¿Túcu hui­xinín lac­pu­hua­ná̠tit naca̠t­la­huaniy xpu̠­chiná pú̠cuxtu a̠ma̠ko̠lh hua̠nti̠ ni̠tlá̠n xta­pu­hua̠ncán tasa̠­cuá̠n? 16 Pus luu xli̠­ca̠na xlá pi̠ namín y naca̠­mak­ni̠ko̠y pu̠tum a̠ma̠ko̠lh hua̠nti̠ ni̠ lacuán tasa̠­cuá̠n, y huata huá naca̠­ma­ca­ma̠x­qui̠y xpu̠­cuxtu a̠maka­pi­tzí̠n tasa̠­cuá̠n hua̠nti̠ aksti̠tum tas­cuja.
Maka­pi­tzí̠n hua̠nti̠ xtaaka­ta̠k­smá̠­nalh acxni̠ takax­mat­ko̠lh eé tachu­huí̠n chiné tzú­culh tahuaniy:
—¡Ni̠ cala­cás­quilh Dios para chuná naqui̠­taxtuy!
17 Jesús cacs ca̠la­caúcxilhli y chiné ca̠huá­nilh:
—Pus cumu para hui­xinín ni̠ ca̠naj­la­yá̠tit xla­cata pi̠ chuná naqui̠­taxtuy, caqui­la̠­hua­níhu, ¿túcu chinchú hua­ni­putún nac li̠kalh­ta­huaka? Porque lacatum anta­nícu tatzokni̠t chiné huan:
Amá chí­huix hua̠ntu̠ tzap­snaní̠n talak­má­kalh, tilac­púhua pi̠ ni̠tu̠ li̠ma­cuán,
la̠nchú huata huá a̠tzinú luu li̠ma­cuama porque huá li̠jax­ko̠ni̠t la̠ta xli̠­lanca chiqui.
18 Para cha̠tum chixcú naliakchek­xnín eé chí­huix maktum nata­lac­tuc­xta­huilay; y para huata huá chí­huix naacta­ma̠­ya̠chi maktum nalak­chi­tami̠y y cumu la̠ pokxni nat­la­huako̠y.
19 Ama̠­ko̠lh xana­puxcun cura chu xma̠­kalh­ta­hua­ke̠­nacán judíos xta­chi̠­le̠m­putún Jesús cumu xlacán xtaaka­ta̠k­sni̠t pi̠ caj huá xpa̠­la­ca­tacán ma̠squi chuná xlá xca̠­li̠­xa­kat­li̠ni̠t a̠má takalh­chu­huí̠n. Pero ni̠tu̠ tat­la­hua­nipá chú porque xta­pe̠­cuaniy la̠ta xli̠­lhu̠hua cris­tianos, chicá xamaktum nata­lak­si̠­tzi̠y.
Kalhasquincán Jesús para tla̠n lakaxoko̠nuncán
(Mateo 22.15‑22; Marcos 12.13‑17)
20 Cumu xlacán ni̠ xta­ma̠t­la̠n­ti̠ni̠t pus tamá­ca̠lh maka­pi­tzí̠n lac­chix­cu­huí̠n hua̠nti̠ luu lacuán cris­tianos xta­li̠­tax­tu­putún la̠qui̠ nata­ma̠­kalh­pu­tza̠ni̠y y para túcu ni̠ tancs nakalh­ti̠nán chuná chú nata­ma̠­la­capu̠y nac xla­catí̠n gober­nador romano. 21 Acxni̠ talák­cha̠lh chiné taka­lhás­quilh:
—Ma̠kalh­ta­hua­ke̠ná, aquinín cca­tzi̠­yá̠hu pi̠ huix ma̠si­yuya hua̠ntu̠ luu xli̠­ca̠na aksti̠tum tala­ca­pa̠s­tacni, y ni̠para tzinú li̠taaklhu̠­hui̠ya ma̠squi lhu̠hua hua̠nti̠ ni̠ taliucxilh­pu­tuná̠n, huata huix laca­squina xli̠­pu̠tum cris­tianos nata­la­ka­pasa la̠ta lácu Dios lacas­quín nata­la­tama̠y. 22 Pus cla­cas­qui­ná̠hu la̠nchú xqui­la̠­hua­níhu, ¿pi̠ tla̠n cahuá la̠ta la̠ cla­ka­xo­ko̠­nu­ni­ma̠­náhu xapuxcu ma̠pek­si̠ná romano, osuchí ni̠tlá̠n?
23 Jesús cátzi̠lh pi̠ caj chu­natá xta­li̠­kalh­pu­tza­má̠­nalh y chiné ca̠huá­nilh:
—¿Túcu xpa̠­la­cata hua­tiyá chuná qui­la̠­li̠­tzak­sat­la̠­hua­ná̠hu? 24 Aver, caqui­la̠­ma̠­si­yu­níhu okxtum tumi̠n. ¿Tícu u̠má xla­capú̠n, y tícu xta­cu­huiní eé hua̠ntu̠ tatzok­ta­hui­lani̠t nac tumi̠n?
Xlacán chiné takalh­tí̠­nalh
—Huá tamá xla­capú̠n lanca ma̠pek­si̠ná gobier­no romano.
25 Jesús ca̠hua­nipá:
—Pus huata huá cama­ca­ma̠x­quí̠tit gobier­no hua̠ntu̠ ma̠peksi̠y gobier­no; y na̠chuna li̠túm huá cama­ca­ma̠x­quí̠tit Dios hua̠ntu̠ lak­chá̠n nama­ca­ma̠x­qui̠­yá̠tit.
26 Ama̠­ko̠lh lac­chix­cu­huí̠n cacs tala­cáhua y ni̠lay catu̠huá túcu nata­li̠­ka­lhas­quín porque hua̠ntu̠ xlá xka­lhas­quincán Jesús luu tancs hua̠ntu̠ xkalh­ti̠nán. Y la̠ta xli̠­lhu̠hua cris­tianos caj xta­li̠­pa̠­xu­huay hua̠ntu̠ xlá xca̠­li̠­xa­katli̠y.
Kalhasquincán Jesús para talacastacuanán ní̠n
(Mateo 22.23‑33; Marcos 12.18‑27)
27 Aca­li̠stá̠n táalh anta­nícu xlaya Jesús maka­pi­tzí̠n lac­chix­cu­huí̠n hua̠nti̠ xca̠­hua­nicán sadu­ceos, xlacán ni̠ xta­ca̠­najlay para xli̠­ca̠na tala­cas­ta­cuanán ni̠n nac ca̠li̠ní̠n; y chiné tahuá­nilh:
28 —Ma̠kalh­ta­hua­ke̠ná, Moisés quin­ca̠­mak­xtek­ni­ni̠tán nac xli̠­ma̠­peksí̠n xla­cata para cha̠tum chixcú nani̠y naak­xtek­makán xpusca̠t y para ni̠tu̠ ta̠ká­lhi̠lh xca­mancán pus para huí chú xta̠lá kahuasa a̠má chixcú, xlá tla̠n nata̠­ta­huilay xya̠stá pu̠ni̠na̠ pusca̠t la̠qui̠ chuná ne̠cxni nalak­sputa xta­cu­huiní xta̠lá hua̠nti̠ aya ni̠ni̠t. 29 Pus maktum quilh­ta­macú xta­hui­lá̠­nalh kalha­tujún laka­huasán hua̠k li̠na­ta̠lán. Hua̠nti̠ xapuxcu tama­káx­tokli, pero ni̠ li̠maka̠s quilh­ta­macú ni̠lh y akxtek­má­kalh xpusca̠t, y ni̠para cha̠tum ta̠ká­lhi̠lh xca­mancán. 30 Hua̠nti̠ xli̠­cha̠tiy xta̠lá ta̠ta­ma­káx­tokli xya̠stá, na̠ ni̠ maka̠s li̠tum xlá na̠ ni̠pá y na̠ ni̠para huá ta̠ká­lhi̠lh xca­mancán. 31 Xli̠­ka­lha­tutu xtalá a̠má chixcú na̠chuná ta̠ta­ma­káx­tokli xya̠stá y la̠ta xa̠maka­pi­tzí̠n hua̠k chuná tat­lá­hualh, y pu̠tum táni̠lh xka­lha­tu­juncán y ni̠para cha̠tum tícu luu ta̠ká­lhi̠lh xca­mancán. 32 Y ni̠ li̠maka̠s quilh­ta­macú a̠má pusca̠t na̠ ni̠lh. 33 Bueno, chi̠nchú acxni̠ nata­la­cas­ta­cuanán nac ca̠li̠ní̠n, ¿xatícu cahuá luu xpusca̠t nahuán cumu hua̠k xka­lha­tu­juncán tata̠­ta­ma­káx­tokli a̠má pusca̠t?
34 Jesús chiné ca̠kálh­ti̠lh:
—Cumu la̠ hui­xinín catzi̠­yá̠tit, uú nac ca̠quilh­ta­macú lac­chix­cu­huí̠n chu lac­pus­ca̠tní̠n tata­maka­xtoka. 35 Pero chú hua̠nti̠ Dios ca̠lac­sacni̠t la̠qui̠ nata­ka­lhi̠y a̠má xasa̠sti latáma̠t acxni̠ nata­la­cas­ta­cuanán nac ca̠li̠ní̠n, xlacán niaj cati­ta­ta­ma­káx­tokli, y ni̠para cati­ta­ká­lhi̠lh xlac­tzu­ma­jancán hua̠nti̠ nata­ma̠sta̠y la̠qui̠ nata­ta­maka­xtoka. 36 Huata xlacán nata­la­tama̠y cane̠c­xni­cahuá quilh­ta­macú cumu la̠ ángeles, porque xli̠­ca̠na huá xcamán Dios nata­huán cumu huá naca̠­ma̠­laca­stac­uani̠y nac ca̠li̠ní̠n. 37 Hua̠nchú caj xpa̠­la­cata para nata­la­cas­ta­cuanán ni̠n, pus luu cala­ca­pa̠s­táctit pi̠ hasta huá Moisés ma̠lú­lokli acxni̠ xlá tzokli la̠ ta̠chu­huí̠­nalh Dios anta­nícu xak­xko­ta̠­yama actzu̠ quihui porque xlá li̠chu­huí̠­nalh Dios pi̠ huá xDios Abraham, xa̠huá xla Isaac, chu xla Jacob, chu xli̠­hua̠k xa̠maka­pi­tzí̠n hua̠nti̠ tani̠­ni̠ttá. 38 Pus antá hua­ni­putún pi̠ Dios xca̠­li̠­ma̠xtuy a̠ma̠ko̠lh lac­chix­cu­huí̠n cumu la̠ xas­tacná xta­la­má̠­nalh ma̠squi aya xta­ni̠­ni̠ttá; pus caj hua̠ntu̠ xlá xla­cata ni̠tu̠cu lama para ni̠ hua̠k xas­tacná.
39 Y cha̠tum xma̠­kalh­ta­hua­ke̠­nacán judíos chiné huá­nilh:
—Ma̠kalh­ta­hua­ke̠ná, luu laca­tancs hua̠ntu̠ huix qui­lhuámpa̠t.
40 Huata niaj tícu tla­huá­nilh takalh­pu­tzá̠n.
Hua̠ntícu luu xli̠ca̠na xtla̠t Cristo
(Mateo 22.41‑46; Marcos 12.35‑37)
41 Jesús chiné ca̠huá­nilh xli̠­hua̠k cris­tianos:
—¿Lácu chú li̠hua­ná̠tit xla­cata pi̠ Cristo hua̠nti̠ naminá̠n ca̠lak­ma̠x­tuyá̠n mat huá xli̠­ta­la­ka­pasni nahuán xamaká̠n rey David? 42 Y chi̠nchú lacatum nac li̠kalh­ta­huaka anta­nícu tata̠ksa Salmos hua̠ntu̠ rey David títzokli chiné huan:
Quim­pu̠­chiná Dios chiné huá­nilh cha̠­tum­li̠túm ti̠ na̠ Quim­pu̠­chiná:
“Cata­huila nac quim­pa̠xtú̠n la̠qui̠ naquin­ta̠­ma̠­pek­si̠­nana,
43 y hasta caní nac­ti­ca̠­maka­tla­jako̠y pu̠tum hua̠nti̠ tasi̠­tzi̠­niyá̠n.”
44 ¿Lácu chú hui­xinín lac­pu­hua­ná̠tit xla­cata pi̠ Cristo huá xli̠­ta­la­ka­pasni nahuán rey David, porque mismo huá David xpu̠­chiná tla­hua­paray?
Jesús lhu̠hua hua̠ntu̠ ca̠li̠ya̠huay xma̠kalhtahuake̠nacán judíos
(Mateo 23.1‑36; Marcos 12.38‑40; Lucas 11.37‑54)
45 La̠ta xli̠­lhu̠hua cris­tianos xta­kax­mat­má̠­nalh xta­chu­huí̠n, xlá chiné ca̠huá­nilh xdis­cí­pulos:
46 —Luu cuentaj cat­la­huátit ni̠chuná hui­xinín natzak­sa­yá̠tit cumu la̠ tali̠­ca­tzi̠y xma̠­kalh­ta­hua­ke̠­nacán judíos, xlacán luu tala­kati̠y talhaka̠y lac­pu̠lhmá̠n clha­ka̠tcán, y na̠ tala­cas­quín luu naca̠­ca̠c­ni̠­na­nicán nac tiji anta­nícu xlacán tala­ta̠k­chokoy. Acxni̠ taán nac xpu̠­ta­mak­stok­nicán tzucuy talac­saca la̠qui̠ huá nata­lac­ta­huilay xala­cuán pu̠tá­hui̠lh, y hua̠ntu̠ lacán tahui­lá̠­nalh; na̠chuna li̠túm acxni̠ taán anta­nícu ca̠hua­ni­cani̠t nata­mak­pa̠x­cuajnán, tala­cas­quín pi̠ pu̠lh huá naca̠­ma̠­hui̠cán. 47 Pero taak­ska­hui­mak­lhti̠y xchiccán hua̠nti̠ ca̠ni̠­makan­cani̠t lac­chaján, y la̠qui̠ ni̠ti̠cu nata­ca­tzi̠y la̠ta lácu xlacán xta̠­yatcán pus luu maka̠s la̠ta takalh­ta­hua­kaniy Dios. Pero ni̠para tzinú taca­tzi̠y para huá a̠tzinú luu la̠n naca̠­ma̠­pa̠­ti̠­ni̠cán.