21
Xlimos­na cha̠tum li̠ma̠xken pu̠ni̠na̠ pusca̠t
(Marcos 12.41‑44)
Maktum quilh­ta­macú acxni̠ Jesús xlama nac lanca xpu̠­si­culan Dios hua̠ntu̠ huí nac Jeru­salén xlá xuc­xilhma láta lácua xta­ma­ju̠­má̠­nalh tumi̠n hua̠nti̠ luu lac­rricu nac a̠ma̠ko̠lh cajas hua̠ntu̠ pu̠taju̠y limos­nas. Caj li̠puntzú na̠ chilh cha̠tum li̠ma̠xken pu̠ni̠na̠ pusca̠t xlá na̠ máju̠lh nac cajas okxtiy tumi̠n xla cobre. Jesús chiné ca̠huá­nilh xdis­cí­pulos:
—Xli̠­ca̠na cca̠­hua­niyá̠n pi̠ nac xla­catí̠n Dios u̠má koxutá li̠ma̠xken pusca̠t a̠tzinú tlak lhu̠hua maju̠ni̠t xtumi̠n ni̠ xachuná maka­pi­tzí̠n hua̠nti̠ luu lhu̠hua tama­ju̠ni̠t. Porque maka­pi­tzí̠n huá tama̠s­ta̠­má̠­nalh xli­mos­najcán hua̠ntu̠ aya xca̠aka­ta̠x­tu­nini̠t, pus huata xlá ma̠s­ta̠ni̠t a̠má actzu̠ tumi̠n hua̠ntu̠ xti­li̠­ma­cuánilh la̠qui̠ tla̠n nala­tama̠y.
Jesús li̠chuhui̠nán pi̠ nalactilhmi̠ko̠cán lanca pu̠siculan xla Jerusalén
(Mateo 24.1‑2; Marcos 13.1‑2)
Maktum quilh­ta­macú a̠ma̠ko̠lh xta­ma̠­kalh­ta­huaké̠n Jesús xta­li̠­chu­hui̠­na­má̠­nalh la̠ta lácua xuila­ko̠lh lacuán chí­huix chu lhu̠­hua­wa̠ntu̠ xta­ta̠i̠ni̠­nani̠t cris­tianos la̠qui̠ luu li̠la­káti̠t nali̠­ca̠x­ya̠­huacán a̠má lanca xpu̠­si­culan Dios xalac Jeru­salén. Pero huata Jesús chiné ca̠huá­nilh:
—Xli̠­hua̠k a̠má lak­li̠­la­káti̠t chí­huix chu pá̠tzaps hua̠ntu̠ hui­xinín ucxilh­pá̠tit, aya tala­ca­tzu­hui̠ma quilh­ta­macú acxni̠ nalak­pon­ka­mi̠cán y niaj para aktum chí­huix cati­táhui anta­nícu xuili̠­cani̠t porque nalac­tla­hua­ko̠cán.
La̠ta lácu luu naqui̠taxtuy acxni̠ aya nasputcán
(Mateo 24.3‑28; Marcos 13.3‑23)
Huata xlacán chiné taka­lhás­quilh:
—Ma̠kalh­ta­hua­ke̠ná, ¿níco̠cxni luu nakan­taxtuy hua̠ntu̠ qui­la̠­hua­ni­ma̠­náhu la̠nchú? ¿Tícu luu nata­siyuy la̠qui̠ naca­tzi̠cán pi̠ aya kan­tax­tuma hua̠ntu̠ qui­la̠­hua­ni­ma̠­náhu?
Jesús chiné ca̠kálh­ti̠lh:
—Hui­xinín xli̠­ca̠na luu ská­lalh cala­ta­pá̠tit y ni̠ti̠cu naca̠ak­ska­huiyá̠n, porque luu lhu̠hua natamín hua̠nti̠ nataak­ska­huinín y nata­li̠­taxtuy cumu lá̠m­para aquit y nata­huán: “Aquit hua̠nti̠ naca̠lakma̠xtuyá̠n.” osuchí nata­huán: “La̠nchú aya lak­cha̠ni̠t quilh­ta­macú la̠ta lácu nalak­tax­tu­yá̠tit.” Pero hui­xinín ni̠ nataak­ska­hui­yá̠tit. Y acxni̠ hui­xinín naca­tzi̠­yá̠tit pi̠ cani̠huá lama guerra, y la̠ta lácua la̠mak­ni̠ma cris­tianos, hui­xinín ni̠ cape̠­cuántit, porque ni̠naj acxni̠ catis­pút­calh.
10 Jesús chiné ca̠hua­nipá:
—Cris­tianos hua̠nti̠ tahui­lá̠­nalh nac aktum lanca ca̠chi­quí̠n ámaj ta̠la̠­makni̠y hua̠nti̠ tahui­lá̠­nalh a̠tunuj ca̠chi­quí̠n, y la̠ta xli̠­lhu̠hua ca̠chi­qui̠ní̠n nata­la̠­ma­ka­si̠­tzi̠y y natat­la­huay guerra. 11 Uú nac ca̠quilh­ta­macú luu laca­lhu̠hua anta­nícu nata­chi­quiy tíyat y napu̠­tzan­ka̠nán, y lacaxtum nalay tatzín­c­stat chu ti̠pa̠­katzi tajátat hua̠ntu̠ namín. Y chi̠nchú nac akapú̠n catu̠huá hua̠ntu̠ lac­li̠­pe̠­cuánit nata­siyuy, y na̠ lhu̠hua hua̠ntu̠ ni̠para tzinú li̠ca̠­naj­la­putu nata­siyuy.
12 ’Pero acxni̠ nia̠ ti̠taxtuy hua̠ntu̠ la̠nchú cca̠­hua­nimá̠n, hui­xinín naca̠­pu­tza­sta̠­la­ca­ná̠tit y naca̠­chi­pa­ca­ná̠tit, antá naca̠­ma̠­ka­lha­pa­li̠­ca­ná̠tit nac xpu̠­ta­mak­stok­nicán judíos, naca̠­ta­mac­nu̠­ca­ná̠tit nac pu̠la̠­chi̠n, y caj quim­pa̠­la­cata naca̠­li̠­pin­ca­ná̠tit nac xla­ca­ti̠ncán ma̠pek­si̠­naní̠n. 13 Y chuná chú hui­xinín nali̠­ka­lhi̠­yá̠tit quilh­ta­macú la̠qui̠ tla̠n naqui­la̠­li̠­chu­hui̠­na­ná̠hu pi̠ xli̠­ca̠na qui­la̠­li̠­pa̠­hua­ná̠hu. 14 Xa̠huachí hui­xinín ni̠ a̠li̠sok cali̠­taaka­tzan­ké̠tit xla­cata lácu nakalh­ti̠­na­ná̠tit acxni̠ naca̠­ma̠­ka­lha­pa­li̠­ca­ná̠tit, 15 porque aquit nac­ca̠­ma̠x­qui̠yá̠n tala­ca­pa̠s­tacni la̠quí hua̠ntu̠ hui­xinín nali­chu­hui̠­na­ná̠tit ni̠ti̠cu lay cati­ca̠­kalh­ti̠­pa̠x­tokni, osuchí naca̠­ta̠­la̠­hua­niyá̠n. 16 Y maka­pi­tzí̠n la̠ hui­xinín hua̠nti̠ qui­la̠­li̠­pa̠­hua­ná̠hu naca̠­liak­ska­hui­nin­ca­ná̠tit, hasta ma̠squi min­tla̠tcán naca̠­ma­ca­ma̠s­ta̠yá̠n osuchí hua̠nti̠ min­ta̠­lacán, o hua̠nti̠ mili̠­ta­la­ka­pasni, osuchí miamigo; y hui̠ntí namak­ni̠cán la̠ hui­xinín. 17 Xli̠­hua̠k cris­tianos naca̠­si̠­tzi̠­niyá̠n caj quim­pa̠­la­cata. 18 Pero ni̠ cali̠­pu­huántit porque Dios hua̠k catzi̠y hua̠ntu̠ akspu­la­ya̠tit y ni̠para kantum miacchi­xitcán hua̠ntu̠ yá nac miakxa̠­kacán cati­tzán­ka̠lh para xlá ni̠ nala­cas­quín. 19 Pus acxni̠ a̠má quilh­ta­macú aksti̠tum cali̠­pa̠­huántit Dios la̠qui̠ chuná tla̠n natax­tu­ni­yá̠tit a̠má lanca tala­ka­pú­tzi̠t.
20 ’Acxni̠ naucxi­lhá̠tit pi̠ luu lhu̠hua tropa sti­li­hui­li̠ni̠t nahuán Jeru­salén, pus luu laca­tancs chú caca­tzí̠tit pi̠ acxni̠ amá̠­calh ma̠s­pu­tucán. 21 Ama̠­ko̠lh cris­tianos hua̠nti̠ tala­má̠­nalh nahuán nac Judea cata­tzá̠­lalh y catáalh nac ca̠ke̠s­tí̠ní̠n; y maka­pi­tzí̠n hua̠nti̠ tala­má̠­nalh nahuán nac xaca̠­chi­quí̠n Jeru­salén huata xatlá̠n na̠ cata­tzá̠­lalh, y hua̠nti̠ tas­cuj­má̠­nalh nahuán nac xca̠­tu­hua̠ncán mejor niaj cata­tás­pitli nac xchiccán. 22 Porque acxni̠ a̠má quilh­ta­macú Dios naca̠­ma̠­pa̠­ti̠ni̠y cris­tianos la̠qui̠ nata­xo­ko̠nún xli̠­hua̠k hua̠ntu̠ tat­la­huani̠t, y na̠ acxni̠ nakan­taxtuy xta­chu­huí̠n Dios hua̠ntu̠ tatzok­ta­hui­lani̠t nac li̠kalh­ta­huaka caj hua̠ntu̠ xpa̠­la­cata Jeru­salén. 23 ¡Koxu­taní̠n a̠ma̠ko̠lh lac­chaján hua̠nti̠ acxni̠ a̠má quilh­ta­macú tata̠­tatlay nahuán osuchí tama̠­tzi­qui̠nán nahuán! Porque acxni̠ xli̠­ca̠na naanán lhu̠hua tapa̠tí̠n nac eé pu̠la­tama̠n, y acxni̠ la̠n naca̠­ma̠­pa̠­ti̠­ni̠cán cris­tianos hua̠nti̠ tala­má̠­nalh nahuán uú nac ca̠chi­quí̠n. 24 Lhu̠hua xala uú cris­tianos naca̠­li̠­mak­ni̠cán espada, y maka­pi­tzí̠n naca̠­chi­pacán y tachí̠n naca̠­le̠ncán cani̠huá nac a̠laca­tunu ca̠chi­quí̠n; a̠ma̠ko̠lh lac­chix­cu­huí̠n a̠laca­túnuj xalaní̠n hua̠nti̠ ni̠ judíos y ni̠ taca̠­naj­laniy Dios la̠n nata­li̠­ka­ma̠nán xaca̠­chi­quí̠n Jeru­salén hasta acxni̠ nakan­tax­tuko̠y la̠ta lácua lac­lhca̠­hui­li̠ni̠t Dios nata­pa̠­ti̠nán.
Jesús li̠chuhui̠nán lácu namimparay a̠maktum
(Mateo 24.29‑31, 42‑44; Marcos 13.24‑27)
25 ’Amá quilh­ta­macú acxni̠ nac­mim­paray, catu̠huá nata­siyuy nac chi­chiní hua̠ntu̠ ne̠cxni tasi­yuni̠t chú nac papá xa̠huá nac stacu; y xli̠­pu̠tum cris­tianos hua̠nti̠ tahui­lá̠­nalh nac xli̠­ca̠­lanca ca̠quilh­ta­macú nala­naj­talay y nata­pe̠­cuán, porque pupunú li̠pe̠cua la̠ natzucuy maca­sa̠nán y catu̠huá hua̠ntu̠ nataucxilha. 26 Lhu̠hua cris­tianos caj la̠ta xta­pe̠­cuacán nata­la­ka­huitiy acxni̠ nata­ca­tzi̠y pi̠ lhu̠hua tapa̠tí̠n namín nac ca̠quilh­ta­macú; pus hasta xli̠­hua̠k hua̠ntu̠ huí nac akapú̠n nata­chi­quiy. 27 Y xli̠­pu̠tum cris­tianos hua̠nti̠ tala­má̠­nalh nahuán nac ca̠quilh­ta­macú naquin­taucxilha aquit Xata­lac­sacni Chixcú pi̠ cta̠c­ta­ma̠chi nahuán nac akapú̠n nac xlacni puc­lhni, y na̠ nataucxilha pi̠ cli̠­mímaj nahuán xli̠­hua̠k qui­li̠­maka­tli­hueke, chu qui­li̠­ma̠­peksí̠n. 28 Acxni̠ chuná natzucuy kan­taxtuy hua̠ntu̠ cca̠­hua­nimá̠n, hui­xinín ni̠ cali̠­pu­huántit huata cala̠­ma̠uxca̠­ní̠tit y li̠pa̠­xúhu cata­la­ca­ya̠­huátit, porque acxni­tiyá lak­cha̠ni̠t nahuán quilh­ta­macú la̠ta lácu nac­miná̠n ca̠ti­yayá̠n la̠qui̠ nac­ca̠­lak­ma̠x­tuyá̠n.
Acxni̠ akaskatán quihui aya talacatzuhui̠ma ca̠lhca̠cná
(Mateo 24.32‑35; Marcos 13.28‑37)
29 Jesús ca̠li̠­ta̠­kalh­chu­hui̠­nampá aktum tala­ca­pa̠s­tacni y chiné ca̠huá­nilh:
—Pus caj luu caca̠ucxílhtit la̠ta túcuya̠ quihui. 30 Acxni̠ ucxi­lhá̠tit aka­yuja maka­pi­tzí̠n quihui y tzucuy akas­ka­tam­paray hui­xinín catzi̠­yá̠tit pi̠ aya tala­ca­tzu­hui̠ma quilh­ta­macú la̠ta natzucuy lhca̠cnán. 31 Pus na̠chuna li̠túm acxni̠ chuná hui­xinín naucxi­lhá̠tit pi̠ kan­tax­tuma nahuán hua̠ntu̠ la̠nchú cca̠­hua­nimá̠n, pus caca­tzí̠tit pi̠ aya lak­cha̠ni̠t quilh­ta­macú la̠ta lácu Dios lac­lhca̠­hui­li̠ni̠t naca̠­lak­ma̠x­tuyá̠n.
32 ’Xli̠­cána cca̠­hua­niyá̠n pi̠ maka­pi­tzí̠n cris­tianos hua̠nti̠ la̠nchú tala­má̠­nalh nia̠ tani̠y cati­táhua acxni̠ nakan­taxtuy hua̠ntu̠ la̠nchú cca̠­hua­nimá̠n. 33 Caj la̠ta túcua anán nac akapú̠n chu nac ca̠quilh­ta­macú tla̠n nata­lak­tzanka̠y, pero quin­ta­chu­huí̠n ni̠ chu­natá cati­ta­mák­xtekli para ni̠ juerza nakan­taxtuy.
34 ’Luu xli̠­ca̠na cuentaj cat­la­huátit min­quilh­ta­ma­cujcán ni̠tu̠ tili̠­mak­xte­ká̠tit mina­cujcán xla­cata huá naca̠­maka­tla­jayá̠n hua̠ntu̠ xalac­li̠xcáj­nit tapu­huá̠n, ni̠ caj naakkot­ta­pa̠­yá̠tit, y xa̠huachí ni̠ ca̠ta catu̠huá cala­ka­tí̠tit hua̠ntu̠ uú xala ca̠quilh­ta­macú, la̠qui̠ acxni̠ aquit nac­mim­páray ni̠tu̠ nac­ca̠­lak­chiná̠n acxni̠ ni̠ lia̠ca­tzi̠­hui­látit. 35 Porque hui­xinín chuná amá̠n ca̠qui̠­tax­tu­niyá̠n a̠má quilh­ta­macú cumu la̠ akspulay tantum taka­lhí̠n acxni̠ tahua­ca­ya̠chá nac aktum trampa acxni̠ tica­tzi̠y aya pa̠ti̠ni̠t, pus na̠chuná nac xli̠­ca̠­lanca ca̠quilh­ta­macú ni̠ talia̠ca­tzi̠­hui­lá̠­nalh nahuán cris­tianos acxni̠ nalak­chá̠n a̠má quilh­ta­macú la̠ aquit nac­mim­paray. 36 Pus hui­xinín luu ská­lalh cata­hui­látit y anka­lhi̠ná cakalh­ta­hua­ka­nítit Dios la̠qui̠ chuná tla̠n naka­lhi̠­yá̠tit li̠ca­mama chu li̠t­li­hueke, y tla̠n natax­tu­ni­yá̠tit a̠má lanca tapa̠tí̠n hua̠ntu̠ namín, y xa̠huachí la̠qui̠ tla̠n naqui­la̠­ma̠­la­ca­tzu­hui̠­yá̠hu acxni̠ aquit nac­mim­paray.
37 Jesús anka­lhí̠n acxni̠ ca̠cu­huiní xca̠­ma̠­kalh­chu­hui̠ni̠y cris­tianos nac lanca pu̠si­culan, y ca̠tzi̠sa xán lak­tun­cu­huiy nac ke̠stí̠n hua̠ntu̠ hua­nicán Monte de los Olivos. 38 Y cha̠li cha̠lí laca­tzi̠sa xta­chín nac lanca pu̠si­culan lhu̠hua cris­tianos la̠qui̠ nata­kax­matniy xta­chu­huí̠n.