22
Li̠lacchuwi̠nancán lácu tla̠n nachipacán Jesús
(Mateo 26.1‑5, 14‑16; Marcos 14.1‑2, 10‑11; Juan 11.45‑53)
Aya xla­ca­tzu̠­hua­nama quilh­ta­macú la̠ta nalak­chá̠n xapa̠xcua taak­spun­tza̠lí̠n acxni̠ xli̠­pu̠tum judíos xta­huay cax­ti­lá̠n­chahu hua̠ntu̠ ni̠tu̠ kalhi̠y leva­dura. Ama̠­ko̠lh xana­puxcun cura xa̠hua xma̠­kalh­ta­hua­ke̠­nacán judíos aya xta­lac­pu­tza­má̠­nalh lácu natat­la­huay la̠qui̠ tla̠n nata­chipay y nata­makni̠y Jesús. Pero cumu luu lhu̠hua cris­tianos xta­li̠­pa̠­huá̠n xlacán xta­pe̠­cuaniy chicá para nata­si̠­tzi̠niy.
Pero akska­huiní tánu̠lh nac xta­la­ca­pa̠s­tacni Judas Isca­riote; huá u̠má Judas na̠ xca̠­ta̠­ta­peksi̠y xli̠­ka­lha­cu̠tiy após­toles. Xlá la̠li̠­huán alh ca̠ta̠­chu­hui̠nán xana­puxcun cura chu hua̠nti̠ xta­ma̠­pek­si̠nán nac lanca pu̠si­culan la̠qui̠ naca̠­ta̠­la­ca̠xlay y naca̠­ma­ca­ma̠x­qui̠y Jesús. Acxni̠ xlacán tacá­tzi̠lh hua̠ntu̠ xca̠­ma̠­lac­nu̠­ni­má̠­calh luu tali̠­pa̠­xu­hua­ko̠lh y tahuá­nilh pi̠ nata­ma̠x­qui̠y tumi̠n. Judas na̠ tla̠n tlá­hualh y pu̠tum tzú­culh talac­pu­tzay la̠ta lácu tla̠n naca̠­ma­ca­ma̠x­qui̠y Jesús acxni̠ ni̠ luu lhu̠hua tala­yá̠­nalh nahuán cris­tianos.
Jesús a̠huatá ca̠ta̠hua̠yán xapós­toles
(Mateo 26.17‑29; Marcos 11.12‑25; Juan 13.21‑30; 1 Corin­tios 11.23‑26)
Acxni̠ lák­cha̠lh quilh­ta­macú cxa­pa̠xcua taak­spun­tza̠lí̠n, acxni̠ pu̠tum judíos xta­huay cax­ti­lá̠n­chahu hua̠ntu̠ ni̠tu̠ kalhi̠y leva­dura, y na̠ acxni̠ xca̠­mak­ni̠cán xalactzu bor­regos hua̠ntu̠ nahuacán la̠qui̠ chuná nali̠­la­ka­chix­cu­hui̠­nancán nac a̠má pa̠xcua, Jesús ca̠má­ca̠lh Pedro chu Juan y chiné ca̠huá­nilh:
—La̠li̠­huán capim­pítit caqui̠­ca̠x­tla­huátit quin­ta­huajcán hua̠ntu̠ nahua­yá̠hu la̠nchú nac xapa̠xcua taak­spun­tza̠lí̠n.
—¿Nícu laca­squina naca­na̠huá ca̠x­tla­hua­yá̠hu? —takalh­tí̠­nalh xlacán.
10 Jesús chiné ca̠kálh­ti̠lh:
—Acxni̠ hui­xinín nachi­pi­ná̠tit nac ca̠chi­quí̠n, naucxi­lhá̠tit cha̠tum chixcú cuca­le̠ma pa̠tum stu̠n chú­chut. Hui­xinín ca­sta̠­la­nítit hasta nac chiqui anta­nícu xlá nata­nu̠­ya̠chá, 11 y chiné nahua­ni­yá̠tit xpu̠­chiná chiqui: “Huan Quim­pu̠­chi­nacán: ¿Nícu huí a̠má pu̠lactum cuarto anta­nícu nac­ca̠­ta̠­hua̠yán quin­ta­ma̠­kalh­ta­huaké̠n eé ca̠tzi̠sní nac xapa̠xcua taak­spun­tza̠lí̠n?” 12 Y antá naca̠­ma̠­si­yu­ni­ca­ná̠tit pu̠lactum cuarto tzinú tlak ca̠lak­lanca nac xli̠­quilh­mactiy chiqui, antá aya li̠huana̠ ma̠ca̠­qui̠­cani̠t; pus antá caca̠x­tla­huátit quin­ta­huajcán.
13 Xlacán la̠li̠­huán táalh y xli̠­cána chuná tama̠­nók­lhulh cumu la̠ Jesús xca̠­hua­nini̠t, y antá taca̠x­tlá­hualh tahuá hua̠ntu̠ nata­li̠­la­ka­chix­cu­hui̠nán xapa̠xcua taak­spun­tza̠lí̠n.
14 Ca̠ko̠­tanú̠n lák­cha̠lh hora Jesús chu xapós­toles pu̠tum tácha̠lh; y acxni̠ tatáhui nac mesa, 15 pus Jesús chiné ca̠huá­nilh:
—Mak­lhu̠­huatá clac­pu­huani̠t xla­cata pu̠tum lac­xtum nac­ca̠­ta̠­hua̠­yaná̠n nac eé xapa̠xcua taak­spun­tza̠lí̠n li̠huán nia̠ cni̠y. 16 Porque xli̠­ca̠na laca­tancs cca̠­hua­niyá̠n pi̠ niaj maktum chuná cac­ti­huá̠­yalh hasta acxni̠ nakan­tax­tuko̠y hua̠ntu̠ Dios lac­lhca̠­hui­li̠ni̠t nac xta­péksi̠t.
17 Aca­li̠stá̠n tíyalh pa̠tum vasu xchú­chut uva, pa̠x­cat­ca­tzí̠­nilh Dios, y chiné ca̠huá­nilh:
—Cahua­pítit eé aca­tzuní̠n y mili̠­hua̠kcán cali̠­ta­ka­tzí̠tit. 18 Porque xli̠­cána cca̠­hua­niyá̠n pi̠ niaj cac­ti­li̠­kót­nulh xchú­chut uva hasta acxni̠ nalak­chá̠n quilh­ta­macú acxni̠ luu nalay nac xli̠­ca̠­lanca xta­pa̠­xu­huá̠n Dios.
19 Aca­li̠stá̠n tíyalh cax­ti­lá̠n­chahu, pa̠x­cat­ca­tzí̠­nilh Dios y lak­ché­kelh, ca̠má̠x­qui̠lh xta­ma̠­kalh­ta­huaké̠n y chiné ca̠huá­nilh:
—Huá eé cax­ti­lá̠n­chahu li̠taxtuy quin­ti­yat­li̠hua hua̠ntu̠ cma­ca­ma̠sta̠y caj mim­pa̠­la­ca­tacán la̠qui̠ chuná tla̠n nac­ca̠­lak­ma̠x­tuyá̠n. Chuná hui­xinín cat­la­hua­pítit hua̠ntu̠ la̠nchú ctla­huama la̠qui̠ anka­lhi̠ná naqui­la̠­li̠­la­ca­pa̠s­ta­cá̠hu.
20 Y na̠chuná tla­huapá acxni̠ tahua̠­yan­ko̠lh, tíyalh a̠má vasu hua̠ntu̠ xpu̠­ta­ju̠ma xchú­chut uva, y chiné ca̠huá­nilh:
—Huá u̠má xchú­chut uva anka­lhí̠n naca̠­ma̠­la­ca­pa̠s­ta­cayá̠n pi̠ Dios ca̠ta̠t­la­hua­ni̠tán aktum xasa̠sti tala­ca̠xlán la̠ta lácu naca̠­lak­ma̠xtuy cris­tianos, porque a̠má quin­kalhni hua̠ntu̠ nas­taj­ta­makán caj mim­pa̠­la­ca­tacán luu nama̠­lu­loka pi̠ xli̠­ca̠na. 21 Pero laca­tancs caca­tzí̠tit pi̠ a̠má chixcú hua̠nti̠ ámaj qui­ma­ca­ma̠sta̠y la̠nchú lac­xtum maca­huácaj quin­ta̠hui nac mesa. 22 Porque aquit cámaj ni̠y chuná cumu la̠ Dios lac­lhca̠­hui­li̠ni̠t caj quim­pa̠­la­cata, pero koxu­tacú tihuán a̠má chixcú hua̠nti̠ naqui­liak­ska­huinín.
23 Ama̠­ko̠lh xta­ma̠­kalh­ta­huaké̠n tzú­culh tala̠­ka­lhas­quín sac­stucán y chiné xta­la̠­huaniy:
—¿Xatícu cahuá ámaj maca­ma̠sta̠y?
Apóstoles taliaklhu̠hua̠tnán xatícu a̠tzinú tlak tali̠pa̠hu
24 Aca­li̠stá̠n xlacán tzú­culh tala̠­li̠­ma̠aklhu̠­hui̠y caj xla­cata xatícu a̠tzinú tlak tali̠­pa̠huá nali̠­taxtuy y naca̠­ma̠­peksi̠y xa̠maka­pi­tzí̠n. 25 Jesús chiné ca̠ma̠­kalh­chu­huí̠­ni̠lh:
—Cumu la̠ hui­xinín catzi̠­yá̠tit xla­cata hua̠nti̠ tama̠­pek­si̠nán nac aktum ca̠chi­quí̠n catu̠huá tat­la­huaniy hua̠ntu̠ antá anán cumu lá̠m­para luu xlacán, y hua̠nti̠ tapuxcún la̠qui̠ nata­ma̠­pek­si̠nán, xlacán tali̠­taxtuy cumu lá̠m­para luu lacuán cris­tianos hua̠nti̠ xli̠­ca̠na tat­la­huay li̠tlá̠n. 26 Pero hui­xinín hua̠nti̠ qui­la̠­li̠­pa̠­hua­ná̠hu ni̠chuná cati­ca̠­qui̠­tax­tunín porque hua̠nti̠ tlak le̠ná̠hu quilh­ta­macú y luu a̠tzinú tlak tali̠­pa̠huá maklh­ca­tzi̠cán huata mejor xlá cali̠­táx­tulh cumu lá̠m­para ni̠tu̠cu xkásat; y hua̠nti̠ luu ma̠pek­si̠nán huata xlá cali̠­táx­tulh cumu la̠ hua̠nti̠ naka­lha­kax­mat­ni̠nán hua̠ntu̠ nali̠­ma̠­pek­si̠cán. 27 Na̠chuná cumu la̠ hui­xinín catzi̠­yá̠tit, hua̠nti̠ a̠má chixcú tlak tali̠­pa̠hu y ma̠pek­si̠nán, pus huata huá tahuilay nac mesa la̠qui̠ nahua̠yán y la̠ta xli̠­lhu̠hua xta­sa̠cua antá tayá̠­nalh y tali̠s­cuj­má̠­nalh. Pero huata tu̠ aquit qui­la­cata ni̠chuná qui̠­tax­tuma porque aquit clama nac milak­sti̠­pa̠ncán cumu la̠ hua̠nti̠ xli̠­ca̠na ca̠li̠­scuj­má̠n.
28 ’Y la̠ta túcua aquit quiok­spu­lama y hua̠ntu̠ cli̠­li̠­pu­huán hui­xinín anka­lhi̠ná qui­la̠­ta̠­la­pu̠­la­yá̠hu y na̠ qui­la̠­ta̠­pa̠­ti̠­ma̠­náhu. 29 Huá xpa̠­la­cata cca̠­li̠­hua­niyá̠n, cumu la̠ Quin­tla̠t qui­ma̠x­qui̠y aktum pu̠tá­hui̠lh anta­nícu nac­li̠­ma̠­pek­si̠nán pus na̠chuná nac­ca̠­ma̠x­qui̠yá̠n mim­pu̠­ta­hui̠lhcán hua̠ntu̠ hui­xinín naka­lhi̠­yá̠tit, 30 la̠qui̠ antá lac­xtum naqui­la̠­ta̠­hua̠­ya­ná̠hu y naqui­la̠­ta̠­pa̠­xu­hua­yá̠hu nac qui­mesa, y la̠qui̠ nata­hui­la­yá̠tit nac mim­pu̠­ma̠­pek­si̠ncán anta­nícu namak­ma̠­pek­si̠­yá̠tit a̠ma̠ko̠lh pu̠lac­cu̠tiy xapu̠­la­tama̠n Israel hua̠ntu̠ pu̠lh ma̠la­ca­tzu­qui̠­cani̠t.
Jesús li̠chuhui̠nán xlacata pi̠ Pedro nahuán pi̠ ni̠ lakapasa
(Mateo 26.31‑35; Marcos 14.27‑31; Juan 13.36‑38)
31 Quim­pu̠­chi­nacán Jesús chiné huá­nilh chú Pedro:
—Simón, huix luu cakáx­patti hua̠ntu̠ cuanimá̠n porque akska­huiní aya ma̠x­qui̠­cani̠t quilh­ta­macú la̠qui̠ chú naliucxi­lhá̠n nac mila­táma̠t para ca̠na qui­li̠­pa̠­huana, y la̠n naca̠­lac­tin­cxá̠n mili̠­pac­scán cumu la̠ a̠ tla­huacán acula. 32 Pero aquit aya cca̠­mak­chu­hui̠­na­ni̠tán nac xla­catí̠n Quin­tla̠t la̠qui̠ a̠má min­ta­ca̠­naj­latcán ne̠cxni natat­laji̠y, y chi̠nchú acxni̠ huix aya tax­tu­ni­ni̠ta nahuán hua̠ntu̠ liaktzanka, pus chú huata caca̠­mak­ta̠ya xa̠maka­pi­tzí̠n min­ta̠­cris­tianos acxni̠ xlacán na̠ naca̠­tzak­sacán nac xla­ta­ma̠tcán cumu la̠ huix tzak­sa­ca­ni̠ta nahuán.
33 Simón chiné huá­nilh:
—Ma̠kalh­ta­hua­ke̠ná, aquit luu aktum cca­tzi̠y ma̠squi lac­xtum caquin­ta̠­li̠­pín­canti nac pu̠la̠­chi̠n y ma̠squi lac­xtum quin­ta̠­mak­ní̠­canti.
34 Jesús chiné kálh­ti̠lh:
—Pedro, huata luu laca­tancs cuani­pu­tuná̠n la̠nchú pi̠ acxni̠ nia̠ tasay nahuán pu̠yu huix aya hua­ni̠­tatá nahuán xli̠­mak­tutu pi̠ ni̠ qui­la­ka­pasa acxni̠ naka­lhas­quin­cana.
Talacatzuhui̠y quilhtamacú acxni̠ Jesús napa̠ti̠nán
35 Jesús chiné ca̠ka­lhás­quilh xta­ma̠­kalh­ta­huaké̠n:
—Chicá cuan la̠ a̠ cti­ca̠­macá̠n li̠cha̠­tiyú̠n acxni̠ qui̠­lac­scújtit li̠chu­hui̠­nántit xta­chu­huí̠n Dios, la̠ a̠ ni̠tu̠ xli̠­pi­ná̠tit mimur­ra̠lhcán, ni̠para min­tu­mi̠ncán, ni̠para min­tu̠­xu̠­huacán, pero ¿túcu xca̠­tzan­ka̠­nimá̠n?
—Ni̠tu̠ quin­ca̠­tzan­ka̠­ni­ni̠tán —takalh­tí̠­nalh xlacán.
36 Xlá chiné ca̠huá­nilh:
—Pus chú la̠nchú hua̠nti̠ kalhi̠y xmúr­ra̠lh cale̠lh; y hua̠nti̠ kalhi̠y xpu̠­ma̠­qui̠cán xtumi̠n pus huata na̠ cale̠lh; y hua̠nti̠ ni̠tu̠ kalhi̠y xes­pada cata­má̠­hualh, hasta ma̠squi luu xla­ca­squinca cas­ta̠lh xta­maknu la̠qui̠ chuná naka­lhi̠y tumi̠n y nata­ma̠­huay hua̠ntu̠ tzan­ka̠­nima. 37 Porque laca­tancs cca̠­hua­niyá̠n pi̠ la̠nchú nakan­taxtuy nac qui­la­táma̠t hua̠ntu̠ tatzok­ta­hui­lani̠t nac li̠kalh­ta­huaka anta­nícu chiné huan: “Chuná li̠ma̠x­tú­calh cumu la̠ cha̠tum mak­ni̠ná chixcú y ma̠la­ca­pú̠­calh.” Pus chuná hua̠k nakan­taxtuy hua̠ntu̠ tatzok­ta­hui­lani̠t nac xta­chu­huí̠n Dios caj quim­pa̠­la­cata.
38 Xlacán chiné takalh­tí̠­nalh:
—Quim­pu̠­chi­nacán, uú huí aktiy espada.
Huata xlá ca̠kálh­ti̠lh:
—Aya tla̠n cahuan­tama.
Jesús kalhtahuakaniy Dios nac Getsemaní
(Mateo 26.36‑46; Marcos 14.32‑42)
39 Aca­li̠stá̠n Jesús táx­tulh nac xaca̠­chi­quí̠n Jeru­salén y antá alh nac Monte de los Olivos cumu la̠ mak­lhu̠­huatá chuná xlá xli̠s­ma­ni̠ni̠t y na̠ ta­sta̠­lá­nilh xta­ma̠­kalh­ta­huaké̠n. 40 Acxni̠ antá tácha̠lh chiné ca̠huá­nilh:
—Hua̠k cakalh­ta­hua­ka­nítit Dios la̠qui̠ ni̠ natat­la­ji̠­yá̠tit acxni̠ naca̠­tzak­sa­ca­ná̠tit.
41 Jesús tatam­pú̠x­tulh tzinú alh tlak laka­mákat y antá tatzo­kós­talh la̠qui̠ nakalh­ta­hua­kaniy Dios, 42 y chiné kalh­ta­hua­ká­nilh huá­nilh:
—Papá Dios, para huix chuná laca­squina pus huata cat­lahua li̠tlá̠n caqui­ma̠­ta­pa̠­nu̠ni u̠má tapa̠tí̠n hua̠ntu̠ aquit ámaj quim­pa̠x­toka. Pero ni̠ huá calalh quin­ta­pa̠­xu­huá̠n huata mejor huá cakan­táx­tulh min­ta­pa̠­xu­huá̠n.
43 Y acxni­tiyá tasi­yú­nilh cha̠tum ángel xalac akapú̠n la̠qui̠ xlá nama̠x­qui̠y li̠ca­mama. 44 Y acxni̠ luu li̠pe̠cua la̠ xli̠­pu­huama a̠tzinú tlak li̠t­li­hueke xkalh­ta­hua­kaniy Dios y cxúnut a̠huayu la̠ kalhni lank lank xta̠c­tama hasta nac ca̠ti­yatni.
45 Acxni̠ chuná kalh­ta­hua­ka­ni­ko̠lh Dios ca̠lá­kalh xta­ma̠­kalh­ta­huaké̠n y hua̠k xalh­tatán ca̠ma̠­nók­lhulh, porque xlacán luu snu̠n xta­li̠­pu­hua­má̠­nalh. 46 Huata xlá chiné ca̠huá­nilh:
—¿Túcu xpa̠­la­cata li̠lh­ta­ta­pá̠tit? La̠li̠­huán cata̠­quí̠tit y cakalh­ta­hua­ka­nítit Dios la̠qui̠ ni̠ natat­la­ji̠­yá̠tit acxni̠ ca̠tzak­sa­ca­ná̠tit.
Tachí̠n le̠ncán Jesús
(Mateo 26.47‑56; Marcos 14.43‑50; Juan 18.2‑11)
47 Chu­nacú xchu­hui̠­nama Jesús acxni̠ pu̠tum tachilh lhu̠hua cris­tianos. Huá xca̠­pu̠­la­ni­ti̠­lhay Judas hua̠nti̠ na̠ xca̠­ta̠­ta­peksi̠y xli̠­ka­lha­cu̠­tiycán dis­cí­pulos. Xlá lak­ta­la­ca­tzú­hui̠lh la̠qui̠ naxa­katli̠y y tla̠n nala­ca­tzu̠ca. 48 Acxni̠ chuná tla­hua­ko̠lh, Jesús chiné huá­nilh:
—Judas, ¿caj la̠ta huix qui­la­cá­tzu̠cti huá chuná qui­li̠­ma­ca­ma̠s­tá̠pa̠t aquit Xata­lac­sacni Chixcú?
49 Y hua̠nti̠ antá pu̠tum xta­ta̠­yá̠­nalh Jesús acxni̠ xlacán taúcxilhli hua̠ntu̠ xlama chiné tahuá­nilh:
—Quim­pu̠­chi­nacán, ¿lácu huana, pi̠ cli̠­ma­ca­hua­ná̠hu quiespa­dajcán?
50 Xlá nia̠ xkalh­ti̠nán acxni̠ cha̠tum la̠li̠­huán xtat má̠x­tulh xes­pada y ca̠c­tí̠­nilh xtaké̠n cha̠tum xta­sa̠­cuacán xapuxcu cura. 51 Pero Jesús chiné ca̠huá­nilh:
—Aya tla̠n ni̠chuná caca̠t­la­huátit.
Aca­li̠stá̠n xlá xamá­nilh xtaké̠n a̠má xta­sa̠­cuacán cura y ma̠akat­lá̠n­ti̠lh. 52 Jesús cacs ca̠la­caúcxilhli a̠ma̠ko̠lh xana­puxcun cura chu xana­puxcún hua̠nti̠ xta­mak­ta­kalhnán nac lanca pu̠si­culan xa̠hua lak­ko̠­lu­tzi̠nni ma̠pek­si̠­naní̠n hua̠nti̠ xta­mini̠t tachipay, y chiné ca̠huá­nilh:
—¿Túcu xpa̠­la­cata hui­xinín uú li̠ta­ni̠­tátit ya̠ quihui chu ya̠ ma̠chi̠ta la̠qui̠ naqui­la̠­chi̠­le̠­ná̠hu cumu la̠ cha̠tum kalha̠ná? 53 Acxni̠ aquit pu̠tum xac­ca̠­ta̠­lamá̠n cha̠li cha̠lí nac lanca pu̠si­culan hui­xinín ni̠para maktum xqui­la̠­chi­páhu, pero la̠nchú ca̠lak­chi­ni̠tán quilh­ta­macú acxni̠ nala­ka­ca̠­puc­suanan­ko̠­yá̠tit porque huá chú naca̠­ma̠­pek­si̠yá̠n.
Pedro huan pi̠ ni̠ lakapasa Jesús
(Mateo 26.47‑58, 69‑75; Marcos 14.53‑54, 66‑72; Juan 18.12‑18, 25‑27)
54 Y chi­pá­calh Jesús, tachí̠n lé̠n­calh antá nac xchic xapuxcu cura, y Pedro csta̠­la­ni­ti̠­lhay tzinú tlak laka­mákat. 55 Acxni̠ antá tácha̠lh nac pu̠chu­huí̠n antá ma̠lh­cu­yú­calh nac xtan­quilhtí̠n chiqui y pu̠tum poli­cías tatáhui nac xli̠­kalh­lanca a̠má lhcúya̠t, y na̠ antá mak­táhui Pedro. 56 Caj puntzú aya milh cha̠tum squi­ti­hui̠ná; acxni̠ xlá úcxilhli pi̠ antá xmak­lahui anta­nícu xma̠lh­cu­yu­cani̠t, cacs lacaúcxilhli puntzú y chiné ca̠huá­nilh xa̠maka­pi­tzí̠n:
—Huá chicá eé chixcú na̠ xta̠­lat­la̠­huán Jesús.
57 Huata Pedro ni̠ ca̠kalh­ta­si­yú­nilh y chiné huá­nilh:
—Pusca̠t, aquit laca­tancs cuaniyá̠n pi̠ ni̠para tzinú cla­ka­pasa hua̠nti̠ huix hua­nípa̠t.
58 Caj li̠pun­tzu̠­li̠túm cha̠tum hua̠nti̠ ucxilhpá y na̠ laká­pasli, chiné huá­nilh:
—Xli̠­ca̠na cuan huix na̠ min­com­pa­ñero a̠má chixcú.
Pedro chiné huá­nilh:
—Cará kahua, xli̠­ca̠na cuaniyá̠n pi̠ ni̠ aquit.
59 Y alh quilh­ta­macú ma̠x cumu aktum hora acxni̠ cha̠tum luu laca­tancs ca̠ma̠­lu­lók­nilh xa̠maka­pi­tzí̠n y chiné ca̠huá­nilh:
—Xli̠­ca̠na cuan, u̠má chixcú na̠ lac­xtum xta̠­la­pu̠lay Jesús, pus mákat tuncán tala­ka­pasa porque xlá na̠ chu­hui̠nán cumu la̠ ti̠ xalac Gali­lea.
60 Y Pedro chiné huá­nilh:
—Pero xli̠­ca̠na cuaniyá̠n pi̠ ni̠para tzinú cca­tzi̠y hua̠ntu̠ li̠chu­hui̠­námpa̠t.
Acxni­tiyá a̠má acxni̠ Pedro xchu­hui̠­na­majcú tásalh tantum pu̠yu. 61 Quim­pu̠­chi­nacán Jesús lak­ta­la­kás­pitli anta­nícu xyá y la̠ta xli̠­la­ka­mákat lacaúcxilhli Pedro, y huata xlá laca­pá̠s­tacli hua̠ntu̠ xlá xuanini̠t: “Acxni̠ nia̠ tasay nahuán pu̠yu huix aya hua­ni̠­tatá nahuán mak­tutu pi̠ ni̠ qui­la­ka­pasa.” 62 Pedro la̠li̠­huán táx­tulh nac quilhtí̠n y caj la̠ta xta­li̠­pu­huá̠n antá tzú­culh tasay.
La̠n li̠kama̠nancán Jesús
(Mateo 26.67‑68; Marcos 14.65)
63 Ama̠­ko̠lh lac­chix­cu­huí̠n hua̠nti̠ xta­mak­ta­kalh­má̠­nalh Jesús la̠n tali̠­ka­má̠­nalh y la̠n tahui­lí̠­nilh. 64 Tali̠­la­ká­chi̠lh mactum lháka̠t y tzú­culh tala­kas­noka nac xlacán y chiné xta­huaniy:
—Cama̠­lak­chi­pini tícu hui­li̠nín.
65 Y lhu̠hua catu̠huá hua̠ntu̠ xta­huaniy caj la̠ta xta­li̠­kalh­ka­ma̠nán.
Xanapuxcún judíos tama̠kalhapali̠y Jesús
(Mateo 26.59‑66; Marcos 14.55‑64; Juan 18.19‑24)
66 Acxni̠ spalh ca̠x­ka­ka­ko̠lh pu̠tum tata­mac­xtú­mi̠lh xalak­ko̠­lu­tzi̠nni ma̠pek­si̠­naní̠n chu xana­puxcún cura, xa̠huá xma̠­kalh­ta­hua­ke̠­nacán judíos nac xpu̠­ma̠­pek­si̠ncán y antá lé̠n­calh Jesús nac xla­ca­ti̠ncán, y xlacán chiné taka­lhás­quilh:
67 —Caqui­la̠­hua­níhu, ¿pi̠ xli̠­ca̠na huix qui­ma̠aka­pu̠­tax­ti̠­nacán aquinín judíos hua̠nti̠ xli̠­mínit xuani̠t nac ca̠quilh­ta­macú?
Xlá chiné ca̠kálh­ti̠lh:
—Para nac­ca̠­hua­niyá̠n pi̠ xli̠­ca̠na, hui­xinín ni̠ cati­ca̠­naj­látit. 68 Y para aquit nac­ca̠t­la­hua­niyá̠n aktum taka­lhas­quiní̠n hua̠ntu̠ aquit xac­li̠­ta­mak­tá̠­yalh, hui­xinín ni̠ caquin­ti­la̠­kalh­tí̠hu, y ni̠para quin­ti­la̠­mak­xtekui. 69 Pero aya tala­ca­tzu­hui̠ma quilh­ta­macú acxni̠ aquit Xata­lac­sacni Chixcú cuilachá nahuán nac xpa̠xtú̠n Quin­tla̠­ticán Dios hua̠nti̠ lanca xla­ca­tzúcut la̠qui̠ lac­xtum nac­ta̠­ma̠­pek­si̠nán.
70 Y xpu̠­tumcán chiné taka­lhás­quilh:
—¿Lácu pi̠ xli̠­ca̠na chi̠nchú huix Xka­huasa Dios?
—Xli̠­ca̠na aquit Xka­huasa Dios chuná cumu la̠ hui­xinín quilh­uampá̠tit —ca̠kálh­ti̠lh Jesús.
71 Xlacán chiné táhua:
—¿Túcuaj ya̠ tes­tigo tila­cas­qui­ná̠hu? Porque mismo chú aquinín ma̠n kalha­kax­mat­ni̠­táhu lácu li̠kalh­ka­ma̠­nani̠t Dios.