23
Jesús li̠cha̠ncán nac xlacatí̠n Pilato
(Mateo 27.1‑2, 11‑14; Marcos 15.1‑5; Juan 18.28‑38)
Aca­li̠stá̠n pu̠tum hua̠k tatá̠­yalh y tále̠lh Jesús nac xla­catí̠n ma̠pek­si̠ná Pilato. Acxni̠ antá tácha̠lh catu̠huá tzú­culh tali̠­ya̠­huay y chiné xta­huán:
—Aquinín cma̠­nok­lhu­ni̠­táhu eé chixcú acxni̠ xlá xca̠­ma̠­la­kas­pitma cris­tianos, xlá huan pi̠ mat ni̠tlá̠n la̠ cla­ka­xo­ko̠­nu­ni­ma̠­náhu gobier­no xalac Roma, y xa̠huachí huam­paray pi̠ mat huá ma̠lak­tax­ti̠ná, huá li̠tax­tu­putún a̠má rey hua̠nti̠ namín quin­ca̠­ma̠­pek­si̠yá̠n aquinín judíos.
Y Pilato chiné kalhás­quilh:
—¿Lácu pi̠ xli̠­ca̠na chi̠nchú huix xreycán judíos?
—Xli̠­ca̠na tla̠n para chuná cahuá cumu la̠ huix huana —kálhti̠lh Jesús.
Pilato ca̠huá­nilh xana­puxcun cura chu xli̠­hua̠k cris­tianos:
—Aquit ni̠ cmac­laniy xcuenta hua̠ntu̠ nac­li̠­ya̠­huay eé chixcú.
Huata xlacán a̠tzinú luu li̠huana̠ palha tzú­culh taqui­lhaniy:
—Pero tamá chixcú ma̠rí ca̠ma̠­la­kas­pitma cris­tianos caj xpa̠­la­cata hua̠ntu̠ xlá ca̠liakchu­hui̠­na­nima, chu­natá la̠ta tima̠­tzu­qui̠chá nac Gali­lea, y chú aya chini̠t uú.
Jesús li̠cha̠ncán nac xlacatí̠n Herodes
Acxni̠ Pilato káx­matli hua̠ntu̠ xlacán xta­qui­lhuamá̠­nalh kalhas­qui­ní̠­nalh para xli̠­ca̠na a̠má chixcú antá xalac Gali­lea xuani̠t. Y acxni̠ hua­ní­calh pi̠ xli̠­ca̠na Jesús xalac Gali­lea xuani̠t, huata xlá huá ma̠la­ka­chá̠­nilh rey Herodes la̠qui̠ huata huá nama̠­ka­lha­pali̠y porque huá xlá xuí li̠go­ber­nador nac Gali­lea, pero acxni̠ a̠má quilh­ta­macú xlá xmini̠t paxia̠lhnán nac Jeru­salén. Amá rey Herodes aya xkax­matni̠t la̠ta lácu xli̠­chu­hui̠­nancán xta­scújut Jesús y acxni̠ chú úcxilhli pa̠xu­hua­ko̠lh porque xlá xla­cas­quín pi̠ antá nac xla­catí̠n nat­la­huay aktum lanca li̠cá̠cni̠t ta­scújut. Catu̠huá hua̠ntu̠ xlá kalhás­quilh pero Jesús ni̠tu̠cu kálh­ti̠lh. 10 Y na̠ antá xta­hui­lá̠­nalh xana­puxcun cura xa̠hua xma̠­kalh­ta­hua­ke̠­nacán judíos hua̠nti̠ ca̠ta catu̠huá xta­li̠­ma̠­la­ca­pu̠­má̠­nalh. 11 Chi̠nchú a̠má Herodes luu li̠pe̠cua tzú­culh si̠tzi̠niy, y huata na̠ tzú­culh tali̠­kalh­ka­ma̠nán, xa̠hua xli̠­pu̠tum xtropa, caj la̠ta tali̠­ka­má̠­nalh tama̠­lhá­ke̠lh mactum xatlá̠n lháka̠t cumu la̠ xla rey; y aca­li̠stá̠n Herodes ma̠la­ka­cha̠­nipá Pilato. 12 Amá quilh­ta­macú rey Herodes chu gober­nador Pilato luu xli̠­ca̠na amigos tala̠t­la­huapá porque xapu̠lh luu xla̠­ma­ka­si̠­tzi̠y y ni̠ xla̠ucxilh­putún.
Li̠chuhui̠nancán xlacata pi̠ namakni̠cán Jesús
(Mateo 27.15‑26; Marcos 15.6‑15; Juan 18.39–19.16)
13 Pilato pu̠tum ca̠ma̠­ké̠s­tokli xana­puxcun cura xa̠huá hua̠nti̠ xta­ma̠­pek­si̠nán chu xli̠­hua̠k cris­tianos. 14 Y chiné ca̠huá­nilh:
—Hui­xinín qui­la̠­li̠­mi­ni­ni̠­táhu eé chixcú porque hua­ná̠tit pi̠ ma̠rí ca̠ma̠­la­kas­pitma cris­tianos; pero aquit aya cma̠­kalh­pu­tzá̠­ni̠lh nac mila­ca­ti̠ncán y ni̠tu̠cu cmac­lá­nilh xcuenta la̠ta túcua hui­xinín li̠ma̠­la­ca­pu̠­yá̠tit. 15 Pus na̠chuná Herodes na̠ ni̠tu̠ mac­lá­nilh xcuenta hua̠ntu̠ nali̠­ya̠­huay, pus huá quin­ca̠­li̠­ma̠­la­ka­cha̠­ni­parán. Pus antá chú laca­tancs li̠ta­siyuy pi̠ u̠má chixcú ni̠tu̠ tla­huani̠t hua̠ntu̠ ni̠tlá̠n y hua̠ntu̠ mini̠niy nac­li̠­ma̠­mak­ni̠­ni̠nán. 16 Huata tu̠ nac­tla­huay nac­ma̠­pa̠­ti̠ni̠y tzinú y acxni̠ nake̠s­nok­ko̠cán chú nac­mak­xteka.
17 Acxni̠ xlay xpa̠x­cuajcán judíos xla taak­spun­tza̠lí̠n gober­nador Pilato anka­lhi̠ná ca̠ta ca̠ta xmak­xteka cha̠tum tachí̠n porque luu chuná xta­li̠s­quiniy judíos. 18 Pero acxni̠ xlacán takáx­matli pi̠ namak­xteka Jesús xli̠­pu̠­tumcán tzú­culh taqui­lhaniy:
—¡Tamá chixcú camakni! ¡Huata mejor xatlá̠n camák­xtekti Bar­rabás!
19 Amá Bar­rabás xlá xta­mac­nu̠­cani̠t nac pu̠la̠­chi̠n porque huá xma̠­la­ca­tzu­qui̠ni̠t aktum taaklhú̠­hui̠t nac xca̠­chi­quí̠n y na̠ ma̠k­ni̠ná xuani̠t. 20 Pilato juerza xmak­xtek­putún Jesús y ca̠ta̠­chu­hui̠­nampá a̠maktum cris­tianos. 21 Pero huata xlacán a̠tzinú palha tzú­culh taqui­lhaniy:
—¡Cape­kex­to­ko­huaca nac cruz! ¡Cape­kex­to­ko­huaca nac cruz!
22 Xli̠­mak­tutu Pilato chiné ca̠hua­nipá:
—¿Pero túcuya̠ tala̠­ka­lhí̠n tla­huani̠t? Porque aquit ni̠tu̠ cmac­laniy para túcu nac­li̠­ma̠­lu­lokniy xla­cata tla̠n nac­makni̠y. Huata caj nac­ma̠­pa̠­ti̠niy puntzú y aca­li̠stá̠n chú nac­mak­xteka.
23 Pero xlacán ni̠tlá̠n tat­lá­hualh y li̠huaca palha taqui­lhá­nilh xta­li̠s­qui­ni­má̠­nalh xla­cata pi̠ Jesús cape­kex­to­ko­hua­cá­calh nac cruz; y na̠chuná xta­qui­lha­ni­má̠­nalh xana­puxcun cura xa̠hua xma̠­kalh­ta­hua­ke̠­nacán judíos la̠qui̠ tla̠n cakan­táx­tulh hua̠ntu̠ xlacán xta­la­cas­quín. 24 Huata Pilato tla̠n ca̠t­la­huá­nilh hua̠ntu̠ xlacán xtas­qui­ni­má̠­nalh; 25 y huata huá ca̠mak­xték­nilh a̠má chixcú hua̠nti̠ xta­nu̠ma nac pu̠la̠­chi̠n xuanicán Bar­rabás, caj kalha̠ná xuani̠t y xmak­ni̠­nani̠t, y huata ca̠ma­ca­má̠x­qui̠lh Jesús la̠qui̠ nata­li̠t­la­huay la̠ta túcua xta­la­ca­pa̠s­tacniy.
Jesús pekextokohuacacán nac cruz
(Mateo 27.32‑44; Marcos 15.21‑32; Juan 19.17‑27)
26 Acxni̠ xta­le̠­má̠­nalh Jesús la̠qui̠ nata­pe­kex­to­ko­huacay, nac tiji tapá̠x­tokli cha̠tum chixcú xalac Cirene xuanicán Simón, xlá quí­lalh nac xca̠­tu­huá̠n y ajuerza tat­la­huá­nilh tropa tama̠­cú­qui̠lh xcruz Jesús.
27 Lhu̠hua cris­tianos xta­sta̠­la­má̠­nalh anta­nícu xamá̠­calh mak­ni̠cán Jesús, y lhu̠hua lac­chaján xta­ta­sa­má̠­nalh caj la̠ta xta­lak­li̠­pu­hua­má̠­nalh. 28 Jesús cacs ca̠lak­lá­ca̠lh y chiné ca̠huá­nilh:
—Hui­xinín lac­chaján xalac Jeru­salén, ni̠ caqui­la̠­lak­ta­sáhu, huata mejor me̠c­stucán caca̠­lak­li̠­pu­huan­cántit chu min­ca­mancán caj xpa̠­la­cata hua̠ntu̠ amá̠n ca̠ok­spu­layá̠n. 29 Porque namín quilh­ta­macú acxni̠ nahuancán: “Li̠pa̠­xúhu cata­la­tá­ma̠lh hua̠nti̠ ni̠lay taka­lhi̠y xca­mancán, a̠ma̠ko̠lh lac­chaján hua̠nti̠ luu xka­satcán y ni̠lay tama̠­la­ka­tun­cu­hui̠nán, y na̠chuná a̠ma̠ko̠lh hua̠nti̠ ne̠cxni tama̠­tzi­quí̠­nalh.” 30 Porque a̠má quilh­ta­macú lhu̠hua hua̠nti̠ nata­huán: “Huata xatlá̠n xquin­ca̠akta­lamín ke̠s­ti̠ní̠n osuchí caquin­ca̠akta­punú̠n talhpá̠n la̠qui̠ ni̠ naquin­ca̠­lak­cha̠ná̠n a̠má tapa̠tí̠n hua̠ntu̠ tala­ca­tzu­hui̠ma.” 31 Pus luu caj caucxílhtit, aquit cli̠­taxtuy xas­taka quihui y caucxílhtit hua̠ntu̠ quin­tla­hua­ni­má̠­calh, ¿lácu pi̠ li̠huaca chú ni̠ chuná catit­la­hua­ní­calh hua̠ntu̠ luu xas­ca­huahua?
32 Na̠ lac­xtum xca̠­ta̠­le̠­má̠­calh cha̠tiy mak­ni̠­naní̠n la̠qui̠ lac­xtum naca̠­ta̠­pe­kex­to­ko­hua­cacán Jesús. 33 Antá ca̠li̠­chá̠n­calh nac aktum ke̠stí̠n hua­nicán La Cala­vera, antá pekex­to­ko­hua­cá­calh Jesús xa̠hua a̠ma̠ko̠lh cha̠tiy lac­chix­cu­huí̠n, cha̠tum nac xpek­stácat y cha̠tum nac xpek­xuqui. 34 Acxni̠ luu xpe­kex­to­ko­hua­ca­má̠­calh Jesús, xlá chiné huá:
—Papá Dios, huix hua̠nti̠ hui­lapi nac akapú̠n, caca̠­ma̠­tzan­ke̠­nani hua̠ntu̠ quin­tat­la­hua­ni­má̠­nalh porque xlacán ni̠ taca­tzi̠y hua̠ntu̠ la̠nchú tama̠­kan­tax­ti̠­má̠­nalh.
Ama̠­ko̠lh tropa tzú­culh tamacá̠n suerte la̠qui̠ xatícu luu nalak­chá̠n nalé̠n clháka̠t Jesús. 35 Lhu̠hua cris­tianos antá xtaucxilh­má̠­nalh, y hasta na̠chuná a̠ma̠ko̠lh xana­puxcun judíos xta­mini̠t tali̠­kalh­ka­ma̠nán y chiné xta­huán:
—Luu lhu̠hua hua̠nti̠ ca̠mak­tá̠­yalh a̠maka­pi­tzí̠n cris­tianos y ca̠lak­ma̠x­tú­nilh xli̠s­tac­nicán, ¡pus huata chú sacstu calak­ma̠x­tú­calh y catá̠c­talh nac cruz para xli̠­ca̠na chú huá Cristo hua̠nti̠ lac­sacni̠t Dios!
36 Na̠chuná tropa xta­li̠­kalh­ka­ma̠nán y xta­lak­ta­la­ca­tzu­hui̠y la̠qui̠ nata­li̠­kalh­toklha nata­ma̠­hui̠y xax­cuta vinagre. 37 Y chiné xta­huaniy:
—Para xli̠­ca̠na huix xreycán judíos pus chú la̠nchú me̠cstu calak­ma̠x­tú­canti.
38 Nac xacpú̠n cruz anta­nícu xuaca Jesús cxto­ko­hua­ca­cani̠t pi̠tzu̠ pák­lha̠t, antá xli̠­ta­tzokni̠t xata­chu­huí̠n hebreo, latín y griego, y chiné xuan: “Huá eé chixcú xreycán judíos.”
39 Cha̠tum mak­ni̠ná hua̠nti̠ antá lac­xtum xca̠­ta̠­pe­kex­to­ko­hua­ca­cani̠t xla­ca­quilh­ni̠­hua­cama y chiné xuanima:
—¡Para xli̠­ca̠na huix Cristo hua̠nti̠ namín quin­ca̠­lak­ma̠x­tuyá̠n pus chú me̠cstu calak­ma̠x­tú­canti y na̠ caqui­la̠­lak­ma̠x­túhu aquinín!
40 Pero cha̠­tum­li̠túm tzú­culh ta̠la̠­la­ca­quilhni̠y xcom­pa­ñero y chuné huá­nilh:
—Xli̠­ca̠na huix ni̠para tzinú laca­pu­hua­niya Dios, ¿lácu pi̠ ni̠ catzi̠ya pi̠ na̠chuná huix pa̠ti̠­námpa̠t? 41 Aquinín ma̠squi chuná pa̠ti̠­na­ma̠­náhu luu laca­tancs pi̠ chuná quin­ca̠­mi­ni̠­niyá̠n, porque chuná li̠xo­ko̠­nu­ma̠­náhu hua̠ntu̠ tla­hua­ni̠­táhu, pero u̠má chixcú ni̠tu̠ tla­huama para túcu ni̠tlá̠n.
42 Xlá lak­lá­ca̠lh Jesús y chiné huá­nilh:
—Quim­pu̠­chiná Jesús, xtlahua lanca li̠tlá̠n xqui­la­ca­pa̠s­tacpi acxni̠ huix natzu­cuya ma̠pek­si̠­nana nac akapú̠n.
43 Jesús kálh­ti̠lh:
—Xli̠­ca̠na cuaniyá̠n pi̠ la̠nchú u̠má quilh­ta­macú lac­xtum quin­ta̠­hui­lapi nahuán nac a̠má ca̠li̠­la­káti̠t pu̠la­tama̠n anta­nícu huí Dios.
Jesús ni̠y nac cruz
(Mateo 27.45‑56; Marcos 15.33‑41; Juan 19.28‑30)
44 Ma̠x cumu aya tas­túnut xuani̠t acxni̠ xli̠­ca̠­lanca ca̠ti­yatni ca̠puc­suanan­ko̠lh y hasta ca̠mak­tutu hora a̠cú ca̠x­ka­kapá. 45 Amá chi­chiní laka­ca̠­puc­suanan­ko̠lh y a̠má lanca lháka̠t hua̠ntu̠ xli̠­la­kat­la­pa̠­nancán nac pu̠si­culan pektiy huá la̠ta talác­xti̠tli sacstu. 46 Y luu acxni̠ Jesús chiné tásalh:
—¡Papá Dios, chú nac mimacán cmak­xteka qui­li̠s­tacni!
Acxni̠ chuná huan­ko̠lh aya ni̠lh.
47 Amá capitán romano acxni̠ úcxilhli hua̠ntu̠ xqui̠­tax­tuni̠t xlá laca­pá̠s­tacli Dios y chiné huá:
—Xli̠­ca̠na eé chixcú ni̠tu̠ xka­lhi̠y xcuenta.
48 Xli̠­hua̠k cris­tianos hua̠nti̠ antá xta­la­yá̠­nalh y hua̠nti̠ taúcxilhli la̠ta túcua xkan­tax­tuni̠t, la̠li̠­huán táalh y caj la̠ta xta­li̠­pu­hua̠ncán xca̠­cux­mu̠­ka­xi­ti̠­lhacán. 49 Pero hua̠nti̠ xli̠­ta­la­ka­pasni Jesús, chu maka­pi­tzí̠n lac­chaján hua̠nti̠ lac­xtum xca̠­ta̠­mi­ni̠­tanchá nac Gali­lea, xlacán ni̠ táalh huata caj antá tzinú tlak laka­mákat xta­la­ca­yá̠­nalh y xtaucxilh­má̠­nalh hua̠ntu̠ xqui̠­tax­tuma.
Ma̠cnu̠cán xmacni Jesús
(Mateo 27.57‑61; Marcos 15.42‑47; Juan 19.38‑42)
50 Antá xlama cha̠tum chixcú hua̠nti̠ na̠ xca̠­ta̠­ma̠­pek­si̠nán judíos nac Jeru­salén, xlá luu tla̠n xca­tzi̠y y luu aksti̠tum xlama nac xla­catí̠n Dios, xlá xuanicán José xalac Ari­matea, u̠má ca̠chi­quí̠n antá xta­peksi̠y nac Judea. 51 Umá chixcú xlá ni̠tlá̠n tlá­hualh hua̠ntu̠ akspú­lalh Jesús porque xlá na̠ aya xkalh­ka­lhi̠ma acxni̠ lácu Dios nama̠­tzu­qui̠y xasa̠sti xta­péksi̠n nac ca̠quilh­ta­macú. 52 Xlá la̠li̠­huán lákalh Pilato y squí­nilh li̠tlá̠n xla­cata cama­ca­má̠x­qui̠lh xti­yat­li̠hua Jesús. 53 Pilato tla̠n tláhua hua̠ntu̠ huá­nilh y xlá alh anta­nícu cxto­ko­hua­ca­cani̠t y acxni̠ ma̠c­ti̠­ko̠lh nac cruz, li̠huana̠ pu̠mák­suitli sábana y le̠lh nac aktum tahuaxni anta­nícu ni̠ti̠ a̠ xma̠c­nu̠cán ni̠n; a̠má tahuaxni nac xlacán chí­huix xpaklh­cani̠t y antá má̠c­nu̠lh xti­yat­li̠hua Jesús. 54 Amá quilh­ta­macú acxni̠ chuná ti̠táx­tulh viernes xuani̠t ca̠ko̠­tanu̠n acxni̠ aya xlak­cha̠ma quilh­ta­macú la̠ta jaxcán.
55 Ama̠­ko̠lh lac­chaján hua̠nti̠ xta­ta̠­mi­ni̠­tanchá Jesús nac Gali­lea xlacán ta­sta̠­lá­nilh José y taúcxilhli anta­nícu ma̠c­nú̠­calh xti­yat­li̠hua Jesús. 56 Y acxni̠ taqui̠­tás­pitli, tachilh nac chiqui y antá talak­ca̠x­tlá­hualh xala­cuán per­fumes y li̠cha̠lí tájaxli porque luu chuná xuí li̠ma̠­peksí̠n.