24
Jesús lacastacuanán nac ca̠li̠ní̠n
(Mateo 28.1‑10; Marcos 16.1‑8; Juan 20.1‑10)
Laca­tzi̠sa domingo, maka­pi­tzí̠n lac­chaján la̠li̠­huán táalh nac tahuaxni anta­nícu xma̠c­nu̠­cani̠t Jesús y xta­le̠­má̠­nalh xala­cuán per­fumes hua̠ntu̠ xlacán xta­ta­ma̠­huani̠t. Acxni̠ antá tácha̠lh nac tahuaxni taúcxilhli pi̠ antaní xuili̠­cani̠t niaj antá xuí a̠má chí­huix hua̠ntu̠ xli̠­la­ka­ta­la­cani̠t. Xlacán la̠li̠­huán tatá­nu̠lh pero ni̠tu̠ taúcxilhli xti­yat­li̠hua Quim­pu̠­chi­nacán Jesús. Xlacán xta­pe̠­cuaxni̠ni̠t, y hasta ni̠ xta­ca­tzi̠y túcu luu xlani̠t, acxni̠ ni̠para xali̠­ta­ca­tzí̠n lácu ca̠la­ka­ta̠­yachi cha̠tiy lac­chix­cu­huí̠n, pero luu lak­sna­papán y lak­sta­lankán clha­ka̠tcán hua̠ntu̠ xta­lha­ka̠ni̠t. Caj la̠ta xlacán xta­pe̠­cuacán tala­ka­ta­tzo­kós­talh hasta nac ca̠ti­yatni, pero a̠ma̠ko̠lh lac­chix­cu­huí̠n chiné ca̠huá­nilh:
—¿Túcu xpa̠­la­cata li̠pu­tza­yá̠tit nac xpu̠­la­ta­ma̠ncán ni̠n hua̠nti̠ lama xas­tacná? Jesús uú xlá ni̠ti̠ acnu̠y porque lacas­ta­cuánalh nac ca̠li̠ní̠n. ¿Lácu pi̠ niaj pa̠s­ta­cá̠tit hua̠ntu̠ xlá tica̠­huanín acxni̠ lac­xtum xca̠­ta̠­lamá̠n nac Gali­lea? Xlá tica̠­huanín pi̠ cumu huá xlá Xata­lac­sacni Chixcú xamá̠­calh maca­ma̠s­ta̠cán nac xmacancán lac­li̠xcáj­nit lac­chix­cu­huí̠n. Xlacán xtaamá̠­nalh tape­kex­to­ko­huacay nac cruz, pero caj xliaktutu quilh­ta­macú xlá xámaj lacas­ta­cuanán nac ca̠li̠ní̠n.
Ama̠­ko̠lh lac­chaján acxnicú tala­ca­pá̠s­tacli xta­chu­huí̠n Jesús. Acxni̠ xlacán taqui̠­tás­pitli nac tahuaxni tzú­culh tali̠­ta̠­chu­hui̠nán xka­lha­ca̠­hui­tucán após­toles chu xa̠maka­pi­tzí̠n xta­ma̠­kalh­ta­huaké̠n la̠ta túcu xta­qui̠ucxilhni̠t. 10 Ama̠­ko̠lh lac­chaján hua̠nti̠ táalh tama̠­ca­tzi̠ni̠y após­toles hua̠ntu̠ xlacán xta­qui̠ucxilhni̠t chiné xca̠­hua­nicán: María Mag­da­lena, Juana, María xtzí San­tiago, y a̠maka­pi­tzí̠n lac­chaján. 11 Pero huata xapós­toles Jesús ni̠para tzinú taca̠­náj­lalh hua̠ntu̠ xlacán xta­qui­lhuamá̠­nalh porque xta­lac­pu­huán pi̠ ma̠x caj xta­kalh­chi­ya̠t­na­má̠­nalh caj la̠ta xta­pe̠­cuacán.
12 Huata Pedro la̠li̠­huán táx­tulh y tokosú̠n alh anta­nícu xma̠c­nu̠­cani̠t Jesús; y acxni̠ tala­cá­nu̠lh nac tahuaxni ni̠tu̠ úcxilhli xmacni Jesús, caj xma̠nhuá xta­má̠­nalh sábanas hua̠ntu̠ xli̠­mak­suitcani̠t. Y huata luu cacs li̠la­cáhua tas­pitpá nac chiqui luu xla­ca­pa̠s­tac­ti̠­lhay hua̠ntu̠ xkan­tax­tuni̠t.
Nac xatiji Emaús Jesús ca̠tasiyuniy cha̠tiy xtama̠kalhtahuaké̠n
(Marcos 16.12‑13)
13 Hua­tiyá a̠má quilh­ta­macú cha̠tiy hua̠nti̠ xta­li̠­pa̠­huán Jesús xtaamá̠­nalh nac aktum ca̠chi­quí̠n hua­nicán Emaús, juerza tzinú laka­mákat xuani̠t ma̠x cumu akca̠­huitu kiló­metro hasta la̠ta nac Jeru­salén. 14 Xlacán huá xta­li̠­kalh­chu­hui̠­nan­ti̠­lhay la̠ta túcua xqui̠­tax­tu­nini̠t Jesús y la̠ta xmak­ni̠­cani̠t nac Jeru­salén. 15 Cumu la̠ta xlacán luu xta­kalh­chu­hui̠­nan­ti̠­lhay ni̠para tzinú xali̠­ta­ca­tzí̠n lácu ca̠ma̠­tá̠x­tucli cha̠tum chixcú y lac­xtum tzú­culh ca̠ta̠t­la̠­huán, huá Jesús xas­tacná ca̠ta­si­yú­nilh. 16 Pero ma̠squi xtaucxilh­má̠­nalh, Dios ni̠ xca̠­ma̠x­qui̠y tala­cas­quín nataucxilha para huá. 17 Pus Jesús chiné ca̠ka­lhás­quilh:
—¿Túcu hui­xinín li̠chu­hui̠­nan­ti̠­lha­yá̠tit li̠huán tla̠­huam­pá̠tit nac tiji? ¿Túcu li̠li̠­pu­huam­pá̠tit?
18 Cha̠tum hua̠nti̠ xuanicán Cleo­fas chiné kálh­ti̠lh:
—Xli̠­hua̠k cris­tianos taca­tzi̠y hua̠ntu̠ lani̠t u̠má xama̠na nac Jeru­salén. ¿Lácu pi̠ ca̠ta caj me̠cstu chú antá tampi y ni̠ catzi̠ya hua̠ntu̠ antá li̠chu­hui̠­na­ma̠­kó̠­calh?
19 Jesús ca̠huá­nilh:
—Pero caqui­la̠­hua­níhu, ¿túcu chi̠nchú lani̠t?
Xlacán chiné tahuá­nilh:
—Hua̠ntu̠ akspú­lalh Jesús xalac Naza­ret. Aquinín xac­li̠­pu̠lh­ca̠­yá̠hu cumu la̠ xli̠­ca̠na lanca y tali̠­pa̠hu xak­chu­hui̠ná Dios caj xpa̠­la­cata pi̠ luu laca­tancs xchu­hui̠nán y na̠ xka­lhi̠y li̠t­li­hueke y tla̠n xca̠t­la­huay lac­lanca li̠cá̠cni̠t ta­scújut nac xla­ca­ti̠ncán cris­tianos. 20 Pero xana­puxcun cura chu qui­ma̠­pek­si̠­nacán tama̠­la­cá­pu̠lh la̠qui̠ nama̠­pa̠­ti̠­ni̠cán y chuná namak­ni̠cán, y hasta tu̠xa­matá viernes la̠ta pekex­to­ko­hua­cá­calh nac cruz. 21 Aquinín luu xac­li̠­pa̠­hua­ná̠hu porque xac­lac­pu­hua­ná̠hu pi̠ huá Cristo hua̠nti̠ naquin­ca̠­lak­ma̠x­tuyá̠n xli̠­hua̠k aquinín judíos hua̠nti̠ cla­ma̠­náhu nac xapu̠­la­tama̠n Israel; pero chú aya lac­la­ko̠lh hua̠ntu̠ xacuc­xilh­la­ca­cha̠­ni̠­táhu porque aya le̠ma xliaktiy chi­chiní la̠ta timak­ní̠­calh. 22 Pero hua­tiyá eé quilh­ta­macú acxni̠ spalh ca̠x­ka­ka­ko̠lh maka­pi­tzí̠n lac­chaján la̠n quin­ca̠­ma­ke̠k­lhán porque xlacán taquí̠­lalh anta­nícu xma̠c­nu̠­cani̠t Jesús, 23 y acxni̠ taqui̠­tás­pitli quin­ca̠­huanín pi̠ mat ni̠tu̠ xta­nu̠ma xti­yat­li̠hua Jesús, y xa̠huachí mat cha̠tiy ángeles xca̠­ta­si­yu­nini̠t y chiné ca̠huá­nilh pi̠ mat xlama xas­tacná Jesús. 24 Y caj li̠puntzú na̠ taquí̠­lalh maka­pi­tzí̠n lac­chix­cu­huí̠n hua̠nti̠ na̠ quin­com­pa­ñe­roscán hasta nac tahuaxni, pero xli̠­ca̠na chuná tama̠­nók­lhulh cumu la̠ xta­huani̠t a̠ma̠ko̠lh lac­chaján, pero huá chú Jesús ni̠ti̠ taúcxilhli.
25 Y Jesús chiné ca̠huá­nilh a̠ma̠ko̠lh xta­ma̠­kalh­ta­huaké̠n:
—¡Koxu­taní̠n hui­xinín cris­tianos, luu xli̠­ca̠na lhu̠hua ca̠tzan­ka̠­niyá̠n tala­ca­pa̠s­tacni, xli̠­ca̠na pi̠ ni̠lay ca̠naj­la­yá̠tit hua̠ntu̠ tita­li̠­chu­huí̠­nalh xalak­maká̠n pro­fetas hua̠ntu̠ xámaj okspulay tamá chixcú! 26 ¿Lácu pi̠ ni̠ catzi̠­yá̠tit xla­cata pi̠ juerza chuná xlak­chá̠n a̠má Cristo hua̠nti̠ namíná̠n ca̠lak­ma̠x­tuyá̠n? Porque chuná xlac­lhca̠­hui­li̠­cani̠t pi̠ xlá pu̠lh napa̠ti̠y hua̠ntu̠ aya pá̠ti̠lh chú, la̠qui̠ chuná tla̠n nama­ca­ma̠x­qui̠cán a̠má lanca pu̠tá­hui̠lh nac akapú̠n hua̠ntu̠ naka­lhi̠y.
27 Y tzú­culh ca̠ma̠­lac­ti̠­tu­mi̠niy hua̠ntu̠ huan nac li̠kalh­ta­huaka anta­nícu li̠chu­hui̠nán xla­táma̠t Cristo, ca̠ma̠­tzu­quí̠­nilh nac xlibro Moisés y ca̠li̠­ma̠s­pu­tú­nilh hua̠ntu̠ tahuán nac xlib­rojcán pro­fetas.
28 Acxni̠ tácha̠lh nac Emaús, Jesús luutá ca̠t­la­huá­nilh cumu lá̠m­para ti̠tum xama. 29 Pero xlacán juerza taliakax­cú­lilh xla­cata caca̠­ta̠­ta­mák­xtekli y chiné tahuá­nilh:
—Cat­lahua li̠tlá̠n, caqui­la̠­ta̠­ta­mak­xtekui uú nac ca̠chi­quí̠n, porque la̠nchú aya ko̠ta­nu̠ko̠y a̠huayu aya tzi̠­suán.
Pus xlá ca̠ta̠­tá­nu̠lh nac chiqui anta­nícu xtaamá̠­nalh talak­tun­cu­huiy. 30 Y acxni̠ aya xta­hui­lá̠­nalh nac mesa la̠qui̠ nata­hua̠yá̠n, Jesús tíyalh mactum cax­ti­lá̠n­chahu, pa̠x­cat­ca­tzí̠­nilh Dios, lak­ché­kelh y ca̠má̠x­qui̠lh. 31 Luu acxni­tiyá xla­kas­ta­pucán li̠huana̠ tili̠­la­ca­huá̠­nalh y tala­ká­pasli pi̠ huá Jesús; pero acxni­tiyá xlá lák­scupli y niaj tasí­yulh. 32 Sac­stucán chiné tzú­culh tala̠­huaniy cha̠tum a̠cha̠tum:
—Luu xli̠­ca̠na pi̠ nac qui­na­cujcán hasta scayaj xca­tzán acxni̠ xlá xquin­ca̠­ma̠­la­ca­pu̠­tun­cu­hui­nimá̠n hua̠ntu̠ tatzok­ta­hui­lani̠t xta­chu­huí̠n Dios nac li̠kalh­ta­huaka.
33 Huata xlacán ni̠tu̠cu tama­ka­ká­lhi̠lh la̠li̠­huán tatá­ca̠xli y taampá nac Jeru­salén y antá talák­cha̠lh xaka­lha­ca̠­huitu após­toles chu maka­pi­tzí̠n xcom­pa­ñe­roscán. 34 Huata xlacán chiné tahuá­nilh:
—Xli̠­ca̠na pi̠ lacas­ta­cuanani̠t nac ca̠li̠ní̠n Quim­pu̠­chi­nacán porque mismo Simón Pedro ucxilhni̠t.
35 Y a̠ma̠ko̠lh hua̠nti̠ a̠cú tácha̠lh nac Jeru­salén na̠ tzú­culh tahuán lácu tata̠­tá­nok­lhli nac tiji cha̠tum chixcú, y na̠ táhua lácu tala­ká­pasli Jesús acxni̠ xlá lak­ché­kelh cax­ti­lá̠n­chahu.
Jesús ca̠tasiyuniy kalhaca̠huitu xapós­toles
(Mateo 28.16‑20; Marcos 16.14‑18; Juan 20.19‑23)
36 Xlacán chu­nacú xta­chu­hui̠­na­má̠­nalh acxni̠ Jesús íta̠t ca̠la­ka­ta̠­yachá y chiné ca̠xa­kát­li̠lh:
—Caka­lhí̠tit hui­xinín tapa̠­xu­huá̠n.
37 Cumu xlacán xta­pe̠­cuaxni̠­má̠­nalh xta­lac­pu­huán pi̠ ma̠x caj xca̠­ma̠­la­ca­hua̠­ni̠ma xes­pí­ritu ni̠n. 38 Pero Jesús chiné ca̠huá­nilh:
—¿Túcu xpa̠­la­cata hui­xinín li̠pe̠­cuaná̠tit? ¿Túcu xpa̠­la­cata ni̠lay li̠ca̠­naj­la­yá̠tit nac mina­cujcán pi̠ aquit clama xas­tacná? 39 Xa̠huachí, eé caucxílhtit qui­macán chu quin­tantú̠n y caca­tzí̠tit pi̠ xli̠­ca̠na aquit. Ma̠squi luu caqui­la̠­xa­máhu y caqui­la̠ucxi­lhui porque cha̠tum ni̠n ni̠tu̠ kalhi̠y xli̠hua ni̠para xlúcut cumu la̠ aquit cka­lhi̠y.
40 Acxni̠ chuná ca̠hua­ni­ko̠lh ca̠ma̠­si­yú­nilh xmacán chu xtantú̠n la̠qui̠ nata­ca̠­najlay pi̠ xli̠­ca̠na xas­tacná. 41 Pero caj la̠ta xlacán xta­pa̠­xu­hua­má̠­nalh ni̠lay xta­ca̠­najlay hua̠ntu̠ xtaucxilh­má̠­nalh. Jesús ca̠ka­lhás­quilh:
—¿Ni̠túcu kalhi̠­yá̠tit para túcu actzu̠ min­ta­huajcán?
42 Y cha̠tum má̠x­qui̠lh actzu̠ xatax­pupu squi̠ti chu xchú­chut cera. 43 Xlá mak­lhtí̠­nalh y antá nac xla­ca­ti̠ncán hualh. 44 Aca­li̠stá̠n chiné ca̠huá­nilh:
—Eé hua̠ntu̠ aquit quiak­spu­lani̠t pus hasta hua­tiyá a̠má hua̠ntu̠ cti­ca̠­huanín acxni̠ lac­xtum xac­ca̠­ta̠­la­pu̠­layá̠n, xla­cata pi̠ juerza xli̠­kan­táxtut xuani̠t hua̠ntu̠ tatzok­ta­hui­lani̠t caj quim­pa̠­la­cata nac xlibro Moisés, chu nac xlib­rojcán pro­fetas xa̠hua nac salmos.
45 Y chuná hua̠k ca̠ma̠aka­tá̠k­sni̠lh hua̠ntu̠ xta­tzok­ta­hui­lani̠t nac li̠kalh­ta­huaka xpa̠­la­cata. 46 Aca­li̠stá̠n chiné ca̠huá­nilh:
—Pus chuná tatzok­ta­hui­lani̠t nac li̠kalh­ta­huaka xla­cata pi̠ aquit Cristo juerza qui­lí̠ni̠t xuani̠t, pero caj xliaktutu quilh­ta­macú xacámaj lacas­ta­cuanán nac ca̠li̠ní̠n, 47 y na̠chuná tatzokni̠t pi̠ amá̠­calh ma̠la­ka­pun­tu­mi̠cán quin­ta­chu­huí̠n nac xli̠­ca̠­lanca ca̠quilh­ta­macú, nama̠­tzu­qui̠cán nac Jeru­salén; naliakchu­hui̠­nancán pi̠ xla­ca­squinca hua̠k xcris­tianos nata­lak­pali̠y xali̠xcáj­nit xta­la­ca­pa̠s­tac­nicán la̠qui̠ chuná tla̠n naca̠­ma̠­tzan­ke̠­na­nicán xta­la̠­ka­lhi̠ncán. 48 Hui­xinín tes­tigos y nama̠­lu­lo­ká̠tit pi̠ xli̠­ca̠na chuná qui̠­tax­tuni̠t. 49 Xa̠huachí aquit nac­ma­camín nac mila­ta­ma̠tcán hua̠ntu̠ Quin­tla̠t ma̠lac­nu̠ni̠t; pero ni̠tu̠ napi­ná̠tit a̠laca­tunu ca̠chi­quí̠n, antá uú nac Jeru­salén nata­mak­xte­ká̠tit hasta caní namak­lhti̠­na­ná̠tit a̠má lanca li̠t­li­hueke hua̠ntu̠ nami­na̠chá nac akapú̠n.
Jesús an nac akapú̠n
(Marcos 16.19‑20)
50 Acxni̠ chuná ca̠hua­ni­ko̠lh, Jesús cá̠le̠lh nac Betania, y acxni̠ antá tácha̠lh xlá cá̠chexli xmacán la̠qui̠ naca̠­si­cu­la­na̠t­la­huay. 51 Y acxni̠ ca̠si­cu­la­na̠t­la­hua­ko̠lh tzú­culh tata̠lh­ma̠ni̠y y lé̠n­calh nac akapú̠n. 52 Aca­li̠stá̠n acxni̠ xlacán taca̠c­ni̠­na­ni­ko̠lh tatás­pitli nac Jeru­salén pero luu xta­pa̠­xu­hua­má̠­nalh. 53 Anka­lhí̠n xtaán nac lanca pu̠si­culan la̠qui̠ antá nata­tas­toka y lac­xtum nata­kalh­ta­hua­kaniy Dios.