Li̠pa̠­xúhu Xtama̠­ca­tzi̠ní̠n
San Marcos
Xli̠­pu̠­lac­ta̠ti Evan­ge­lios hua̠ntu̠ tali̠­chu­hui̠nán xla­táma̠t Quim­pu̠­chi­nacán Jesu­cristo, huá u̠má xla San Marcos xli̠­ca̠na pi̠ ni̠ lhu̠hua tachu­huí̠n hua̠ntu̠ li̠chu­hui̠nán, ma̠squi xli̠­ca̠na pi̠ ni̠ luu lhu̠hua hua̠ntu̠ xlá li̠chu­hui̠nán, pero huata huá a̠tzinú maká̠n la̠ta tzok­cani̠t, ni̠ xachuná hua̠ntu̠ tatzokli Mateo, Lucas y Juan.
Nac u̠má xta­chu­huí̠n San Marcos ma̠siyuy Jesús cumu la̠ cha̠tum chixcú hua̠nti̠ luu lakati̠y xta­scújut y ni̠ tzinú jaxa hasta tla̠n nama̠­kan­tax­ti̠ko̠y hua̠ntu̠ xla­ka­ya̠­hua­cani̠t. Xlá na̠ luu lacas­quín pi̠ naca­tzi̠­yá̠hu pi̠ hasta mismo Jesús xlá ma̠n xli̠­chu­hui̠­nancán pi̠ huá Xata­lac­sacni Chixcú y huá xli̠­mini̠t la̠qui̠ nani̠y caj quim­pa̠­la­ca­tacán y chuná naxo­ko̠nún quin­ta­la̠­ka­lhi̠ncán.
Ni̠ li̠chu­hui̠nán ni̠n­co̠cxni lacá­chilh Jesús, o lácu luu qui̠­táx­tulh acxni̠ lacá­chilh nac ca̠quilh­ta­macú, huata u̠má li̠kalh­ta­huaka xma̠n li̠chu­hui̠nán xla­táma̠t Jesús y lácu xca̠­ma̠t­la̠nti̠y cris­tianos y xtla­huay lhu̠hua lac­lanca ta­scújut, xa̠hua lácu mak­ní̠­calh y lacas­ta­cuánalh nac ca̠li̠ní̠n.
1
Juan Bau­tista akchuhui̠nán nac desierto
(Mateo 3.1‑12; Lucas 3.1‑18; Juan 1.19‑28)
Eé libro li̠chu­hui̠nán hua̠ntu̠ li̠kan­táx­tulh xla­táma̠t Jesu­cristo Xka­huasa Dios la̠ta lácu milh ma̠sta̠y lak­táxtut.
Chuná li̠tzú­culh cumu la̠ pro­feta Isaías xamaká̠n quilh­ta­macú titzók­nulh xpa̠­la­cata, chiné xuán:
Cmacá̠n quiakchu­hui̠ná napu̠­la­niyá̠n
la̠qui̠ naca̠x­tla­hua­niyá̠n min­tiji.
Caj lá̠m­para tícu quilh­mi­ma̠chá nac desierto antaní ni̠ti̠cu lama cris­tianos y chiné huán:
“Caca̠x­tla­hua­nítit tiji anta­nícu luu tla̠n nalacmín Quim­pu̠­chi­nacán;
cama̠x­tu­nítit kantum tiji ni̠ma̠ statua.”
Pus chuná timin­chitá Juan Bau­tista xca̠akmu­numa cris­tianos nac desierto, xca̠­huaniy pi̠ cata­lak­pá­li̠lh xali̠xcáj­nit xta­pu­hua̠ncán y nata­taakmunuy la̠qui̠ Dios naca̠­ma̠­tzan­ke̠­naniy xta­la̠­ka­lhi̠ncán. Xtamín takax­matniy cris­tianos hua̠nti̠ xta­la­má̠­nalh nac Judea, chu xalac Jeru­salén; y acxni̠ xlacán xta­li̠­ta̠yay xali̠xcáj­nit xla­ta­ma̠tcán, maktum xta­huán pi̠ xli̠­ca̠na xta­lak­pa­li̠­putún, Juan xca̠akmunuy nac kalh­tu̠­choko Jordán.
Hua̠ntu̠ clhaka̠y Juan xli̠t­la­huani̠t xmac­chíxit camello, xtam­pu̠­lak­ta­huilay kantum cin­turón xla xu̠hua, y xli̠­hua̠yán lactzu xtuqui chu táxca̠t hua̠ntu̠ xmaclay nac ca̠qui­huí̠n. Acxni̠ xca̠­ma̠­kalh­chu­hui̠ni̠y cris­tianos chiné xca̠­huaniy:
—Niaj maka̠s quilh­ta­macú mima a̠cha̠tum ti̠ a̠tzinú lanca xla­ca­tzúcut hua̠nti̠ ni̠para tzinú cma­ka­lak­chá̠n nac­li̠­tanu̠y cumu la̠ xta­sa̠cua nac­xcutniy xacorrea xta­tu̠nú̠n. Aquit caj chú­chut cca̠­liakmu­nu­ni̠tán, pero xlá naca̠­liakmu­nuyá̠n xli̠t­li­hueke Espíri­tu Santo.
Akmunucán Jesús
(Mateo 3.13‑17; Lucas 3.21‑22)
Ni̠ li̠maka̠s quilh­ta­macú Jesús táca̠xli nac xca̠­chi­quí̠n Naza­ret hua̠ntu̠ huí nac xmu­ni­cipio Gali­lea, y Juan akmú­nulh nac xakalh­tu̠­choko Jordán. 10 Acxni̠ tacutli nac chú­chut Jesús úcxilhli pi̠ talá­qui̠lh akapú̠n y Espíri­tu Santo xta̠c­ta­ma̠chi nac xok­spú̠n caj la̠ actzu paloma. 11 Na̠ acxni­tiyá takáx­matli aktum tachu­huí̠n minchá nac akapú̠n, chiné huá­nilh:
—Huix Quin­ka­huasa ti̠ luu cpa̠x­qui̠y, luu cli̠­pa̠­xu­huay caj mim­pa̠­la­cata.
Akskahuiní tzaksay Jesús
(Mateo 4.1‑11; Lucas 4.1‑13)
12 Acxni­tuncán la̠ ta̠k­mu­nu­ko̠lh, a̠má Espíri­tu Santo le̠lh nac desierto antaní ni̠ti̠cu anán cris­tianos. 13 Antá xla­ma̠chá Jesús ti̠puxám quilh­ta­macú sacstu, xma̠n huá qui­tzis­tancá̠n xala ca̠qui­huí̠n xta­ta̠­la­má̠­nalh. Akska­huiní na̠ antá xma̠t­la­hui̠­putún tala̠­ka­lhí̠n pero Jesús makat­lá­jalh, y aca­li̠stá̠n támilh xán­geles Dios, tamak­tá­kalhli.
Jesús ma̠tzuqui̠y xli̠tascújut nac Gali­lea
(Mateo 4.12‑17; Lucas 4.14‑15)
14 Ni̠ xli̠­maka̠s quilh­ta­macú Juan Bau­tista tamac­nú̠­calh nac pu̠la̠­chi̠n, acxni̠ Jesús tas­pitpa̠ nac Gali­lea y antá tzú­culh ca̠ma̠­kalh­chu­hui̠ni̠y cris­tianos lácu Dios xca̠­ma̠­lac­nu̠­nima túnuj tla̠n latáma̠t. 15 Y chiné xca̠­huaniy:
—Aya lak­cha̠ni̠t quilh­ta­macú acxni̠ Dios nama̠­tzu­qui̠y xasa̠sti xta­péksi̠t nac ca̠quilh­ta­macú. Calak­pa­lí̠tit xali̠xcáj­nit min­ta­la­ca­pa̠s­tac­nicán y caca̠­naj­látit u̠má xasa̠sti xta­ma̠­ca­tzi̠ní̠n hua̠ntu̠ ma̠sta̠y lak­táxtut.
Jesús ca̠huaniy catasta̠lánilh kalhata̠ti squi̠ti̠naní̠n
(Mateo 4.18‑22; Lucas 5.1‑11)
16 Maktum quilh­ta­macú acxni̠ Jesús xtla̠­huama nac xquilhtú̠n xapu­punú Gali­lea ca̠úcxilhli cha̠tiy squi̠­ti̠­naní̠n xta­ma­ju̠­má̠­nalh xtza̠lhcán nac chú­chut, cha̠tum hua­nicán Simón y xta̠lá hua­nicán Andrés. 17 Pero Jesús ca̠huá­nilh:
—Hui­xinín xchi­pa­naní̠n squi̠ti, qui­la̠s­ta̠­la­níhu y aquit nac­ca̠­ma̠­si­yu­niyá̠n la̠ ca̠chi­pacán cris­tianos ti̠ ta̠k­tzan­ka̠ni̠t.
18 Xlacán tuncán tamák­xtekli xtza̠lhcán y ta­sta̠­lá­nilh.
19 Caj a̠ctzú tla̠­huampá Jesús úcxilhli San­tiago xka­huasa Zebedeo xa̠hua xta̠lá xuanicán Juan; xlacán xta­ta­ju̠­má̠­nalh nac aktum barco xta­la­ca­chi̠­má̠­nalh xtza̠lhcán. 20 Jesús na̠ ca̠huá­nilh cata­sta̠­lá­nilh y xlacán taak­xték­mi̠lh xtla̠tcán Zebedeo nac barco chu xmak­ta̠­ya­naní̠n y ta­sta̠­lá­nilh Jesús.
Cha̠tum chixcú ti̠ xmakatlajani̠t xespíritu akskahuiní
(Lucas 4.31‑37)
21 Tácha̠lh nac aktum ca̠chi­quí̠n hua­nicán Caper­naum y acxni̠ lák­cha̠lh quilh­ta­macú acxni̠ hua̠k judíos xta­jaxa, Jesús tánu̠lh nac xpu̠­si­cu­lancán hua̠ntu̠ hua­nicán sina­goga y antá tzú­culh ca̠ma̠­kalh­chu­hui̠ni̠y lac­chix­cu­huí̠n. 22 Pu̠tum cacs xta­la­ca­huán acxni̠ xta­kax­matniy hua̠ntu̠ xlá xli̠­chu­hui̠­nama porque xlá la̠ta tu̠ xca̠­li̠­ma̠­peksi̠y xca̠­huaniy la̠ ti̠ xli̠­ca̠na kalhi̠y li̠ma̠­peksí̠n y ni̠ caj la̠ xma̠­kalh­ta­hua­ke̠­nacán judíos. 23 Y acxni­tiyá a̠má quilh­ta­macú na̠ antá tánu̠lh cha̠tum chixcú ti̠ xak­chi­pa­nini̠t xta­la­ca­pa̠s­tacni akska­huiní xlá chiné qui­lhá­nilh:
24 —Huix Jesús xalac Naza­ret, ¿túcu xpa̠­la­cata qui­la̠­pek­ta­nu̠­yá̠hu? Huix caj tani̠ta qui­la̠­ma̠s­pu­tu­yá̠hu, porque aquit cla­ka­pasá̠n y cca­tzi̠y pi̠ huix hua̠nti̠ Dios lac­sacni̠t la̠qui̠ nas­cuj­na­niya.
25 Pero Jesús laca­quílh­ni̠lh a̠má xes­pí­ritu akska­huiní y chiné huá­nilh:
—¡Cacs caquí­lhuanti y camák­xtekti tamá chixcú!
26 Amá xes­pí­ritu akska­huiní ma̠s­nók­ni̠lh u̠n y li̠pe̠cua tásalh pero juerza mac­táx­tulh a̠má chixcú. 27 Putum hua̠nti̠ antá xta­la­yá̠­nalh tapé̠­cualh y chiné tzú­culh tala̠­ka­lhas­quín:
—¿Lácu eé qui̠­taxtuy? ¿Túcuya̠ sa̠sti taca­tzí̠n? ¡Eé chixcú kalhi̠y li̠t­li­hueke tla̠n ca̠ma̠­peksi̠y xes­pí­ritu akska­huiní y xlacán taka­lha­kax­mata!
28 Pu̠tum lac­chix­cu­huí̠n xalac Gali­lea xta­li̠­chu­hui̠nán la̠ta tu̠ xlá xtla­huay Jesús.
Jesús ma̠pacsay xpu̠tiya̠tzí Simón Pedro
(Mateo 8.14‑15; Lucas 4.38‑39)
29 Acxni̠ tatáx­tulh nac pu̠si­culan Jesús ca̠tá̠alh San­tiago chu Juan nac xchic Simón chu Andrés. 30 Li̠ta̠­chu­hui̠­nán­calh Jesús pi̠ xpu̠­ti­ya̠tzí Simón xta̠­tatlay y xke̠­tama nac xtícat porque xka­lhi̠y palha lhcúya̠t. 31 Jesús lak­ta­la­ca­tzú­hui̠lh antaní xmá, maca­chí­palh y laka­siyu má̠qui̠lh, acxni­tuncán mák­xtekli lhcúya̠t. Amá pusca̠t tá̠qui̠lh y tzú­culh ca̠x­tla­huay para túcu naca̠­ta̠­huay.
Jesús ca̠ma̠pacsay lhu̠hua ta̠tatlaní̠n
(Mateo 8.16‑17; Lucas 4.40‑41)
32 Acxni̠ tzú­culh tzi̠­suán a̠má quilh­ta­macú li̠mi­ní­calh Jesús lhu̠hua ta̠tat­laní̠n, na̠chuná ti̠ xca̠akchi­pani̠t xta­la­ca­pa̠s­tacni xes­pí­ritu akska­huiní. 33 Y xli̠­hua̠k cris­tianos hua̠nti̠ xta­hui­lá̠­nalh nac a̠má ca̠chi­quí̠n tata­mac­xtú­mi̠lh hasta niaj lay xta­ta­nu̠ko̠y xchic Simón. 34 Jesús ca̠ma̠t­lá̠n­ti̠lh la̠ta túcuya̠ tajátat xta­ka­lhi̠y, na̠chuná ti̠ xca̠­mac­ta­nu̠ma xes­pí­ritu akska­huiní xlá ca̠ta­mác­xtulh. Acxni̠ xca̠t­la­kaxtuy xlá ni̠ xca̠­ma̠x­qui̠y quilh­ta­macú nata­chu­hui̠nán a̠má akska­hui­naní̠n porque xlacán xta­ca­tzi̠y tícuya̠ chixcú xuani̠t Jesús.
Jesús an ca̠lakatza̠lay lactzu ca̠chiquí̠n xla Gali­lea
(Lucas 4.42‑44)
35 Acxni̠ nia̠ cxka­kako̠y a̠má tzi̠sní chu­nacú ca̠pucsua xuani̠t Jesús tá̠qui̠lh y alh kalh­ta­hua­kaniy Dios nac xqui­lhapá̠n a̠má ca̠chi­quí̠n. 36 Acxni̠ tala­káhua Simón Pedro chu xa̠maka­pitzi xta­ma̠­kalh­ta­huaké̠n tzú­culh tapu­tzay. 37 Y acxni̠ taqui̠­mác­lalh tahuá­nilh:
—Lhu̠hua cris­tianos tapu­tzamá̠n.
38 Pero xlá ca̠kálh­ti̠lh:
—Chú naaná̠hu a̠laca­tunu ca̠chi­quí̠n ni̠ma̠ tlak lacatzú tahui­lá̠­nalh la̠qui̠ naca̠­li̠­ta̠­chu­hui̠­na­ná̠hu cris­tianos lácu Dios lacas­quín nata­la­tama̠y porque caj huá xla­cata qui­li̠­ma­ca­mini̠t Dios.
39 Pus Jesús chuná ca̠la­ka­tzá̠­lalh lactzu ca̠chi­qui̠ní̠n hua̠ntu̠ xca̠­ma̠­peksi̠y Gali­lea. Acxni̠ xcha̠n nac aktum ca̠chi­quí̠n xlá xtanu̠y nac xpu̠­si­cu­lancán judíos la̠qui̠ antá naca̠­li̠­ma̠­kalh­chu­hui̠ni̠y cris­tianos xta­chu­huí̠n Dios y hua̠nti̠ xka­lhi̠y xes­pí­ritu akska­huiní xca̠­ma̠t­la̠nti̠y.
Jesús ma̠pacsay cha̠tum chixcú ti̠ xkalhi̠y lepraj tajátat
(Mateo 8.1‑4; Lucas 5.12‑16)
40 Maktum quilh­ta­macú lak­ta­la­ca­tzú­hui̠lh Jesús cha̠tum chixcú ti̠ xka­lhi̠y li̠pe̠­cuánit tajátat hua­nicán lepra. Xlá laka­ta­tzo­kós­talh y chiné huá­nilh:
—Aquit cca­tzi̠y pi̠ huix tla̠n naqui­ma̠­pac­saya, para huix chuná laca­squina caqui­ma̠­pac­sani eé quin­ta­játat.
41 Jesús laka­lhá­malh, xamá­nilh nac xmacni y chiné huá­nilh:
—Chuná cla­cas­quín, la̠nchú tuncán capacsti.
42 Acxni̠ chuná hua­ni­ko̠lh a̠má ta̠tatlá tuncán pacsli. 43 Jesús huá­nilh pi̠ caalh nac xchic, pero li̠ma̠­pék­si̠lh:
44 —Ni̠ti̠ cahuani lácu huix pac­sni̠ta; caj xma̠n caputza cha̠tum cura la̠qui̠ naucxi­lhá̠n y cama̠xqui mili­mosna hua̠ntu̠ Moisés tili̠­ma̠­pek­sí̠­nalh nata­ma̠sta̠y acxni̠ tapacsa hua̠nti̠ xta­ka­lhi̠y u̠má tajátat, la̠qui̠ acxni̠ xlá naucxi­lhá̠n nama̠­lu­loka y chuná pu̠tum naca­tzi̠­ko̠cán pi̠ aya pac­sni̠ta a̠má min­ta­játat hua̠ntu̠ xka­lhi̠ya.
45 Pero a̠má chixcú cati̠huá tzú­culh ca̠li̠­ta̠­chu­hui̠nán hua̠ntu̠ xlá xtla­huani̠t Dios y lácu xma̠­pac­sani̠t. Pus caj huá xla­cata Jesús niajlay xta­nu̠­ya̠chá nac aktum ca̠chi­quí̠n anta­nícu lhu̠hua xtza­macán, pus huata caj xca̠­macní̠n xtla̠­huán anta­nícu ni̠ti̠ tala­yá̠­nalh cris­tianos. Pero ma̠squi chuná, xtamín cani̠huá xalaní̠n xla­cata nata­kax­matniy xta­chu­huí̠n.