2
Jesús ma̠pacsay cha̠tum chixcú hua̠nti̠ ni̠lay xtla̠huán
(Mateo 9.1‑8; Lucas 5.17‑26)
Ni̠ li̠maka̠s quilh­ta­macú Jesús ampá nac xaca̠­chi­quí̠n Caper­naum y lhu̠hua catzí̠­calh pi̠ antá xlá xcha̠ni̠t. La̠li̠­huán tata­mac­xtú­mi̠lh lhu̠hua cris­tianos hasta niajlay xta­nu̠­ko̠cán nac chiqui; Jesús tzú­culh ca̠ma̠­lac­ti̠­tu­mi̠niy xta­péksi̠t Dios lácu xlá lacas­quín nata­la­tama̠y. Chu­nacú xca̠­ta̠­chu­hui̠­nama acxni̠ tachilh kalha­ta̠ti lac­chix­cu­huí̠n xta­pu̠­li̠­mi­má̠­nalh pu̠chexni cha̠tum chixcú hua̠nti̠ ni̠lay xtla̠­huán porque xli̠­lanca xlu̠n­tu̠­hua­nani̠t. Pero cumu ni̠lay xta­lak­chá̠n anta­nícu xuí Jesús porque xtza­macán huata tata­huá­calh nac xak­stí̠n chiqui y tama̠­ta­ké̠­nu̠lh pek­stiy teja xma̠­la­ka­tancs antaní xuí Jesús y antá talac­má̠c­ti̠lh pu̠chexni hua̠ntu̠ xlacma a̠má ta̠tatlá. Acxni̠ ca̠úcxilhli Jesús pi̠ luu xta­li̠­pa̠­huán xla­cata tla̠n nama̠t­la̠nti̠y chiné huá­nilh ta̠tatlá:
—Luu snu̠n cla­ka­lha­maná̠n y la̠ta xli̠­hua̠k min­ta­la̠­ka­lhí̠n cma̠­tzan­ke̠­na­niyá̠n.
Pero antá xta­la­yá̠­nalh maka­pi­tzí̠n xma̠­kalh­ta­hua­ke̠­nacán judíos, xlacán chiné tzú­culh talac­pu­huán: “¿Túcu xpa̠­la­cata chuná li̠kalh­chu­hui̠nán eé chixcú? Pus ta̠la̠­la­ca­ta̠­qui̠ma Dios; porque ni̠ti̠ anán tícu tla̠n ma̠tzan­ke̠­na­ni̠nán tala̠­ka­lhí̠n sino xma̠n Dios.” Pero cumu Jesús xca­tzi̠y túcu xlacán xta­lac­pu­hua­má̠­nalh chiné ca̠huá­nilh:
—¿Túcu xpa̠­la­cata lá̠n­tamá chuná li̠lac­pu­hua­ná̠tit hui­xinín? Pus caqui­la̠­hua­níhu, ¿xatúcu a̠tzinú ni̠para tuhua ma̠kan­tax­ti̠cán, pi̠ acxni̠ nahua­niya cha̠tum ta̠tatlá: “Min­ta­la̠­ka­lhí̠n hua̠k cma̠tzanke̠naniyá̠n”, osuchí para nahua­niya: “La̠li̠­huán cata̠qui y catlá̠huanti”? 10 Pus la̠nchú camá̠n ca̠ma̠­si­yu­niyá̠n pi̠ aquit Xata­lac­sacni Chixcú y na̠chuna li̠túm pi̠ xli̠­ca̠na cka­lhi̠y li̠t­li­hueke uú nac ca̠quilh­ta­macú y caj quin­ta­chu­huí̠n tla̠n cli̠­ma̠­tzan­ke̠­na­ni̠nán tala̠­ka­lhí̠n.
Y chiné huá­nilh a̠má ta̠tatlá:
11 —Huix cuaniyá̠n, cata̠qui, casacti mim­pu̠­chexni y capit nac mín­chic.
12 Amá ta̠tatlá pála suacaj tá̠qui̠lh, sacli xpu̠­chexni y táx­tulh. Lhu̠hua hua̠nti̠ antá xta­yá̠­nalh hua̠k taúcxilhli luu xta­li̠­pa̠­xu­hua­má̠­nalh xta­ca̠c­ni̠­na­ni­má̠­nalh Dios, y chiné xta­huán:
—Ne̠cxni a̠ xuc­xi­lhá̠hu la̠ta tu̠ ucxilh­ma̠­náhu la̠nchú.
Jesús huaniy casta̠lánilh Leví
(Mateo 9.9‑13; Lucas 5.27‑32)
13 Aca­li̠stá̠n Jesús ampá nac xquilhtú̠n pupunú xalac Gali­lea, antá talák­cha̠lh lhu̠hua cris­tianos y xlá tzú­culh ca̠ma̠­kalh­chu­hui̠ni̠y. 14 Acxni̠ aya xqui̠­tas­pitma úcxilhli xka­huasa Alfeo xuanicán Leví, xlá xuí nac xtan­quilhtí̠n chiqui xca̠­ma̠­ta̠ji̠y hua̠nti̠ xta­la­ka­xo­ko̠­nuniy gobier­no xalac Roma, y chiné huá­nilh:
—Caquis­ta̠­lani.
Leví la̠li̠­huán suacaj tá̠yalh y sta̠­lá­nilh.
15 Aca­li̠stá̠n Jesús alh hua̠yán nac xchic Leví xlá ca̠tá̠alh xdis­cí­pulos; antaní ca̠ma̠­huí̠­calh na̠ támilh tahua̠yán lhu̠hua xma̠­ta̠­ji̠­naní̠n im­pues­tos xa̠hua a̠maka­pi­tzí̠n hua̠nti̠ xta­lac­pu­huaniy judíos pi̠ maktum xta­lak­tzan­ka̠­ta̠­yani̠t, y ni̠tu̠ xca̠­liucxilhcán; porque cani̠huá antaní xla­pu̠lay Jesús huá eé lac­chix­cu­huí̠n hua̠n­ti̠cu xta­sta̠­laniy. 16 Maka­pi­tzí̠n xma̠­kalh­ta­hua­ke̠­nacán judíos xa̠hua fariseos acxni̠ taúcxilhli pi̠ Jesús pu̠tum xca̠­ta̠­hua̠­yama a̠ma̠ko̠lh lac­chix­cu­huí̠n chiné tahuá­nilh xta­ma̠­kalh­ta­huaké̠n:
—Chí la̠ a̠má mima̠­kalh­ta­hua­ke̠­nacán, ¿lácu ca̠li̠­ta̠­hua̠­yama xma̠­ta̠­ji̠­naní̠n im­pues­tos xa̠hua mak­la̠­ka­lhi̠­naní̠n lac­chix­cu­huí̠n?
17 Acxni̠ ca̠ka­lha­káx­matli Jesús hua̠ntu̠ xta­qui­lhuamá̠­nalh ca̠huá­nilh:
—Ni̠ tamac­la­cas­quín doctor hua̠nti̠ ni̠ ta̠tatlay sino hua̠nti̠ taja­tatlay. Aquit ni̠ cmini̠t ca̠huaniy nata­lak­pali̠y xla­ta­ma̠tcán hua̠nti̠ tapu­huá̠n lac­tlá̠n cris­tianos sino hua̠nti̠ mak­la̠­ka­lhi̠­naní̠n.
Jesús kalhasquincán lácu li̠lakachixcuhui̠nancán acxni̠ kalhxteknincán
(Mateo 9.12‑17; Lucas 5.33‑39)
18 Maktum quilh­ta­macú acxni̠ xta­ma̠­kalh­ta­huaké̠n Juan xa̠hua xlacán fariseos xta­la­ka­chix­cu­hui̠­má̠­nalh Dios y xta­kalh­xtek­nini̠t, maka­pi­tzí̠n cris­tianos talák­milh Jesús y chiné taka­lhás­quilh:
—¿Túcu xpa̠­la­cata hua̠nti̠ ca̠ma̠­kalh­ta­hua­ke̠ni̠t Juan Bau­tista xa̠hua xta­ma̠­kalh­ta­hua­ke̠ncán fariseos anka­lhi̠ná takalh­xteknín la̠qui̠ nata­la­ka­chix­cu­hui̠y Dios, chi̠nchú hua̠nti̠ huix ca̠ma̠­kalh­ta­hua­ké̠pa̠t ni̠ takalh­xteknín xla­cata nata­la­ka­chix­cu­hui̠nán?
19 Jesús ca̠kálh­ti̠lh:
—¿Lac­pu­hua­ná̠tit hui­xinín pi̠ tla̠n nata­kalh­xteknín hua̠nti̠ ca̠hua­ni­cani̠t nataán nac aktum pu̠ta­maka­xtokni li̠huán antá ca̠ta̠­láhui a̠má kahuasa hua̠nti̠ tamaka­xtokma? Para ca̠ta̠­láhui tamaka­xtokni ni̠lay nata­kalh­xteknín o ni̠ nata­hua̠yán. 20 Pero nachá̠n quilh­ta­macú acxni̠ nas­puta pu̠pa̠xcua y a̠má kahuasa naán mákat a̠laca­tunu cumu la̠ aquit cama okspulay, entonces xlacán taamá̠­nalh takalh­xteknín ma̠squi ni̠ti̠ caca̠­li̠­ma̠­pék­si̠lh.
21 ’Porque hua̠nti̠ takax­mata hua̠ntu̠ aquit cli̠­chu­hui̠nán y qui­li̠­pa̠­huán chiné qui̠­taxtuy; ni̠ anán cris­tianos ti̠ nalak­tzapay mactum lakuán ves­tido y nali̠­lak­tzapay actzú xasa̠sti lháka̠t, porque acxni̠ nache­ke̠cán a̠má lháka̠t, xasa̠sti nataaktumi̠y y li̠huaca nax­ti̠ta xala­kuán y a̠tzinú tlak lanca natax­ti̠ta y ni̠chuná la̠ xuani̠t. 22 Y na̠chuna li̠túm ni̠ti̠ pu̠maju̠y xas­kata pulque nac xala­kuán xmak­xu̠hua bor­rego, porque xasa̠sti pulque tzucuy catlán y ma̠pankay xmak­xu̠hua bor­rego, pus caj lak­tzanka̠y pulque xa̠hua xu̠hua. Por eso maju̠cán xas­kata pulque nac xasa̠sti xmak­xu̠hua bor­rego.
Xdiscí­pulos Jesús tai̠ti̠lhay trigo acxni̠ ni̠ti̠ scuja
(Mateo 12.1‑8, Lucas 6.1‑5)
23 Maktum quilh­ta­macú acxni̠ ni̠ti̠ cscuja Jesús xti̠­pun­tax­tuma aktum ca̠tu­huá̠n anta­nícu chan­cani̠t trigo, y xdis­cí­pulos tzú­culh tai̠ti̠­lhay xta­huácat. 24 Acxni̠ xta­ti̠­pun­tax­tu­má̠­nalh maka­pi­tzí̠n lac­chix­cu­huí̠n ca̠hua­nicán fariseos chiné tali̠­huá­nilh:
—Amá, ¿túcu xpa̠­la­cata tali̠i̠má̠­nalh trigo min­ta­ma̠­kalh­ta­huaké̠n acxni̠ ni̠ti̠cu scuja?
25-26 Pero Jesús chiné ca̠kálh­ti̠lh:
—¿Pi̠ ne̠cxni a̠li̠kalh­ta­hua­ka­yá̠tit hui­xinín nac li̠kalh­ta­huaka pi̠ maká̠n acxni̠ xapuxcu cura xuani̠t Abiatar, maktum quilh­ta­macú rey David xca̠­ta̠­tzin­c­sni̠ma xcompañeros pus xlá tánu̠lh nac pu̠si­culan y ca̠tá̠­hualh xcompañeros xta­si­cu­la­na̠t­láhu cax­ti­lá̠n­chahu hua̠ntu̠ ni̠ xli̠­huatcán xuani̠t, porque caj xma̠n curajni xli̠­huatcán xuani̠t?
27 Jesús chiné ca̠hua­nipá:
—Eé quilh­ta­macú acxni̠ jaxcán ca̠li̠­ma̠x­qui̠­cani̠t cris­tianos la̠qui̠ naca̠­li̠­ma­cuaniy, y ni̠ huá̠ ca̠li̠­ma̠x­qui̠­cani̠t xla­cata caj nata­li̠­pa̠­ti̠nán. 28 Por eso aquit Xata­lac­sacni Chixcú nac­ca̠­huaniy cris­tianos hua̠ntu̠ tlak naca̠­li̠­ma­cuaniy eé quilh­ta­macú acxni̠ jaxcán.