3
Jesús ma̠pacsay cha̠tum chixcú ti̠ csca̠cniko̠ni̠t xmacán
(Mateo 12.9‑14; Lucas 6.6‑11)
Maktum quilh­ta­macú Jesús tanu̠pá nac aktum xpu̠­ta­mak­stok­nicán judíos hua̠ntu̠ hua­nicán sina­goga, antá xlahui cha̠tum chixcú ti̠ csca̠c­ni­ko̠ni̠t xmacán. Pero maka­pi­tzí̠n fariseos luu xta­quic­lhca­tzaniy Jesús y xlacán xtas­ka­laj­má̠­nalh para tícu nama̠t­la̠nti̠y a̠má quilh­ta­macú acxni̠ li̠huancán para tícu nas­cuja, la̠qui̠ huij nahuán tu̠ nata­li̠­ya̠­huay y tla̠n nata­ma̠­la­capu̠y. Pero Jesús aya xca­tzi̠y túcu xlacán xta­la­ca­pa̠s­tac­má̠­nalh y chiné huá­nilh a̠má chixcú hua̠nti̠ csca̠c­ko̠ni̠t xmacán:
—Catat y uú cala­can­ta̠ya.
Y chiné ca̠ka­lhás­quilh xa̠maka­pi­tzí̠n hua̠nti̠ xta­quic­lhca­tzaniy:
—¿Túcu hui­xinín puhua­ná̠tit a̠tzinú tla̠n tla­huacán eé quilh­ta­macú acxni̠ li̠huancán tícu nas­cuja, pi̠ hua̠ntu̠ tla̠n osuchí hua̠ntu̠ ni̠tlá̠n? Para cha̠tum chixcú amajá ni̠y, ¿pi̠ tla̠n mak­ta̠­ya­nicán xli̠s­tacni, osuchí calak­tzan­ka̠­ke̠lh ma̠squi ni̠ti̠ camak­tá̠­yalh?
Pero xlacán cacs tatá̠­yalh ni̠tu̠ takalh­tí̠­nalh. Jesús sí̠tzi̠lh pero xca̠­lak­li̠­pu­hua­la­ca̠ma porque xlacán ni̠ xtaaka­ta̠k­sputún pi̠ a̠tzinú li̠mac­uán naca̠­mak­ta̠­yacán cris­tianos la̠ta túcuya̠ quilh­ta­macú. Chiné hua­nipá a̠má chixcú:
—Cas­tonkti mimacán.
Amá chixcú stonkli xmacán y tuncán cá̠x­lalh la̠ta xmaca­sca̠cni̠t. Fari­seos pála tatáx­tulh y tzú­culh tali̠­ta̠­lac­chu­hui̠nán a̠ma̠ko̠lh hua̠nti̠ xta­ta̠­yá̠­nalh Herodes lácu natat­la­huay la̠quí̠ nata­makni̠y Jesús.
Lhu̠hua cristianos tatamakstoka nac xquilhtú̠n pupunú
Pero Jesús tatam­pú̠x­tulh ca̠tá̠alh xdis­cí­pulos nac xquilhtú̠n pupunú, lhu̠hua lac­chix­cu­huí̠n xalac Gali­lea ta­sta̠­lá­nilh. Acxni̠ catzí̠­calh la̠ta xlá xca̠­ma̠t­la̠nti̠y ta̠tat­laní̠n y lácu xtla­huay lac­lanca li̠cá̠cni̠t ta­scújut, lhu̠hua cris­tianos talák­milh xalac Judea, xalac Jeru­salén, xalac Idumea, chu hua̠nti̠ xta­la­ma̠­nanchá a̠li̠quilh­tu̠án kalh­tu̠­choko Jordán, chu xalac Tiro y Sidón, támilh takax­matniy hua̠ntu̠ xlá nahuán y hua̠ntu̠ nat­la­huay xta­scújut. Y Jesús ca̠huá­nilh xta­ma̠­kalh­ta­huaké̠n xla­cata nali̠­ka­lhi̠cán aktum barco nac xquilhtú̠n chú­chut antaní nataju̠y para taji̠ nata­toklha xli̠­lhu̠hua cris­tianos. 10 Porque lhu̠hua ta̠tat­laní̠n hua̠nti̠ xlá xca̠­ma̠t­la̠n­ti̠ni̠t y pu̠tum xta­lak­ta­la­ca­tzu­hui̠­putún la̠qui̠ nata­qui̠­xamay. 11 Y hua̠nti̠ xca̠­ka­lhi̠y xes­pí­ritu akska­huiní, acxni̠ xtaucxilha Jesús xlacán xta­la­ka­ta­tzo­kostay y chiné xta­tasay:
—Huix Xka­huasa Dios.
12 Pero Jesús xca̠­ma̠­quilh­cacsay la̠qui̠ ni̠ nata­huán tícuya̠ chixcú xuani̠t.
Jesús ca̠lacsaca kalhacu̠tiy xapós­toles
(Mateo 10.1‑4; Lucas 6.12‑16)
13 Aca­li̠stá̠n Jesús tala­ca̠c­xtu­táhui nac aktum ke̠stí̠n y antá ca̠ta­sá­nilh ca̠ma̠­ké̠s­tokli maka­pi­tzí̠n lac­chix­cu­huí̠n hua̠nti̠ xlá xla­cas­quín, y hua̠nti̠ talák­milh 14 ca̠lí̠lh­ca̠lh kalha­cu̠tiy hua̠nti̠ luu naca̠­ta̠­la­ta­pu̠li̠y y naán ca̠ma̠s­cujuy nata­li̠­chu­hui̠nán lácu Dios lacas­quín nata­la­tama̠y cris­tianos. 15 Y xlá ca̠má̠x­qui̠lh li̠ma̠­peksí̠n chu li̠t­li­hueke la̠qui̠ tla̠n nata­ta­mac­xtuy xes­pí­ritu akska­huiní hua̠nti̠ ca̠maka­tla­jani̠t. 16 Huá u̠ma̠ko̠lh xta­cu­hui­nicán hua̠nti̠ ca̠lac­sác­calh: Simón hua̠nti̠ xlá li̠ma̠­pa̠­cú­hui̠lh Pedro; xawa xtala Andrés, 17 San­tiago xa̠hua Juan xca­maná̠n Zebedeo, hua̠nti̠ xlá ca̠li̠­ma̠­pa̠­cú­hui̠lh Boanerges, eé tachu­huí̠n huam­putún Xcamán Jili; 18 Andrés, Felipe, Bar­to­lomé, Mateo chu Tomás; San­tiago xka­huasa Alfeo; chu Tadeo; Xa̠hua Simón, eé chixcú xapu̠lh xca̠­ta̠­ta­peksi̠y maka­pi­tzí̠n lac­chix­cu­huí̠n xca̠­hua­nicán cana­nistas; 19 xa̠hua Judas Isca­riote hua̠nti̠ aca­li̠stá̠n maca­má̠s­ta̠lh Quim­pu̠­chi­nacán Jesús.
Li̠ya̠huacán Jesús pi̠ kalhi̠y xtapuhuá̠n akskahuiní
(Mateo 12.22‑32; Lucas 11.14‑23; 12.10)
20 Aca­li̠stá̠n Jesús alh ca̠ta̠­lak­tun­cu­huiy xdis­cí­pulos nac aktum chiqui antaní xta­ta­mak­xteka, luu lhu̠hua li̠tum tas­tok­pa­raca y niaj xta­ka­lhi̠y quilh­ta­macú nata­hua̠yán. 21 Acxni̠ tacá­tzi̠lh xli̠­ta­la­ka­pasni Jesús hua̠ntu̠ xtla­huama talák­milh xla­cata natalé̠n, porque xuancán pi̠ caj xla­ka­hui­tima. 22 Y na̠chuná xma̠­kalh­ta­hua­ke̠­nacán judíos hua̠nti̠ xta­mi­ni̠­tanchá nac Jeru­salén chiné xta­huán:
—Eé chixcú huá ta̠s­cujma Beel­zebú xapuxcu diablo, y caj xli̠t­li­hueke Beel­zebú ca̠li̠­ta­mac­xtuy xes­pi­ri­tucán akska­huiní.
23 Pero Jesús ca̠huá­nilh cata­ta­la­ca­tzú­hui̠lh y tzú­culh ca̠li̠­xa­katli̠y aktum takalh­chu­huí̠n y chiné ca̠huá­nilh:
—¿Lácu hui­xinín lac­pu­hua­ná̠tit pi̠ hua̠nti̠ ta̠s­cujma akska­huiní pi̠ tla̠n ta̠la̠­ma­ka­si̠­tzi̠y hua­ti­ya­li̠túm akska­huiní? 24 La̠ta tu̠ aquit qui­la̠­li̠­ya̠­hua­yá̠hu chiné qui̠­taxtuy: para aktum ca̠chi­quí̠n pu̠tum cris­tianos caj tzucuy tala̠­ma­ka­si̠­tzi̠­ta­huilay y tala̠­ta̠­ra̠t­la­huay, a̠má ca̠chi­quí̠n ni̠lay maka̠s cati­ta­pá­lhi̠lh porque cris­tianos nata­ta̠­ka­hua­niko̠y. 25 Y chu­na­li̠tum para nac aktum chiqui antaní pu̠tum tahui­lá̠­nalh xla­ka­huasán cha̠tum chixcú, pero xlacán caj natzucuy tala̠­ma­ka­si̠­tzi̠­ta­huilay, pus xlacán ni̠lay cati­ta­ta­pá­lhi̠lh porque pálaj nata­la̠­ta­mac­xtuy. 26 Pus huá cca̠­li̠­hua­niyá̠n para akska­huiní nata­ta­paj­pi­tziy y nata­tzucuy la̠la­ca­ta̠­qui̠y sac­stucán ni̠lay maka̠s cati­ta­ta­pá­lhi̠lh sinoque antá nata­lak­sputa.
27 ’Ni̠lay mak­ka­lha̠­nancán cha̠tum tli­hueke chixcú para ni̠ pu̠lh namaka­tla­jacán y nachi̠­hui­li̠cán y acxni̠ aya makat­la­ja­cani̠t tla̠n tanu̠cán nac xchic y mak­ka­lhan­ko̠cán la̠ta tu̠ kalhi̠y, y na̠chuná la̠ ctla­huani̠t akska­huiní.
28 ’Xli̠­ca̠na cca̠­hua­niyá̠n pi̠ Dios tla̠n ca̠ma̠­tzan­ke̠­naniy cris­tianos hua̠k xta­la̠­ka­lhi̠ncán, y na̠chuná para túcu tali̠­qui­lhán ni̠ lac­tlá̠n tachu­huí̠n. 29 Pero hua̠nti̠ cala̠huá nali̠­kalh­ka­ma̠nán hua̠ntu̠ xlá luu laca­tancs catzi̠y pi̠ hua̠ xta­scújut Espíri­tu Santo xlá ni̠lay cati­ma̠­tzan­ke̠­na­ní­calh xta­la̠­ka­lhí̠n sinoque cane̠c­xni­cahuá xlá le̠n xcuenta.
30 Huá chuná ca̠li̠­huá­nilh porque xlacán xta­qui­lhuamá̠­nalh pi̠ xlá xka­lhi̠y xes­pí­ritu akska­huiní.
Xtzí Jesús xa̠hua xnata̠lán tali̠kalhasquini̠nán
(Mateo 12.46‑50; Lucas 8.19‑21)
31 Y na̠ acxni­tiyá tachilh xtzí Jesús xa̠hua xna­ta̠lán, pero xlacán quilhtí̠n tatá̠­yalh y caj tama̠­ta­sa­ní̠­nalh. 32 Y hua̠nti̠ antá acxtum xta­ta̠­hui­lá̠­nalh antaní xlá xuí Jesús chiné tahuá­nilh:
—Tapu­tzamá̠n mintzí xa̠hua mili̠­ta­la­ka­pasni, antá taya̠­nanchá quilhtí̠n.
33 Pero xlá chiné ca̠huá­nilh:
—¿Tícu quintzí, y tícu qui­na­ta̠lán?
34 Y pu̠tum ca̠la­caucxilh­ko̠lh hua̠nti̠ antá xta­hui­lá̠­nalh, chiné chu­hui̠­nampá:
—Huá u̠ma̠ko̠lh quintzí xa̠hua qui­na­ta̠lán. 35 Porque la̠ta tícuya̠ cris­tiano hua̠nti̠ tat­la­huay xta­pa̠­xu­huá̠n Dios huá tama̠­ko̠lh quintzí xa̠hua qui­na­ta̠lán.